z gruntovnic - zaostřeno na rod Gottwaldů ..

30.03.2017 05:16

 

Tento článek je součástí ucelené badatelské práce o historii nemovitostí v Hradečné.

 

V této části nebudu nic složitě popisovat ani vysvětlovat, ale jen přepisovat a překládat. Připojeno jest několik zajímavých zápisů, přepisů a překladů z původních gruntovních a pozemkových knih týkajících se domů, v nichž měli právo vlastnické právě Gottwaldovi. Ne pro abych se chlubil :) nýbrž proto, aby bylo vidno kolik zajímavých informací lze i dnes "vycucat" ze starých omšelých pozemkových knih v archivech - ovšem na úkor ztráty spousty času :)

 

 

Zaostřeno na grunt čp. 4

 

Grunt Jiřího Gottwalda

Dnes níže stanoveného dne a roku s povolením milostivé vrchnosti přenechal a postoupil Josef Doležel vlastník gruntu v Hradečné Jiřímu Gottwaldovi zdejšímu zahradníku svůj doposud mající grunt i se vším příslušenstvím s tou podmínkou, že ten mu za něj rovněž bez jakéhokoliv dluhu předá svou doposud vlastnící usedlost. Nový vlastník gruntu se však zavazuje zaplatit na tomto gruntě lpící dluhy a to jak pozemkové vrchnosti tak i následujícím nástupcům ročně po 1 marce. Co se týká stávajícího obilí na obou stranách, pak si ho na základě proběhlé přátelské dohody může vzít Josef Doležel jako postupující gruntu s sebou a nový hospodář Jiří Gottwald si zase může vzít na nově nastoupený sedlský grunt všechno stávající obilí z jeho vlastnící usedlosti. Kromě toho nechá nový hospodář a vlastník gruntu užívat otce Josefa Doležela jménem Martin Doležel výměnek činící 5 měřic pole až do jeho smrti a dle zvyku bude toto pole rovněž ve správný čas obdělávat. Při tomto gruntě zanechává Josef Doležel Jiřímu Gottwaldovi 2 koně, 1 brány, 1 pluh a 1 vůz.

V Haňovicích dne 9. ledna 1720.
František Leopold Pachmann

 


Koupě gruntu Martina Gottwalda od jeho vlastního otce Jiřího Gottwalda

Roku 1753 dne 20. října prodává Jiří Gottwald svému žijícímu synu Martinu Gottwaldovi svůj po 33 let pokojně vlastnící sedlácký grunt i se všemi k němu od starodávna náležejícími povinnostmi, právy i oprávněními, a to následujícím způsobem :
Postupující si ponechává platby, které za tento grunt platil v čase svého hospodaření, a chce být svému synu Martinu Gottwaldovi zavázán, aby tak dotyčný splatil svému bratru Bartoni za postoupení této usedlosti 20 zlatých a to vždy do rukou soudce při držených soudech po 5 zlatých, počínaje od roku 1754 až do vyplacení celé částky.
Kromě toho mu má k jeho památnému dnu dát vždy 1 zlatý v penězích, 1 měřici pšenice a 1 měřici žita, protože mu jeho otec přenechal i třetího koně kromě těch 2 koní, které náleží k tomuto gruntu a postoupil mu i hospodářství v průměrném stavu včetně jednoho lesa.
Aby však mohl být i jeho syn Bartoň lépe odbyt a uspokojen, tak mu otec nad to všechno dal jednoho koně, kterého prodal a peníze předal rovněž do rukou soudu.
Nakonec nastupující obdržel obytné stavení, stodolu, chlívek a pole v dobrém stavu, aby milostivá vrchnost neměla žádný důvod učinit jiné opatření. Odstupujícímu se nepřipisuje žádný výminek, protože na tento grunt málo platil. Vše věrně beze lsti.

Haňovice die et anno et supra.

 


Přepis gruntu Ondřeje Gottwalda po jeho zemřelém otci Martinu Gottwaldovi

Poté co se pozůstalá vdova Mariana, která měla podle poslední vůle jejího zesnulého muže  Martina Gottwalda právo na tomto gruntě hospodařit jak dlouho bude chtít vzhledem k jejím opatrovným dětem, rozhodla se postoupit hospodaření na tomto gruntě  jejímu synovi Ondřejovi den svatého Jana 1797. Tak mu byl grunt pod číslem 4, připadající jeho otci, který zemřel již před 13 lety, v odhadované ceně 565 franků a 14 bílých grošů, se všemi právy a povinnostmi, v jeho celém rozsahu se všemi k němu od starodávna patřícími pozemky a všemi obytnými i hospodářskými budovami připsán za následujících podmínek.

1. Ondřej Gottwald získává od své matky Mariany tento sedlácký grunt na den svatého Jana 1797 i se  3 koňmi, 1 vozem, 1 pluhem, 3 bránami a 1 hákem, potřebnými k letnímu a zimnímu pěstování obilí, matce však připadne vždy obvyklá třetina zahrady. Naproti tomu

2. Zavazuje se Ondřej Gottwald k udělení a k vyplacení připadajících břemen jeho sourozencům a sice: bratru Matyšovi 100 franků, Františkovi 200 franků, celkem 300 franků. Z nich Františkovi při jeho svatbě v roce 1796 již 100 franků v hotovosti dal, zbytek 200 frankůje bez úroků a bude vyplacen, když jej jeden nebo druhý bude potřebovat.

3. Vlastní matce Marianě náleží doživotní výminek : světnička k obývání se vším příslušenstvím, dále jeden kus zahrady, který běžně k výminku náleží, dále 2 hrušky a 1 třešeň, jako i kousek půdy u Krbála o 5 moravských měřicích, tuto půdu bude hospodář gruntu opracovávat stejně jako svou vlastní půdu, tak jak je to běžné.

4. Je povinností majitele gruntu zaplatit vysoké vrchnosti 116 marek a 18 bílých grošů, i další císařské i vrchnostenské dávky, a to ode dne převzetí tohoto gruntu, jakož i platit všechny ostatní dluhy lpící na tomto gruntě a být zde dobrým hospodářem.

