z gruntovnic - soupis domků a domů v Hradečné - I. část /čp. 2-30/

24.03.2017 05:42

 

Tento článek pojednává o historii hradečských domů a domků, resp. o vlastnické posloupnosti v průběhu času a je součástí ucelené badatelské práce o historii nemovitostí v Hradečné.

 

 

Domek č. 2

Pozemek patřící k panství Haňovickému, odprodala obec Hradecká v roce 1781 Mikoláši Witoulovi /Vitoulovi/ na stavbu jeho domku šířky půl sedmé sáhy a délky osm sáhů. Hotově zaplatil 6 rýnských a dále byl povinen dávat každoročně do obce 2 rýnské platu. V roce 1810 domek prodal Mikoláš Vitoul svému zeti Josefu Sloukovi, který jej předává v roce 1853 synovi Josefu ml. V roce 1878 následuje přepis domku na Filoménu a Řehoře Lexmaula, zřejmě v rodině. V roce 1927 je domek přepsán na Aloise a Annu Lexmaulovi až je v roce 1937 přenechán jejich neteři Marii Václavíkové roz. Lexmaulové, po které jej dědí v roce 1973 nezl. Marie Václavíková. Domek je později prodán mimo rodinu.

parcelace :
stav. parcela č. 5 - dům čp. 2

posloupnost držení :
1781 Mikoláš Witoul
1810 Josef Slouka
1853 Josef Slouka
1878 Filoména a Řehoř Lexmaulovi
1927 Alois a Anna Lexmaulovi
1937 Marie Václavíková
1973 nezl. Marie Václavíková

 


Domek č. 8

Domek č. 8 se poprvé v pozemkových knihách připomíná v roce 1811, kdy zde jest zaznamenáno postoupení chaloupky č. 8 ze strany vdovy Barbory Kadlecové svému synovi Ondřeji Kadlecovi a to po smrti jejího manžela a majitele Jiřího Kadlece. V roce 1845 domek vlastní  Martin Kadlec a přenechává polovinu k rukám manželky Jozefy roz. Melhubové. V roce 1879 je domek postoupen na Vincence a Annu Sajtlovi, a po proběhlém dědictví části domku v roce 1912 na děti je domek v roce 1914 prodán Antonínu a Anně Solovským. V roce 1929 domek kupují Hynek a Božena Šemberovi a od těchto dále v roce 1948 Stanislav a Marie Šmoldasovi. V roce 1982 se majitelem stává jen Marie Šmoldasová, následně jest majitelem potomek v rodině a později je domek prodán mimo rodinu.

parcelace :
stav. parcela č. 34 - dům čp. 8

posloupnost držení :
???? Jiří a Barbora Kadlecovi
1811 Ondřej Kadlec
1845 Martin a Jozefa Kadlecovi
1879 Vincenc a Anna Sajtlovi
1914 Antonín a Anna Solovští
1929 Hynek a Božena Šemberovi
1948 Stanislav a Marie Šmoldasovi
1982 Marie Šmoldasová

 


Domek č. 10

Pozemek patřící k panství Haňovickému, odprodala obec Hradecká v roce 1804 Vavřinci Krčkovi na stavbu jeho domku. Ten postavený domek prodává v roce 1836 Tomáši Smékalovi, po kterém domek v roce 1860 získávají Jan a Antonia Smékalovi až je domek opět v rodině v roce 1900 postoupen Valeriánu a Josefě Smékalovým. V roce 1920 po proběhnutém dědictví získávají podíl na domku syn František Smékal a taktéž dcera Františka Smékalová, která část přepisuje v roce 1922 i na manžela Adolfa Žouželku. V roce 1949 domek kupuje Jan Šmoldas ml., jenž byl od roku 1944 rovněž majitelem domku čp. 29. Jelikož však zemřel bezdětný, přenechal domek čp. 10 svému synovci, který je jeho majitelem.

parcelace :
stav. parcela č. 37 - dům čp. 10
parcelní č. 435/15 - přilehlá parcela

posloupnost držení :
1804 Vavřinec Krček
1836 Tomáš Smékal
1860 Jan a Antonia Smékalová
1900 Valerián a Josefa Smékalovi
1920 František Smékal - id. polovina
1920 Františka Smékalová - id. polovina, od roku 1922 i manžel Adolf Žouželka
1949 Jan Šmoldas

 


