rok 1924 - výstavba a slavnostní odhalení pomníku padlým v 1. sv. válce

26.05.2016 06:22

 

Článek je součástí Kroniky Sboru dobrovolných hasičů Hradečná ..

 

Tento rok jest mimořádně významný jak pro náš hasič. Sbor – tak i pro celou obec. Na řádné valné hromadě konané dne 2. února, byl podán br. L. Havlíčkem návrh, aby našim padlým hasičům ve světové válce byl postaven důstojný pomník, což se v tomto roce také uskutečnilo. O práci spojené s postavením pomníku a o slavnosti při jeho odhalení jest podána zpráva ku konci zápisu o dvacátém čtvrtém roku.

Jak už bylo naznačeno, řádná valná hromada se odbývala 2. února. Br. předseda uvítal přítomných 26 bří a vybídl je aby si zvolili zapisovatele. Zvolen jím jednohlasně br. Bohumil Svozil. Br. jednatel přečetl potom protokol z minulé valné hromady, který byl schválen a podepsán. Po jednatelské zprávě podává zprávu br. pokladník Laď. Havlíček. Údaje z jeho zprávy jsou zaznamenány v zápisech roku 1923. Revisoři účtů br. Frant. Gottvald  ml. a Ant. Řmot ml. hlásí, že porovnali všechny doklady příjmů a vydání a vše nalezli ve vzorném pořádku – načež zpráva pokladníka jednohlasně schválena. A této valné hromadě volen také vzdělavatel a zvolen jím Řmot Ant. ml. Přijati také dva noví členové – Kratochvíl Jan, bratr Jos. Kratochvíla a Komárek František. Jak už bylo z počátku vzpomenuto, podal v této schůzi br. L. Havlíček návrh na postavení pomníku našim padlým spoluobčanům hasičům. Starosta sboru k tomu připojuje, že pomník by byl postaven za přispění obce a nechává o návrhu hlasovat. Návrh byl Sborem jednohlasně přijat. Na to br. jednatel navrhuje, aby byl ustaven stavební odbor, který by potřebné práce a jednání spojené s postavením pomníku si vzal na starost. Do tohoto odboru zvoleni bři. Havlíček Laď., Svozil Boh., Řmot Ant. ml., Gottvald Fr. z čís. 5 a za obec starosta Řmot Ant. st. Dále navrhuje br. Frant. Gottvald ml., aby bylo zvoleno více členů, kteří by si vzali na starost divadelní jeviště a věci potřebné k provozování divadelních představení - tj. paruky, šmínky jakož i nákup hodnotných divadelních knížek. Do tohoto kroužku zvoleni Gottvald Fr. ml., Řmot Ant. ml, Kratochvíl Jos., Kratochvíl Jan, Dostál Adolf, Příkopa Jan ml., Rosenberg Fr. ml, Kadlec Štěpán a Vaňák Adolf. Předsedou zvolen Řmot Ant. ml., hospodářem Gottvald Fr. ml. Ku konci valné schůze upozorňuje náčelník br. Frant. Paták, aby členové při pořádání zábav a výletů, byli těmto přítomni vždy ve vycházkové blůze a čapce a nedostavovali se v občanském šatě – poněvadž takto se počet členů Sboru umenšuje. Po přání  hodně zdaru do další úspěšné práce – předseda schůzi končí.

Na den 5tého července svolal předseda Sboru mimořádnou valnou hromadu na které se mělo jednat o volbě druhého podnáčelníka za vystoupivšího ze Sboru Rud. Čikla. Druhým podnáčelníkem zvolen na dobu do příštích voleb br. Havlíček Laď. A na jeho místo jako četař zvolen Ant. Řmot ml. Do Sboru jako činný člen byl přijat Gottvald Arnošt z čís. 5. Hlavním bodem jednání však bylo – společná příprava hasičů a občanstva ku slavnosti odhalení pomníku padlým.

 

Výtah nejdůležitějších počinů Sboru v tomto roce.

10tého ledna hasičský ples.

13tého března župní valná hromada, které se zúčastnili bři. Smékal Jos., Paták Frant., Svozil Boh. A Gottvald Fr. st.

23tího březa sehráli naši ochotníci za režie p. nadučitele Vl. Juráše divadelní hru „Lešetínský kovář“.

16 tého dubna doprovodil Sbor k věčnému odpočinku manželku našeho br. podnáčelníka Marii Havlíčkovou.

19tého června pochodové cvičení se stříkačkou za přítomnosti okr. Dozorce br. Jos. Vitoula z Měrotína.

22tého června župního sjezdu ve Mladči se zúčastnilo 18 mužů

14tého července slavnost odhalení pomníku padlým.

25 července doprovodil Sbor ku hrobu svého dřívějšího jednatele Mořice Dostála.

Třetího srpna výletu ve Slavětíně se zúčastnilo 10 mužů a 10tého srpna výletu v Pateříně 12 hasičů.

Sedmého září sehráli naši ochotníci divadlo „u Jezera“ a týden poté jej opakovali – nato opakování však doplatili 2 Koruny 10 haléřů.

