rok 1909 - slavnost svěcení stříkačky

28.02.2015 11:01

 

Článek je součástí Kroniky Sboru dobrovolných hasičů Hradečná ..

 

Jest to první rok spolkového hasičského života a náplní toho co sbor ku své existenci potřebuje. V prvé řadě zakoupení stříkačky a výzbroje pro hasiče a jejich pracovního ošacení. Na tyto věci bylo třeba peněz, které naši hasiči neměli. Bylo dobré, že starosta mladého hasičského sboru Josef Smékal byl členem představenstva Rol. Záložny v Litovli, která nám na nejnutnější poskytla úvěr v obnosu 3400 Korun. 

Prvá naše schůze činného členstva se konala 16tého ledna 1909. Bylo třeba nové volby náčelníka sboru, poněvadž prvně zvolený náčelník br. Frant. Podivinský se této funkce zřekl. Též ostatní činovníky sboru bylo třeba zvolit a to zejména : náměstka starosty sboru - jednatele - pokladníka a četaře. Všichni tito hasičtí funkcionáři byli zvoleni aklamací jednohlasně. Náčelníkem Jan Procházka - náměstkem starosty Ant. Řmot - jednatelem Jan Lexmaul a pokladníkem Frant. Gottvald. Četaři byli zvoleni čtyři a sice : Dostál Mořic, Grézl František, Pinkava Josef a Svozil Bohumil. 

Na schůzi se též jednalo o zakoupení plátna na pracovní obleky. Přítomný krejčí p. B. Blechta říká, že má též plátno na pracovní obleky - navrhuje však, aby se jednalo s firmou Hirš v Olomouci, aby vzájemně se mohla porovnat jakost a cena látky. Přišlo též na přetřes jednání s postavením hasičské zbrojnice. Přítomní členové shodli se na tom, že pochůzkou zajistí vhodné místo v dědině a pokud stavebního materiálu se týče, že jej zajistí členové tímto úkolem pověření. Přítomný br. Ant. Krajc jest ochoten dodat stavební kámen ze svého lomu za 12 Korun za jeden kubík. Jednáním se zakoupení stříkačky pověřeni starosta sboru Jos. Smékal, náčelník Frant. Podivinský a Ant. Řmot. Koupě uskutečněna od Fa. Smékal - továrna hasičských strojů a výzbroje Čechy pod Kosířem u Prostějova. Slavnost spojená se svěcením stříkačky byla stanovena na den 23. května.

 

Na počátku března spřáhli své koně náčelník sboru Jan Procházka z čísla 6 a náměstek starosty Ant. Řmot z čísla 28 a jeli pro stříkačku na nádraží do Velké Senice. V dolním hostinci p. Frant. Kuby shromáždil se zatím celý hasič. sbor a když stříkačka dojela, doprovázel ji za zvuků kapely p. Hlavinky z Měrotína do dědiny k obydlí starosty sboru br. Jos. Smékala číslo 17. Týž den odpoledne stříkačka předvedena a vyzkoušena montérem z továrny načež jednotlivým členům sboru rozdána výzbroj a ošacení.

 

Celkový náklad na pořízení stříkačky a výstroj byl následující :

stříkačka 3300 K
plátno na pracovní obleky 158 K
od ušití krejčímu p. Blechtovi z Bílé Lhoty 138 K
za 26 hasičských čapek 67.60 K
za 2 hasič. obleky 19.50 K
za výstroj pro 2 muže 44 K
celkem 3727.10 K

Prvotní výzbroj byla započítána do ceny stříkačky.
 

Smutnou událostí pro náš mladý hasičský sbor byla smrť našeho mladého člena Ludvíka Smékala z čísla 3. Zemřel na TBC a pochovali jsme jej na Zelený čtvrtek před velikonocemi - osmého dubna. Na Bílou sobotu zúčastnil se sbor korporativně slavnosti „Vzkříšení“.