Vše věrně bez ohrožení a lsti. Tak se stalo v Haňovické úřední kanceláři dne 6. března 1797.
Válav Linhart správce

Ondřej Gottwald nastupující
Mariana Gottwaldová postupující
Tomš Smejkal soudce
Wáclav Kadlec soused
Bende z Hradečné svědek
Josef Ainweng úřední písař jako podepsaný

 


Kup Gruntu Jánna Sméjkala od Ondřeje Gottwalda v Hradečné, pod Nro. č. 4

Poněvadž Ondra Gottwald, sedlák v Hradečné dle svatebních smluv od 13.ho června 1818 se svou vlastní dcerou Kateřinou Jánovi Sméjkalovi svůj sedlácký grunt v následujících způsobech zavedl, aby on za :

1./ Jemu Nevěstinimu Otcovi Ondřejovi Gottwaldovi za ten grunt Tři tisíce rýnsky hotových peněz co spíš odvésti povinen byl, který když juž taky dokonale odložil, se jemu tady taky spolem kvitíruje naproti čemuž ale za :

2./ On Ondřej Gottwald jim mladým manželům ten grunt ke žňám, nebo o svatym Jáně letošního 1821 roku odevzdati přislibuje; přeci kterym odevzdáváním neb propuštěním on ale otec za  :

3./ Sobě držeti snopy všechnej zemsky ourody jak z oziminy tak taky z jařiny, i držeti měch ze zemských jablek, a potřebny zelí odebrati, a za :

4./ Následující Vejměnu do svej, a své manželky smrti k užíváním míti obmezuje, totížto : U roly - díleček Pullugoviho ? sadu na šest měřic, a s tou zehrádku u Vydrželovy chaloupky, na zahradě proti Stodole od návsa, až po roly - a hrušku přestavku na čtvrdou, jménem na Kozincu, jakž krávu z hospodářovýma, a jak místo v stodoly pro obilí kterou vejměnu jim hospodář gruntu v čas ve všem obdělávati, a taky dříví přivésti povinen býti má : poněvadž sobě on otec Ondra Gottwald teprvá chaloupku vejměnkařskou pro svej, a své manželky obývání do smrti tenž čas vystavěti má, a co tak taky zavazuje přijimatelem, aby on k vystavění tej Chaloupky jemu dopomáhal na co jemu ty u Matěja Vydržela mající 100 rýnských dluhu a při tom taky přislibuje, že jemu tu mladú kobylu tak dluho přenechati jen, už by až on podzimnimi polní prácu dodělávat, při tom se taky ještě za :

6./ poněvadž na tím gruntě až posavad ještě 97 hřiven 18 grošů 1 denár starodávných, neb vinšujících peněz 106 fr. 19 gr. 2 2/3 d. od zákupu gruntu k vyplacení do panskyho důchodu obstarává, tak on nový hospodář i takový aspoň ročně po jedním hřivnu povzpláceti zavázani a dále je taky ty na ten grunt připadající císař-královsky, pansky a vobecní povinností dokonale vyrovnati, a se všem za dokonalyho souseda prokazovati povinen má.

Potvrzuje všeho teho jsou jejich kontraktinkův a doledožádaných svědkův podpise. Jenž se stalo v Haňovicích dne 16. ho března 1821.

Ondra Gottwald, otec odstupitel
Ján Sméjkal, syn přijímatel
Filip Krčzek, svědek
Georg Hrbáček, podpisatel
Franc Gottwald, svědek

Předstojící kup jest v Hradečzní obecní gruntovní knize listů 30 a 31 ten vtáhnutý, a je od strany kanceláře potvdzuje.

V Haňovicích dne 29.ho března 1821. L.S. Antonín Kleiber, v.r. ouředník

 

 


Zaostřeno na chalupu čp. 9

 

Koupě zahrady Martina Gottwalda od vrchnosti, rok 1710 - přepis :

Zahrada Martina Gottwalda

Letha Panie 1710 dnie 20. Januarij Kopyll Martin Gottwaldt zahradu /:tittul:/ etc. za Summu 148 hrž. Zawdanku Natey zahradie gest 36 hrž. Ročznie Po gedtno hrž. etc.
Napadniczy Na tey zahradie sau : hrž. gr. dr.
1o Mylostiwey Werchnosty Naležy 53
2o Napadtnikom Neb. Pestra Gyrsta 12, 14
3 Napadtnikom Neb. Mathaussa Knodblocha 12, 14
4 Rozinie Po Neb. Petra Gyrsta 12, 14
5 Chatherzienie po Neb. Petru Maguzy 12, 14
6 Napadtniczy sou Erbowe Chlebičzka 15
7o Napadtniczy Neb. Thomasse Karlecza z Hradeczney z Jana Weiniatha zahrady sem Prženessene 30
Summa 148
Mylostiwy Wrchnostj czo platil za 1710 1711 1712 roku

 

Koupě zahrady Martina Gottwalda od vrchnosti, rok 1710 - překlad :

Zahrada Martina Gottwalda

Léta Páně 1710 dne 20. ledna koupil Martin Gottwald zahradu /:titul prodávající vrchnosti:/ atd. za sumu 148 hřiven. Závdanku na té zahradě jest 36 hřiven. Ročně po jedné hřivně (má platit) etc.
Nápadníci na té zahradě jsou : hřiven grošů denárů
1. Milostivé vrchnosti náleží 53
2. Nápadníkům nebožtíka Petra Jirsta 12, 14
3. Nápadníkům nebožtíka Matouše Knoblocha 12, 14
4. Rosině po nebožtíkovi Petru Jirstovi 12, 14
5. Kateřině po nebožtíkovi Petru, mající 12, 14
6. Nápadníci jsou dědicové Chlebíčka 15
7. Nápadníci nebožtíka Tomáše Karlece z Hradečné z Jana Weinatha zahrady sem přenesené 30
Celkem 148
Milostivé vrchnosti, co zaplatil za roky 1710, 1711, 1712

 


Přepis zahrady Jana Doležela, rok 1725 - přepis :

Leta Panie 1725 dne 21. Octob. za auržadu Pawla Benesse za Richtarže Jozefa Doležiela, dle dobrowolneg Umluvj przepsana gest tato Chalupa po Martinu Attwaldowj, Janowj Doležielovj ze wssema přzjpadnostj gak slussy a naležy. Aby totizto z takoweg pržednie wssechny gak Panske, tak y Czisarzske Powinnostj zbywal, a po smrtj komukoli odporučzil. Rg. Die et A ut Supra.
Jan J. Mathiatko


Přepis zahrady Jana Doležela, rok 1725 - překlad :

Léta Páně 1725, dne 21. října, za úřadu Pavla Beneše, za rychtáře Josefa Doležela, dle dobrovolné úmluvy přepsaná jest tato chalupa po Martinu Gottwaldovi Janovi Doleželovi se všemi případnostmi, jak sluší a náleží. Aby totižto z takové předně všechny jak panské, tak i císařské  povinnosti vybýval a po smrti komukoli odporučil. Stalo se dne a roku výše psaného.
Jan J. Maťátko

 

 


Zaostřeno na grunt čp. 11

 

Grunt čp. 11

Grunt koupil dne 20.1.1710 Josef Beneš od svého předka Filipa Beneše a to za 565 hřiven a 14 grošů. Závdavku, tedy hotově, zaplatil 144 hřiven a zbývající částku měl platit dále v ročních splátkách ve výši 2 hřiven. Nápadníci, tedy osoby mající nárok na podíl z gruntu po zemřelém Filipu Benešovi s jednotlivými podíly ve výši 94 hřiven 7 grošů byli - Josef Beneš /nový držitel gruntu/ a jeho sourozenci Matěj, Magdalena, Anna, Pavel a Jiří.

