Vrchol kultury v Hradečné - Oslavy Mezinárodních družstevních dnů

25.11.2018 15:51

 

... níže uvedený článek je součástí Kroniky Sboru dobrovolných hasičů Hradečná :

 
 

Kulturní a společenská činnost sboru v obci byla počátkem šedesátých let na tak malou obec jakou je Hradečná zcela mimořádná. Na přípravě těchto akcí, ať už se jednalo o taneční a hodové zábavy, zahradní výlety, nebo jen obyčejné setkání sousedů u pečení ryb a jejich zajištění se krom požárníků mnohdy podílela celá vesnice. Lidé ve sbírce přispívali vlastními produkty nebo i penězi na občerstvení, které připravovaly místní vyhlášené kuchařky. Byly to hlavně paní Margita Sovová, Marie Šmoldasová a Ludmila Seifertová.

I z těchto akcí pocházejí některé zajímavé vzpomínky, jako například, když na jeden ze zahradních výletů dodalo tehdejší místní Jednotné zemědělské družstvo Hradečná vyřazenou prasnici, ze které se měla dělat hlavně tlačenka a jitrničák, na následný prodej na oslavách. Zabíjačka se konala den před výletem u Havlíčků na dvoře. Vše probíhalo normálně, než řezník pan Kuhn prase otevřel. Uvnitř bylo černé, hrozně páchlo a k jídlu se nehodilo. Pro všechny, kdo u toho byli, to bylo velké zklamání. Tehdy narychlo vedení JZD Hradečná dodalo prase náhradní, ale o této události mnoho lidí nevědělo, protože vznikla obava z možných pomluv, které by mohly pokazit prodej zabíjačkových dobrot i celý program výletu. Hasičské výlety se odbývaly odpoledne v zahradě za hospodou u Robinsona a kousek odtud na louce za zahradou se ještě předtím dopoledne utkávaly sbory z okolních vesnic v požárním souboji v pravidelných okrskových soutěžích. Pravidelnými soupeři našich požárníků byli hlavně měrotínští a paterští. Naši požárníci jim návštěvu zase opláceli na jejich akcích. Na těchto akcích nechyběl taneční parket s dechovkou, bufet, výborné domácí jídlo a pivo. Na výletech též nikdy nechybělo kolo štěstí, u kterého bývali Antonín a František Seifertovi,

Ovšem všechny tyto dosavadní kulturní akce konané počátkem šedesátých let byly jen pouhou zkouškou podle toho, co se mělo konat v následujících letech. Největšími akcemi pořádanými našimi požárníky, které na tyto předešlé navázaly a které dosud v obci ani v okolí neměly obdoby se pořádaly v letech 1966, 1967 a 1968. Velitel sboru br. Ladislav Dostál st. byl tehdy současně členem vedení Spotřebního družstva Jednota Olomouc a z této funkce podařilo se mu zajistit patronát Jednoty nad uspořádáním kulturního odpoledne v Hradečné. Akce byly konány v rámci oslav Mezinárodního družstevního dne a uvedená spolupráce s Jednotou byla pro sbor velice výhodná. Veškeré finanční výlohy zajišťovala právě Jednota, náš sbor akci zorganizoval a poté mu připadl čistý zisk. Oslavy se konaly na louce naproti hospody u Robinsona, kde přes silnici býval ovocný sad a kde jednota zapůjčila pódium, stánky i nějaké stoly a židle. Ostatní posezení se půjčilo po okolních obcích, židle se vezly i z Nových Mlýnů, Měrotína a Ješova. Taneční parket byl zapůjčen v Měrotíně. V Hradečné opět vonělo cukroví, když místní kuchařky chystaly tolik žádaný bufet. Padlo i prase, aby se mohly konat zabíjačkové hody. Nechybělo kolo štěstí, ani jiné bohaté občerstvení. Celá akce ač byla velice náročná jak po stránce organizační, tak i pracovní, obešla se bez jakýchkoli problémů a měla obrovský úspěch díky br. Ladislavu Dostálovi, který dokázal s přehledem zvládnout a zorganizovat tak velikou akci a díky ochotě a obětavosti většiny občanů Hradečné.

