Rekonstrukce požární zbrojnice

10.01.2019 10:39

 

... níže uvedený článek je součástí Kroniky Sboru dobrovolných hasičů Hradečná :

 

 

V roce 1968 byla zahájena výstavba nové požární zbrojnice. Nejdříve se již na podzim roku 1968 začala bourat stará a původní zbrojnice, přičemž bourání pokračovalo i v následujícím roce 1969, kdy se již začalo s výstavbou zbrojnice nové. Suť z bouračky se traktorem odvážela do hliníku, tohoto roku byly vykopány a zabetonovány základy, vyzděny stěny a postavena rovná střecha. Jednou při betonování stropových hurdisek se Ladislav Havlíček jednou nohou propadl a bylo veliké štěstí, že nespadl až dolů a též že zrovna pod ním nikdo nestál. Vše se dělalo svépomocí a ponejprve šla stavba rychle od ruky. Postupně se však stavba zpomalila, probíhala za značných problémů a byla ukončena až po delší době. Ještě v roce 1972 ač již byla zbrojnice postavena, chyběla fasáda, omítky a další dodělávky, přičemž celková stavba se protáhla až do roku 1975.

V souvislosti s požární zbrojnicí je nutné uvést jednu důležitou vzpomínku. Poté co náš požární sbor v roce 1963 zakoupil nové požární vozidlo Tatra 805 vznikl malý logistický problém. Ve staré požární zbrojnici byla umístěna motorová stříkačka, dále stará původní ruční stříkačka z roku 1909, která ač se nepoužívala, byla krásná a vyšperkovaná a taktéž zde byl pojízdný naviják hadic. Tyto historické skvosty zde nyní zabíraly místo novému vozidlu, které bylo třeba též zagarážovat. Na gruntech tehdy hospodařilo JZD a na jejich humnech nebylo místo. Hasiči se proto domluvili s dlouholetým jednatelem sboru br. Bohumilem Svozilem, který svolil starou a skvostnou stříkačku umístit na jejich humno na čp. 36, než bude provedena do budoucna plánovaná rekonstrukce a zvětšení požární zbrojnice. Tak se stalo. Mezitím čas plynul, na jaře 1968 jednatel br. Bohumil Svozil zemřel, na podzim 1968 rekonstrukce požární zbrojnice teprve započala. V této době však u Svozilů na humně potřebovali uvolnit místo a tak br. Stanislav Svozil musel uskladněnou starou stříkačku vytáhnout ze stodoly na zahradu a žádal opakovaně požárníky, aby ji odvezli a schovali jinam. Nestalo se, tak tam stála několik let na slunci, dešti, v zimě, až se rozpadla a zbylo z ní jen to, co nemohlo shnít, tedy kovové a mosazné části. Při dokončování nové zbrojnice se hasiči zeptali jeho syna Stanislava Svozila, jak to vypadá se stříkačkou. Ten hasiče vyzval, aby se šli podívat a že si mají stříkačku od nich odnést. Vrátili se však jen s těmi zbylými kovovými a mosaznými díly a ventily, které zbyly. Takto stará stříkačka nenávratně zmizela. Zbylé části se prodaly do kovošrotu a za peníze se koupilo občerstvení při dokončovacích pracích na stavbě zbrojnice.

Po dobu celkové přestavby bylo požární vozidlo Tatra 805 s motorovou hasičskou stříkačkou parkováno mimo požární zbrojnici. Nejprve na gruntu u Lexmaulů čp. 17 a poté od roku 1971 na gruntu čp. 5 u předsedu sboru Arnošta Gottwalda. Právě ke konci roku 1971 z gruntu čp. 5 Jednotné zemědělské družstvo Hradečná v rámci ukončení provozu a přechodu pod Jednotné zemědělské družstvo Doubrava Mladeč odstěhovalo poslední dobytek a uvolnilo tak jeho hospodářská stavení, která mělo do té doby zabraná.

Na staré bourané požární zbrojnici byl předešle umístěn ve zvonici zvon, jenž v té době oznamoval poledne, úmrtí někoho ze vsi, ale sloužil též k ohlášení požáru. Při bourání zbrojnice byl zvon umístěn na horní konec vsi před Šmoldasovo čp. 29, kde bydlela babička Jenovéfa Šmoldasová, jež měla zvonění na starosti. Po její smrti v roce 1973 se zvonění ujal její syn Jan Šmoldas. Mezitím však po dokončení nové zbrojnice byl zvon na tuto vrácen, novou kovovou nádstavbu na jeho zavěšení vyráběl Miroslav Havlíček st. v roce 1975. Vrata ke zbrojnici byly vyrobeny v Loučce nebo v Bílsku.

 

Co se týká roku 1968 je třeba zmínit několik obecných změn, které se v tomto roce udály. Od 11.11.1968 byla ukončena činnost ČSPO jako celostátní organizace dobrovolné požární ochrany a byly vytvořeny dva samostatné svazy požární ochrany - Český a Slovenský. Dne 12.11.1968 konal se první sjezd Českého svazu požární ochrany, přičemž nově přijaté stanovy přinesly dost novinek do činnosti požárníků. Došlo ke změně názvu a z místních jednot se staly místní požární sbory. Členství v ČSPO bylo opět rozděleno na činné, přispívající a čestné. Změnil se též stejnokrojový předpis, kdy tvrdé nárameníky byly nahrazeny měkkými, všitými s rozdílným olemováním tzv. zahrádkou pro funkcionáře, která pro místní sbory měla červené lemování.