Ke dni 17.7.1718 předal Josef Beneš grunt svému synovi Františku Benešovi a to ve stejné sumě jako jej získal on. Pro sebe zajistil na gruntu výměnek, tedy byt a stravu až do konce svého života. František uvádí svůj podíl 94 hřiven 7 grošů jako zaplacený, čímž se nový hospodář zbavil části dluhu, který na něm vázl zakoupením gruntu.

V roce 1730 vyplatil František podíly v celkové výši 94 hřiven 7 grošů 4 potomkům svého strýce Matěje Beneše, jež byl jedním z potomků a podílníků pod Filipu Benešovi. V roce 1740 vyplatil  podíly ve stejné výši potomkům po dalším zemřelém strýci Jiřím Benešovi a to Marině, Anně Kateřině a Viktorii z Podbřezic. V roce 1751 vyplatil podíl ve stejné výši po zemřelé tetě Magdaleně Benešové její dceři Marině.

Ke dni 5.12.1754 přenechal František Beneš svůj grunt synovi Jakubovi Benešovi za stejnou sumu, tedy opět 565 hřiven 14 grošů, dále se 3 koňmi, jedním vozem, jedním pluhem, dvojími bránami a běžným vybavením selského hospodářství. Otec František si vymínil, určil své zaopatření na důchod, celé 4 a 6/8 měřice polí, na které bude každoročně sít, z toho 2,5 měřice v dolíku pod vsí a 2 měřice v Dílečku. Dále poté kousek zahrady a jizbu na gruntu, a to vše až do své smrti. Pro sourozence Jakuba a to Nemblen (?), Jana, Marianu, Magdalenu a Kateřinu byla zajištěna výbava ke svatbě a nový hospodář Jakub se zavázal uhradit dluhy, které na usedlosti váznou. Podíly na statku byly - Anna po Filipu Benišovi 94 hřiven 7 grošů, Pavel po témže stejný podíl, František Beneš /starý hospodář/ 377 hřiven.

Ke dni 1.1.1756 předal Jakub Beneš svůj grunt Jakubovi Kadlecovi opět za předchozí kupní cenu, ovšem ve velmi špatném stavu. Prodávající Jakub Beneš celou obytnou stavbu a vše k ní náležející do tak špatného stavu dojít nechal, že se vrchnost rozhodla mu grunt odebrat. To je situace, ke které příliš často nedocházelo, vrchnost se většinou snažila hospodáře nějakým způsobem donutit, aby se o svůj statek staral, ale v tomto případě se to zcela zjevně nepovedlo. K gruntovní knize jest dále vyjmenováno, co všechno za onen jeden rok zvládl Jakub Beneš zkazil a jak, především pak je zde uveden spor o koně, kteří byli ve velmi špatném stavu. Podíly na statku byly stejné jako v předchozím případě, čili Jakub Beneš za své roční působení nezaplatil žádnou část podílů.

Ke dni 18.1.1769 grunt a statek předala Anna, vdova po Jakubu Kadlecovi, svému synu Václavovi Kadlecovi za sumu 565 hřiven 14 grošů se dvěma koňmi, s jedním okovaným vozem, jedním pluhem, jednou sekerou a dvojími bránami. Vymínila si důchod ve výši 5 měřic výsevu v lokalitě za Krbálem, které bude obdělávat nový majitel gruntu Václav, dále poté jednoho koně, kousek zahrady, jizbu na gruntu a to vše až do své smrti. Podíly na gruntu byly Anna po Filipu Benešovi 94 hřiven 7 grošů, František Beneš 377 hřiven, Václav Kadlec /nový majitel/ 94 hřiven 7 grošů, které hned nechává zapsat jako zaplacené.

V roce 1792 je podíl Františka Beneše rozdělen na pět částí, ale uvedeny jsou jen tři po 75 hřivnách 11 a 1/5 groše a to pro Bartoně Beneše, Magdalenu Novákovou v Měrotíně a Dorotu Novákovou tamtéž.

 


Koupě gruntu Františkem Gottvaldem od jeho tchána Václava Kadlece

Přepis originálního zápisu z gruntovní knihy :
Grund Verschreibung des Franz Gottwald von seinen Schwieger Vatter Wenzl Kadletz

Heut untergesetzten Tag, und Jahrn läßt der Wenczl Kadletz seinen Schwiegersohn Franz Gottwald den in Dorfe Hradetzna Sub Nro. 11 besitzenden Bauergrund des Uralten Schätzung Werths 565 Mark 14 weise Groschen für eigenthümlich zu schreiben, in nachstehenden Bedüngnüssen:

1tens - der Schwieger Vatter Wenzl Kadletz Verpacht diesen Grund an seinen Schwiegersohn Franz Gottwald nach Verlauf 5 Jahren, und zwar an: 1802. mit Termino Johanni zu übergeben, mit den Beÿlaß 2 Waagen, 2 Pflüg, 1 Hagen, 3 Egen, und 3 Pferd, welches 3.ten Pferd zu Bearbeitung des Ausgedings gerechnet ist, für einen Betrag pr Vier Hundert zwantzig Gulden Rünnisch auf welche Sum(m)a Wenzl Kadletz Ein Hundert zwantzig Gulden bereits empfangen, hiemit noch dreÿ hundert Gulden zu erhalten hat, die er seinen Kindern benanntlich: Marian(n)a, Katharina, und Barbara zu gleichen Theilen bestim(m)et, und Schwiegersohn Franz Gottwald längstens bis zu Übernahm diesen Grundes, doch ohne Interehsen auszuzahlen erbenden ist.

