V rámci níže uvedeného rejstříku jsou chronologicky podle jednotlivých let rozepsány události, zjištění, informace a provedené práce v rámci amatérského bádání napříč historií obecní, hasičskou i rodovou. A na čem se pracuje právě nyní ? V průběhu první třetiny roku 2018 bude dokončena komplexní práce o soupisech a sčítání lidu v Hradečné napříč časem. Souběžně s tímto je prováděn výzkum k fungování a činnosti četnické stanice v Bílé Lhotě, do jejíhož služebního obvodu náležela i Hradečná - více prozrazovat nebudeme.

 

 

► BĚLOLHOTSKÉ KRONIKY

Díky digitalizaci dvou starých obecních kronik obce Bílá Lhota provedené za přispění starosty obce, jsou tyto zde na webu představeny a současně jako přílohy publikovány zajímavé zápisy a události z let 1960-1976, které se buď týkají obce Hradečná, souvisí s ní, nebo jsou jen zajímavou připomínkou tehdejší doby z pohledu dneška. Připomínám, že se zde věnujeme zápisům počínaje rokem 1960, kdy ke sloučení obcí Bílá Lhota a Hradečná došlo. 

► BĚLOLHOTSKÝ ZPRAVODAJ
Archivována vydání obecního periodika "Bělolhotský zpravodaj" a "Naše noviny" z let 1974-2017. Zde na webu publikovány základní informace k tomuto obecnímu periodiku, ve kterém vyšlo krom jiného i spoustu článků, které podávají obraz o tehdejším životě, fungování společnosti, rozvoji a výstavbě v obci a též zajímavostí z okolí bělolhotska z pera historika Bohumila Vavrdy. Zajímavosti ze starých čísel budou publikovány zde na stránkách ve formě několika článků opět formou seriálu - co měsíc, to jeden článek. S mottem "Historii nelze vymazat".

HRADEČNÁ NA NETU

Informace k histori vesnice doplněny na web obce Bílá Lhota a Wikipedii.

► HRADEČSKÉ PAMĚTI NA TWITTERU @gotiskovo
Na sociální síti Twitter zprovozněno zrcadlo webu Hradečské paměti.

► ZÁPISY Z HASIČSKÝCH SCHŮZÍ SDH HRADEČNÁ
Na webu k dispozici zápisy z výročních valných hromad hasičského sboru - ve formátu .pdf a zabezpečeny heslem jen pro členy sboru.

► KRONIKA SDH HRADEČNÁ
Dne 20.1.2017 jsem na výroční valné hromadě SDH Hradečná předložil kompletní materiál, který se mi v průběhu předešlých dvou let v rámci mé kronikářské činnosti podařilo zjistit a uceleně sepsat v rámci doplňování naší hasičské kroniky. Podařilo se !! Hasiči mají kompletní kroniku za léta existence našeho sboru !

► PUBLIKACE - "DOBROVOLNÍ HASIČI OLOMOUCKÉHO KRAJE"
Již v roce 2016 vydal Olomoucký kraj jedinečnou a obsáhlou knižní publikaci, která obsahuje informace o všech sborech dobrovolných hasičů působících na území Olomouckého kraje. Publikace je přehledně rozdělena po okresech a každému sboru jest v ní věnována jedna strana. Informace o sborech, jejich činnosti, historii a fotografie měly za úkol v normované podobě vydavateli dodat samostatně jednotlivé sbory. Za náš sbor jsem informace dodal jako kronikář já a protože jsem se ke knize ve fyzické podobě dostal až nyní, předkládám kopii stránky právě o našem sboru. Informace o křtu knihy jsou k dispozici na webu Olomouckého kraje - zde.

► LITOVELSKÉ NOVINY - POMNÍK PADLÝM V PRVNÍ SVĚTOVÉ VÁLCE V HRADEČNÉ
Již podruhé jsem měl tu čest pomoci Litovelským novinám, když jsem byl požádán o informace k našemu pomníku padlým v první světové válce v rámci vydávaného seriálu "Válečné hroby", který postupně čtenářům periodika předkládá historii a důležité informace ohledně památníků a pomníků obětem války na litovelsku. Z mých zdrojů a historických materiálů jsem sepsal historii našeho pomníku, která vyšla v článku v lednu 2017, kompletní vydání je k nahlédnutí na webu města Litovle - zde, současně byl článek rovněž samostatně publikován na webu mikroregionu litovelsko - zde.
 