Právě tehdy kolem roku 1968 došlo k poruše první motorové stříkačky PS-6 a jako náhradu náš sbor od Inspekce požární ochrany Olomouc obdržel motorovou a tehdy již starší a používanou stříkačku PS-8.

 

V červnu 1969 se požárníci naposledy rozloučili se zemřelým br. Aloisem Lexmaulem, který zemřel ve věku 65 let a další rok v listopadu ve věku 79 sbor opustil br. Antonín Řmot, tehdejší kronikář, jemuž se podařilo písemně zaznamenat dění ve sboru v letech 1908 – 1939. Právě jeho požárníci vyprovodili 11.11.1970 na jeho poslední cestě na měrotínský hřbitov i s požárním vozidlem a dle jeho posledního přání jej s rakví vezli na odplachtované korbě požárního vozidla z Hradečné do Měrotína do kostela a poté i na hřbitov.

V červnu (7.6.) 1970 zúčastnil se sbor námětového cvičení v sousedním Pateříně. V téže obci se naši požárníci opět námětového cvičení zúčastnili též v září (5.9.) 1976.

 

... níže uvedený článek je součástí Kroniky Sboru dobrovolných hasičů Hradečná :

 

 

 

 

zdroj :
Kronika Sboru dobrovolných hasičů Hradečná

 

... níže uvedený článek je součástí Kroniky Sboru dobrovolných hasičů Hradečná :

 

 

V roce 1968 opustili nás dva naši požárníci a to náš dlouholetý jednatel br. Bohumil Svozil z č. 36, který zemřel ve věku 85 let a s nímž se naši požárníci rozloučili na jeho poslední cestě 28.3.1968. Dalším zemřelým byl br. Vratislav Krček z č. 19, který nás opustil ve věku 70 let a s nímž se náš sbor rozloučil na jeho pohřbu 21.1.1968.

 

Co se týče preventivní činnosti, lze jako zajímavost zmínit požární žňové hlídky, které fungovaly ve 20. století v celé republice. Jednalo se o preventivní opatření, jež mělo počátek již za protektorátu a jehož význam ještě zesílil v padesátých letech. Právě tehdy odpůrci kolektivizace zemědělství páchali záškodnické akce proti zakládaným zemědělským družstvům. Účast v požárních žňových hlídkách byla povinná pro všechny muže v obci od 18 ti let i když nebyli členy hasičstva. Služby rozepisovala obec vždy v létě po dobu žní, kdy bylo velké nebezpečí rychlého rozšíření ohně v případě požáru a to na každou noc pro 4 muže. Za jednu noc měli od 22.00 do 02.00 hodin službu první dva muži a poté o 02.00 do 06.00 hodin další dva muži.  Během této služby bylo jejich povinností procházet obcí, hlídat a kontrolovat jestli někde nehoří. V případě zjištění požáru měli za úkol co nejrychleji zalarmovat obec a hasiče. Tyto požární hlídky skončily právě v roce 1967.

 

Abychom však při hodnocení činnosti požárního sboru nezapomněli na to nejdůležitější co je jeho posláním, je třeba uvést účast při hašení požárů, kterých bylo v letech 1958 - 1977 po dobu co byl velitelem br. Ladislav Dostál st. díky bohu poskrovnu. V naší obci v roce 1963 se vznítilo hnojiště u Podivinských na č. 11, kde hned nad hnojištěm bylo uskladněné seno. Vše dobře dopadlo, požár se podařilo zavčas uhasit. V témže roce se naše družstvo účastnilo zásahu při velkém požáru stavení rolníka Tomáška v Pateříně, který vypukl v ranních hodinách ve vánoční svátky na svátek sv. Štěpána. Účinnému zásahu však bránil veliký mráz pod - 20°C, voda v hadicích zamrzala, takže dopravit ji z požární nádrže na horní konec obce kde hořelo nemožné. V roce 1964 vypukl požár v Měrotíně u Šmoldasů na kovárně, kde děti při hře zapálili nejprve kovárnu a též celý dům. A v Měrotíně naše družstvo zasahovalo ještě jednou a to v roce 1974 u Vyhnánků, kde časně nad ránem po plese vzplála stodola. Krom požárů též naše družstvo mnohokrát zasahovalo pod Hradečnou v areálu U Robinsona na Basni, kde většinou při velkých deštích došlo k zaplavení areálu a hostince.

 

Ke dni 24.6.1968 došlo u sboru ke změně pokladníka, přičemž tohoto dne předešlý pokladník br. Adolf Dostál z č. 32 předal pokladnu pokladníkovi novému br. Antonínu Seifertovi z č. 42.

 

 

 

 

zdroj :
Kronika Sboru dobrovolných hasičů Hradečná