rok 1935 - ve věku 94 let zemřel člen sboru br. František Kuba zvaný "Robinson"

03.04.2017 01:58

 

Článek je součástí Kroniky Sboru dobrovolných hasičů Hradečná ..

 

Výroční valná schůze tohoto roku konána dne 20tého ledna za účasti 20 činných a pěti přispívajících členů. Zahájil ji a řídil starosta Sboru br. Laď. Havlíček. Zapisovatelem na této schůzi navržen br. Jos. Kratochvíl. Následovala zpráva z minulé valné schůze a zpráva jednatelská, kterou předčítá jednatel br. Boh. Svozil. Obě zprávy byly bez debaty schváleny. V pokladní zprávě uvádí pokladník br. Arn. Gottvald, že ku dni 31/12 34 činily celkové roční příjmy 3636.95 Kčs – vydání pak 3567.44 Kčs – takže v pokladně zůstává obnos 69.51 Kčs. K tomuto dni zůstává nám v záložně dluhu 700 Kčs. Poněvadž revisoři účtů hlásí, že všechny záznamy v pokladní knize a doklady shledali v pořádku – byla také pokladní zpráva všemi přítomnými schválena. Po vyjádření se br. zbrojíře, že jak stříkačka tak i hadice jsou v pořádku, přiřknuta jemu obvyklá roční odměna  50 Kčs za údržbu a 20 Kčs za čištění stroje a hadic po požáru nebo cvičení. Následovaly volby, které na návrh br. Jos. Kratochvíla provedeny aklamací a zvoleni : Předsedou br. Laď. Havlíček – náčelníkem br. Frant. Paták, prvním podnáčelníkem br. Arn. Gottvald – druhým podnáčelníkem br. Ant. Řmot. Do výboru též jednohlasně zvoleni : Kratochvíl Jos., Svozil Boh., Grézl Alois, Pinkava Jos., Podivinský Vrať. a Komárek Ladislav. Za samaritního četaře zvolen Krček Vrať. z čísla 19. I náhradníci do výboru zvoleni jednohlasně a sice : Lexmaul Alois, Vaňák Adolf a Dostál Adolf. Revisoři účtů zvoleni : Smékal Jos. a Šulák František. Za rozhodčí do smírčího soudu zvoleni : Svozil Boh., Paták Frant. a Juráš Vladimír. Ve volných návrzích přimlouvá se br. Ant. Řmot, aby byl zřízen žebř na sušení hadic, případně lešení, což uvoluje se zhotovit tesař Ladislav Komárek. Ku konci schůze následovala přednáška br. vzdělavatele Vl. Juráše o vzniku naší národní hymny „Kde domov můj“.

 

Po skončení valné hromady, konána hned schůze výboru, kde do funkce místopředsedy zvolen jednohlasně br. Vrať. Podivinský – za jednatele br. Boh. Svozil, pokladníkem br. Arn. Gottvald a vzdělavatelem br. Vlaď. Juráš řídící učitel z Měrotína. Za četaře zvoleni bři: Boh. Svozil, Pinkava Jos., Grézl Al. a Krejčí Jos. Zbrojířem zvolen jednohlasně br. Šembera Hynek – poněvadž dosavadní zbrojíř Frant. Funěk nastoupil místo jako šafář na statku v Chudobíně.

 

Výčet význačnějších událostí v tomto roce :
Dne 6tého února doprovodilo k věčnému odpočinku 19 členů Sboru přispívajícícho člena Jakoba Havlíčka rol. výměníka z čísla 16. Zemřel ve věku 74 roků.

Župní valné hromady zůčastnili se jako delegáti dne 31. března bři: Paták Frant., Svozil Boh., Havlíček Laď. a Gottvald Arnošt.

Dne 20tého dubna zúčastnilo se 15 našich členů pohřbu rolnické výměnice Anny Grézlové z čísla 7. Zemřela ve věku 79 let. 