Domek č. 13

Pozemek patřící k panství Haňovickému, odprodala obec Hradecká v roce 1780 Vavřinci Aigelovi na stavbu jeho domku šířky pět sáhů a délky půl jedenáctí. Hotově zaplatil 6 rýnských a dále byl povinen dávat každoročně do obce 2 rýnské platu. V roce 1835 domek přechází na Leonarda Aigela, a dále poté v roce 1862 na Františka a Justinu Aiglovi. Po většinu následující doby je domek formálně rozdělen na podíly, jehož držiteli se postupně stávají v roce 1904 Jan Aigl, v roce 1910 Anna Aiglová, v roce 1920 Jan Aigl, který zde hospodařil i s manželkou Kristinou. V roce 1950 dále podíl získává Josef Aigl a od roku 1969 jsou vlastníky podílu Josef a Marie Aiglovi. Později domek Marie již jako vdova prodává mimo rodinu.

parcelace :
stav. parcela č. 11 - dům čp. 13
parcelní č. 42/6 - přilehlá parcela

posloupnost držení :
1780 Vavřinec Aigel
1835 Leonard Aigel
1862 František a Justina Aiglovi
1904 Jan Aigl - id. čtvrtina
1910 Anna Aiglová - id. polovina
1920 Jan Aigl - id. polovina, i s manželkou Kristinou
1950 Josef Aigl - id. polovina
1969 Josef a Marie Aiglovi - id. polovina

 

 

Domek č. 18

Domek č. 18 v roce 1804 přenechává Florian Tichý svému synovi Ondřeji Tichému, který zde později hospodaří s manželkou Kateřinou a společně s touto domek v roce 1832 předávají zeti Františku Kroutilovi. V roce 1857 následuje postup domku, avšak se mi nepodařilo upřesnit komu. Dále v roce 1871 domek vlastní manželé Josef a Františka Waňákovi /Vaňákovi/ a tito jej prodávají v roce 1896 manželům Jakubu a Heleně Rosenbergovým. Domek je dále postoupen v roce 1909 Janu a Marii Příkopovým a dále v roce 1927 Antonínu a Marii Jarošovým. V roce 1928 jej získává Jan Příkopa, který jej v roce 1931 prodává Josefu a Boženě Horákovým a tito jej dále v roce 1974 prodávají Josefu a Marii Aiglovým, tehdy též vlastníkům předešlého domku čp. 13. V jejich rodině potomkům domek zůstal.

parcelace :
stav. parcela č. 19/1 - dům čp. 18
parcelní č. 24 - přilehlá parcela

posloupnost držení :
???? Florian Tichý
1804 Ondřej Tichý
1832 František Kroutil
1871 Josef a Františka Waňákovi
1896 Jakub a Helena Rosenbergovi
1909 Jan a Marie Příkopovi
1927 Antonín a Marie Jarošovi
1928 Jan Příkopa
1931 Josef a Božena Horákovi
1974 Josef a Marie Aiglovi

 


Domek č. 19

Pozemek patřící k panství Haňovickému, odprodala obec Hradecká v roce 1782 Pavlovi Malému  na stavbu jeho domku šířky osm sáhů a délky půl osmé sáhy. Hotově zaplatil 6 rýnských a dále byl povinen dávat každoročně do obce 2 rýnské platu. V roce 1820 domek přenechává vdova po Pavlu Malém Barbora svému zeti Matouši Voglovi ze Savína. Od tohoto v neupřesněné době domek získává Jan Swaček, který domek dále přenechává v roce  1873 svému synovi Františkovi. V roce 1889 domek kupují manželé Ignác a Josefa Krčkovi, v roce 1921 je dále postoupen v rodině synovi Vratislavu Krčkovi a jeho manželce Růženě. V roce 1956 je domek opět v rodině postoupen na syna Vratislava ml. a jeho manželku Ludmilu. I nadále je domek v rodině potomků. 

parcelace :
stav. parcela č. 28 - dům čp. 19
parcelní č. 13/2 - přilehlá parcela

posloupnost držení :
1782 Pavel a Barbora Malí
1820 Matouš Vogel
???? Jan Swaček
1873 František Swaček
1889 Ignác a Josefa Krčkovi
1921 Vratislav a Růžena Krčkovi
1956 Vratislav Krček ml. a Ludmila

 