► KRONIKA SDH HRADEČNÁ

V průběhu roku 2016 probíhaly práce na dohledání informací do hasičské kroniky. Zaznamenány vzpomínky br. Ladislava Havlíčka, br. Jaroslava Lexmaula, mladší doba doplněna vzpomínkami br. Radka Vaňáka a br. Petra Procházku st. Dále se podařilo dohledat zápisy z výborových, členských i výročních schůzí ZO SPO Hradečná z let 1980 - 1984, které zaznamenával tehdejší jednatel br. Bohumír Kratochvíl. 

► HRADEČSKÉ PAMĚTI A DOBROVOLNÍ HASIČI HRADEČNÁ
V roce 2010 jsem založil historický web Hradečské paměti a v roce 2014 jako kronikář sboru i samostatný web pro místní dobrovolné hasiče. Zprvu jsem se snažil oddělovat historii obecní od historie hasičské, ovšem s odstupem času to začalo být čím dál složitější. Informace se vzájemně prolínají, historie hasičstva v Hradečné je i historií obecní a naopak. Jak informace, tak i fotografie se na obou webech začaly dublovat. Prvním krůčkem bylo zřízení společné externí fotogalerie pro oba weby v roce 2016, což se postupně osvědčilo. Proto po dlouhém rozjímání jsem se rozhodl sloučit i oba weby do jednoho společného. 

► POHLEDNICE "POZDRAV Z HRADEČNÉ"
Sbor dobrovolných hasičů Hradečná za pomoci sponzora a rodáka z Hradečné pana Stanislava Dostála vydal novou pohlednici vesnice.

► EXTERNÍ FOTOGALERIE
Zřízena nová externí fotogalerie společná pro web Hradečské paměti a web Dobrovolní hasiči Hradečná a to na úložném a prostorném portálu rajče.net. Fotografie z mého archivu do fotogalerie budou postupně doplňovány.

LOGO HRADEČSKÉ PAMĚTI
Vytvořeno nové vlastní logo pro web Hradečské pamětí doplněním a upravením původní obecní pečeti z roku 1608. Současně byl upraven a sjednocen vzhled hlaviček webové a facebookové stránky, kam bylo logo vloženo.

 

► KRONIKA SDH HRADEČNÁ

V průběhu roku 2015 probíhaly práce na dohledání informací do hasičské kroniky. Zaznamenány vzpomínky bývalého velitele sboru z let 1958 - 1978 br. Ladislava Dostála st., současného starosty sboru br. Jaroslava Patáka, někdejšího referenta mládeže br. Ladislav Dostál ml., jenž v osmdesátých letech vedl družstvo mladých. Od něj jsem získal dochované diplomy ze soutěže Plamen. Další informace dodal br. Antonín Kocián, starosta okrsku br. Jaroslav Žitný. Cenným úlovkem byly vzpomínky pokladníka sboru br. Jaroslava Sovu, který mi ochotně poskytl informace z dochované pokladní knihy sboru, jež začíná rokem 1934 a je bohužel jediným dochovaným "historickým" dokumentem pravdivě vypovídajícím o historii sboru. Dále zaznamenány vzpomínky br. Jaromíra Kratochvíla, prostudovány obecní kroniky obce Bílá Lhota z let 1992 - 2012 a 1945 - 1976 a též archivní fond MNV Bílá Lhota z let 1945 - 1990 v olomouckém archivu.

► PŘEPIS KRONIKY SDH HRADEČNÁ
Započato s publikací přepisu kroniky SDH Hradečná na webu formou seriálu - co měsíc, to jeden chronologický zápis, tak aby se kronika a události v ní zaznamenané postupně přiblížily místnímu lidu. 

► LIDÉ SV. FLORIANA V HRADEČNÉ, KOZLŮV HASIČSKÝ POČIN
Již v roce 2009 vyšel v Olomouckém deníku v rámci rubriky představování dobrovolných hasičských sborů Olomoucka "Lidé sv. Floriana" článek o hradečských dobrovolných hasičích. K dispozici je v on-line deníku rozdělen na dva díly.

STEJNOKROJ HASIČSTVA V ČASE a HISTORIE POŽÁRNÍ OCHRANY A HASIČSTVA
Pokud člověk se zájmem o historii vstoupí k dobrovolným hasičům, začne se dříve či později seznamovat a zabývat se právě i hasičskou historií. 

► OHEŇ JE DOBRÝ SLUHA, ALE ZLÝ PÁN - PREVENCE
S laskavým svolením našeho referenta prevence br. Martina Buknu byl za pomoci preventivních materiálů Hasičského záchranného sboru ČR vytvořen a publikován článek o požární prevenci.

► WEB DOBROVOLNÍ HASIČI HRADEČNÁ
Spuštěn samostatný web místního hasičstva za účelem prezentace historie našeho hasičského sboru.