2tens - Bedinget sich Wenzl Kadletz zum lebens länglichen Ausgedüng, Na dolitÿ in einem Stükh dreÿ Metzen, neben den jetzigen Ausgedünger Karl Mettka seinen Acker, von den feld stuk fünf Metzen zu einstellen, die 2.te Hülfte pr zweÿ Vierachtl Metzen, und Roketÿ auf Vierachtl in Sum(m)a Sechs Metzen Acker, zu seinen Genußen; Auch da der alte Ausgedünger noch länger als 5.Jahrn leben kann, hiemit dem bestehenden Ausgedüng Hausel noch im(m)er, und bis seinen Todt zu wohnen hat, so ist ein neues Ausgedings Hausel zu bauen nötig, welches Wenzl Kadletz mit Hilfe seines Schwiegersohn Franz Gottwald in Verhafen beiderseitig guten übereinkom(m)en während den Jahre zu erbauen hätte, und zu seiner Wohnung stim(m)et wird. Zu diesem Häußel hat ein Stükh Gartel zu gehören von des alten Ausgedüngers angefangen bis zum Graben, und besonders noch ein Bien Baum Medufka in Haus Garten, und Zweÿ Buschbien Baume feld. Nach dem Tode des Wenzl Kadletz hat sein Wittwe Johan(n)a, das besagte Stüse, Gartel, und Bäume, an Acker Za Krbalem zweÿ Vierachtl Metzen, hienauf, und Vierachtl u Roketÿ in einem die Metzen lebenslänglich zu genüsen. Auch wird ihm, und die Seinige das Gesteauchwert Roketÿ zur Haitzung zu Hilf bestim(m)et. Die Ausgedüngler wird der Grundbesitzer, wie üblich ist, und so gut als der seinigen zu bearbeiten Verbunden seÿe.

3.tens - Während der füf Jahre beläßt der Wenzl Kadletz auf ein Metzen Acker, wo es sich ein felde schicken wird so wie auch die von seiner Mutter überbrachte auf seinem Schwieger Sohn Franz Gottwald zum eigenen Genüß in die Wirtschaft.

Dies alles getreülich ohne Gefährde und Arglist.
So geschehen ob Haniowitze Amtskanzeley den 6.März 1797.
Wenzl Linhart Verwalter
+++ Wenzl Kadletz Übergeber
Franz Kotwald Übernehmer
+++ Tomas Smegkal Richter, und
+++ Andres Gottwald Nachbar als Zeuge
Joseph Ainwenz Amtschreiber als Namens Unterzeichner

Vermög letzter Willens Meinung des Wenzl Kadletz Ausgedingler von 17. febr. 1804, hat Franz Gottwald den aus ständig gewesten Kaufschilling 300 fr baar zu seinen Handen beÿ Lebs guten bezalt und nichts mehr schuldig.


Překlad originálního zápisu z gruntovní knihy :
Koupě gruntu Františkem Gottwaldem od jeho tchána Václava Kadlece

Dnes, níže psaného dne a roku, nechává Václav Kadlec přepsat svému zeťovi Františku Gottwaldovi
jeho selský grunt ve vesnici Hradečná čp. 11 v odhadované ceně 565 marek 14 grošů, za následujících ejících podmínek :

Za prvé - tchán Václav Kadlec pronajme tento grunt svému zeťovi Františku Gottwaldovi, a po uplynutí 5 let, tedy v roce 1802 na svatého Jana mu jej předá, společně s 2 vozy, 2 pluhy, 1 sedlem, 3 bránami a 3 koňmi, přičemž se třetím koněm počítá na obdělávání výměnku - to vše za částku čtyři sta dvacet zlatých rýnských, z níž Václav Kadlec již sto dvacet zlatých přijal, tímto ještě tři sta zlatých obdržel, a ty určil rovným dílem jeho dětem, jmenovitě Marianě, Kateřině a Barboře. Zeť František Gottwald je povinen nejpozději do předání gruntu, ale bez úroků, vše vyplatit.

Za druhé - Václav Kadlec si žádá doživotní výměnek, Na dolíkách, na kousku měřice pole, vedle nynějšího výměnkáře Karla Mettky, z pole o 5 měřicích tu 2.půlku o rozměru dvě a 4/8 měřice, a na Roketech také 4/8, celkem tedy šest měřic půdy k vlastnímu užívání. A protože starý výměnkář může žít déle než 5 let, a bude tedy až do své smrti bydlet v nynějším výměnkovém stavení, tak bude nutné postavit nové výměnkové stavení, které Václav Kadlec společně s jeho zetěm Františkem Gottwaldem po oboustranné dohodě během těch let postaví, a to bude určeno k jeho obývání. K tomuto stavení patří kousek zahrady, a také ještě včelí strom Medufka v domovní zahradě, a dva nízké keře s polem. Po smrti Václava Kadlece má vdova Johanna k užívání jmenované věci, zahradu, a stromy, v půdě Za krbalem dvě 4/8 měřic, a 4/8 na Roketech, kde může jednu měřici užívat doživotně. Také je mu a jeho návštěvám určena na Roketech k vytápění. Výměnkář je majitel pozemků, a jak je běžné, je povinen je jako své vlastní obdělávat.

Zatřetí - Po dobu pěti let ponechá Václav Kadlec jednu měřici půdy, která se hodí k založení pole, jakož i tu přenechanou od jeho matky, jeho zeťovi Františku Gottwaldovi k jeho vlastnímu užívání a hospodaření.

Toto všechno správné bez nucení a lsti. Tak se stalo v Haňovické úřední kanceláři dne 6.března 1797.
Válav Linhart správce
+++ Václav Kadlec postupující
František Kotvald příjemce
+++ Tomáš Smejkal soudce, a
+++ Ondřej Gottwald soused jako svědek
Josef Ainwenz úřední pisatel a zapisovatel jmen

V poslední vůli Václava Kadlece výměnkáře ze 17.února 1804 uvedený majetek, tedy dlužnou kupní cenu 300 fr v hotovosti, mu František Gottwald ještě za jeho života složil do rukou a tak už nic nedluží.

 


Koupě Gruntu Nro 11 Matějem Gottwaldem od svého otce Franze Gottwalda

Dnes doleji stojícího dne a Roku odevzdává Franz Gottwald sedlák v Hradečnéj svému synovi Matějovi ten pod Nr. č. 11 v dědině Hradečnéj ležící sedlácký Grunt a všechno co k tomu Gruntu připadá a patří, za domluvenou kupní Sumu 1200 franků rýnských. Pravím Jeden tísíc Dvě stě rýnských v konvenční minci a nebo stříbře na kterou Summu on odevzdavatel Gruntu již taky 840 franků, pravím Osm set čtyřicet renských konvenční minci obdržel; a taky spolem kvitíruje. On přijímatel Gruntu Matěj Gottvald však ale povinen jest :

Za 1. / Všechny povinnosti císařsky-královsky, vrchnostensky, tak taky obecní a jinší všechny od 1. července 1827 vypravovat.