Domek č. 20

Pozemek patřící k panství Haňovickému, odprodala obec Hradecká v roce 1794 Františku Ocáskovi na stavbu jeho domku šířky pět sáh a čtrnácte a délky jedenáct sáhů, v roce 1794. Hotově zaplatil 6 rýnských franků a dále byl povinen dávat každoročně do obce 2 rýnské platu. V roce 1822 domek kupuje Jiří Gottwald, který jej dále v roce 1852 postupuje synovi Františku Gottwaldovi. Po něm domek připadl jeho švagrovi Šimonu Lexmaulovi a následně byl snad v držení i jistého Ignáce Šmoldasa. Jisté však je, že v roce 1872 domek přechází v držení manželů Hynka a Anastázie Šmoldasových. Vdova Anastázie následně domek v roce 1893 postupuje manželům Janovi a Františce Valouchovým, kteří jej dále v rodině postupují v roce 1930 synovi Františkovi a jeho manželce Terezii Valouchovým. V roce 1953 domek kupují Jaroslav a Margita Sovovi v jejichž rodině dále již zůstává potomkům.

parcelace :
stav. parcela č. 38 - dům čp. 20
stav. parcela č. 86 - garáž

posloupnost držení :
1794 František Ocásek
1822 Jiří Gottwald
1852 František Gottwald
???? Šimon Lexmaul
???? Ignác Šmoldas ????
1872 Hynek a Anastázie Šmoldasovi
1893 Jan a Františka Valouchovi
1930 František a Terezie Valouchovi
1953 Jaroslav a Margita Sovovi

 


Domek č. 21

Pozemek patřící k panství Haňovickému, odprodala obec Hradecká v roce 1792 Antonínu Krejčířovi na stavbu jeho domku šířky jeden sáh a dvanáct střevíců a délky půl čtrnáct sáhů. Hotově zaplatil 6 rýnských a dále byl povinen dávat každoročně do obce 2 rýnské platu. V roce 1818 domek přenechává svému synovi Janovi, který jej v roce 1832 prodal Ondřeji Haplovi z Řimic, přičemž následně již domek zůstává v jeho rodině. V roce 1843 domek přechází na Eduarda Hapla, který jej dále v roce 1876 přenechává manželům Františkovi a Františce Haplovým. Dále od roku 1919 jej vlastní Jan a Terezie Haplovi, od roku 1932 poté manželé František a Marie Haplovi a poté dále potomci v rodině.

parcelace :
stav. parcela č. 4 - dům čp. 21
parcelní č. 451 - přilehlá parcela

posloupnost držení :
1792 Antonín Krejčíř
1818 Jan Krejčíř
1832 Ondřej Hapl /Happel/
1843 Eduard Hapl
1876 František a Františka Haplovi
1919 Jan a Terezie Haplovi
1932 František a Marie Haplovi

 


Domek č. 22

Domek č. 22 v roce 1825 kupuje František Novák. Následně v roce 1850 jej prodává Františkovi Procházkovi, ševcovskému tovaryši a synovi Jána Procházky, chalupníka pod č. 6. V roce 1874 jej od tohoto kupují manželé Jan a Eleonora Šinclovi a dále v roce 1892 manželé Paškal a Aloisie Vaňákovi. Domek je dále v roce 1929 postoupen v rodině a to manželům Adolfu a Bernardině Vaňákovým. Vdova Bernardina se později podruhé vdává a získává příjmení Valouchová. Následně od roku 1976 se majitelem stává Ladislav Valouch. Domek byl následně prodán mimo rodinu.

parcelace :
stav. parcela č. 33 - dříve dům čp. 22, parc. č. dnes neexistuje
stav. parcela č. 33/1 - dům čp. 22

posloupnost držení :
1825 František Novák
1850 František Procházka
1874 Jan a Eleonora Šinclovi
1892 Paškal a Aloisie Vaňákovi
1929 Adolf a Bernardina Vaňákovi, později provdána Valouchová
1976 Ladislav Valouch

 

 