► VÝROČNÍ VALNÁ HROMADA SDH HRADEČNÁ
Dne 16.1.2015 jsem byl na výroční valné hromadě SDH Hradečná zvolen novým kronikářem našeho sboru.

 
 
 

Ze starých dobových fotografií zachycujících jakékoliv motivy z naší vesnice a vesnický lid, jež snažím se po čtyři léta sbírat, byla sestavena a vydána fotokniha.

► ODBOJOVÁ ČINNOST A NAHRÁVKY LADISLAVA HAVLÍČKA
Získán souhlas potomků Ladislava Havlíčka st. z Vísky k publikování části přepisu jím autenticky nahraných vzpomínek na odbojovou činnost za války. Nahrávky v délce 8 hodin jsem získal od jeho synovce pana Ladislava Havlíčka ml. z Hradečné, jehož strýc a hradečský rodák, příslušník partyzánské brigády Jana Žižky, účastník Slovenského národního povstání a též člen partyzánské skupiny "Nazdar" patřící k odbojové skupině majora Aloise Petráše, na nich podívá svědectví událostí tehdejší doby, které zažil na vlastní kůži. Z mnoha hodin vybrány pasáže týkající se partyzánských akcí v okolí Hradečné.

► HRADEČSKÉ PAMĚTI NA FACEBOOKU
Pod tíhou dnešní doby zprovozněno facebookové zrcadlo našeho webu.

GOTTVALDOVI Z HRADEČNÉ
Po útrpné mravenčí práci byl mnou dokončen rodokmen (rozrod) rodu Gottwaldů (Gottvaldů). Zjednodušená verze bez konkrétních dat žijících osob je publikována na webu pro případ, že by na web zavítal některý z potomků některé větve rodu, jenž dosud neměl ponětí o existenci rodokmenu. Snad se díky tomu podaří najít chybějící střípky do rodinné mozaiky. 

 

► SČÍTÁNÍ LIDU V HRADEČNÉ V LETECH 1857, 1869, 1880, 1900 a 1910

V Okresním archivu v Olomouci je uschován fond Okresního úřadu Litovel, inv. č. 869, fascikly 245, 345, 568, 476, 125 a 382, z nichž jsem získal  kompletní informace o povinném sčítání lidu v Hradečné mezi léty 1857 - 1910. V každé obci byl tehdy pro každý dům vyhotoven tzv. arch, kde byli jmenovitě uvedeni i s daty narození a povoláním všichni lidé. Dnes jsou tyto archy známé jako sčítací operáty. Všechny archy obce Hradečná jsem přefotil a do budoucna z nich bude sestaven ucelený přehled obyvatel v dané době. 

► HRADEČNÁ V POHRANIČÍ L.P. 1938
Informace o naplňováni Mnichovské dohody a jejím nedodržení ze strany německého vojska při obsazování pátého pásma zejména na Litovelsku, jsou obsaženy v publikaci "Střední Morava, kulturně historická revue, Olomouc 2000, ročník 6". 

► POLITICKÝ OKRES LITOVEL V LETECH 1850 - 1960
Z materiálů ve fondech Okresního archivu v Olomouci, fond Okresní úřad Litovel, číslo listu NAD 1200, 1201 a 1202 sestavena ucelená informace k fungování politického okresu Litovel z let 1850-1960. 

► VYNÁŠENÍ MORANY V HRADEČNÉ
Na smrtnou neděli 17.3.2013 naše děvčata tradičně vynášela Moranu a článek i s fotografiemi se objevil na webu města Litovle.

 

► HISTORIE GRUNTŮ, CHALUP A DOMKŮ V HRADEČNÉ
Zmapována historie vlastnických vztahů všech obytných stavení ve vesnici Hradečná a to od počátku existence písemných zápisů od roku 1710. Zpracování celé geneze trvalo téměř rok a půl a jde o velice cenné informace při rozkrývání obecní historie. Zpracováno v ucelené práci s několika články.

► SBÍRKA MAP
Z různých mapových serverů, portálů a zdrojů se podařilo nashromáždit sbírků různých map vesnice Hradečná v průběhu času.

► SBÍRKA ÚMRTNÍCH OZNÁMENÍ
Zejména za pomoci pana Ladislava Havlíčka, pana Jaroslava Lexmaula a paní  Dany Buknové se podařilo zkompletovat sbírku úmrtních oznámení počínaje rokem 1891. Se sbírky byl pořízen chronologický soupis zemřelých obyvatel Hradečné.