Na den 17tého května svolal starosta sboru Jos. Smékal členskou schůzi do které se dostavili všichni členové „do jednoho“. Schůze byla mimořádně důležitá - vždyť se jednalo o slavnosti svěcení stříkačky na den 23 května. Přípravy na tuto slavnost byly do podrobností projednány a každému členu přidělena určitá práce, kterou každý rád a s ochotou na sebe přijal. Tak náčelník sboru Jan Procházka dal souhlas, aby slavnost se odbývala v jeho zahradě - Ant. Řmot se uvolil, že dodá potřebné dřevo a desky na lávky, stoly a podium pro hudebníky. Mořic Dostál z čísla 32 a Ant. Kreuz z čísla 15 že postaví slavnostní bránu - dřevo na tuto že dodá br. Lad. Havlíček z čís. 16. Pan nadučitel Vl. Juráš z Měrotína, že nacvičí zpěvy a kuplety, mladí chlapci seženou děvčatům v lese chvojky a kvítí na věnce. S p. Pospíšilem z Chudobína jednáno o zapůjčení oltáře u kterého p. farář Alexa z Měrotína měl sloužit polní mši sv. Poněvadž do této schůze byly přizvány i místní hospodyňky, uvolily se ty zkušenější kuchařky, že upraví maso, napečou koláče a cukrovinky a ty ostatní že přispějí peněžitým darem. Také velkou tíži na svá bedra přijal hostinský Boh. Svozil z čís. 36, když měl dobrým pivem a likéry uspokojit - jak se na pěkné a teplé počasí předpokládalo velké množství návštěvníků. Prodej uzenek a kuřiva vzali na sebe mladší členové hasičského sboru. Když v sobotu na večer před slavností starosta sboru Jos. Smékal prohlížel vykonanou práci na dědině a na výletním místě - říká s radostí : „No přichystany to máme pěkně - jen kdyby nám zítra počasí přálo.“

 

Velký svátek našich hasičů - Slavnost svěcení stříkačky 23. května.

Je pět hodin ráno, kdy hudba p. Hlavinky z Měrotína vítá budíčkem krásný jarní den. Na dědině se to hemží lidmi - domy se krášlí prapory v národních barvách. Postavenou slavnostní bránu chvojím a kvítím ověnčenou zdobí nahoře malířsky provedený nápis : „Bohu k oslavě - lidem k ochraně“. A na druhé : „Požehnaný je ten Sbor - který ničí ohně vzdor“. Před usedlostí br. Frant. Patáka čís. 4 jest postaven a kvítím okrášlen oltář s kazatelnou. Po jejich boku stála též květinami nádherně ozdobena naše nová stříkačka. 

O 9. hodině seřadil se náš hasičský sbor - před něj naše děvčata oblečena do národních hanáckých krojů - za řízeného pochodu vítala a kyticemi podarovala náčelníky hasičských sborů, které k nám shora i z dola přicházely. Po seřazení všech před slavnostní branou, uvítal starosta obce a místního sboru, všechny přespolní hasičské sbory a přítomné hosty. O 10. hodině pan farář Alexa z Měrotína měl pěkné kázání, v němž blahopřál našemu hasičskému sboru a poukázal na krásné ale i těžké povinnosti, které hasičské sbory před sebou mají. Následovala mše sv., při které přítomnými byl zpíván Cyrilometodějský chorál - Ejhle oltář Hospodinův září. Po skončení mše sv. p. farář naši okrášlenou stříkačku posvětil. Nato zúčastněné hasičské sbory defilovaly za zvuků hudby před hasičskými hodnostáři, kteří na naší slavnosti byli přítomni - před obydlí starosty obce a sboru. Tím také dopolední slavnost skončena. 

Nutno ještě zaznamenat, že této naší dopolední slavnosti se zúčastnily bratrské sbory : Bílá Lhota - Měník - Řimice - Pateřín - Mladeč - Chudobín - Haňovice - Měrotín a na odpolední slavnost přišli členové hasičských sborů ze Slavětína a Palonína.

Slavnost odpolední započala o ½ 3.tí hodině. Všichni přítomní se shromáždili před budovou starosty obce a hasičského sboru Jos. Smékala. V předu hudba - za ní naše děvčata vyšňořená do krásných hanáckých krojů - pak hasičské spolky, přítomní návštěvníci a místní občané. Řízná muzika vyhlášené kapely p. Frant. Hlavinky z Měrotína nesla se dědinou a dlouhý průvod hasičů, mládeže a místních občanů i s dětmi vkročil do zahrady br. velitele J. Procházky, kde vše na tuto slavnost bylo připraveno. Hudebníci tam měli svoje podium, hospodyňky stánek pro bufet, párkařovi už se kouřilo z vařených uzenek - montér u kola štěstí též byl připraven na svém místě a děvčata nestačila špendlit návštěvníkům vstupenky.

