rok 1911 - první a současně poslední mše sv. v naší kapličce

14.04.2015 11:21

 

Článek je součástí Kroniky Sboru dobrovolných hasičů Hradečná ..

 

Při valné hromadě konané dne 19.2. voleno nové představenstvo a výbor. Volba se tentokrát provedla lístkama a zvoleni :
Za starostu sboru Jos. Smékal čís. 17
Náčelníkem Ant. Horák čís. 18
I. Podnáčelníkem Ant. Řmot čís. 28
II. Podnáčelníkem Frant. Paták čís. 4
Zvoleni též tři členové výboru : Svozil Boh., Pinkava Jos. a Dostál Moř.
Náhradníky pak Gottvald Frant. čís. 5 a Smékal Frant. čís. 1
Poněvadž hasičský trubač Ant. Seifert nechce tento úkol sám zastávat, hlásí se jako druhý trubač přítomný Jos. Vaňák z čís. 22, který na této schůzi byl do sboru přijat za činného člena.

 

Dne 28. února ve schůzi výboru, náhradník Frant. Gottvald, aklamacím byl zvolen řádným členem výboru a současně pokladníkem Svozil Boh.
Dále zvoleni : Dostál Mořic - jednatel a Lexmaul Jan jako zbrojíř.
Jako četaři byli zvoleni členové výboru : Dostál Mořic - Svozil Bohumil - Gottvald Frant. a Pinkava Josef.

 

Činnost hasičského sboru v tomto roce byla dosti obsáhlá.

22tého ledna pořádal sbor svůj hasičský ples a druhého února účastnili se naši hasiči oplátkou hasičského plesu v Měrotíně a Slavětíně. Téhož dne odbývala se v Rol. Záložně v Litovli hasičská župní valná hromada, které jako delegáti byli přítomni bři. Jos. Smékal, Ant. Řmot a Gottvald Frant. 

Osmnáctého března za doprovodu měrotínské kapely blahopřál sbor ústy svého náčelníka Ant. Horáka svému předsedovi Josefu Smékalovi k jeho jmeninám.

15tého dubna zúčastnilo se 21.bří „Vzkříšení Páně“.

23tího dubna uskutečnil sbor požární cvičení se stříkačkou. Dopravu stříkačky k vodě a proud vody z hadic se uskutečnil za 7 min. Ten den o páté hodině odpoledne hořela ve Slavětínském revíru smrková seč - patrně od pohozeného nedopalku. Shořelo asi  1 a 1/2 ha mladého smrčí, od hraničkové cesty směrem k šibrákům (na okraji listu vepsána poznámka - oprava na straně 21). Hašení pozůstávalo vysekáváním lesního porostu kolem požářiště.

Pátého června pořádal sbor hasičský výlet v zahradě br. Frant. Smékala 12.

Patnáctého června zúčastnilo se 14 bří. „Božího Těla“.

29tého června - ani ne půl roku potom co zvolen byl zbrojířem, vyprovodil náš sbor k věčnému odpočinku svého mladého člena Jana Lexmaula z čísla 36. Tohoto statného vysokého muže sklátila do hrbu T.B.C. spojená s rakovinou.

Župního sjezdu v Mezicích zúčastnil se náš sbor pouze deputací těchto bří : Ant. Horák - Mořic Dostál - Frant. Paták a Jos. Vaňák.

Dne 3tího července zúčastnil se náš sbor první a také poslední mše sv. v naší kapličce - dva roky nato byla zbourána, aby uhnula nově budované silnici. Událost tuto zaznamenávám proto - že den nato strhla se nad naším okolím ohromná bouře, která způsobila povodeň a nadělala velké škody na slibné úrodě. Voda „pod horou“ sahala až k vrchní vysoké mezi - hostinskému p. Kubovi „ve sladovně“ strhla plot a odnesla dříví a krmce do Mladče. Na „kozinci“ podemlela a vyvrátila 11 silných olší. Staří lidé říkali že takovou spoušť u nás neviděli už 20 roků.

9.tého července byl přítomen náš sbor slavnostní mše sv., která se konala v Mladečské kapli u příležitosti 25ti letého trvání Sboru dobrovol. hasičů.

16tého července světila se stříkačka na Nové Vsi, kteréžto slavnosti zúčastnilo se od nás 10 mužů.

23tího srpna doprovodil celý náš sbor svého činného člena Jana Valoucha a 28ho srpna přispívajícího člena Vincence Seitla k věčnému odpočinku.

 

Ze sboru vystoupili : Jan Eigl - byl vyloučen pro nekázeň, Vojtěch Gottvald odešel k vojsku a Frant. Lexmaul přiženil se do Měrotína.
Přistoupili : Grézl Adolf - Vaňák Jos. - Vaňák Frant. - Kadlec Štěpán - Lexmaul Adolf a Gottvald Frant.

 

Na svátek všech Josefů uspořádali naši ochotníci divadelní představení z kterého do pokladny přibylo 33 K a Silvestrovský večírek nám vynesl čistého 22 K. Na úrocích zaplatil Sbor 155 K. Do nového roku šli jsme se schodkem 199 K 27 hal.

 


 

Následně v kronice na straně 21 je uvedena oprava shora podtrženého textu :
Na straně 14 má být správně psáno, že hořela seč od Havlíčkoviho lesa směrem na „Šibráky“ ...