rok 1936 - ustaveno družstvo CPO - civilní protiletecké ochrany

02.05.2017 09:44

 

Článek je součástí Kroniky Sboru dobrovolných hasičů Hradečná ..

 

Řádná valná hromada v tomto roce se konala 9tého února za přítomnosti 17ti br. činných a dvou přispívajících. Schůzi zahájil br. předseda Laď. Havlíček uvítáním přítomných které vybídl aby si zvolili zapisovatele. Byl jím zvolen br. Ant. Řmot. Br. jednatel potom předčítá zprávu z minulé valné schůze a též zprávu jednatelskou, které bez debaty vzaty na vědomí a schváleny. Br. pokladník hlásí ve své zprávě, že peněžní příjmy za rok 1935 činily 3351.56 Kčs – vydání pak 3150.28 Kčs – takže hotovost v pokladně ku dni 1/1 36 činí 201.28 Kčs. Vklad u Rol. Záložny na střádankovou knížku máme 323.10 Kčs – takže k 1/1 36 vlastníme na penězích částku 524.38 Kčs. Dluh u Rol. Záložny vázne v obnose 700 Kčs. Po prohlášení revisorů účtů, že nenalezli nikde závadu, byla pokladní zpráva jednatele jednohlasně schválena. Br. zbrojíř hlásí, že máme špatné žárnice a že jest třeba alespoň jednu zakoupit. Samaritní četař br. Vrať. Krček hlásí, že byl na dvou schůzích v Litovli, kde bylo připomenuto, že hasičské Sbory jsou povinny samarické čety do těchto schůzí posílat. Dále připomíná, že samaritní nosítka jsou k dispozici a též torbičky s obvazy a s potřebnými léky vybaveny. Ve volných návrzích vyřízena kladně žádost měrotínské školy o zapůjčení divad. jeviště pro žáky této školy.

 

Význačnější události tohoto roku :
Dne sedmého března večer zúčastnilo se 16 hasičů a velké množství místních občanů u zapálené vatry oslav 86 narozeni našeho presidenta T.G.Masaryka. Jeho celoživotního díla a zásluhy a o náš stát vzpoměl jednatel br. B. Svozil. Slavnost byla ukončena zapěním naší Národní hymny.

28června zúčastnil se Sbor pětičlennou delegací oslavy 25ti letého trvání Sboru dobrovol. hasičů v Litovli. 

Pátého července oslavoval mladečský Sbor svoje 50ti leté trvání. Této slavnosti se od nás zúčastnilo 10 bratrů.

Dne 17tého července vyslal Sbor tříčlennou delegaci na župní sjezd do Nasobůrek – ostatní bratři zúčastnili se v civilním obleku protiplynového cvičení v Lutíně.

Dne 30tého září doprovodil celý Sbor ku hrobu svého nejstaršího činného člena Frant. Komárka z čísla 23. Činným členem byl od založení Sboru v roce 1908 až do své smrti, která jej postihla ve věku 66 roků.

V důsledku nejistých politických poměrů bylo též u nás ustaveno družstvo C.P.O. – Civilní protiletecké ochrany. Jejími členy z řad našeho Sboru byli : Havlíček Laď. jako velitel – Sova Jan a Gottvald Ant. členové.

Pokud větších příjmových a výdajových pokladních položek se týče, tak obec podpořila náš Sbor obnosem 200 Kčs – jako doplatek na rok 1935 a 400 Kčs nám věnovala pro rok 1936. V důsledku větších výdajů, hlavně na nové hadice, vyzvedli jsme si ze své vkladní knížky v Rol. Záložně 300 Kčs.

Ve službě samaritní účinkují v tomto roce ve Sboru dva muži – Krček Vratislav a Krejčí Josef. Přihlásily se též dvě ženy – Smékalová Lud. z čís. 12 a Čiklová L. z čís. 17. Stav členstva koncem roku : 22 činných a 24 přispívajících členů.

 

Ku konci roku musím se ještě zmínit o slavnosti odhalení pamětní desky učiteli a legionáři, kapitánu Jos. Spurnému v Kovářově. Této slavnosti, která se konala 11tého června zúčastnilo se od nás 16 hasičů. Byl to mladý, milý a hezký člověk a kamarád a měl skoro podobný osud jako můj bratr – musel umřít, když první světová válka už skončila. Narodil se 3/1 1895 na Nové Vsi jako syn lesního hajného na Chudobínském panství. Vystudoval reálné gymnasium v Litovli, potom učitelský ústav v Příboře. První místo jako učitel nastoupil v Ludkovicích u Uher. Brodu a potom v Ospělově odkud musel v roce 1916 narukovat do války. Na ruské frontě byl zajat, vstoupil do legií – odešel do Francie, kde bojoval u Verdunu a potom na Piavě v Itálii. Z domova – v roce 1919 povolán byl na Slovensko, kde v boji proti Maďarům o Miškovec padl 23. května 1919 zasažen byv kulí přímo do čela. Byl pohřben nejprve v Košicích – pak převezen do Měrotína, kde měl 25 listopadu 1919 slavný pohřeb. Slavnost odhalení pamětní desky v Kovářově udála se pod záštitou armádního generála V. Luži, okresních osvětových sborů, československé obce legionářské z Litovle a Konice, učitelské organisace těchto okresů a za účasti čestné vojenské čety. Slavnostním řečníkem na této krásné pietní slavnosti byl poslanec br. Al. Bábek z Prostějova.