soupisy lidu - Lánové rejstříky Olomouckého kraje (1675-1678)

03.07.2018 16:19

 

Tento článek je součástí ucelené badatelské práce o soupisech, seznamech a sčítání lidu napříč dobou ve vesnici Hradečná.

 

 

Brzy po skončení třicetileté války v roce 1654 byl v Českém království vypracován první úplný soupis daňových povinností nazvaný berní rula. Jeho obdobou na Moravě jsou lánové rejstříky - nejstarší moravský katastr poddanských usedlostí a pozemků podléhajících dani.

V letech 1656 - 1657 byl vypracován tzv. první lánový rejstřík, jako podklad pro zdanění poddaného lidu, který však nebyl podařeným dílem. To proto, že byl vypracován chvatně a s mnohými chybami, čímž vzešla nutnost provést nový soupis poddaných, co možná nejpodrobnější a nezávislý na zásazích vrchností. Jako při prvém lánovém rejstříku měl se i tento soupis stát podkladem k pozemkové dani, protože moravští stavové zastávali stanovisko, že půda je základem blahobytu. Zdaněn měl být jen poddaný lid na venkově a v poddanských městech. Stavové i královská města si uhájili osvobození od daní - taková byla doba. Lánové komise zřízené k tomuto účelu pracovaly v různých složeních plných deset let /1669 - 1679/ a výsledkem jejich prací je právě tzv. druhý lánový rejstřík, který se dochoval do dnešní doby.

Originál rejstříku je uložen v Moravském zemském archivu v Brně /MZA - značka D1, číslo listu NAD 165/. Lánové rejstříky vyšly i knižně, konkrétně lánové rejstříky Olomouckého kraje, resp. 73 panství a panstvíček, která tvořila tehdejší Olomoucký kraj, byly vydány v roce 1994 a k vydání je připravil František Matějek.

Rejstříky obsahují soupisy všech poddanských usedlostí na venkově, v městečkách i v poddanských městech podle jejich příslušnosti do konkrétních panství a jsou popisovány podle stavu jejich uchování po válce. Knižní vydání je tedy sumarizovaným zpracováním dat o poddaném lidu, zapsaných v lánových rejstřících, jejichž originály jsou dochovány. Jako zajímavost doplňuji, že v době druhé lánové visitace byl ještě Olomoucký kraj spojen s krajem Přerovským v jeden celek, v němž se rozeznávala čtvrť kolštejnsko-třebovská /pozdější Olomoucký kraj/ a bruntálsko-přerovská /pozdější Přerovský kraj/. Konkrétně Haňovické panství bylo zařazeno při visitaci pod Olomouckou kapitulu, kam v dané době patřilo společně s dalšími panstvími roztroušenými po střední a severovýchodní Moravě.

Poddaný lid v městech, městečkách a vsích se dělil na tzv. lánové a nelánové obyvatelstvo. Nelánoví usedlíci /nelánovci/ jsouc drobní usedlíci, převážně pozdějšího původu, kteří se nepodílejí na lánové půdě. Pokud mají nějakou, získali ji klučením lesní nebo zabráním obecní půdy. Časem se z nich vyvinuly vrstvy podsedníků, zahradníků, chalupníků a domkařů, kteří právě v době konání lánové visitace tvořili nejpočetnější vrstvu mezi nelánovci. Rolnické obyvatelstvo je poté rozděleno do tří skupin podle výměru půdy - velké o výměru lán a více, střední od půllánu do sedmi osmin lánu a drobné od jedné do tří osmin lánu. V měřicové soustavě ve které je zapsána naše vesnice Hradečná, jsou to velcí rolníci s výměrou od 61 měřic, střední o výměře 21-60 měřic polí a drobní od 1-20 měřic. Vývoj moravského venkova za více než třetí čtvrtinu 17. století je vyjádřen rozdělení obyvatelstva na staré usedlíky - usedlosti, které v obydleném stavu přestály třicetiletou válku a obydlenými zůstaly do druhé lánové visitace, nové usedlíky na poustkách - usedlosti, které zpustly za války případně po ní, byly však do konání druhé lánové visitace opět osídleny, staré poustky - usedlosti, které zpustly za války a pustými zůstaly a také nové poustky - usedlosti, které zůstaly osídleny do konání prvé lánové visitace, po ní však zpustly.

 

 

obal publikace Lánové rejstříky Olomouckého kraje

 

 

Co konkrétního tedy lze z druhého lánového rejstříku zjistit ? :

Sumář panství visitovaných v rámci Olomoucké kapituly : Velká Bystřice, Tršice, Rozvadovice, Trusovice, Nenakonice, Křižanovice, Hrubčice, Petřvald, Kozlůvky, Haňovice a samozřejmě i olomoucká část.

Sumář obcí na panství Haňovice jež jsou zapsány v lánovém rejstříku : Haňovice, Myslechovice, Loučka, Slavětín, Hradečná, Měrotín a Savín.

 

Osídlení obce Hradečná :

4 staří usedlíci s výměrem 21-61 měřic
3 noví usedlíci na poustkách s výměrou 1-21 měřic a 2 nelánoví
2 staré poustky s výměrou 21-61 měřic, 1 s výměrou 1-21 měřic a 1 nelánová
2 nové poustky s výměrou 21-61 měřic
příčinou nových poustek poté bylo 1x úmrtí hospodáře a 1x zběhnutí z poustky

 

Celkem v obci Hradečná za lánové visitace bylo 15 usedlíků
z toho 4 staří, 5 nových, 4 staré poustky a 2 nové poustky

Celkem na panství Haňovice za lánové visitace bylo 111 usedlíků
z toho 62 starých, 19 nových, 21 starých poustek a 9 nových poustek

Celkem na všech kapitulních panstvích za lánové visitace bylo 2.149 usedlíků
z toho 1.846 starých, 137 nových, 104 starých poustek a 62 nových poustek

 

 

zdroje informací jsou uvedeny v nadřazeném článku Soupisy a sčítání lidu ...