Četnictvo - "letem světem" k okolnímu četnictvu

25.06.2018 11:31

 

Tento článek je součástí zpracované anabáze Četnictvo na Bělolhotsku ..

 

 

Zachtělo se mi zmapovat krátce stav četnictva v našem okolí před a po vzniku četnické stanice v Bílé Lhotě. V Okresním archivu v Olomouci ve fondu Okresní úřad Litovel /zn. L 1-2, č. NAD 1200, datace 1866-1917/ jsou archivovány v prezidiálních spisech dobové listiny v jazyce německém, jež se jsem k tomuto účelu použil.

Díky archivovanému seznamu četnictva působícího na stanicích v politickém okrese Litovel - sdělení okresního hejtmana z 10. února 1869, můžeme zjistit, jaký byl stav četnictva na Litovelsku v prvopočátcích fungování četnictva, jež bylo jako celek zřízeno krátce předtím. Právě tehdy byly v rámci zdejšího hejtmanství, resp. politického okresu zřízeny pouze 3 četnické stanice, na nichž bylo umístěno celkem 10 četníků. Z dnešního pohledu co se týče bezpečnosti je to malé číslo, zvláště když zohledníme, že toto území zahrnovalo tehdejší soudní okresy Litovel, Uničov a Konice. Právě v sídle každého soudního okresu měla sídlo i četnická stanice a byly to první tři četnické stanice na Litovelsku zřízené po vzniku četnictva.

Z doby dvacet let poté jsou dochovány a archivovány dislokační tabulky četnictva, jež byly přípisem Zemského četnického velitelství v Brně rozesílány 1. července 1889 na hejtmanství. Ač obsahují celou tehdejší strukturu četnictva na Moravě, opět zde uvedu, jen naše okolí. 

Tehdy v roce 1889 na Litovelsku fungovaly četnické stanice :
Litovel č. 7 /Littau/ - 4 četníci
Vilémov č. 8 /Willimau/ - 1 četník
Bouzov č. 9 /Büsau/ - 3 četníci
Uničov č. 10 /Mährisch Neustadt/ - 3 četníci
Oskava č. 11 /Oskaü/ - 1 četník
Dlouhá Loučka č. 12 /Langendorf/ - 1 četník
Konice č. 13 /Konitz/ - 4 četníci
Skřípov č. 14 /Wachtl/ - 1 četník

 

Pro pořádek, jelikož se Bílá Lhota nachází na samotném okraji okresu, uvádím pro doplnění další stanice v dosahu a to v tehdejším politickém okrese Zábřeh /Hohenstadth/ :
Mohelnice č. 30 /Müglitz/ - 3 četníci
Loštice č. 32 /Loschitz/ - 3 četníci

a na druhou stranu ještě stanice v tehdejším politickém okrese Moravská Třebová
Moravská Třebová č. 29 /Mährisch Trübaü/ - 5 četníků
Městečko Trnávka č. 30 /Türnau/ - 2 četníci
Kladky č. 33 /Kladek/ - 2 četníci

 

Četnická stanice v Bílé Lhotě byla zřízena výnosem z 5. ledna 1893 a to k 1. březnu tohoto roku, jenž se rovněž v archivu dochoval. Máme taktéž štěstí, že jsou k dispozici dislokační tabulky krátce před jejím zřízením k 1. lednu 1893, přičemž v této době byl početní stav četnických stanic v politickém okrese Litovel dosud od roku 1889 nezměněn včetně počtu četníků na stanicích. Oproti tomu k 1. červenci 1893 již přibývá i stanice v Bílé Lhotě :
Litovel č. 9 /Littau/ - 4 četníci
Vilémov č. 10 /Willimau/ - 1 četník
Bílá Lhota č. 11 /Weissölhütten/ - 1 četník
Bouzov č. 12 /Büsau/ - 3 četníci
Uničov č. 13 /Mährisch Neustadt/ - 3 četníci
Oskava č. 14 /Oskaü/ - 1 četník
Dlouhá Loučka č. 15 /Langendorf/ - 1 četník
Konice č. 16 /Konitz/ - 3 četníci
Skřípov č. 17 /Wachtl/ - 1 četník

 

Pokud by někoho zajímala struktura i do doby novější, není třeba chodit daleko. Organizace četnictva byla zmapována policejními historiky a lze se o ní dočíst v několika publikacích. Osobně mohu doporučit :
Dějiny policie a četnictva I. - IV. díl, autoři Pavel Macek a Lubomír Uhlíř
Četnictvo na Olomoucku v létech 1918 - 1945, autor Jiří Vaněček
Ve dne v noci podle zákoníku …. policisté a četníci v českých zemích do roku 1945, autor Miroslav Spurný

 

Namátkou připojuji i stručná data z let následujících, přičemž podotýkám, že Uničovsko již oproti předešlému stavu nespadalo do působnosti litovelského velitelství, proto zde není zahrnuto.

Okresní četnické velitelství v Litovli - četnické stanice v roce 1915 :
Litovel, Unčovice, Vilémov, Bílá Lhota, Bouzov, Konice, Brodek u Litovle, Přemyslovice.

Okresní četnické velitelství v Litovli - četnické stanice v roce 1918 :
Litovel, Unčovice, Vilémov, Bílá Lhota, Bouzov, Konice, Brodek u Litovle, Přemyslovice, Bohuslavice.

Okresní četnické velitelství v Litovli - četnické stanice v roce 1921 :
Litovel, Unčovice, Vilémov, Bílá Lhota, Bouzov, Konice, Brodek u Litovle, Přemyslovice, Bohuslavice u Konice a Stražisko.

Okresní četnické velitelství v Litovli - četnické stanice v roce 1928 :
Litovel (6 četníků), Unčovice (3 četníci), Vilémov (3 četníci), Bílá Lhota (3 četníci), Bouzov (3 četníci), Cholina (3 četníci), Konice (5 četníků), Brodek u Konice (3 četníci), Přemyslovice (3 četníci), Hvozd (3 četníci) a Stražisko (2 četníci).

Okresní četnické velitelství v Litovli - četnické stanice v roce 1939 :
Litovel, Unčovice, Vilémov, Bílá Lhota, Bouzov, Cholina, Konice, Brodek u Konice, Přemyslovice, Hvozd a Stražisko.

Okresní četnické velitelství v Litovli - četnické stanice v roce 1943 :
Litovel, Unčovice, Pňovice, Střelice, Vilémov, Bílá Lhota, Mladeč, Bouzov, Cholina, Loštice, Vranová Lhota, Pěčíkov, Pavlov, Bezděčí u Trnávky, Konice, Přemyslovice, Hvozd, Stražisko, Jednov, Kladky a Jesenec. 

Tento článek je součástí zpracované anabáze Četnictvo na Bělolhotsku ..