rok 1908 - založení dobrovolného hasičstva v Hradečná

30.01.2015 02:48

 

Článek je součástí Kroniky Sboru dobrovolných hasičů Hradečná ..

 

Parný letní den třicátého července tisíc devět set osm

Jest k deváté hodině večerní kdy upracovaný a spocený rolník z čísla 9 Josef Krček veze se svou devatenáctiletou dcerou poslední fůru obilí do své stodoly. Utírá si pot s čela a říká : Chvála Pánu Bohu - tak už budem mít všecko doma. Jen to dořekl, když ozve se křik z dolního konce dědiny a s hrůzou vidí jak tmavý sloup dýmu v němž občas probleskne žlutavý plamen valí se k nebi. Pustí opratě a chce utíkat. Nohy se pod ním třesou a on nemůže z místa. Místo do předu táhne jej to z leva na pravo a zdá se mu jako by byl uvázán.

V dědině zatím žena zmíněného rolníka vybíhá ze stavení lomí rukama a volá : Lidi pro Boha vás prosím pojte k nám u nás hoří a nikdo není doma. Na dědině zatím shon křik a nářek. Plamen vysoko šlehá a v podvečerním přítmí příšerně ozařuje okolí a dvě vysoké lípy, které u stavení jako dvě sochy stály. Z vedlejších ohrožených stavení vyvádí se bučící dobytek a vypuštěná prasata pobíhají ustrašeně mezi lidmi. Oheň přímo hučí a přeskakuje z jednoho stavení na druhé vesměs dochem kryté. Lidí zmocňuje se úzkost a přímo strnule čekají na pomoc - na hasiče.

Pojednou sotva slyšitelně zazní hlas trubky a v tom už ostrý tón druhé shora žalně dědinou víří a mísí se s rachotem kol a dusotem koní. Na tvářích všech zračí se částečně ulehčení - hasiči jedou. Zpěněné koně odpřahají a již bílé postavy s blízkavými helmicemi mihají se nočním šerem. V mžiku spleť hadic vine se dědinou. Hlas trubky hlaholí a při rudé září ohně u pák stříkaček páže na páži mihá se ostrým odměřeným tempem nahoru a dolů. V záplavě ohně a kouře vynořují se na střechách bílé postavy a hned nato nastává boj dvou odvěkých nepřátel vody a ohně. Jako fontány vodometů tryskají se všech stran v bílých obloucích proudy vody a s praskotem vyrážejí z úzké hadice, kterou neohrožený hasič ve své ruce svírá - na červeného kohouta. A tento se všech stran napaden na konci přece podléhá. Na ohrožené střeše stavení čísla sedm ostře se rýsuje černá postava kominíka, který směle s konví v ruce po jejím hřebenu pobíhá a tuto před ohněm chrání.

 

Blíží se půlnoc - požár dokonal své zhoubné dílo. Zoufalý hospodář z čísla 9 snaží se za pomoci spoluobčanů vytáhnout ze chléva zbývající hovězí dobytek - tento však bylo nutno porazit - byl udušený. Vedlejší sousedé postižení požárem zachránili alespoň něco, zde však mimo potahu který vezl poslední fůru obilí shořelo vše. Hovězí i vepřový dobytek, drůbež a všechno hospodářské nářadí i náčiní. Požár tehdy v popel proměnil stavení číslo 9. Josef Krček, číslo 10. Valerián Smékal, číslo 8. Vincenc Sajtl, číslo 20. Jan Valouch a číslo 34 František Vaňák - původce neštěstí našich spoluobčanů.

Tato tragická událost přesvědčila naše občany o tom že přítomnost místních hasičů byla by jistě zabránila rozšíření se požáru do takových rozměrů a že jest třeba aby také v naší obci zřízen byl hasičský sbor. Hned první týden po požáru svolal tehdejší starosta Josef Smékal obecní výbor, kde bylo rozhodnuto požádat župního hasičského dozorce Jana Sovu z Mladče a obchodníka Josefa Vitoula z Měrotína, aby k nám do Hradečné přišli a poradili jak začít.

Na den patnáctého srpna svolal starosta Josef Smékal schůzi občanů na kterou zmínění hasičtí činovníci se také dostavili. První v obsažné přednášce poukázal na nutnost zřízení místního sboru dobrovolných hasičů a druhý na výhody protipožárního pojištění. po obsažné debatě, které se súčastnila většina přítomných pořízena subskripční listina na kterou se podepsalo třiapadesát přítomných občanů, kteří se zavázali že chtějí být členy hasičského bratrstva.

