rok 1931 - zvolen nový úřadující starosta sboru br. Ladislav Havlíček

12.12.2016 22:39

 

Článek je součástí Kroniky Sboru dobrovolných hasičů Hradečná ..

 

Výroční valná schůze pro tento rok konala se 15tého ledna za účasti 18cti členů činných a tří přispívajících. Schůzi řídil za nepřítomného starostu Sboru br. Jos. Smékala jeho náměstek br. Laď. Havlíček. Za zapisovatele navržen a zvolen br. Boh. Svozil. Tento předčítá zprávu z minulé výroční schůze, která byla všemi přítomnými schválena. Také ke zprávě jednatelské nebylo námitek a i tato jednohlasně schválena. V pokladní zprávě uvádí pokladník br. Ant. Řmot, že celkové příjmy Sboru za rok 1930 činily 3657,19 K – vydání 2589,20 K, zůstává tedy v pokladně přebytek 67.99 K. Dluh u Rol. Záložny máme k 1.1.31 – 2000 K. Po vyjádření se revisorů účtů, že doklady k zápisům v pokladní knize plně se shodují – byla pokladní zpráva jednohlasně schválena. Zbrojíř br. Frant. Funěk říká ve své zprávě, že stříkačka i výzbroj jsou plně v pořádku, což může potvrdit přítomný br. náčelník, který čas od času dělá ve zbrojnici namátkovou kontrolu a dělá si o tom zápisy. Současně žádá, aby zřízeny byly žebře na sušení hadic. Plat zbrojíře zůstává na dosavadní výši : Celoroční odměna 50 K a 20 K za čištění stroje a hadic po požáru. Následovala volba starosty náčelnictva, 6ti členů výboru, čtyř náhradníků a dvou revisorů účtů. Před započetím voleb hlásí jednatel br. Boh. Svozil, že dosavadní starosta Sboru br. Jos. Smékal nemůže se pro jeho vysoké stáří jednání valné hromady zúčastnit a že by bylo třeba zvolit jeho nástupce. Současně navrhuje jmenovat dosavadního starostu br. Jos. Smékala – poněvadž tuto významnou funkci vykonává od založení Sboru, starostou čestným – a zvolit nového úřadujícího starostu. Tento návrh byl všemi přítomnými jednohlasně přijat. Volby všech funkcionářů i členů výboru provedeny jednohlasně – aklamací. Za úřadujícího starostu zvolen br. Laď. Havlíček. Náčelníkem br. Frant. Paták, prvním podnáčelníkem br. Arnošt Gottvald, druhým podnáčelníkem br. Ant. Řmot. Do výboru zvoleni bři : Z činného členstva – Boh. Svozil, Frant. Gottvald z čís. 40, Jos. Kratochvíl a Jos. Pinkava. Ze členů přispívajících Vrať. Podivinský a Adolf Žouželka. Za náhradníky : Jan Sova, Ant. Gottvald a Laď. Komárek. Revisory účtů též jednohlasně zvoleni – Dostál Ad. a Šulák Frant. Zbrojířem zvolen dosavadní br. Frant. Funěk. Ve volných návrzích poukazuje br. náčelník na skutečnost, že pohřbu našich členů zúčastňuje se nedostatečný počet činných členů. Přítomný br. Adolf Dostál říká, že pro příště si vezme tuto záležitost sám na starost, že členy obejde a když zjistí, že doprovod činných členů by byl nedostačující, že obejde členy přispívající, kterým se zapůjčí stejnokroje. Br. starosta Laď. Havlíček připojuje se k návrhu br. zbrojíře, aby na sušení hadic byly zhotoveny žebře, že dřevo naně by se jistě sehnalo bezplatně mezi členy Sboru. Přítomní hradečtí tesaři příslušníci Sboru prohlašují k tomu, že jsou ochotni práci s tím spojenou udělat zdarma. Dále připomíná starosta br. Laď. Havlíček, že náš Sbor slabě navštěvuje okolní Sbory při pořádání jejich zábav a přimlouvá se, aby Sbor navštívil ples mladečských hasičů, který se má konat prvního února. Do Sboru přistoupili a na této schůzi byli přijati Václav Pěnčík 44 a Hynek Šembera čís. 8

 

Ve výborové schůzi dne 31ledna provedeny volby místopředsedy, jednatale, pokladník, vzdělavatele a čtyř četařů. Místopředsedou zvolen br. Vrať. Podivinský, jednatelem Boh. Svozil, pokladníkem Arn. Gottvald a vzdělavatelem br. Vlaď. Juráš. Za četaře zvoleni nadpoloviční většinou bři: Havlíček Laď., Svozil Boh., Pinkava Jos. a Grézl Alois. V této schůzi předána pokladní kniha nově zvolenému pokladníkovi br. Arnoštu Gottvaldovi s pokladní hotovostí 93 K 99 hal. a dluhem u Rol. Záložny 2000 Korun.

 

V tomto roce zaplatili jsme p. Sosnovi v Litovli poslední splátku za látku na kalhoty v obnose 200 K. Příspěvek od obce obdržel Sbor také 200 K a ze Zemského hasičského fondu 599 Korun.
Do činnosti vzdělavatelské nutno zařadit pořádání divadelního představení „Směry života“, které sehráli naši ochotníci na oslavu státního svátku 28. října. Před započetím divadelního představení pronesl br. vzdělavatel Vlaď. Juráš pěknou přednášku na téma Světová revoluce.

 

Pokud veřejných vystoupení v rámci Sboru se týče, jsou to tyto :
18tého února hasičský ples, který nám vynesl 157.80 Korun
28tého října divadlo „Směry života“ 153.30
18tého listopadu hodová zábava 7.70
31.prosince – Silvestrovský večírek vynesl 61.50 Korun
Celkem tedy 380.30 K a počítáme-li k tomu pěkné pobavení můžem být s výsledkem celkem spokojeni.

 

Ku konci zaznamenávám – i když to do hasičských věcí celkem nepatří, že od října t.roku scházívali jsme se v hostinci p. Stan. Koudelky. Nynější majitel hostince p. Frant. Rosenberk pronajal svůj hostinec Přerovskému pivovaru na dobu tří let a tento jemu celkové nájemné v obnose 12000 Korun hotově proplatil. Přerovský pivovar pak pověřil provozováním zdejší hostinské živnosti p. Stanislava Koudelku, řezníka a nájemce hostince v Kladkách u Jevíčka.
Za zmínku též stojí, že jednatel našeho hasičského Sboru br. Boh. Svozil, byl též v říjnu t.r. zvolen starostou obce. Sbor čítal koncem roku 23 činných – 21 přispívajících a jednoho čestného člena.