Byl krásný teplý májový den a náš hostinský br. Boh. Svozil udělal za toto odpoledne skutečně zkoušku státníka. Vždyť za toto odpoledne vyčepoval v zahradě 47 beček piva mimo spousty sodovek a likérů. Dobrého pomocníka měl ve svém tchánovi p. Skopalovi z Chudobína. Když návštěvníci se poněkud usadili, přivítal přítomné hasičské spolky a všechny přítomné i když s nutnou dávkou trémy br. Ant. Horák z čís. 18. Potom vrchní hasičský dozorce br. Jan Sova ze Mladče v delší obsažné přednášce vyzdvihl význam hasičských sborů pro naše občany. Účast na této naší slavnosti byla vskutku mimořádná a navštívilo nás mnoho milých a vzácných hostí. Jmenuji jen br. župního starostu Al. Knajbla z Bílska, p. faráře Alexu z Měrotína a významné občany a funkcionáře hasič. sboru z Litovle. O největší pobavení na této slavnosti přičinil se p. nadučitel Vl. Juráš z Měrotína, který nastudoval kuplety a zpěvy za něž účinkující sklízeli bouři potlesku. U bufetu byla tlačenice jako o jarmarku a ačkoliv naše hospodyňky toho hodně napekly, neměly nakonec co prodávat. Pěkná muzika se střídala s výstupy našich ochotníků zpěváků a zpěvaček, takže nakonec všichni účastníci rozcházeli se k večeru spokojeni s míněním, že tak pěkná slavnost v Hradečné ještě nebyla. A večer naší chase a sousedům vyhrávala na sále br. Jos. Smékala tehdy vyhlášená kapela p. Frant. Hlavinky z Měrotína. Hrálo se až do bílého dne a všichni byli veselí a spokojení. 

Také po finanční stránce byli naši hasiči spokojeni. Celkový příjem činil 508.49 K - Vydání 158 K, takže nám zůstalo 350.49 K.

 

Žel že po této pěkné pohodě došlo v našem hasičském sboru k nemilým příhodám. Majitel zahrady kde se výlet pořádal zjistil na druhý den, že mu v úle hynou včely - žádal aby v zahradě byly uklizeny různé odpatky - papír, sklo a t.d., nikdo se však k tomu neměl, takže mezi ním a členy sboru došlo k ostrým výstupům a hádkám.

Také mezi místními členy obecního výboru a hasičským sborem panovalo od února určité napětí. Hasiči poukazovali na to, že pro špatnou cestu a neupravené vodní nádrže nemohou se stříkačkou tak manipulovat jak by bylo třeba. Došlo to tak daleko, že delší dobu před svěcením stříkačky se zdálo, že hasičský sbor se rozpadne. Teprve po důtklivé domluvě br. Jana Sovy ze Mladče a Peregrina Němečka z Bílé Lhoty, kteří k nám na žádost br. Jos. Smékala přišli, se věc urovnala. Zahrada - výletní místo se přece uklidila - majitel se však cítil silně poškozen a prohlásil, že se jako velitel sboru vzdává. Věc se protahovala až do pátého července, kdy starosta sboru svolal mimořádnou valnou hromadu ve které jako první bod jednání podal dotaz má li se pokusit ještě o smíření s br. Janem Procházkou. Bylo však prohlašováno, že je to zbytečné - ať je zvolen nový náčelník. Po návrhu aby nový náčelník byl zvolen aklamací - zvolen náčelníkem starosta sboru Josef Smékal

Na této schůzi jednáno též o postavení hasičské zbrojnice. Bylo dohodnuto aby náměstek starosty Ant. Řmot jednal se stavitelem Jos. Sovou z Loštic jak pokud místa tak i postavení zbrojnice se týče. Za činného člena přihlásil se v této schůzi do hasič. sboru br. Josef Pinkava. Pro zbrojmistra stanovena odměna za čistění stříkačky - po ohni 2 K, jinak 1 K.

9. července konala se ještě doplňující schůze, ve které místo vystouplého náčelníka Jana Procházku zvolen do výboru br. Ant. Kraic.

 

K tomuto dni bylo složení vedoucích hasičského sboru následující :

Josef Smékal starosta a náčelník - Ant. Řmot náměstek starosty a podnáčelník - Ant. Horák II. podnáčelník a člen výboru - Frant. Gottvald pokladník a čl. výboru - Jan Lexmaul jednatel a člen výboru - Mořic Dostál člen výboru a četař - Ant. Krajc - Josef Pinkava četař - Frant. Grézl – Boh. Svozil - Jan Ajgl strojmistr.

 

V tomto na události bohatém roku ještě zaznamenávám :

10 tého dubna zúčastnil se sbor „Vzkříšení Páně“ - 31 tého května 25 ti letého trvání sboru dobrovol. hasičů v Bílé Lhotě - 10 června „Božího Těla“ - 4 tého července župního sjezdu v Bílsku - 18 tého července 25 letého trvání sboru v Paloníně a dne 22 této srpna hasičského výletu v Měrotíně.

Zaslal se obnos za stříkačku 3300 K.

 

 

poznámka :

Protože by se mohlo zdát, že předposlední odstavec zápisu z  tohoto roku, kde kronikář popisuje složení vedoucích funkcí hasičského sboru je nejasný, připojuji foto originálu tohoto zápisu. Skutečně je ztěží čitelné, kdo které funkce zasával.