Za 2. / Tu dle kupu Otce a Odstupitele France Gottwalda od 6. března 1797 pro nynější Výměnkářku Johannu Kadleczovú vyměřenou a gruntovně zapsanou vejměnu, která jemu ujímatele gruntu Matěj Gottwald známá jest, a předpovídána byla, do Johanny Kadleczovej smrti k svobodnému užívání zanechati.

Za 3. / Ty na kupnú Sumu ještě dlužící Tři sta šedesát franků rýnských, to ještě 360 franků v konvenční minci jemu otcovi a neb erbům do třech let vyplatit, kdyby ale jich vyplatit nemohl, tak po vyjití těch třech let, to jest od 1ho července 1827 čítajíc, bude povinen Interes po pět rýnských od Sta vypravovat.

Za 4. / Jemu Otcovi a Odstupitelovi Franc Gottwald a jeho manželce Anně do obouch smrti na následující Vejměnou, svobodně aby všeho vejplatu k užívání ponechati. Přebývání v Chalupce, pod Horou cesty ten kus i se zahrádku, na rolí jménem Krbála celý díl, a tu roly celou na kozinou, kousek Loučky až po hrušku, která v roly stojí, tři sáhy dříví v gruntovním lese každoročně nadělati a na otop přivézti, tu Vejměnu hospodář povinen jest v čas obdělávati, hnůj vyvážet, obilí zvážet, potřebný plac na obilí v stodoly ponechati, a vymlácet nechati, jak taky jinší potřebny fůry pro otep vykonáti, do mlejna a ze mlejna dovážeti. Z ohledu tej celé roly na kozinou se ustanovuje, že taková na osmnáct let do Výměny zadaná jest, tak způsobně že kdyby oba Výměnkáři zemřeli spíše, než osmnáct let minou, tak taková rola těm ostatním dětem france Gottwalda k užívání do vyjití těch 18 let připadne. Přece ale hospodář tenkrát zavázán není, tu Rolu obdělávat, nýbrž děti a erby takovou sobě sami obdělávat musí.

Za 5. / Otec a Odstupitel Gruntu Franc Gottwald přidává svému synovi a přijimatelovi Matějovi k temu Gruntu taky ještě jeden vůz, žebří a fasuňky, jeden pluh, jeden hak, tři brány a tři koně tažný i s potřebným náčením.

Když všechny předstojící povinnosti usazený přijimatel teho Gruntu Matěj Gottwald a jeho manželka Kateřina dokonale a pilně vyplniti přislibujou a se zavazujou, tak se ta domluva skončila a podepsala. Jenž se stalo v Hradečné dne 15 ho června 1827.
Franc Gottwald otec a odstupitel
Matěj Gottwald syn a přijimatel
Kateřina Gottwaldová manželka Matěje Gottwalda
Johan Sméjkal svědek
Johan Leksmal svědek
Filip Smejkal svědek
Stvrzeno vrchnosti a do gruntovní knihy Hradečské zapsáno sv. II. pag. fol 46-47. pokračování z Gruntovní knihy svazek Thom. I. pag. 73-74.
Vrchnostenská - gruntovní kniha Haňovice dne 22. August 1827
L.S. Franc Tichý vrchní Gruntovní výkonný

 

 

Zákup Gruntu Nro. 11 Matěje Gottwalda pro Kateřinu Vytřísalovou

Ve jménu nejsvětější Trojice Boha Otce, Syna a Ducha sv. Dnes doleje podepsaného Roku a měsíce, stali se dobrovolné svatební smlouvy v přítomnosti požádaných svědkův v obci Mladeckej, mezi Matějem vlastním synem Francem Gottwalda sedláka z Hradečny Haňovického panství, z Jedné strany - a Kateřinou vlastní dcerou po zemřelym Karlu Wytřisalovu Chalupníku z Mladčze, z druhej strany; však ale platnost svou mající, až po sezdání duchovním, a sice, totíž :

1. / Tyto dvě osoby slibují sobě ve spolek manželskou věrnost lásku zachovati, až do jejich smrti.

2. / On ženich Matěj Gottwald, zavádí své nevěstě Kateřině, ten sedlácký Grunt pod Nro Consrip 11 tým v obci Hradečské, který on od svého Otce v deseti letech k užívání dosáhne, s těmi všemi případnostmi jak jej jeho otec užíval, a činí ji nadevším co má, neb míti muže, plnomocnou hospodyni až do její smrti. kdyby se ale stalo, že by otec ženichu spíše než jeho včilejší manželku Anna zemřel, tak ona taky má vůlí do těch jmenovaných desíti let, ten grunt užívat, a na něm hospodařit, krom kdyby takový chtěla svému synu dobrovolně popustiti, však ale naproti tomu byl by povinen on ženich svým bratrům a sestrám pozůstalým, do těch desíti let, každymu složit padesát rýnských v běžících penězích. Za odstoupení tohoto gruntu bude povinen ženich svému otcovi složit při ujmouti jeho, tři tísíce rýns., takových peněz, jak tenkráte v běhu budou.

3. / Uvoluje se otec ženichu, svému synovi, a nevěstě jeho Kateřině, na těch deset let, dokud toho gruntu neujme, ponechat k jeho užívání rolí na čtyři měřice pod Hájem, a kdyby matka mezi tím a spíš než do toho času zemřela, a on ženich v Mladči tu chalupu opustit musel, tak ještě otec jeho přidává jim k lepšímu užívání, na dvě měřic roly jménem u lesíka, a Kvartýr neb svobodné bydlení ponechává jim ve své Vejměně při svym gruntě, až do vyjítí těch deseti let.

4. / Naproti tomu ona nevěsta Kateřina, má dosáhnutí od svého bratra Jánna Vytřísala z Řimic, jeden tisíc renských peněz které peníze on ji v šesti nedělích složiti má, dle poručenství jejich zemřelého otce, Karla Vytřísala, a dědického podílu co na ni vypadat bude z těch uložených dvou tisíců, které peníze ale teprv při přijmutí tej Chalupy od své Matky v Mladči, ten díl od bratra Jánna k dosáhnutí míti bude, to ona nevěsta všecko svému ženichovi jak za živobytí, tak taky kdyby spíše než on zemřela, k tomu taky matka nevěsty Anna Vytřísalka, dává jim do hospodářství tři kusy dojného hovězího dobytka, a obydlí svobodné maji mět při ni až do její smrti, ženich s nevěstou.

