rok 1925 - sjezd hasičské XXIII. župy "Karla Havlíčka Borovského" v Hradečné

30.06.2016 07:40

 

Článek je součástí Kroniky Sboru dobrovolných hasičů Hradečná ..

 

Začínám záznamem dvou událostí zvlášť pamětihodných jak pro náš hasičský Sbor – tak i naši dědinu. První takovou radostnou událostí byl sjezd hasičské XXIII. župy „Karla Havlíčka Borovského“ v naší dědině – druhou  událostí, která však byla smutná jest požár na čís. 17.

Dne 29. března vyslal Sbor čtyři delegáty na župní valnou hromadu do Litovle. Byli to – Smékal Jos., Paták Fr., Svozil Boh. a Řmot Ant. ml. Jedním z hlavních bodů jednání na této valné schůzi bylo stanovení obce, kde se má příští župní sjezd uskutečnit. Přítomní naši delegáti dožadovali se toho, aby tato velká hasičská slavnost se odbývala u nás. Poukazovali na skutečnost, že jsme finančně vyčerpáni a počítali s tím, že v případě příznivého počasí nám slavnost hodně pomůže. Z přítomných delegátů, kteří zastupovali 37 Sborů hlasovalo 34 Sborů pro nás. A tak 14tý červen byl stanoven pro uskutečnění župního sjezdu u nás.

Již měsíc před sjezdem započato s přípravami na tuto významnou událost jak pro náš hasičský Sbor – tak pro celou naši dědinu. Upravovalo se prostranství před pomníkem padlých – sháněly se prapory – dřevo a desky na řečnickou tribunu a na lávky na výletní místo. Řečnickou tribunu a lávky na výletním místě pořídili místní tesaři za pomoci našich hasičů. Dřevo a desky zapůjčili br. Lad. Havlíček a starosta obce Ant. Řmot. Také pro našeho hostinského byl to dosti velký úkol sehnat dostatečné množství jídla a pití, aby očekávané velké množství návštěvníků zcela uspokojil. Také ti jimž svěřeno bylo zabezpečit zábavu a obsluhu na výletním místě měli hodně starostí a turbaci. Těsně před slavností nalámala naše mladá chasa chvojí z lesních stromů a kvetoucích líp a ozdobila jím řečnickou tribunu a částečně i pomník.

 

Ráno 14tého června vítala nás hudba – skoro z každého domu vlál prapor v národních barvách a jak na návsi tak i před každým stavením byl generální pořádek. Před desátou hodinou shromáždilo se všechno přítomné hasičstvo před budovou u rolnické mlékárny. Opomněl jsem dodat jak radostným a slavnostním dojmem působil na nás všechny hlahol hasičských trubek, který krátce po osmé hodině v krátkých přestávkách hned zdola a zase shora se ozýval dědinou.
Župní náčelník br. Jan Sova zjišťuje počet přítomného hasičského bratrstva – přítomno jest 460 bratří ve stejnokroji. Na povel župního náčelníka odpochodovaly řady hasičů k pomníku padlých kde je uvítal br. župní starosta Al. Knajbl. Po udělení informací na odpolední slavnost se hasičské Sbory rozešly na oběd do místního hostince.

O 1 ½ hodině odpolední shromáždily se hasičské Sbory a všechno občanstvo, kde přítomné uvítal starosta místního Sboru br. Josef Smékal.  Na tribunu vstupuje župní vzdělavatel br. K. Štěpán se svinutým praporem – staví jej před sebe a rozvíjí jej. Hudba hraje národní hymnu – střílí se z improvizovaného děla, hasičské sbory vzdávají čest praporu. Skupina hasičů a děvčat v národních krojích, stojící před pomníkem kladou věnec se tuhou k mramorové desce na které jsou vyryta jména a podobizny těch, kteří za naše osvobození padli a zemřeli. Župní náčelník br. J. Sova obrácen k pomníku mluví o pochopení a vděčnosti zdejších hasičů a občanů, kteří tento krásný pomník svým milým vybudovali a dojemnými slovy líčí utrpění těch jimiž byl zbudován. Jeho slova zanechala hluboký dojem u všech přítomných. Následoval hold padlým. Potom vstupuje na tribunu br. Ant. Řmot ml. a jménem občanů Hradečné připíná na prapor první stuhu s nápisem „Svým obráncům občané Hradečné“. Přeje si aby tato stuha nebyla jedinou, neboť tento prapor jest nám symbolem ze kterým nás hasičská myšlenka vede. Po kratší přestávce odebralo se všechno – jak hasiči tak obecenstvo na výletní místo – do zahrady pí. A. Procházkové, kde mimo koncertu s patřičnými výletními atrakcemi bufet, kolo štěstí, tombola atd. – předváděli hasiči cvičení se sekyrkami.

Župní sjezd – velká slavnost pro Hradečnou skončila. Moc jsme se na ni těšili a kladli do ní velké naděje. Dost nás ale zklamala. Právě odpoledne ke třetí hodině kdy čekali jsme velkou návštěvu, začalo silně pršet a spousta lidí, která byla na cestě k nám – schovala se do hostinců při silnicích a pak se vrátila domů. Přesto však nám Župní“ vynesl čistého 1813 Korun a časté na něj vzpomínky.