Dne 30tého května doprovodilo 22 bří. k věčnému odpočinku přispívajícího člena a nejstaršího našeho občana p. Frant Kubu, bývalého hostinského z dol. hospody. Narodil se 1/1 41, zemřel tedy ve věku 94 roků. Jelikož zmíněný byl svérázná postava naší dědiny – zmíním se o něm obšírněji. Hostinský Frant. Kuba byl nadprostřední kostnaté postavy a nosil výhradně plnovous. Když mu tento v pozdním věku zbělal, říkali mu návštěvníci hostince Robinson – a odtud název „hostince u Robinsona“ – dříve ve Sladovni. Narodil se v Rádnici u Bouzova a po vyučení se řeznictví provozoval živnost nejdřív v Bílé Lhotě, potom v Měrotíně – pak v Luké a po druhém vyhoření hradečské sladovny (nyní dolní hostinec) koupil spáleniště s přilehlým polem od majitele Šmída za 3000 zlatých. Na spáleništi znovu zřídil hostinec – koncesi hostinskou vlastnili už dřívější majitelé. O jeho tělesné svěžesti svědčí fakt, že v 85roce svého věku zakládal se o 1000 Kčs, že cestu od nás do Olomouce urazí pěšky za tři hodiny a když dovršil 90 let, ještě si u nás na Silvestrovské zábavě se slečnou Mařenkou Jurášovou – dcerou p. nadučitele Vl. Juráše – zatancoval. V tomto věku ještě kosil obilí a tloukl štěrk v brodkách a zdálo se, že při své tělesné a duševní svěžesti přečká 100 let. Ve třiadevadesátém roce pochoval svou druhou ženu – počal náhle chřadnout a ani ne za rok ji následoval na věčnost.

Dne 9tého června odbývána slavnost s předáním stříkačky a okrskové cvičení v Olešnici, kde náš Sbor zastupoval náčelník br. Frant. Paták.

26tého června hořelo u Valouchů v Pateříně, kde při hašení upotřebil náš Sbor všechny hadice.

29tého června doprovodilo 12bří přispívajícího člena a obecního hlídače Frant. Vařeku z čísla 1. na Měrotínský hřbitov.

Týž den zúčastnilo se též 12 hasičů župního sjezdu v Bouzově. Krajského sjezdu hasičstva v Zábřeze dne pátého července zúčastnili se bři. Kratochvíl Jos. a Komárek Ladislav.

Dne 21tého července bylo pořádáno v Kovářově okrskové cvičení jehož se od nás zúčastnilo 16 hasičů.

Třetího listopadu pořádána v Litovli schůze samaritního odboru – zde od nás přítomni byli bři Jos. Krejčí a Vrať. Krček. Na této schůzi bylo stanoveno, že je poviností každého Sboru zvolit do svých řad alespoň dvě samaritánky a obstarat nosítka.

 

Poněvadž Sbor požádal o podporu ze zemských fondů, bylo jemu uloženo podat výkaz o majetku a ceně inventáře. Tento byl stanoven částkou 17500 Kčs. Na tuto naši žádost obdrželi jsme z mor. hasičského fondu podporu pro rok 1935 v penězích 800 Kčs. Hasičská pojišťovna nás podpořila částkou 150 Kčs a obec darovala pro tento rok 200 Kčs. 

Výtěžek z podniků, které Sbor tento rok uskutečnil byl poměrně hubený. Tak z plesu, který se pořádal 25tého ledna přibylo do pokladny 71 Kčs – divadelní představení „Maryna cikánská krasavice“ hrané 30tého května skončilo schodkem 20 Kčs – z výletu pořádaného dne 16tého června v zahradě p. Navrátila – dolní hostinec nám zbylo 70 Kčs a zábava hodová nám vynesla 80 Kčs. Uložili jsme si ku konci roku u Rol. Záložny 300 Kčs, takže celkový náš vklad tam činí 323.10 Kčs. Naproti tomu nám tam vázne dluh ku dni 1/1 36 – 700 Kčs. Stav členstva ku konci roku : 24 činých a 22 přispívajících členů.