rok 1927 - zavládla pasivita a nechuť k práci

02.09.2016 05:07

 

Článek je součástí Kroniky Sboru dobrovolných hasičů Hradečná ..

 

Ve schůzi výboru dne 2 ledna stanoveno, aby řádná valná hromada pro tento rok se konala za 14 dnů, tedy 16 tého ledna s následujícím pořadem : I. Čtení protokolu z minulé valné hromady, II. Zpráva jednatele, III. zpráva pokladníka, IV. Zpráva revisorů účtů a schválení účtů a zpráva vzdělavatele – Volby.

Řádná valná hromada sešla se tedy 16 tého ledna o druhé hodině odpoledne v hostinci br. Frant. Rosenberka. I když to snad do hasičských věcí nepatří, poznamenávám zde že dřívější hostinský Rud. Čikl koupil v roce 1924 od svého tchána a nynějšího starosty Sboru Jos. Smékala jeho usedlost a hostinec prodal Frant. Rosenberkovi, který zase svůj domek čís. 25 prodal mladému mistru kovářskému Jos. Kratochvílovi. Po uvítání přítomných br. Josefem Smékalem, vybídl tento přítomné členy, aby si zvolili zapisovatele a současně, aby jednatel přečetl zápis z minulé valné hromady. Zapisovatelem zvolen br. Bohumil Svozil, který po přečtení zápisu z minulé valné hromady předčítá též zprávu jednatelskou. Obě zprávy s menšími připomínkami byly jednohlasně schváleny. Pokladník br. Ant. Řmot hlásí, že celkové příjmy za rok 1926 činily 2042 K 40 h a vydání 1918 K 24 h – zbývá tudíž v pokladně 124 K 16 h. Na dluh v Rol. Záložně se splatilo 500 K a úrocích 86 K, takže nám zůstává dluh 1100 Korun. Po vyjádření se revizorů účtů, kteří prohlašují, že všechny doklady porovnali se zápisy v pokladní knize a nalezli vše v pořádku - byla zpráva pokladníka jednohlasně schválena. Pokud vzdělavatelské činnosti se týče, říká br. Ant. Řmot, že tato byla poměrně chudá. Koupily se sice dvakrát divadelní knížky – divadlo se ale žádné nehrálo – účast na přednáškách byla slabá – a není proto divu, že tomu vzdělavateli se také jeho činnost znechutí. Zbrojíř br. Fr. Funěk hlásí, že stříkačka a všechno nářadí ve zbrojnici uskladněné jest plné prachu, poněvadž podlaha je hliněná a že by bylo třeba ji vybetonovat. Poněvadž se mělo přistoupit k volbám vybízí br. starosta br. jednatele aby přečetl hasičské stanovy, aby všem členům bylo jasno jak třeba při volbách postupovat. Po přečtení přikročeno k volbám. Za předsedu zvolen aklamacím br. Jos. Smékal. Ostatní funkcionáři na návrh br. Ad. Vaňáka voleni lístky a zvoleni : Náčelníkem br. Frant. Paták 17 hlasy – prvním podnáčelníkem br. Frant. Gottvald čís. 5 a druhým podnáčelníkem Ant. Řmot. Nato voleni tři členové výboru : Havlíček Laď., Svozil Boh. a Smékal Fr. čísl 12. Náhradníky výboru zvoleni : Gottvald Fr. čís. 11, Funěk Frant. čís. 15 a Vaňák Ad. čís. 22. Revisoři účtů zvoleni Grézl Alois a Kratochvíl J. Pokud zbrojíře se týče, zavázal se br. Frant. Funěk že funkci tuto bude až do příštích voleb vykonávat. Současně byla jemu přiřknuta odměna za čištění stroje a nářadí po požáru v obnose 25 K a za celoroční údržbu stříkačky a nářadí 50 Korun. Br. náčelník Frant. Paták přednesl usnesení výboru, aby podlaha ve zbrojnici byla vybetonována.

Dne 23tího ledna konána výborová schůze jejímž hlavním programem byla volba ostatních funkcionářů Sboru a sice : Náměstka starosty, jednatele, pokladníka, vzdělavatele a čtyř četařů. Volba všech těchto činovníků provedena aklamací a zvoleni : Zástupcem předsedy Frant. Smékal čísl. 12, jednatelem Boh. Svozil, pokladníkem a též vzdělavatelem Ant. Řmot. Čtyři četaři : Svozil Boh., Havlíček Laď., Smékal Fr., Pinkava Jos.

 

Průběhem tohoto roku bylo pozorovat jakousi lhostejnost občanů vůči hasičskému Sboru a přímo ignorováno jeho kulturních podniků. V důsledku toho upuštěno i od pořádání hasičského výletu.

Dne 5tého července pořádali naši divadelní ochotníci v rámci Sboru divadelní představené „Černé oči“, avšak se skromným výsledkem – 96 K čistého. Čtrnáctého srpna měli jsme více štěstí. Hrálo se divadlo „Na otavském klepáči“ ze kterého nám přibylo do pokladny 400 K. S velikou chutí jsme za týden sehráli reprisu – a výsledek – 5 Korun jsme z kasy doplatili. Veškerá divadelní u nás nacvičoval p. nadučitel Vl. Juráš za vydatné pomoci celé jeho rodiny. Bylo mu za to veřejně poděkováno v „Litovelském kraji“.

 

I v tomto hasičském Sboru zavládla jakási pasivita a nechuť k práci. 29tého května troubeno na poplach – přijel okrskový dozorce, mělo být cvičení se stříkačkou. Dostavilo se však pouze 10 hasičů, což na okrskového dozorce trapně zapůsobilo a vytýkal Sboru, že není přítomna ani polovina činných členů – a odcházel od nás nespokojen.

5tého června odbýval se župní sjezd v Olbramicích jehož se od nás zúčastnilo 5 bří : Paták Frant., Svozil Boh., Řmot Ant., Funěk Fr. a Kratochvíl Jos.

Kvůli úplnosti ještě poznamenávám, že 9 tého ledna jsme měli náš hasičský ples a právě na Sv. Martina – 11tého listopadu hodovou zábavu. Ples nám vynesl 40 K – hodová zábava 18 K a naše pobavení k tomu.

Úbytek vlastních příjmů byl nám vynahrazen na podporách a obdrželi jsme - Od zemského výboru – Zemských fondů 525 K, od obce 200 K a od hasičské pojišťovny 30 Korun. Do obecního rozpočtu zařadila obec částku 600 Korun na opravu zbrojnice.