5. / K tomu taky otec ženichu ponechává připouštění svého Gruntu v Hradečné, jeho synovi Matějovi a nevěstě k hospodářství, páru tažných koní, a třetího koně k obdělávání jeho Vejměny, taky jeden kutý vůz, jeden pluh, jeden hak s radlicemi, tři brány k vláčení, žebří a fasuňk.

6./ Posledně, tuto Vejminku sobě ženich a nevěsta dělají, že kdyby se přihodilo, že by on ženich Matěj bez potomka buď mužskyho neb ženského pohlaví spíš než jeho nevěsta Kateřina zemřel, to jest do dvouch let od svatby, tak by ona nevěsta byla povinna do jeho přizní nejbližším erbům na zpátek dáti, jeden tisíc rýnských, a má byt toho Gruntu i se vši pozůstalostí plnomocnou hospodyni, a vladařkou nad vším až do její smrti. Naproti tomu kdyby ona nevěsta Kateřina v tom jmenovanym čase bez potomka zemřela, tak on ženich by byl povinen do její přízní složiti pět set rýnských, ostatní všecky věci neb jmění které s ní dostal má patřit ženichovi, kdyby ale nějaký potomek pozůstal, tak žádná strana nebude sobě povinna nic navracet, a ten grunt má někdy připadnouti potomkovi z prvního manželstva.

7. / Po odevzdání toho Gruntu svému synovi Matějovi, ponechává sobě otec ženichův Vejměny i s jeho manželkou Annou do obouch smrti, Roly jménem u Krbála na tři měřice, a pod Horou na tři měřice, a tu rolí na Kozincú, potom na jednu měřicu ze zahrádkou, k tomu bude taky povinen každý rok tři sáhy dřící přivézti na otop, taky si ponechává kousek loučky až po hrušku co v roly stojí., ostatně bude každý hospodář toho místa povinen ty role do obouch smrti, v čas obdělávat, s pola svážet, a pro obilí ve stodole plac ponechat, a na humně nechat vymlátit.

Že tomu tak a né jináč jest, požádání svědci k tomu, to jejich jménem podpisem dokazují, a dosvědčují. Jenž se stalo v obci Mladeczké dně 6 ho Aprile 1818 roku.

Franz Gottwald otec ženichů
Matěj Gottwald ženich
+++ Anna Vytřísalka matka nevěsty
+++ Kateřina Vytřísalka nevěsta
Svědci ze strany ženicha :
+++Filip Krčzek rychtář
+++Ondřej Gottwald soused, oba z Hradečné
Svědci ze strany nevěsty :
Jozef Poprach starší
Johan Sova soused, oba z Mladče

Potvrzeno a sepsáno, vloženo do úřední knihy.
Vrchní úřad v Úsově dne 24 April 1818
L.S. Petr Blažek, v.r. vrchní úředník
Dole stojícím kup a smlouva zapsána do Gruntovní Hnihy Hradečské svazek II, fol. 48,49,50. Pokračování Gruntovní knihy Hradečná, sv. I. fol 75 na Nro. č. 11
Úřad v Haňovicích dne 22 August 1827.
L.S. Franz Tichý Amtman Gruntbuch steher.

 

 

Odstupující Úmluva 1841 Matěje Gottwalda a Ignáce Gottwalda

Která se dne a roku níže psaného mezi Matějem Gottwald držitelem sedlckého místa pod Nro 11 v Hradečné jakožto odstupitelem na jedné - pak mezi Ignácem Gottwaldem jeho synem jakožto nastupitelem na druhé straně následujícím způsobem uzavřela,

Za 1. / Odstupuje Matěj Gottwald své v Hradečné pod Nro 11., ležící sedlácky místo z rolmy a mezemi a ze vším příslušenstvím svému synovi Ignácovi Gottwaldovi za umluvenou sumu peněz 2400 franků. To jest Dva tisíce a čtyři Sta zlatých ve stříbře, ktery peníze nastupitel za rok od dvou kupu, však ale bez Interesu položit poviněn bude, kdyby jich ale do tohot času nepoložil 5 procent interesovat povinen bude.

Za 2. / Pozadržuje sobě odstupitel při propouštění toho místa to jest od svatého Jánna 1840 třetí díl ze všechnej ourody pak za vejměnu svobodný kvartýr, pak-li by jej Odstupitel ze svou manželkou potřeboval, kterýžto kvartýr obě strany společně stavět maji, k tomu v zahrádce za chaloupkou až po rybník stromy i z půdou pak roly - ten kousem za Valouchovou zahradou - pak kosek role pod jménem Rokytí i s tím lesem při ní spojených. Pak nad dědinou ten nejspodnější díleček do obouch smrti.

Za 3. / Poněvadž ještě při tom místě starý Vejměník Franc Gottwald z jeho manželkou se nachází, tedy se jim jejich v kupu odstupitele Matěje Gottwalda zaznamenává vejměna tak jest až do jejich smrti pozanechává, po jejich smrti držiti ale připadne tato stará vejměna Odstupiteli a jeho manželce Kateřině, s tou však výminkou, že vejše pod 2 jmenovaná vejménka totíž roly za Valouchovou zahradou a ten díleček nad dědinou k místu připadne, ostatní ale kus zahrady za chaloupkou až po rybník jak ta roly a les Rokyti při Vejměně zůstane, kteroužto pak novou tak starou vejměnu hospodář toho místa nejen oběma vejměníkům až do jejich smrti neouplatně pozanechat, nýbrž i takovou v pravej čas obdělávat, hnůj na pole vyvážet, obilí výměně roly svážet a pro něj ve stodole plac pozanechat, do mlejna a ze mlejna vozit, potřebný otop dovážet, svobodně přístup ke studní pozanechat povinen bude.

Za 4. / Zavazuje se nastupitel Ignác Gottwald hned ode ujmutí toho místa všecky s tím místem spojené jak císařsky - královsky - vrchnostensky a obecní povinnosti svědomitě vykonávat.

Za 5. / Dává Matěj Gottwald to povolení, by touto odstupující smlouva k vymožení vlastnosti pro syna Ignáce Gottwald, pak k nynější jistoty ještě dlužné odstupující ceny a ostatních závazků na pololánský grunt pod Nro 11 v Hradečné intabulírovat může.

Důkazu toho obouch stran a k tomu dožádaných svědků podpis.
Jenž se stalo v Hradečné dně 10. Února 1841
Matěj Gottwald, odstupitel
Ignác Gottwald, nastupitel
Ignác Valloch svědek
Jozef Richter svědek

Stvrzeno 23 Február 1841 atd.