Dne sedmého a osmého prosince uspořádala hasičská župa – hasičskou školu, které se zúčastnili tito členové Sboru : Paták Frant., Svozil Boh., Havlíček Laď., Řmot Ant., Gottvald Arnošt, Kratochvíl Jos., a Kadlec Štěpán.

31. prosince uspořádali naši divadelní ochotníci v rámci Sboru a za spoluúčinkování studentů z Měrotína a „Semerinků“ pod vedením p. nadučitele Vl. Juráše zdařilý silvestrovský večírek.

 

 

Slavnost odhalení pomníku padlým 14. července 1924

Hned po výroční schůzi počátkem roku, podniknuty radostné přípravy, aby pomník v nejkratším čase mohl býti zbudován. Přípravný výbor zajel do Konice a vyžádal si od kamenického mistra p. Hemzala informace a pokyny co třeba zařídit a připravit dřív než se pomník začne stavět.

Poněvadž v únoru napadlo hodně sněhu a byla pěkná sanice, tahali jsme na saních veliké vápencové balvany na místo, kde měl pomník stát a které také měly tvořit jeho základ. Tahaly je spřažené koně Gottvaldovy čís. 5 a Řmotovy čís. 28. V tuto dobu požádal br. Lad. Havlíček svého příbuzného akademického sochaře p. Žáka z Prahy – rodáka z Kadeřína, zda by byl ochoten vytvořit pro pomník symbolickou sochu „Svobody“ - což tento ochotně přislíbil a také vykonal. Hned jak se ukázalo trochu jarní sluníčko, každý kdo jen trochu mohl pomáhal přisunovat k rukám člena Sboru Frant. Gottvalda, zednického políra, potřebný materiál a který potom v krátkém čase vybudoval důkladný podstavec k příštímu pomníku.

Počátkem července dopravil br. Laď. Havlíček z Konice dohotovený pomník se symbolickou sochou „Svobody“. Na mramorové desce vsazené do pomníku umístěny byly fotografie našich padlých a zemřelých občanů ve světové válce a pod nimi zlatými písmeny vyrytý nápis : „Smrtí – utrpením svobodu jste dali Vlasti do vínku - nuž  vděčnou zato trvalou svoji vzpomínku, věnují Vám občané - hasiči“. Tento nápis však musel být v době okupace 1939 – 45 z pomníku odstraněn. Náklad na vybudování pomníku činil něco přes 8000 Korun. Tento poměrně značný náklad uhradil Sbor za částečné přispění obce během dvou roků. Jest však třeba připomenout, že do zmíněného obnosu nejsou započítány práce, které občané a hasiči odpracovali ochotně zdarma. Přípravy na slavnost odhalení pomníku dály se s chutí a radostí. A těchto příprav zúčastnili se skoro všichni naši občané - staří i mladí.

Vlastní slavnost konána za krásného letního počasí 14. července. Před rolnickou mlékárnou seřadilo se místní občanstvo a hasič. Sbory – náš místní – z Měrotína, Mladče, Měníka, Bílé Lhoty, Pateřína a Slavětína. Za zvuků hudby měrotínské kapely pochodoval pak průvod k vyzdobenému pomníku, kde čekal pěvecký kroužek studentů s p. nadučitelem Vlaď. Jurášem z Měrotína a skupina našich děvčat v pěkných hanáckých krojích. Když se průvod zastavil, zazpívána krásná píseň „Moravo tys Čechů země“. Na to vystoupil na improvisovanou tribunu starosta obce Ant. Řmot st., aby přítomné uvítal. Vida však před sebou takové množství lidí, zamlžilo se mu v očích a počáteční slova uvázla mu v hrdle ... Situaci zachránil župní dozorce br. Jan Sova z Mladče, který potom p. starostu zastoupil a v delší obsažné promluvě zhodnotil význam díla, které zdejší hasičský Sbor uskutečnil a které bude ozdobou obce a trvalou památkou na naše padlé spoluobčany a také ty, kteří tento opravdu pěkný pomník zbudovali.
Za děti jejichž tatínci ve světové válce padli – promluvil žák obecné školy Boh. Svozil. Následoval akt odhalení pomníku, kterýžto čestný úkol provedla dvě naše děvčata sl. Lud. Krčková z čís. 9 a Mar. Příkopová z čís. 18 za asistence ruských legionářů Františka Gottvalda z čís. 11 a Adolfa Sýkory ze Mladče. Hudba hraje národní hymnu – hasičské sbory vzdávající čest a všichni přítomní nehnutě stojí.

Po kratším proslovu br. žup. dozorce J. Sovy odpochodují hasičské Sbory a také všichni na slavnosti přítomní do zahrady paní Anny Procházkové, kde se uskutečnila pěkná výletní slavnost a o jejíž zdar se nejvíc zasloužil p. nadučitel Vl. Juráš se svým pěvěckým kroužkem. Slavnost se nám vydařila a uspokojil nás celý její průběh – hlavně však její finanční stránka. Čistého příjmu nám přinesla 2047 K a tím zápis pro rok 1924 končím.