 

Byli to tehdejší naši občané :

Josef Smékal čís. 17
Antonín Solovský

František Podivínský
František Hapl

František Gottvald
František Rosenberg

Bohumil Svozil
Antonín Seifert

Ján Procházka
Antonín Krajc

Jan Lexmaul
František Komárek

Jakub Havlíček
Martin Smékal

Ludvík Smékal
Pavel Juřička

Řehoř Lexmaul
František Juřička

Antonín Horák
František Smékal čís. 14

Ján Šmoldas
Josef Krček

Jan Eigl
Adolf Vaňák

Antonín Řmot
Jakub Rosenberg

Paškal Vaňák
Josef Vaňák

Mořic Dostál
František Lexmaul

Oldřich Krček
Jan Příkopa

Antonín Gottvald
Hynek Juřička

Alois Paták
Jan Valouch

Řmot Antonín ml.
Gotthard Veiser

František Grézl
Ladislav Havlíček

František Paták ml.
Alois Grézl

Ignác Krček
Vratislav Podivínský

Josef Pinkava
František Smékal čís. 1

František Kuba
František Dostál
Vincenc Sajtl

František Paták
Valerián Smékal

Bartoloměj Vintr

 

Na této poradní a informační schůzi stanoven den svolání první valné hromady a sice osmý září 1908. Současně vyzváni podepsaní a na supskripční listině, aby na této poznačili ku dni svolání valné hromady, zda budou členy činnými nebo přispívající.

 

 

První valná hromada sboru dobrovolných hasičů v Hradečné osmého září 1908

Toto první u nás hasičské sněmování se odbývalo „na sále“ v úterý osmého září - mariánský svátek - o třetí hodině odpoledne v místnosti starosty obce p. Josefa Smékala. Schůzi zahájil starosta obce přivítáním přítomných a poznamenává že jest zapsáno 41 členů a že schůze je schopna se usnášet. Potom předčítá pořízený seznam členů a konstatuje že sbor bude mít 24 činných a 27 přispívajících členů. Členové na to byli seznámeni se stanovami spolku a objasněny různé připomínky.

Přikročeno k nejdůležitější části programu - k volbám. Valná hromada sjednotila se na tom, že volba se provede aklamacím. Za starostu navrhuje br. Antonín Horák Josefa Smékala - starostu obce, Ant. Řmot Františka Podivinského z čísla 11. Většinou hlasů zvolen byl Frant. Podivinský. Za náčelníka navrhují činní členové Anonína Horáka, za prvního podnáčelníka Smékala Ludvíka z čís. 3 a druhého podnáčelníka Františka Gottwalda z čís. 5.

Josef Smékal starosta obce naproti tomu navrhuje, aby náčelníkem byl František Podivínský, prvním podnáčelníkem Ant. Řmot a druhým podnáčelníkem Antonín Horák. Poněvadž tento druhý návrh byl většinou přijat - zvolen v jedné osobě starosta i náčelník. Po této volbě poukazovali někteří členové nato, že se hromadí funkce v jedné osobě a tak na návrhy zvoleného předsedy a náčelníka zvolen předsedou sboru starosta obce Josef Smékal. Dále navrhuje Ant. Řmot za členy výboru Frant. Gottvalda z čísla 5, Mořice Dostála z čís. 32 a Jana Lexmaula z čísla 36 - za náhradníky pak Řehoř Lexmaul a František Paták. Všichni navržení byli zvoleni. Revisory účtů navrženi a také zvoleni Antonín Krajc a Ludvík Smékal. Zbrojířem zvolen výborem jednohlasně Jan Ajgl z čísla 13.

Valnou hromadou přijat též návrh náčelníka Frant. Podivínského, aby zápisné do ustavujícího se sboru se platilo 2 K 40 haléřů a ročního příspěvku pro členy 2 K. Jedním z hlavních bodů jednání této ustavující valné hromady byla debata o zakoupení stříkačky, kterýmžto úkolem pověřeni členové Jos. Smékal, Frant. Podivínský a Ant. Řmot. Její svěcení se mělo uskutečnit na jaře 1909. Doslovem a přáním hodně zdaru v práci našemu hasičskému sboru končí jeho předseda a starosta obce tuto významnou schůzi.

 

Kvůli přehledu uvádím zvolené funkcionáře a výbor dobrovolného hasičského sboru :

Smékal Josef - starosta
Podivinský František - náčelník
Řmot Antonín - podnáčelník
Horák Antonín - podnáčelník
Gottwald František
Dostál Mořic
Lexmaul Jan

Náhradníci : Lexmaul Řehoř, Paták František st.
Revisory účtů : Krajc Antonín, Smékal Ludvík
Zbrojíř : Ajgl Jan
Zapisovatel schůze - učitel Adolf Paták.