 


Kvitance

Na Dva Tisíce čtyři Sta zlatých ve stříbrných mincí, kteréjž to já níže podepsanej, jakožto mne dle odstupující smlouvy od 10 února a intanbulírované 25. února 1841 za odstoupení selského místa v Hradečné pod Nro 11., náležející a umluvenou cenu jenž od věrného syna a nastupitele Ignáce Gottwalda do mojich ruk v hotovosti obdržené a docela zaplacené s tímto kvitíruji, a s polemjeden a to povolení dávám že tato nad jmenovaná a teď zcela zaplacena od kupní peněz jenž s přítomním kvitance gruntovní knihovně vymazána může. K potvrzení toho jest nejen my nýbrž i k tomu dožádaných svědků vlastní podpise. Jenž se stalo v Hradečné 2 dubna 1843.
Matěj Gottwald, Ignác Valoch, Josef Smékal

 

 

Smlouvy svatební 1844

Které se dne a roku níže psaného, a sice mezi Ignácem Gottwald sedlákem a synem Matěje Gottwalda bejvalém sedlákem v Hradečné, jakožto ženichem na jedné, pak mezi Annou vlastní dcerou Jánna Sméjkala sedláka z Hradečné, jakožto nevěsta na druhé strany, a to následujícím způsobem uzavřeli :

Za 1. / Slibují sobě obě strany věrnost a lásku manželskou až do smrti zachovávati.

Za 2. / Zavádí ženich Ignác své nevěstě a budoucí manželce Anně své, od svého otce od 10. února 1841 obdržené, a 25 února gruntovně zajištěné místo selské v Hradečné pod Nro. 11 se vším příslušenstvím věna per 2400 franků C.M. při kterémž selském místě otec ženichú svému synovi pozanechává 2 tažné koně k jeho potřebě a jednoho k obdělávání vejměny 2 kuty vozy, 1 pluh a 1 hak s příslušenstvím, 3 brány, 1 krávu dojnou a 1 moučnici, nad čimž ženich Ignác svou nevěstu Annu hned po kněžském sezdání plnomocnou majitkyní činí.

Za 3. / Naproti tomu věnuje otec nevěstě své dceři Anně k tomuto sńatku 2000 franků C.M. to jest Dwa tisíce zlatých ve stříbře, kteroužto peníze otec nevěstě Johann Sméjkal do svouch let bez Interesu položit se uvoluje, k tomu ještě tři dojné krávy.

Za 4. / Vejměnu jak pro rodiče ženichovi, tak prot starého vejměníka a jeho manželku se podle odstupující umluvy ženichova pozanechává.

Za 5. / Konečně sobě obě strany následující vejmínky ustanovují. Kdyby ženich do deseti let bez živého potomka zemřel, bude povinna nevěsta do jeho nejbližší přízně 1000 franků C.M. splácet, kdyby ale nevěsta do toho času deseti let bez živého potomka zemřela, bude povinen ženich do jeji nejbližši přízně 800 franků C.M. a polovic šatů navrátit.

Za 6. / Dává ženich Ignác Gottwald povolení, by tyto svatební úmluvy k vymožení spolu vlasteneství a ostatních právo pro nevěstu Annu Sméjkal na pololánní grunt pod Nro 11 v Hradečné se intabulírovatti.

K důkazu toho obouch stran a k tomu dožádaných svědkův podpis.
Jenž se stalo v Hradečné dne 4. listopad L.P. 1841

Ignác Gottwald ženich
Matěj Gottwald otsc
Karel Menšík svědek
Franc Reiner svědek
Anna Sméjkal nevěsta
johan Sméjkal otec nevěsty
+++Johan Lexmaul svědek
Jozef Sméjkal svědek podpisatel
Stvrzeno 21. Juni 1844 Hańovice ut Supra

 


Z nejnovější a poslední pozemkové knihy :

čp. 11 - str. 123, knihovní vložka č. 14 pozemkové knihy pol B. pro budovu čp. 11

1.
24. ledna 1873, čísl. vkladu 469
Na základě zde soudní odevzdací listiny ze dne 26. června 1872 č. 2796 vyšlé na pozůstalost po dne 7. ledna zemřelé Anny Gottwaldové a snímku spisu notářského v smlouvách svatebních ze dne 28. června 1872 č. 152 vkládá se právo vlastnictví na tuto majetnost ve prospěch manželů
a) Jána Gottwald-a z jedné polovice
b) Cecilie Gottwald-ové z druhé polovice

2.
20. April 1883, No. 3162
Na základě odevzdací listiny ze dne 19. února 1883 čís. 298 vkládá se právo vlastnické na podílu Jana Gottwalda pro Ceciliu Gottwald z druhé polovice

3.
13. Mai 1889, Nro. 3443
Na základě smlouvy postupní ze dne 14. dubna 1889 čísl. 12592 a odevzdacího listu ze dne 10. května 1889 vkládá se právo spoluvlastnického práva Cecilii Gottwaldové z odevzdací listiny ze dne 19. února 1883 čísl. 298 pro Františka Podivinského

4.
a poznamenává se že vlastníci František Podivinský a Cecilia Gottwald provdána Podivinsky jsou manželé.

5.
Pod. 20. října 1927 čd. 965/22
Dle postupní smlouvy z 23. srpna 1922 čd. 964/22 vkládá se právo vlastnické Vratislavu Podivinskému.

6.
Pod. 11.října 1927
Podle postupní smlouvy z 19. srpna 1927 vkládá se vlastnické právo Marii Podivinské na polovici.

7.
Poznamenává se obnovení vlastnického práva podle odst. 7 z hořejší postupní smlouvy.

8.
Došlo 15. června 1945 čsl. 332/45
Podle odevzdací listiny z 28. září 1944 D 353/44-9 vkládá se vlastnické právo synovi nezletilému Zdeňku Podivinskému k polovici

9.
Došlo 4. srpna 1947, čsl. 590
Podle usnesení ze dne 2. srpna 1947 č. P 88/47 vymazuje se poznámka nezletilosti Zdeňka Podivinského v pol. 8. váznoucí.