Domek č. 23

Pozemek patřící k panství Haňovickému, odprodala obec Hradecká v roce 1796 Františkovi Vaňákovi na stavbu jeho domku šířky šest sáh a délky půl jedenácté sáhy. Hotově zaplatil 6 rýnských a dále byl povinen dávat každoročně do obce 2 rýnské platu. V roce 1849 domek předává svému synovi Janu Vaňákovi, který se drží tradice a v roce 1894 domek opět předává svému synovi Františkovi. Ten však domek krátce poté za dva roky prodává manželům Františkovi a Františce Aiglovým, kteří si jej dlouho nedrží a v roce 1902 jej prodávají Františkovi a Julii Komárkovým. Tito v roce 1926 domek postupují synovi Ladislavu Komárkovi a jeho manželce Amalii. Dále je v roce 1961 domek odstoupen dceři Jarmile a jejímu manželovi Janovi Maštalířovým. Později je domek prodán rodině současných majitelů.

parcelace :
stav. parcela č. 2 - dům čp. 23
parcelní č. 50/1 - přilehlá parcela

posloupnost držení :
1796 František Vaňák
1849 Jan Vaňák
1894 František Vaňák
1896 František a Františka Aiglovi
1902 František a Julie Komárkovi
1926 Ladislav a Amalie Komárkovi
1961 Jan a Jarmila Maštalířovi

 


Domek č. 24

Pozemek patřící k panství Haňovickému, odprodala obec Hradecká v roce 1790 Matějovi Vydrželovi na stavbu jeho domku délky jedenáct sáhů. Hotově zaplatil 6 rýnských a dále byl povinen dávat každoročně do obce 2 rýnské platu. V roce 1810 Matěj Vydržel domek prodává Antonínu Pudilovi z Loštic, jenž byl řezníkem v Měrotíně. Poté v roce 1823 domek kupuje Martin Šmoldas, od kterého jej v roce 1858 získali Josef a Marianna Vaňákovi. V roce 1885 domek kupuje Jozef Krček, od kterého jej v roce 1914 kupují manželé Jan a Marie Sovovi. Následně je domek postoupen v rodině. Zajímavostí tohoto domku je, že v gruntovních knihách je uvedeno, že se jedná o chaloupku na obecním gruntě.

parcelace :
stav. parcela č. 43 - dům čp. 24
stav. parcela č. 105 - dříve přilehlá parcela, dnes samostatný dům bud. čp. 61
parcelní č. 51/2, 51/3, 51/6, 56, 57/1, 447 - přilehlé parcely

posloupnost držení :
1790 Matys Vydržel
1810 Antonín Pudil
1823 Martin Šmoldas
1858 Josef a Marianna Vaňákovi
1885 Jozef Krček
1914 Jan a Marie Sovovi

 


Domek č. 25

Domek č. 25 v roce 1805 předává Ondřej Tichý svému synovi Janovi. Tento domek v roce 1828 prodává Josefu Vaňákovi. Následující přechod domku je sporný, domek však měla vlastnit Anna Škopová, po které jej v roce 1856 dědí František a Jenovéfa Škopovi, kteří jej v roce 1892 odevzdávají Janu a Terezii Vaňákovým. V roce 1902 poté domek kupují František a Antonie Rosenbergovi. V roce 1924 je poté domek postoupen kovářskému mistru Josefu a Arnoštce Kratochvílovým a v roce 1952 dále manželům Bohumíru a Štěpánce Kratochvílovým. Následně po smrti obou bezdětných manželů je domek dědici ze strany Štěpánky prodán.

parcelace :
stav. parcela č. 1 - dům čp. 25
parcelní č. 50/2 - přilehlá parcela

posloupnost držení :
???? Ondřej Tichý
1804 Jan Tichý
1828 Josef Vaňák
???? Anna Škopová
1856 František a Jenovéfa Škopovi
1892 Jan a Terezie Vaňákovi
1902 František a Antonie Rosenbergovi
1924 Josef a Arnoštka Kratochvílovi
1952 Bohumír a Štěpánka Kratochvílovi

 

 