► LITOVELSKÉ NOVINY - HOSTINEC "U ROBINSONA"
Navštívila mne redaktorka Litovelských novin s prosbou o poskytnutí informací k historii hostince "U Robinsona" v Hradečné do chystaného článku pro jejich noviny v rámci rubriky "Včera a dnes - Hospody Litovelska". Prošel jsem své záznamy a poznámky a dal jsem z několika zdrojů dohromady informace zhruba popisující historii onoho hostince, které jsem jí předal. Článek vyšel v září 2012, kompletní vydání je k nahlédnutí na webu města Litovle - zde.

 

► PAMÁTKY MÍSTNÍHO VÝZNAMU V HRADEČNÉ
V roce 1999 vydal tehdejší Památkový ústav v Olomouci, nyní Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Olomouci "Seznam nemovitých památek místního a regionálního významu okresu Olomouc", který samozřejmě zahrnuje i památky v naší obci.

► PAMĚTNÍ KNIHA OBCE HRADEČNÁ
Získal jsem přepis obecní kroniky, který v roce 2008 pořídil pan Vratislav Podivinský. Originál jest uložen ve fondech Okresního archivu v Olomouci a byl sepsán kronikářem panem Antonínem Řmotem, který k tomuto počinu byl pověřen obecním zastupitelstvem v roce 1925. Informace zaznamenané a roztroušené v kronice jsem sestavil do ucelené práce s jednotlivými tématy, tak aby bylo možno podat ucelenější a přehlednější informace o historii vesnice. 

 

► ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST MĚROTÍN
Podařilo se mi získat od pana Jaromíra Kratochvíla písemný materiál pojednávající o historii farnosti v Měrotíně, kam byla naše obec od nepaměti přifařena. Zpracoval jej jeho strýc Josef Kratochvíl, který v době svého mládí na faráře. Uceleným způsobem je zde popsána historie a též jednotliví faráři, kteří farnost spravovali. 

► OBECNÁ HISTORIE OBCE HRADEČNÁ
Sestaven článek k základnímu povědomí o historii naší obce Hradečná.

► OBECNÍ PEČETI A PEČEŤ OBCE HRADEČNÁ
Z publikace "Pečeti a znaky měst, městeček a obcí Olomouckého okresu", jejímž autorem z roku 1985 je Vladimír Spáčil, jsem získal nejen obecné informace o obecních pečetích, jejich významu, smyslu a historii, ale i detailní informace vážící se k naší obci, jež měla vlastní pečeť již od roku 1608. 

► HISTORIE VELKOSTATKU HAŇOVICE
Zejména díky materiálům ve fondu Zemského archivu v Opavě, sign. 8679 a publikaci "Paměti obcí Haňovice a Kluzov" autorky Stanislavy Kovářové z roku 1999 se mi podařilo získat cenné informace k historii tohoto panství, pod které naše vesnice Hradečná v minulosti v rámci patrimoniání správy až do roku 1848 náležela. 

► MÍSTOPIS V NAŠEM OKOLÍ
Zemský archiv v Opavě vydal v roce 2004 příručku od dr. Adolfa Turka a kolektivu "Místopisný rejstřík obcí českého Slezska a severní Moravy", jež podchycuje v abecedním řazení všechny lokality v tomto regionu, vývoj jejich názvů a administrativní zařazení. Jedná se o cennou pomůcku při bádání.

PÁTRÁNÍ PO HISTORII HRADEČNÉ A OKOLÍ
V květnu roku 2010 při procházení hradečských matrik a historických písemností jsem své pátrání rozšířil i mimo hledání předků a započal jsem brouzdání v historii vesnice Hradečná. Současně s přibývajícími informacemi jsem započal s publikací informací na webu "Hradečné paměti".

 

GENEALOGICKÉ BÁDÁNÍ PO PŘEDCÍCH GOTTVALDŮ
V listopadu roku 2009 jsem začal s pátráním po předcích svého rodu. Obecné informace k průběhu pátrání a stručný nástin rodokmenu jsou shrnuty v zde na webu, podrobnosti ani informace ze současnosti k rodu na webu nehledejte.

 

 

autor webu a kronikář SDH Hradečná Jirka Gottvald ml.

 

 

Podařilo se dohledat další zdroj informací do naší kroniky a to zápisy z výborových, členských i výročních schůzí Základní organizace Svazu požární ochrany Hradečná z let 1980 - 1984, které zaznamenával tehdejší jednatel br. Bohumír Kratochvíl. Z pohledu dnešní doby zajímavé zápisky, jež obsahují mj. i záznamy o schvalování socialistických závazků, spolupráci s místní SSM, záznamy o projevech politickovýchovného referenta, který zdůrazňoval nutnost vychovávat ke kladnému poměru k socialistickému vlastnictví a vlastenectví ... atd.