z bělolhotských kronik - rok 1960

10.06.2017 17:45

 

Vybrané informace za rok 1960 z bělolhotských kronik zejména k obci Hradečná :

 

 

Období od roku 1960 je možno označit jako nový směr v budování vesnice. Zvláště v naší obci dochází k velkým změnám. Je to především sloučení obcí Bílé Lhoty, Hrabí, Hradečné a Pateřína v obec jednu pod názvem Bílá Lhota, které bylo provedeno jako důsledek územních změn při reorganizaci státní správy …

Byla sloučena tři jednotná zemědělská družstva Bílé Lhoty, Hrabí a Pateřína v družstvo jedno se sídlem v Bílé Lhotě.

K územním změnám došlo i v okresech a byla zrušena více než polovina okresů, takže rozloha nových okresů se značně zvětšila. Tak byl u nás zrušen okres Litovel, jehož polovina přivtělena k okresu Prostějov. Týká se to bývalého soudního okresu Konice. Druhá polovina přivtělena k okresu Olomouc, a to až po vesnice Senice, Olbramice, Vilémov, Luká, Březina, Kadeřín, Ospělov, Blážov, Kozov. Také sousední okresy Zábřeh a Šternberk byly zrušeny.

Dne 12. června 1960 provedeny volby do místního, okresního a krajského národního výboru a do národního shromáždění. U voleb byla téměř 100 % účast voličů, a do MNV Bílá Lhota bylo zvoleno 21 poslanců - za Bílou Lhotu 7 poslanců, za Pateřín 4 poslanci, za Hrabí 5 poslanců a Hradečnou též 5 poslanců.

 

Za osadu Hradečná byli zvoleni tito poslanci :
Dostál Ladislav, instruktor Jednoty
Grézl Alois, člen J.Z.D.
Rosenberková Josefa, člen J.Z.D.
Valouch Ladislav, dělník
Seifert Antonín

 

Dne 21. června byla prvá schůze nového místního národního výboru, na níž byla zvolena devítičlenná rada. Za osadu Hradečná byli v radě obsazeni Dostál Ladislav a Grézl Alois. Tajemníkem M.N.V. byl zvolen Květoslav Blechta. Krom tohoto aparátu jsou v každé osadě občanské výbory, jejichž členové jsou členy M.N.V. Dalším článkem lidosprávy jsou stálé komise s širokým polem působnosti. Pomocným orgánem M.N.V. je dále výbor žen a též Osvětová beseda.

 

V rámci M.N.V fungují dále tyto komise (uveden počet členů a obsazení za osadu Hradečná) :
komise bytová, pro výstavbu a zvelebování obcí - celkem 8 členů, Seifert Antonín
komise sociální, zdravotní a pro služby - celkem 9 členů, Strouhalová Milada, Kratochvíl Bohumír
komise školská, kulturní a tělovýchovy - celkem 7 členů, za Hradečnou bez obsazení
komise pro ochranu veřejného pořádku - celkem 6 členů, Sova Jaroslav
komise zemědělství - celkem 10 členů, Grézl Alois, Podivinský Zdeněk,
komise finanční - celkem 7 členů, Dostál Ladislav
sbor pro občanské záležitosti - celkem 11 členů, za Hradečnou bez obsazení
výbor žen - celkem 14 členek, Strouhalová Milada, Sovová Margita

 

Průběh zimy 1959 - 1960 byl spíše mírný. Většinou slabší sněhová pokrývka nebránila promrznutí ornice až do hloubky i přes 60 cm. Nepříznivý vliv holomrazů byl v předjaří zmírněn vydatnými dešti po rozmrznutí půdy, které přišly ku konci února. Polní práce nastaly již v první polovině března. Duben byl spíše chladný a suchý, vyznačoval se četnými mrazíky, proto postup vegetace byl zdržován. Vše napravil květen za dostatku dešťů a poměrného tepla. Léto bylo chladné a vlhké, nebylo ani kratší období s vysokými teplotami jaké obvykle v létě bývají. Naopak docházelo k náhlým třeba jen krátkým poklesům teploty a značným nočním ochlazováním. Senoseč se opozdila a jakost sena byla špatná v důsledku přestárnutí porostů a vymáčení sena. Žně se vyznačují pomalým zráním obilovin, počátek byl zpožděn, sekat obilí se začalo až poslední dny v měsíci červenci. Ku konci září a v říjnu trvají časté deště a chladno. Brambory se sklízejí až v říjnu. Sklizeň cukrovky začala až ku konci října a protáhla se skoro přes celý listopad. Ten naopak byl poměrně teplý a spíše suchý. Značně teplé počasí trvalo ještě v první třetině prosince. I konec měsíce byl mírný, téměř beze sněhu.

Sociální a zdravotní komise dostala hned na začátku roku 1960 úkol připravit podklady a návrhy pro Okresní národní výbor při provádění vládního usnesení o zvyšování některých nízkých invalidních a starobních a vdovských důchodů. Zvýšení mohlo být až do výše 600,- Kčs měsíčně u důchodů invalidních a starobních a do 420,- Kčs u důchodů vdovských. Provádělo se to tak, že okres určil určitou částku pro jednotlivé vesnice, která mohla být na toto zvýšení vyčerpána. V našich sloučených 4 obcích Bílé Lhotě, Hrabí, Hradečné a Pateříně, kde máme celkem 132 důchodců byly důchody zvýšeny u 28 občanů. Zvýšení činilo u jednotlivých důchodů od 50,- do 150,- Kčs měsíčně.

Na zakončení roku 1960 jest třeba zmíniti se ještě o některých věcech, které měly vliv na dění na vesnici a význam pro život a práci občanů. Jest to zejména snaha a činnost politických a hospodářských činitelů místních i z okresního vedení strany při přípravách slučování zemědělských družstev ve větší celky. Tímto má být docíleno především větší hospodárnosti mechanisací práce. Jednáno bylo se zástupci obcí a družstev Hrabí, Pateřín, Bílá Lhota a Hradečná. Zatím co jednání v prvých tří družstev vede k úspěšnému zakončení, zůstává otázka družstva Hradečná zatím nevyřešena, neboť občané toto sloučení odmítají. Odůvodňují to tím, že středisko Bílá Lhota je dosti vzdálené bez dobrého dopravního spojení.
 

 

poznámka - připomínám, že co se týče jmenných zápisů, kde kronikář jmenovitě vypisuje složení Místního národního výboru, resp. zvolených poslanců, členů rady M.N.V., komisí působících při M.N.V., členy občanských výbor jednotlivých obcí resp. osad, rovněž tak jmenné seznamy zemřelých a další, tak zde nebudu uvádět všechna jména za bělolhotsko obsažená v kronice, nýbrž opět a pouze jen za naši obec Hradečnou, což je pro mě priorita. Rovněž opět upozorňuji, že některé pasáže z kroniky doslovně přepisuji, někde je upraven slovosled, posloupnost pasáží a vizualizace, ovšem za zásady zachování věcnosti informací.

 

zdroj :
kronika obce Bílá Lhota
Okresní archiv v Olomouci, fond Místní národní výbor Bílá Lhota
inventární číslo č. 62, datováno 1960 - 1976

 

digitální kopie kroniky uložená na Obecním úřadu obce Bílá Lhota