Domek č. 26

Pozemek patřící k panství Haňovickému, odprodala obec Hradecká v roce 1793 Janu Gottwaldovi  na stavbu jeho domku šířky šest sáh a délky osm sáh. Hotově zaplatil 6 rýnských a dále byl povinen dávat každoročně do obce 2 rýnské platu. V roce 1814 domek předává vdova po majiteli Janu Gottwaldovi Rosália svému synovi Jakubovi se vším příslušenstvím a povinnostmi za 150 rýnských z nichž byl povinen vyplatit po 30ti rýnských a to matce, sestrám Marianě a Anně a bratrům Jiřímu a Janovi. Vdova Rosália si v chaloupce vymínila bývání až do její smrti. V roce 1840 domek získává od vdovy po Jakubovi Gottwaldovi Kateřiny syn František Gottwald, který polovinu připisuje o dva roky později manželce Josefě. V roce 1856 domek kupují manželé Ignác a Marianna Krčkovi, od kterých jej v roce 1896 získává Oldřich Krček. Dědictvím po tomto v roce 1935 domek připadá jeho manželce Marii Krčkové. Následně domek v roce 1949 dědí děti a to Františka Mašková a Alžběta Otavová, dále je část v roce 1955 odstoupena Rudolfu Krčkovi a část v roce 1957 opět Alžbětě Otavové. V roce 1970 domek kupují manželé Miloslav a Hedvika Haplovi, kterým je v témže roce postoupen sousední domek čp. 21. Následně je již dlouho neobývaný domek zbořen. Od začátku se jednalo opravdu o malinký domeček, později jen humno.
                
parcelace :
stav. parcela č. 3 - dříve dům čp. 26, dnes neexistuje ani dům ani parc. č. - dnes par. č. 451

posloupnost držení :
1793 Jan a Rosalia Gottwaldovi
1814 Jakub Gottwald
1840 František Gottwald, od roku 1842 i manželka Josefa
1856 Ignác a Marianna Krčkovi
1896 Oldřich Krček
1935 Marie Krčková
1949 Františka Mašková, Alžběta Otavová
1955 Rudolf Krček - id. polovina
1957 Alžběta Otavová - id. polovina
1970 Miloslav a Hedvika Haplovi
původní domek již dnes neexistuje !

 

Zde však nutné uvést, že ačkoliv byl původní domek čp. 26 zbořen a na jeho místě již nebyl nový postaven, tak číslo popisné ve vesnici existuje. Toto číslo bylo posléze přiděleno původní výměně na gruntu čp. 4, tedy na bývalé rychtě. Z výměnkářského stavení stojícího pod gruntem čp. 4 se tak stal samostatný domek, ovšem se stejným  majitelem jako u čp. 4. V tomto případě se jedná o jeden jediný případ co se týče přečíslování domů jež jsem v naší vesnici zjistil. I k dalším výměnám byla postupně přidělována nová čísla popisná, ale již nedošlo k tomu, že by bylo přiděleno číslo, které dříve vázlo na domku jiném. Původní domek čp. 26 stál pod domkem čp. 21 v místech, kde je nyní zahrádka tohoto domku. Jednalo se opravdu o malý domeček, kterému se někdy říkalo "Oldřichovo humno", snad po jednom jeho majiteli a to Oldřichu Krčkovi.

 


Domek č. 27 s kovárnou

Pozemek patřící k panství Haňovickému, odprodala obec Hradecká v roce 1803 Floriánu Zucherovi z Troubelic, aby zde postavil domek s kovárnou. Ten poté po výstavbě domek i s kovárnou v roce 1811 prodává Jiřímu Dudkovi, který vše dále v roce 1825 prodává Josefu Wildnerovi. Ten v roce 1835 zavádí polovinu stavení manželce Kateřině roz. Švecové. Následné postoupení domku s kovárnou není ověřené a je sporné, snad jej měli vlastnit Antonín a Anna Strupkovi a poté po nich ještě Tomáš a Marianna Navrátilovi.  V roce 1874 vše kupují Hynek a Barbora Hrazdilovi a v roce 1908 odstupují Josefu a Heleně Rozbořilovým. Ti krátce na to rok poté opět vše prodávají a to Antonínu a Žofii Horákovým. V roce 1931 kovárnu s domkem kupuje Amálie Šuláková a v roce 1956 opět prodává Ladislavu Sovovi. Následně je domek postoupen v rodině.

parcelace :
stav. parcela č. 42 - dům čp. 27
parcelní č. 51/4, 54 - přilehlé parcely

posloupnost držení :
1803 Florián Zucher
1811 Jiří Dudek
1825 Josef Wildner, od roku 1835 i manželka Kateřina
???? Antonín a Anna Strupkovi
???? Tomáš a Marianna Navrátilovi
1874 Hynek a Barbora Hrazdilovi
1908 Josef a Helena Rozbořilovi
1909 Antonín a Žofie Horákovi
1931 Amálie Šuláková
1956 Ladislav Sova

 