Spotřební družstvo Jednota při pořádání těchto velkých kulturních akcí v Hradečné spolupracovalo vícekráte a oslavy v rámci Mezinárodního družstevního dne se u nás v obdobných intencích konaly celkem třikráte. Poprvé jak bylo uvedeno v roce 1966 (30.6.), podruhé následujícího roku v červnu (26.6.) 1967 a zakončeno bylo třetím ročníkem rokem v červenci (7.7.) 1968, kdy součástí oslav bylo i výročí 60ti let založení našeho požárního sboru. Tato oslava byla opravdu velkolepá. Nejdříve proběhlo námětové cvičení, na které přijelo 7 sborů. V odpoledních hodinách se poté konal slavnostní průvod k pomníku padlých na návsi, kde se pokládaly věnce, hrála se státní hymna a slavnostní projev zde přednesl náš jednatel br. Antonín Řmot. Poté se opět šlo slavnostním průvodem až k areálu hostince Robinson. Následovaly oslavy v areálu U Robinsona, kde se konal zahradní výlet. Požárníci tehdy též byli na měrotínském hřbitově, kde se slavnostně pokládaly kytičky na hroby zemřelých požárníků z našeho sboru. V rámci těchto oslav u nás též opakovaně vystupovali i umělci, například dvakrát z Prahy z Karlínského divadla v čele s Ljubou Hermanovou, jedenkráte v Brna ze souboru Večerní Brno s bratry Pantůčkovými, ale i odjinud. Konaly se zde módní přehlídky, různá vystoupení dětí atd. Konkrétně v roce 1967 oslavy zpestřili pražští umělci kabaretním a hudebním programem „Vemte dámu do šantánu aneb u Bucků zhasli. Večer se konala lidová veselice při hudbě Jednotěnka. Sešlo se několik set návštěvníků z celého okolí, prodaných vstupenek bylo více jak 700 ks.

Další víkend (15.7.) 1968 po konání poslední oslavy se konala velká schůze s pohoštěním pro požárníky a občany, kteří se do pořádání oslav zapojili. zde bylo vše vyhodnoceno a zapito.

Obrázek o velikosti pořádaných akcí můžou podat opět čísla zaznamenaná v dochované pokladní knize sboru. V roce 1966 činil příjem z oslav 11.200,- Kčs, vydání činila 5.418,- Kčs, tedy čistý zisk z tohoto roku byl 5.782,- Kčs. V roce 1967 činil příjem z oslav 9.316,- Kčs, vydání tehdy činila 6.466,- Kčs, což je čistý zisk 2.850,- Kč. V posledním ročníku v roce 1968 činil příjem z oslav 13.556,- Kčs, vydání 8.937,- Kčs, což na čistém zisku je 4.619,- Kčs. Za tři léta tak naši požárníci dokázali vydělat pořádáním těchto velkolepých oslav celkových 13.251,- Kčs. Jelikož nelze přidělit rovnítko mezi tyto peníze vydělané v šedesátých letech a peníze ve stejné výši vydělané dnes, pro porovnání je nutno uvést, že průměrná hrubá měsíční mzda zaměstnanců v civilním sektoru národního hospodářství v roce 1965 činila pouhých 1.453,- Kč, kdežto dnes v roce 2015 průměrná měsíční mzda činí cca 25.000,- Kč !!!

Oproti lednu 1965, kdy měli požárníci k dispozici jmění 83,- Kčs, je po třech ročnících těchto oslav v pokladní knize uvedeno, že k 31.12.1968 náš požární sbor disponoval pokladní hotovostí ve výši 243,- Kč a vkladem na vkladní knížce 8.724,- Kč.

Nebyly to však v těchto letech jen tyto oslavy co se týče kulturních akcí, které požárníci pořádali. V listopadu (12.11.) 1967 byla pořádána hodová zábava s čistým ziskem 195,- Kčs a v dalším roce opět v listopadu (9.11.) 1968 konána byla opět hodová zábava. V dalších letech však pořádání těchto akcí utichlo. Od roku 1969 až do roku 1978, kdy došlo ke změně vedení našeho sboru, se v Hradečné nekonala žádná další větší kulturní akce, zisk nebyl a nastřádané peníze se postupně utrácely.

 

Jako zajímavost uvádím, že v pokladní knize sboru je zápis z 10.4.1967, kdy byla zakoupena kronika pro náš sbor za částku 72,- Kčs. Až o rok později ke dni 15.1.1968 započal tehdejší vzdělavatel a kronikář br. Antonín Řmot z č. 28 do této kroniky psáti historii našeho sboru. Začal tedy psát kroniku zpětně za šedesát let, obdobně jako nyní činím já. Ovšem jak bylo psáno v úvodu, na rozdíl ode mě měl písemné podklady, z nichž mohl čerpat.

Další zajímavostí z poloviny šedesátých let (asi v roce 1965) je účast našeho požárního družstva pod hlavičkou Spotřebního družstva Jednota Olomouc na hokejovém turnaji v Litovli, kde se našim podařilo vybojovat první místo. Zde se účastnila družstva Národního podniku Papcel Litovel, Národního podniku Pivovar Litovel, Okresního stavebního podniku Litovel, Československé autobusové dopravy a Jednoty Olomouc.

V roce 1967 naši požárníci doprovodili k věčnému odpočinku br. Ladislava Komárka z č. 23, jenž byl současně předsedou Jednotného zemědělského družstva Hradečná. Ve funkci předsedy družstva jej nahradil br. František Hapl.

... níže uvedený článek je součástí Kroniky Sboru dobrovolných hasičů Hradečná :

 

 

 

 

 

zdroj :
Kronika Sboru dobrovolných hasičů Hradečná

... níže uvedený článek je součástí Kroniky Sboru dobrovolných hasičů Hradečná :

 

... níže uvedený článek je součástí Kroniky Sboru dobrovolných hasičů Hradečná :