rok 1932 - zemřel čestný starosta sboru br. Josef Smékal

02.01.2017 03:38

 

Článek je součástí Kroniky Sboru dobrovolných hasičů Hradečná ..

 

Rok tento byl pro naši hasičskou rodinu víc truchlivý jak radostný. Rozloučili jsme se navždy se svým prvním předsedou br. Jos. Smékalem, který v čele našeho Sboru stál 22 roky -  a také se svým dlouholetým náčelníkem br. Ant. Horákem. Z řad činného členstva navždy od nás odešel br. Jan Příkopa z čísla 18. Též hašení dvou poměrně velkých požárů se Sbor zúčastnil.

 

Řádná valná hromada konána dne 13tého února o 2. hodině v hostinci p. Stan. Koudelky - dříve Rosenberka. Schůzi zahájil a řídil loni nově zvolený starosta Sboru br. Laď. Havlíček. Po uvítání přítomných vzpomíná zemřelého svého předchůdce br. Jos. Smékala. Narodil se prvního května 1853 na usedlosti čís. 17. Dožil se tedy 79 roků. V roce 1882 byl zvolen starostou obce, kterýžto čestný úřad vykonával plných 30 roků – do roku 1912. Za toto dlouhé nepřetržité starostování byl jemu udělen stříbrný záslužný kříž od Jeho Veličenstva. Byl též členem župního hasičského výboru – ve správní radě hospodářského družstva a Rol. Záložny. Po vybídnutí předsedou přítomní uctili jeho památku povstáním. Poté na pokyn br. starosty zvolili přítomní zapisovatelem br. Boh. Svozila. Tento předčítá zprávu z minulé výroční schůze a nato také zprávu jednatelskou, což obé bez námitek schváleno. Ve zprávě pokladní uvádí pokladník br. Arn. Gottvald že celkové příjmy v roce 1931 činily 3157.88 K a výdaje 3134.05 K – zůstává tedy v pokladně hotovost 23.05 K – a dluh v Záložně 2000 Korun. Revisoři účtů prohlašují, že doklady se zápisy se plně shodují, načež pokladní zpráva jednohlasně schválena. Zbrojíř Frant. Funěk hlásí, že houby proti kouři obdrželi bři: Havlíček Laď., Šembera Hynek, Svozil Boh. a Dostál Adolf. Plat zbrojíře zůstává jako předešle.  Volby : Br. Starosta se táže jak se má volit – zda jednotlivě či aklamací. Br. zbrojíř navrhuje volbu aklamací, což schváleno a zvoleni: Starostou – Laď. Havlíček, náčelníkem Frant. Paták, prvním podnáčelníkem Arn. Gottvald, druhým podnáčelníkem Ant. Řmot. Členy výboru zvoleni : Kratochvíl Jos., Horák Jos., Pinkava Jos., Grézl Alois, Podivinský Vrať. a Gottvald Fr. číslo 40. Za náhradníky Dostál Adolf, Šembera Hynek a Komárek L. Revisoři účtů : Šulák Frant. a Smékal Josef. Voleni též tři členové rozhodčího soudu a byli to : Svozil B., Paták Fr. a Gottvald Fr. čís. 40 Samaritním četařem zvolen Krček Vratislav z čísla 19. Za činného člena přijat na této valné schůzi Krejčí Jos. čís. 14.
Ve volných návrzích přimlouvá se br. náčelník Fr. Paták, aby místo ve zbrojnici pro zvonění bylo ohraženo, aby nemohl každý chodit ke stříkačce.

 

Význačnější události během tohoto roku.
Dne prvního února zúčastnil se Sbor hašení požáru u rol. Moťky a Alfonse Doláka v Patříně. Oheň tam vypukl o 1 ½ hoď. V noci a mimo zásoby steliva a píce složené v hořících stodolách strávil tam také uskladněné hospodářské stroje. Poněvadž požár vypukl na horním konci a vodu bylo nutno čerpat z dolního konce dědiny – stříkačky si vzájemně vypomáhaly.

Dne 6tého března pořádána hasičská škola v Mladči, které se zúčastnilo šest bří : Gottvald Arn., Krček Vrať., Šembera Hynek, Dostál Adolf, Smékal Jos. a Krejčí Josef.

Dne 5tého dubna doprovodil Sbor k věčnému odpočinku svého činného člena Jana Příkopu z čísla 18. Zemřel v Olomoucké nemocnici po smrtelném zranění, které utrpěl v cukrovarském kamenolomu. Dne čtvrtého června rozloučili jsme se navždy se svým dlouholetým náčelníkem br. Ant. Horákem. Náčelníkem byl od roku 1911 do roku 1921 – potom se do Sboru hlásil jako člen přispívající. Pocházel z Loučan u Náměště a povoláním byl dobrý malíř.

Dne 19tého září působil Sbor při požáru v Kovářově, kde vyhořela obytná stavení a výměna občanů Čepa, Spurného a Nevimu.

Dne 28.října pořádáno divadelní představení „Černý kříž v lese“. Před započetím divadla přednesl br. vzdělavatel Vlaď. Juráš poutavou přednášku o bitvě na Bílé Hoře a o nastalé tragédii českého národ a za panování Habsburků po této bitvě. Vzpoměl též vzniku Československého státu a našich padlých a zemřelých občanů v první světové válce.

 

Podřadnější události v tomto roce :
Třetího dubna zúčastnili se župní valné hromady bři : Havlíček Laď., Svozil Boh. a Gottvald Arnošt.

29tého května troubeno na poplach – po němž následovalo cvičení se stříkačkou a pochodové za účasti okrskového dozorce br. Jos. Vitoula a župního jednatele Jos. Všetičky.

Pokud větších příjmových a výdajových položek se týče – tak do příjmů jest to příspěvek obce Sboru 500 Kčs a z divadla „Černý kříž v lese“ 54.50 K. Hodová zábava nám vynesla 170.50 Kčs. Únorová hasičská zábava končila schodkem 66.20 Kčs a za hasičské fotografie jsme zaplatili 187 Kčs. V tomto roce dokončena elektrisace naší obce a tak také pořízeno na naše jeviště elektrické osvětlení. Sbor čítal koncem roku 23 činé a 21 přispívající členy.