rok 1920 - založení odbočky organizace "Sokol"

18.01.2016 03:58

 

Článek je součástí Kroniky Sboru dobrovolných hasičů Hradečná ..

 

Výroční valná hromada za rok 1919 se konala 7.března v hostinci br. Rud. Čikla. Po zápisu do presenční listiny, konstatuje předseda, že je přítomna nadpoloviční většina členů a proto přivítáním zahajuje valnou hromadu. Vybízí br. jednatele, aby přečetl protokol minulé valné schůze. Po přečtení a schválení protokolu o této schůzi – předčítá br. jednatel zprávu o stavu členstva, kde se uvádí, že v poválečném roce 1919 stoupl stav činného členstva na 26 členů a přispívajících na 22 muže. Br. pokladník Laď. Havlíček ve své zprávě hlásí, že Sbor jest úplně zbaven dluhů a má ještě na hotovosti 300 Korun. Revisoři účtů bři. Rud. Čikl a Jos. Pinkava hlásí, že podrobně prozkoumali všechny účty a doklady a nalezli tyto v úplné správnosti. Po schválení zpráv jednotlivých funkcionářů Sboru, dává br. předseda návrh, aby pojištění koní do stříkačky bylo zvýšeno. Přítomní na valné hromadě míní, aby náčelník Ant. Horák přednesl tento návrh v obecní výborové schůzi, aby se zjistilo budeli obec tento zvýšený příspěvek na pojištění platit. Br. předseda dává též návrh, aby cestovné delegátům na župní valnou hromadu v obnosu 5ti Korun bylo hrazeno z pokladny Sboru, což pozdvižením rukou bylo jednohlasně schváleno. Br. náčelník Ant. Horák děkuje ku konci schůze jak členům hasičského sboru tak všem místním občanům, kteří jakýmkoliv způsobem během těch dvanácti let umožnili Sboru zaplatit pro něj tíživý dluh. Doslovem br. předsedy se valná schůze končí. 

 

Ze zprávy jednatelské uvádím tyto záznamy. Na členské schůzi dne prvního ledna ujednáno, aby hasičský ples se pořádal 11tého ledna. Dále aby členům kteří navštíví plesy okolních hasičských sborů se vstupné hradilo v obnosu tří Korun z hasičské pokladny a též členské pojištění aby se hradilo z pokladny Sboru. 

Dne 3tího dubna zúčastnilo se 15bří „Vzkříšení Páně“.
Dne druhého května pořádala zde chasa muziku. Roznesla se zpráva, že jede domů ze zajetí příslušník našeho Sboru – nyní ruský legionář br. Frant. Gottvald. Všechna chasa přítomná u muziky šla jemu naproti. Pan starosta Frant. Podivinský zapřáhl koně do kočáru a jel naproti jej přivítat. Když jsme se však setkali a p. starosta potřásl jemu na přivítanou rukou a chtěl promluvit – slova uvázla mu v hrdle a nebyl mocen slova. Pohnutím a radostí nad svým bývalým dělníkem a nájemníkem nemohl promluvit.
Dne 27.května doprovodilo 14 hasičů ku hrobu svého mladého příslušníka Adolfa Grézla. Byla to vražda a sebevražda o čemž podrobnější záznam jest v pamětní knize obce. 

Župního sjezdu v Březové, dne 6tého června se zúčastnilo 10 hasičů. Jeli jsme tam odpoledne na ověnčeném žebřiňáku do kterého zapřáhl koně br. Frant. Paták. 

Dne 13.tého června pořádal Sbor výlet v zahradě p. Frant. Kuby, kterého se zúčastnilo 16 hasičů z Měrotína. 

9tého července se zúčastnilo 14 našich hasičů výletu ve Slavětíně a dvanáctého července oplatilo 16 našich hasičů na výletě v Měrotíně jejich návštěvu u nás. 

Dne 28 srpna sešlo se místní občanstvo a hasičský Sbor na sále br. Rudolfa Čikla, aby přivítali z ruského zajetí našeho občana Jaromíra Smékala, který se vrátil v hodnosti nadporučíka.

Dne 4tého prosince doprovodilo 12 hasičů ku hrobu svého bývalého velitele br. Jana Procházku.

 

Pokud peněžní stránky se týče, poznamenávám jen, že na střádankovou knížku si Sbor uložil v tomto roce 1200 Korun.


Poněvadž to má určitou souvislost s našim hasičským Sborem, zaznamenávám zde – že z nadšení nad zdařilým všesokolským sletem v Praze a hlavně přičiněním br. Stanislava Smékala rol. syna z čísla 17 byla zde založena odbočka tělocvičné jednoty „Sokol“

Dne 5.tého července konána ustavující schůze ve které přítomný p. nadučitel Dvořák ze Mladče nadšeně mluvil o sokolské idei, vybízí přítomné k uskutečnění sokolských zásad – by skutkem stalo se heslo „Co Čech to Sokol“. Po jeho řeči následovalo přihlašování členů do „Sokola“ a přihlásilo se 12 bratrů za činné členy – za přispívající 8 členů. Dorostenců zapsáno 9 a žáků 7. Provedeny ihned volby následovně. Starostou zvolen Frant. Paták z čís. 4 – náčelníkem Vrať. Podivinský z čís. 11 – jednatelem Stan. Smékal z čís. 17 – pokladníkem Boh. Svozil z čís. 36. Vedoucím dorostu ustanoven Laď. Havlíček – vedoucím žactva Stan. Smékal, členové výboru : Řmot Ant. ml. čís. 28 – Smékal Jos. čís. 17 – Podivinský Fr. čís. 11 – Smékal Frant. čís. 12 – Laď. Havlíček čís. 16. Podotýkám, že činní členové „Sokola“ byli vesměs členy hasič. Sboru takže teď jsme měli u nás dva spolky v jedněch osobách. Bližší údaje o činnosti Sokola jsou zaznamenány v obecní kronice.