rok 1926 - navržena odměna za zapřažení koní k požáru

02.09.2016 05:02

 

Článek je součástí Kroniky Sboru dobrovolných hasičů Hradečná ..

 

Záznamy o činnosti hasičského Sboru v tomto roce budou poměrně chudé – nemohu zaznamenat žádnou důležitější událost. Z jednatelské knihy zapisuji alespoň běžné události, které se v tomto roce udály.

Výroční valná hromada konána dne 17tého ledna kde po uvítání přítomných starostou Sboru br. Jos Smékalem a po navržení zapisovatele jímž pověřen br. Ant. Řmot – přikročeno k projednávání programu, který na této schůzi měl být projednán. Jednatelkou zprávu předčítá jednatel br. Boh. Svozil – proti přečtenému nebylo námitek – a proto jednohlasně schválena. Pokladník br. Ant. Řmot hlásí ve své zprávě, že celkový příjem za rok 1925 činil 9861,68 Korun – vydání pak 9510,92 Korun – do vydání jest započítána splátka 700 Korun do Rol. Záložny, kde celkový náš dluh 1.1.26 činí 1600 Korun. Revisoři účtů vyjadřují se k této zprávě, že po porovnání zápisů s doklady, nalezli vše v pořádku a tudíž i zpráva pokladníka schválena. Potom vybídl starosta Sboru Jos. Smékal vzdělavatele br. Ant. Řmota aby podal zprávu o samarické škole, konané v listopadu minulého roku v Litovli. Br. vzdělavatel přednesl tuto zprávu ve formě delší přednášky – což přítomní s povděkem a pochvalou přijali. Ve volných návrzích žádá br. Laď. Havlíček aby tomu kdo zapřáhne koně do stříkačky k požáru – byla stanovena odměna 50 Korun – usneseno, aby tento návrh byl podán obecnímu zastupitelstvu ku schválení. (?). Dále usneseno, aby pár koní zapřažený do stříkačky byl pojištěn na 10.000 Korun.

Župní valné hromady se zúčastnili bři : Jos. Smékal, Fr. Gottvald a Řmot Ant. ml. Dne 31 ledna pořádal Sbor svůj ples.

Dne 16tého května cvičení se stříkačkou, prohlídka hadic a savic. Týž den zúčastnilo se 7 mužů výletu v Mladči.

Dne 15tého června za přítomnosti okrsk. Dozorce br. Jos. Vitoula – prohlídka Sboru, cvičení se stříkačkou a pochodové.

29tého června pořádán župní sjezd v Třídvorech, kterého jako delegátu se zúčasnili bři : Paták Frant. a Řmot Ant.

Finanční komisí obecního zastupitelstva přiřknuta hasič. Sboru podpora na rok 1926 ve výši 200 K a pro rok 1927 též 200 Korun. Odebírány tři časopisy : „Hasičská Ochrana – Litovelský kraj a Organizační věstník! Do Sboru nikdo nepřibyl – nikdo nezemřel a tak nás bylo zase konci roku 26 činných a 24 přispívajících členů.