 

Druhou avšak neradostnou událostí v tomto roce byl požár na čísle 17. Při mlácení obilí parním strojem dne pátého září, chytla od jiskry z parního stroje roztroušená sláma a při panujícím silném větru došlo k požáru, takže nebylo možno ani mlátící soupravu odtáhnout a všechno shořelo. Poněvadž s mlácením se teprve započalo shořelo se stodolou všechno obilí v ní uložené. Oheň po roztroušené slámě se přenesl na kůlnu kde se sláma ukládala a pak na chlévy kde střecha rovněž shořela.  Štít u chlévů uchránil obytné stavení že nepadlo také požáru za oběť. Požár mohl mít katastrofální následky pro celou obec. Při panujícím silném větru odnášel tento hořící kusy slámy na dosti vzdálená stavení p. Svozila čís. 36 – pí. Smékalové čís. 3 a stodolu usedlosti Frant. Patáka čís. 4, která už počala hořet. V nevelké vzdálenosti od požáru stály dva velké stohy slámy p. L. Havlíčka a Frant. Smékala. Jen dík velké pomoci hasičů a ostražitosti občanů se požár dál nerozšířil. Ku pomoci nám přispěchaly hasičské Sbory z Měrotína, Pateřína, Slavětína, Mladče, Bílé Lhoty, Měníka, Řimic a Savína. Záchranné práce při požáru řídil náčelník místního Sboru br. Frant. Paták. Postižený rolník Rudl Čikl utrpěl velkou škodu, proti požáru měl pojištěnu jenom střechu s v té době nebyl ani doma – byl na vojenském cvičení.

 

Důležitější události v tomto roce, pokud hasič. Sboru se týče zaznamenávám následovně.
Výroční valná schůze Sboru se odbývala 11tého ledna. Br. starosta vítá 22 přítomné členy a připomíná, že třeba zvolit zapisovatele. Zapisovatelem zvolen Řmot Ant. ml. Po přečtení zprávy jednatelské, pokladní a revisorů účtů, které vesměs byly schváleny – přikročeno k volbě náčelnictva a výboru. Ku zprávě pokladní jen poznamenávám, že počátkem roku 1925 činil náš dluh u Rol. Záložny 3300 Korun. Starostou Sboru zvolen aklamacím opět Jos. Smékal. Ostatní funkcionáři voleni na návrh br. Ad. Vaňáka lístky a zvoleni : Náčelníkem br. Frant. Paták 21 hlasy, prvním podnáčelníkem br. Gottvald Frant. čís. 5, druhým podnáčelníkem br. Řmot Ant. Členy výboru zvoleni bři : Svozil Boh., Smékal Fr. a Havlíček L. Vzdělavatelem zvolen Řmot Ant. ml., který také podává zprávu o hasičské škole konané v Litovli ve dnech 7. a 8. prosince 1924. Žádá také přítomné členy, aby přicházeli do přednášek které budou vždy v poslední sobotu v měsíci.

Ve výborové schůzi dne 18tého ledna zvolen místopředsedou br. Frant. Smékal čís. 12, jednatelem jednohlasně br. Svozil Boh. a pokladníkem br. Řmot Ant. ml. Za četaře zvoleni bři : Svozil Boh., Havlíček Laď., Pinkava Jos. a Smékal Frant. Zbrojířem zvolen jednohlasně br. Kratochvíl Jos. Revizory účtů – Gottvald Fr. čísl. 11 a Pinkava Jos. Voleni též dva náhradníci výboru – Gottvald Fr. čísl 11 a Pinkava J. Tito mají též být volání do schůzí výboru.

 

Z běžných událostí roku zaznamenávám jen ty důležitější. Vypouštím pochodová cvičení, cvičení se stříkačkou apod. o čemž je zmínka v jednatelské knize.

Divadelní ochotníci pořádali v rámci Sboru dvě divadelní představení – 12tého dubna „Furiant“ – 23tího srpna „Zázračný eliksír“ a 31. prosince Silvestrovský večírek.

Jelikož nově zvolený zbrojíř br. Jos. Kratochvíl žádal o zproštění této funkce s poukazem na to, že mu není možno ji vykonávat – byl zvolen a převzal na sebe tento úkol br. Frant. Funěk z čís. 15.

Ve dnech 5. - 7. července pořádán v Brně pod záštitou presidenta republiky T.G. Masaryka celostátní sjezd hasičstva. Náš Sbor vyslal na tento sjezd br. Boh. Svozila, Jos. Kratochvíla a Ant. Řmota.

Ve dny 7., 22., 29. listopadu požádala župa samaritánskou školu v Litovli, které se zúčastnili bři Gottvald Arnošt a Řmot Ant. ml.

 

Dne prvního prosince zúčastnil se Sbor hašení požáru u rolníka. Bárty v Pateříně. Z neznámé příčiny vypukl oheň ve stodole, zachvátil blízko stojící stoh slámy od něhož se chytlo a shořelo benzinové spolkové mlátící složení a mnoho hospodářského nářadí. Náš sbor dojel k požáru druhý – pro nedostatek vody na horním konci dědiny, mohl zasáhnout do hašení až po dojetí stříkačky z Měníka, která do naší stříkačky dodávala vodu z dolního konce dědiny. Za úspěšné hašení požáru v Hradečné a Pateříně obdržel náš Sbor od hasičské pojišťovny 148 a od obce 200 Korun podpory.

Do Sboru přistoupil vrátivší se z vojny Valouch Stanislav. Ku konci roku čítal Sbor 26 činných a 24 přispívajících členů.