rok 1923 - hasiči řeší chování svých členů na kulturních akcích

07.04.2016 05:13

 

Článek je součástí Kroniky Sboru dobrovolných hasičů Hradečná ..

 

Valná hromada se odbývala v tomto roce 21. ledna. Po uvítání přítomných členů, kterých se sešlo 23, starostou Sboru navržen a zvolen zapisovatelem br. jednatel Boh. Svozil. Přikročeno ku čtení zápisu z minulé valné hromady, kterou předčítá br. jednatel. Jelikož ku zprávě nebylo námitek, zápis schválen a podepsán. Nato br. pokladník Laď. Havlíček podává podrobnou zprávu o příjmech a vydáních za uplynulý rok. Částečný zápis o tom jest podán v roce 1922. Za revisory účtů hlásí br. Adolf Vaňák, že porovnány byly doklady se zápisy v pokladní knize, že neshledány žádné závady, načež zpráva pokladníka jednohlasně schválena. Po přečtení zprávy jednatelské byla i tato po kratší debatě schválena. Následovaly volby hasičských činovníků a výboru. Br. Laď. Havlíček navrhuje, aby volba starosty se provedla aklamací a současně navrhuje za starostu Sboru br. Jos. Smékala, což jednohlasně přijato a zvolen starostou br. Jos. Smékal. Náčelníkem zvolen ze 23 přítomných členů – 19ti hlasy Frant. Paták. Za prvního podnáčelníka zvolen 20ti hlasy Frant. Gottvald z čísla 5 a druhým podnáčelníkem br. Rudolf Čikl 8 mi hlasy. Do výboru zvoleni bři : Svozil Boh. 19 hlasů – Smékal Frant. 10 hlasů a Havlíček Laď. 8 hlasů. Náhradníky zvoleni : Pinkava Jos. 14 hlasů a Vaňák Adolf 10 hlasů. Revisory účtů zvoleni – Řmot Ant. ml. a Gottvald Frant. z čísla 11. Po ukončení volby upozorňuje br. náčelník, že někteří příslušníci Sboru chovají se při různých zábavách nedůstojně hasiče a napříště že se to nesmí opakovat. Žádá dále členy Sboru, aby v případě úmrtí přispívajícího člena, doprovodili tohoto ku hrobu pokud možno členové činní ve stejnokroji.

Ve výborové schůzi dne 23. ledna zvolen náměstkem starosty Smékal Fr., za jednatele zvolen Boh. Svozil – pokladníkem Laď. Havlíček. Na návrh náčelníka, aby četaři zůstali ti nynější, což schváleno a jsou to : Svozil Boh., Havlíček Laď. – Smékal Frant. a Pinkava Jos. Zbrojířem navržen a zvolen br. Kadlec Štěpán, který funkci tuto přijímá a souhlasí i s dosavadní odměnou, která mu byla za tuto funkci vyplácena – totiž 20 Korun celoročně a 10 K za čištění stroje a hadic po požáru nebo cvičení. Při této výborové schůzi bylo zdůrazněno, že při pořádání zábav a výletů hasičských Sborem bude vždy ustanoven bratr, který bude dbát na pořádek. Budeli některý člen Sboru vyvolávat výtržnosti a rvačky a budeli ustanoveným bratrem napomenut a neuposlechne může být ze Sboru vyloučen. Br. předseda také upozorňuje, že pro sanitní odbor jest třeba zakoupit lékárničku.

 

Z jednatelské zprávy za rok 1923 zaznamenávám.
4tého února pořádán ples na sále br. Rud. Čikla.
13 května požární cvičení za účasti br. okrskového dozorce Jos. Vitoula. Odpoledně téhož dne uspořádali divadelní ochotníci div. Představení.
1. června zúčastnil se Sbor hasič. výletu v Pateříně.
10tého června přítomno bylo 17 bří slavnosti 25ti letého trvání Sboru v Měrotíně.
Župního sjezdu v Nákle dne 8mého července se zúčastnilo 13 mužů. Jelo se tam s naši mladou chasou v ověnčeném žebřiňáku do něhož zapřáhl br. Frant. Paták.
15tého července jsme si zašli na hasičský výlet do Slavětína. Bylo nás tam třináct.
Náš Sbor pořádal výlet v zahradě br. Jos. Smékala a večer taneční zábavu dne 22tého července.
18tého září doprovodil Sbor ku hrobu stařenku Antonii Solovskou z čís. 8.

 

Divadelní ochotníci v rámci hasič. Sboru uspořádali v tomto roce dvě divadelní představení – 13tého května a 8mého září a Silvestrovskou zábavu 31.12. Finanční efekt ze všech těchto vystoupení vykazoval asi 350 Korun. Značný příjem jsme měli z výletu 22 tého července – 625 Korun. Na dluh br. Gottvaldovi jsme splatili v tomto roce 1.000 Korun.

Do Sboru přistoupil jako činný člen dne 1. července Josef Kratochvíl, který se přiženil do Hradečné z Moravičan. Ze Sboru naproti tomu vystoupili dva činní členové – Jos. Valouch který se přiženil do Mladče a Stan. Smékal, který se odstěhoval do Choliny na hostinec zvaný Krčinka. Stav členstva koncem roku : 26 činných a 22 přispívajících členů.