Pamětní kniha Hradečná

Pamětní kniha obce Hradečná - úvodní informace

22.11.2016 04:00
  Ve fondech Okresního archivu v Olomouci je uložena  Pamětní kniha obce Hradečná, sepsána Antonínem Řmotem ml., který k tomuto počinu byl pověřen obecním zastupitelstvem v roce 1925. V kronice nejdříve jednak sám popisuje některá historická fakta vážící se...

z pamětní knihy - silnice a doprava v naší obci a okolí

01.10.2016 23:00
  Přístupová cesta do Hradečné ze spodních obcí a její napojení na státní silnici Státní silnice vedoucí z Olomouce do Prahy, byla v našem kraji budována v roce 1818. Ještě předtím, než tato silnice byla postavena, spojovala obec Hradečnou s dolními obcemi Mladčí, Sobáčovem a...

z pamětní knihy - správa obce

01.10.2016 22:00
  SPRÁVA OBCE V LETECH 1830 – 1927 …   Jan Smékal, 1830 - 1850, poslední rychtář v Hradečné Posledním rychtářem v Hradečné byl Jan Smékal, narozený v roce 1793 na čís. 17. Dříve než šel na vojnu, měl tři dcery Janu, Helenu a Annu a to s Kateřinou Gottwaldovou, dcerou...

z pamětní knihy - staré místní zvyky

01.10.2016 21:00
  Velikonoce   Pokud se týče starých zvyků vztahujících se k době velikonoční, tyto byly převážně jako u nás stejné i ve většině krajů Moravy a proto je zde zmíněno jen o těch nejhlavnějších. Pro děti počínala doba velikonoční u nás obyčejně již Smrtnou nedělí. Děti, většinou dívky...

z pamětní knihy - počátky družstevnictví

01.10.2016 20:00
  Po zřízení rolnických mlékáren v Paloníně u Loštic a v Myslechovicích u Litovle počali i v naší obci přednější rolníci uvažovat o zřízení podobného závodu. Za přispění nynějšího inspektora mlékařství p. Pavelky, se této záležitosti ujal hlavně p. Josef Smékal z čís. 17, Josef Melhuba...

z pamětní knihy - elektrifikace obce

01.10.2016 19:00
  Otázka elektrizační přišla u nás na přetřes již těsně před válkou v letech 1912 a 1913. Tehdy se utvořilo v Paloníně elektrické družstvo obcí pro odběr elektrické energie z elektrárny v Háji u Mohelnice a Nových Mlýnů u Řimic. Dle ujednání na ustavující schůzi tohoto družstva na...

z pamětní knihy - odbočka sokolské organizace

01.10.2016 18:00
  Návštěvníci prvního poválečného všesokolského sletu v Praze z naší obce byli průběhem jeho tak nadšeni, že se snažili i u nás v roce 1920 založit „Sokola“. Nejvíce se o to přičiňoval Stanislav Smékal, rolnický syn z dom. čís. 17, později hostinský v Cholině, který za pomoci p....

z pamětní knihy - požáry a živelné pohromy

01.10.2016 17:00
  POŽÁRY PŘED VZNIKEM SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ …   Pokud paměť nejstarších obyvatel žijících v roce 1926 pamatovala, vypukl první požár v 19. století v roce 1859 na chalupě čís. 6. a přenesl se na usedlost čís. 5. Majiteli usedlosti čís. 5 Josefu Smékalovi shořelo vše, jak...

z pamětní knihy - život před první světovou válkou

01.10.2016 16:10
  Život v naší vesnici vypadal v době před první světovou válkou docela jinak než v době poválečné, kdy přátelské a sousedské soužití mnohdy ustoupilo kastovnictví a stranickému politikaření. I způsob hospodaření se poválce podstatně změnil. Jelikož se v dřívějších dobách pěstovalo u nás velmi...

z pamětní knihy - život za první světové války

01.10.2016 15:00
  Již dlouho před touto hroznou válkou žili naši občané v předtuše čehosi tísnivého. Kronikář vzpomíná, že již v roce 1911 si lidé vykládali, že prý v roce 1916 má být světová vojna. Mnozí sice zase naopak tvrdili, že dokud bude starý císař František Josef na světě, že žádná vojna nebude - leč...

z pamětní knihy - život po válce a ve 20.tých letech

01.10.2016 14:00
  Následky války v prvém poválečném roce 1919 dosti těžce doléhaly na většinu občanů. Života potřebných látek a všech materiálií se jevil se naprostý nedostatek. Byly proto zřizovány hospodářské rady, které měly kontrolovat ceny životních potřeb a starat se o stejnoměrné zásobování...

z pamětní knihy - život ve 30.tých letech až do roku 1938

01.10.2016 13:00
  Jarní teplé počasí v roce 1930 započalo 17. března, po prvé do polí se vyjelo 26. března. Krásné počasí potrvalo až přes velikonoční svátky, takže do těchto byla u nás většinou i řepa zasazena. Počasí průběhem roku bylo vzrůstu rostlinstva velice příznivé. Jetele a jeteliny hojně narostlo a...