Domek č. 28

Pozemek na stavbu domku č. 28 prodal v roce 1810 hajnému savínskému Jakubu Rosenbergovi hradecký občan František Gottwald z čp. 11. Pozemek o rozloze jedné měřice role, tehdy ve špatnější půdě na "Nivě" lesa, kterou nemohl lepším způsobem zužitkovat prodal Rosenbergovi za padesát rýnských, které byly zaplaceny hotově. Kupitel plánoval na místě vystavět chaloupku se zahrádkou. U kupního zápisu je též poznamenáno, že František Gottwald se zavazuje že v budoucnu nikdo z jeho potomků nebude pozemek žádati zpět a naopak, kdyby se stalo, že Jakub Rosenberg by chtěl chaloupku někdy prodat, budou mít Gottwaldovi z čp. 11 předkupní právo. Dále se Jakub Rosenberg zavázal, že bude prodejci z role každoročně dávat čtyři rýnský a každoročně ve žních bude dva dny pracovat pro Františka Gottwalda. Jakub Rosenberg následně vystavenou chaloupku se zahradou odstoupil v roce 1836 synovi Františkovi Rosenbergovi. Následnými majiteli od roku 1858 byli manželé František a Apolonie Rosenbergovi. V roce 1888 poté co zemřel tehdy již vdovec František Rosenberg, dům se zahradou dědí nezletilé dcery a to Františka a Kateřina Rosenbergovy. Následně se Kateřina vdává za Antonína Řmota a s tímto poté od roku 1890 vlastní celý domek. V roce 1935 jest odstoupen jejich synovi Antonínu a jeho manželce Emilii, po kterých dům získává jejich dcera Květoslava a hospodaří zde společně s manželem Janem Bendou. Po jejich smrti domek zůstal v rodině.

parcelace :
stav. parcela č. 21/1 - dům čp. 28
stav. parcela č. 21 - dříve dům čp. 28, parc. č. dnes neexistuje
stav. parcela č. 21/2 - dříve výměna, dnes samostatný dům čp. 55
stav. parcela č. 49 - dříve stodola, parc. č. dnes neexistuje
parcelní č. 160/2, 162, 165/1, 165/3, 165/5, 165/6 - přilehlé parcely

posloupnost držení :
1810 Jakub Rosenberg
1836 František Rosenberg
1858 František a Apolonie Rosenbergovi
1888 děti nezl Františka a nezl. Kateřina Rosenbergovy
1890 Antonín a Kateřina Řmotovi
1935 Antonín a Emilie Řmotovi
1967 Jan a Květoslava Bendovi

 


Domek č. 29

Domek č. 29 v roce 1852 vlastní Jan Šmoldas, v roce 1901 je postoupen na Jana a Annu Šmoldasovi a v roce 1944 ze strany Jana Šmoldasa na Jana Šmoldasa ml., který byl následně od roku 1949 rovněž majitelem domku čp. 10. Jelikož však zemřel bezdětný, přenechal domek čp. 29 svému synovci Františku Šmoldasovi. Domek je poté prodán.

parcelace :
stav. parcela č. 20 - dům čp. 29
parcelní č. 20/2 - přilehlá parcela

posloupnost držení :
1852 Jan Šmoldas
1901 Jan a Anna Šmoldasovi
1944 Jan Šmoldas ml.
František Šmoldas

 


Domek č. 30

Domek č. 30 kupuje od Františka Kroutila v roce 1874 Jenovéfa Šmoldasová. Ta jej v roce 1884 prodává manželům Martinovi a Rosálii Smékalovým a od těchto jej v roce 1911 dostávají syn Jan a jeho manželka Žofie Smékalovi. Následně domek kupují v roce 1949 manželé František a Ludmila Seifertovi. Po smrti Františka získává polovinu domku v roce 1980 syn Stanislav Seifert, a po smrti Ludmily se o druhou polovinu dělí i jeho sestry. Domek je poté prodán.

parcelace :
stav. parcela č. 19/2 - dům čp. 30
parcelní č. 23/3 - dříve zahrada, dnes samostatná parcela

posloupnost držení :
František Kroutil
1874 Jenovéfa Šmoldasová
1884 Martin a Rosália Smékalovi
1911 Jan a Žofie Smékalovi
1949 František a Ludmila Seifertovi
1980 Stanislav Seifert - id. polovina

 

 

zdroje informací jsou uvedeny v článku Historie nemovitostí v Hradečné ..