z bělolhotských kronik - rok 1961

11.06.2017 05:57

 

Vybrané informace za rok 1961 z bělolhotských kronik zejména k obci Hradečná :

 

 

Rok začal ve znamení velmi mírné zimy, měsíce leden a únor téměř bez sněhu, vegetace se probouzí již v únoru (líska kvete už 24. února) a jarní práce začaly hned počátkem března. Pak nastalo chladno se sněhovými přeháňkami a mrazíky až skoro do konce dubna. V květnu a červnu bylo vlhké počasí, léto jen málo teplé, deště a časté přeháňky. Teplý a slunečný podzim, zima mírná a málo sněží.

Dnem 1.1.1961 sloučila se jednotná zemědělská družstva Bílá Lhota, Hrabí a Pateřín. Hradečná se nepřipojila.

 

poznámka - na zemědělství byl v dané době kladen veliký důraz a točilo se kolem něj téměř vše, zejména kolem jednotného zemědělství. Proto i v kronice, když kronikář popisuje a zaznamenává počasí píše rovněž souvislosti s hospodařením, počátkem a ukončením zemědělských prací, úrodou, sklizní, výnosy atd. Pro nástin jak tehdy bylo pojato zemědělství přikládám následující pasáž, i když se netýká Hradečné, protože jak znáno naše J.Z.D. Hradečná se odmítlo k paktu připojit a později se sloučilo s J.Z.D. Mladeč, ale o tom až později.

 

V zápisu z členské schůze J.Z.D. Bílá Lhota ze dne 13. listopadu 1961 je uvedeno :
„Zabití dvou vepřů se provede dne 21.11.1961 řezník Krček Alois, pomocníci při zabíjačce zvoleni : za Bílou Lhotu - Voráč Richard a Zlámalová Zdeňka, za Hrabí - Plháková a Kolářová, za Pateřín - Příkopová a Moťková Hermína. V úterý se vepři zabijí, udělají se jaternice, jelita co postačí krev a střeva, udělá se tlačenka. Ve středu řezník s pomocnicemi rozdělá vepře, rozváží, nasáčkuje se, dá se též jaternice, jelito nebo kroupy a tlačenka tak, aby každý člen měl sáček, též se rozdělí polévka. Maso a jaternice a tlačenka se dá členům zdarma, sádlo které zbude se rozprodá. Večer bude v kulturním domě podávám členům a ostatním hostům guláš. Tato zabíjačka a guláš je částečná náhrada a zároveň obveselení na ukončení polních prací …

 

Před několika roky byly položeny základy k vybudování kulturního domu v obci Bílá Lhota. Nebyl to úkol lehký, stavba byla prováděna v režii M.N.V. z finančních prostředků akce „Z“, to znamená, že M.N.V. obdržel od O.N.V. omezenou finanční částku na zakoupení potřebného stavebního materiálu a na honorování pracovníků. Částka na práce byla velmi malá a musili to být jen pracovníci místní. Proto občané pracovali značnou měrou zdarma. Výstavba trvala téměř 6 roků, občany bylo odpracováno 42.600 hodin. V měsíci květnu byly skončeny práce a již dne 4. června 1961 konala se slavnost jeho otevření.

 

Komise sociální a zdravotní připravila a zaslala na odbor sociálního zabezpečení O.N.V. návrh na zvýšení důchodů starobních, invalidních a vdovských u 64 občanů. Tím by byly již všechny důchody starobní a invalidní zvýšeny na 600,- Kčs a vdovské na 420,- Kčs. K tomuto zvýšení však již nedošlo, neboť stát byl nucen příslušnou kvótu v důsledku nepředvídané situace použít na jiný účel.

 

Za rok 1960 bylo vybráno :
na dani domovní  15.360,- Kčs
poplatek ze psů  1.240,- Kčs
poplatek ze zábav aj.   2.421,- Kčs
celkový příjem v roce 1960 činil  446.115 ,- Kčs, celkové vydání  436.517,- Kčs
vydání na školu 30.372,- Kčs, vydání na školku 5.487,- Kčs a na kuchyni školní 79.239,- Kčs

 

V roce 1961 zemřeli :
dne 25.10.1961 František Smékal z Hradečné čp. 12 ve věku 77 let, bývalý rolník
dne 21.11.1961 Emilie Grézlová z Hradečné čp. 7 ve věku 65 let, narozená Veselíčko, vdova po zemědělci

Vybrané informace za rok 1960 z bělolhotských kronik zejména k obci Hradečná :

 

 

 

zdroj :

kronika obce Bílá Lhota
Okresní archiv v Olomouci, fond Místní národní výbor Bílá Lhota
inventární číslo č. 62, datováno 1960 - 1976

 

digitální kopie kroniky uložená na Obecním úřadu obce Bílá Lhota