rok 1933 - hasiči krotili požár na stodole gruntu čp. 12

07.02.2017 06:19

 

Článek je součástí Kroniky Sboru dobrovolných hasičů Hradečná ..

 

Tímto rokem vstupuje náš Sbor do prvého čtvrtstoletí své činnosti. Při ustavující valné hromadě dne 8mého září 1908 přihlásilo se do řad činného členstva 25 mladých mužů. Z těchto 25 našich bratří nás za toto čtvrtstoletí navždy opustilo 13 našich příslušníků a jsou to : Lexmaul Jan, Gottvald Vojtěch, Seifert Antonín, Vaňák Adolf, Dostál Mořic, Procházka Jan, Grézl František, Horák Antonín, Gottvald František, Smékal Josef, Příkopa Jan, Valouch Jan a Kreuc Antonín. Za toto období zúčastnil se Sbor celkem patnácti požárů.

 

Valná hromada Sboru pro tento rok se konala 22ledna, zúčastnilo se jí 15 činných a 7 přispívajících členů. Zahájil ji předseda br. Laď. Havlíček uvítáním přítomných a vybídnutím těchto, aby si zvolili zapisovatele. Byl jím zvolen jednatel br. Boh. Svozil, který potom předčítá zápis z minulé valné schůze a také zprávu jednatelskou. V této zprávě mimo průběžnou celoroční činnost Sboru uvádí br. jednatel zhruba činnost a události, které se za toto čtvrtstoletí ve Sboru udály. Já se o nich zmíním až v záznamech roku 1938 – v polovině zápisů mezi roky 1908 – 1968. Obě zprávy – hlavně zprávy jednatelské byly po menších připomínkách jednohlasně schváleny. Ve zprávě pokladní uvádí br. Anr. Gottvald, že celkové příjmy za rok 1932 činily 1561.55 Kčs – vydání 1423.20 Kčs, pokladní hotovost 138.35 Kčs – vklad na střádankové knížce 65.90 Kčs, takže celková hotovost činí 204.25 Kčs. Dluh ke konci roku 1932 u Rol. Záložny činil 2000 Kčs. Po vyjádření se revisorů účtů byla pokladní zpráva schválena. Zbrojíř br. Frant. Funěk nebyl pro nemoc přítomen, jeho zástupce konstatoval, že některé hadice jsou ve velmi špatném stavu. Odměna zbrojíře zůstává jako předešle – 50 Kčs ročně a 20 Kčs za čištění stroje a hadic po požáru. Br. předseda potom předčítá nové stanovy Sboru, které byly schváleny a zároveň vyžádáno jejich schválení od zemského úřadu v Brně. Poněvadž vzdělavatel br. Vlaď. Juráš nemohl se výroční schůze zúčastnit, byla jeho přednáška odsunuta na pozdější dobu. Ve volných návrzích přimlouvá se br. jednatel, aby Sbor žádal u Župy, aby na oslavu 25ti letého trvání Sboru bylo u nás uskutečněno okrskové cvičení. Dále míní br. jednatel, že by bylo správné při stavění a odklidu jeviště sestavit z činných členů Sboru tři skupiny, které by tuto práci jedna po druhé provedly. Tento návrh byl všemi přítomnými jednohlasně přijat. V opak toto zase Sbor pověřuje br. jednatele aby zjednal pro samaritní odbor lékárničku.

 

Pokud vlastní činnosti hasičské se týče byl to hlavně zásah hasičů při požáru stodoly na čísle 12 dne 19tého listopadu. Požáru padlo za oběť velké množství slámy a hospodářské stroje zde uskladněné. Velkým úsilím našich hasičů, jimž nejvíc vypomohla motorová stříkačka Řimická – podařil se omezit požár pouze na tento objekt. Požár byl očividně založen.

 

Další běžné události ve Sboru tohoto roku:
Devatenáctého února pořádán ples, který však skončil deficitem 46.80 K.

28smého února uspořádal zde vzdělavatel br. Vlaď. Juráš přednášku na téma – o původu obce Hradečné. Přítomní hasiči i občané jichž se hodně sešlo vyslechli přednášku s velkou pozorností.

12tého března zúčastnili se župní valné hromady v Litovli bři: Laď. Havlíček, Paták Frant., Svozil Boh. a Gottvald Arnošt. 14tého června zůčastnil se Sbor počtem 14 mužů žup. sjezdu v Litovli.

Pátého července byl Sbor přítomen jako pozorovatel počtem 12cti mužů cvičení s motorovými a automobilovou stříkačkou ve Mladči.

Do Sboru přistoupili dne 20/8: Vaňák Adolf narozen 13/12 1901 a Mlčoch Jaroslav nar. 24/12 1903. Obec přispěla letos Sboru částkou 500 Kčs a ze zemského fondu obdržel Sbor 599 Kčs. Na dluh v Rol. Záložně jsme splatili 500 Kčs – takže k 1/1 34 nám zůstává dluh u Rol. Záložny 1500 Kčs. Členskou základnu ku konci roku jsme měli – 23 činné, 20 přispívající a jednoho čestného člena. Ku konci roku scházeli jsme se zase v hostinci u Lilků. Tento hostinský sem přišel z Červenky – a dosavadní nájemce hostince p. St. Koudelka se po dvou letech odstěhoval na hostinec do Haňovic.