10.
Došlo 28. září 1956 čd. 825
Podle výpisu z rozsudku tohoto soudu ze dne 28. března 1956 čís. T 34/56, přípisu rady ONV v Litovli ze dne 20. srpba 1956 Zn. fm 17-10/a-Ha a přípisu ze dne 20. září 1956 Zn. Fin 10/a-1956-La, vkládá se právo vlastnické, jehož nabyl Československý stát - Okresní národní výbor - zemědělský odbor v Litovli - na polovici

11.
Došlo 16. října 1956 čd. 872 - 873/56
Poznamenává se, že proti vkladu vlastnického práva sub. C10 byla podána stížnost.

12.
Došlo 26. listopadu 1956 čd. 1009
Poznámka podané stížnosti v pol. 11 váznoucí - se vymazuje.

13.
Došlo 30. května 1957 čd. 459
Podle rozsudku Krajského soudu v Olomouci ze dne 28. března 1958 čj. T3/57, přípisu rady ONV v Litovli ze dne 28. května 1957 čísl. Fin 10/a-1957, a odevzdací listiny ze dne 28. září 1944 č. D. 353/44/čd 332/45, vkládá se právo vlastnické, jehož nabyl Zdeněk Podivínský na polovici.

 

 

 

Zaostřeno na chalupu čp. 14

 

Zákup Jakoba Waňáka, Terezie Gottwald, 17.X.1827.

Ve jménu Nejsvětější Trojice Boha Otce Syna a Ducha svatého. Doleje psaného roku a dně staly se dobrovolné svatební smlouvy v přítomnosti dožádaných svědkú v dědině Hradečné mezi Jakubem vlastním synem Jiříka Vaňáka Chalupníka z jedné strany a Terezinou vlastní dcerou France Gottwalda vejměníka z druhej strany totíž následující :

Za 1. / Slibují sobě nastávající novomanželé lásku věrnost manželskou až do smrti zachovati.

Za 2. / Zavádí on Jakub ženich své nevěstě Terezii ten od svého otce obdržený zahradnický grunt pod Nro 14 tým v Hradečné se vším příslušenstvím a povinnostmi, které on, od svého otce ujal, a činí ji nadevším co koliv má, neb míti může plnomocnou hospodyní až do smrti.

Za 3. / Naproti tomu zadává otec nevěsty Franc Gottwald své dceři Terezii jako nevěstě 360 franků  C.M. pravím Tři sta šedesát renských konvenční minci, k tomu dvě dojné krávy a ještě dle obyčeje rozličné hospodářské náčiní. Ty peníze otec nevěsty se zavazuje klást po minci 240 franků rýns. A ostatní za jeden rok po 120,-, pospolu 360 franků.

Za 4. / V případě smrti, kdyby se přitrefilo, že by on Jakub ženich do dvouch let bez zanechání manželského potomka zemřel, tak ona Terezie nevěsta bude povinna ještě té s verchu jmenované Sumě 80 franků C.M. připlatiti a mohla by s tím povladovat dle své libosti pak kdyby ale ona Terezia nevěsta v tom s vrchu obyčejem času bez potomka zemřela, tak on Jakub ženich bude povinen otci nevěsty neb do její přízně taky 80 franků C.M. a polovic svátečních šatů a polovic peřin navrátiti, kdyby ale nějaký potomek tem by byl erbovníkem toho místa a nebude povinen žádnej straně navracet.

Že tomu tak a ne jinač jest, my k tomu dožádaní svědci to podpisem naších jmén podpisujem. Jenž se stalo v dědině Hradečné dně 9 ho srpna 1827.

+++Jakub Waňák ženich
+++Jiřík Waňák otec ženicha
Terezie Gottwald nevěsta
Franc Gottwald otec nevěsty
+++Filip Krčzek rychtář a svědek
Šimon Smékal svědek
Johan Sméjkal svědek a podpisatel

Potvrzeno a zapsáno v obecní Gruntovní knize Hradečské svazek Thon. II, folio 55-56, od grunt. Knihy sv. I. fol 99-100, od zahradnické chalupy Nro 14
Vrchnostenský úřad 17.X.1827.
L.S. Franz Tichý, vrchní.

 

 

 

Zaostřeno na chalupu čp. 15

 

Kup Chalupy Jiříka Gottwalda od otce svyho Jirzíka Gottwalda pod Nro. 15 tym v Hradečné

Poněvadž otec Jiřík Gottwald svému vlastnímu synovi Jiříkovi Gottwaldovi svou mající Chalupu pod Nro. 15 v dědině Hradečné podle svatebních smluv od 13. máje 1820, zavedl a taky jež v následujících způsobech odevzdal, totížto aby on syn jemu otcovi za :

Za I./ za tou odstupující Chalupu ke které jemu jeden vůz s příslušenstvím, jeden hak a dvě brány přindati přislíbil, za šest set /600 rýnských/, kup takový žádati bude hotově odložiti povinen byl; kterou Summu když tak způsobně on syn totiž těch 600 set rýnských jemu otcovi hned hotově položil, tehdy se jemu takový tudy hned spolem quittíruje.

Za II./ Aby otec sobě ze zemské ourody, jak z ozimního, tak taky jarního obilí držeti snopy nebo díle odebrati právo měl.

Za III./ On syn jim oběma rodičům do smrti následující Wejměnou oddati, a všemu obdělávati povinen byl, a to sice : Chaloupku na přebývání, chlív pro dobytek, místo ve stodoly pro obilím v roly u panské cesty ten díleček i s tou tam stojící hrušku a ten díleček u Lomu, na zahradě tou dolní stranou kterou druch hrušek, a na zadní straně zas dva stromy jménem jednu Prosničzka, a jabloňovou jádrničku, na návsí polovic stromků, ve Vlčích Dolech vrchní kousek lesa, na otopení, jak ještě jednu hrušku tou vrchní v Rokytí.

Zas když se on syn a jakožto Přijímatel tej chaloupky všechno i taky císařsko královsky tak taky pansky a obecní povinnosti vykonávati a dál, vždy se jemu Chalupa taky do gruntovní knihy zapisala. K potvrzení všeho teho jsou jejích Kontraktníků, a vyžádaných svědkův podpise. Jenž se stalo v Haňovicích dne 27. dubna 1821.

+++ Jiřík Gottwald otec a odstupitel
Jiřík Gottwald sny a přijímatel
Franc Gottwald podmistr, svědek a podpisovatel
Šimon Smejkal svědek
Předstojící kup jest v Hradečné obecní gruntovní knize list 32 tém slovitě vtahnutý a se  strany kanceláře potvrzujw.
V Haňovicích den 24 ho mája 1821
L.S. Antonín Kleiber v.a. ouředník

 

 


Zaostřeno na domek čp. 20

 

Kup chaloupky Nro. 20 Jiříka Gottvalda

Dnes dole psaného dne a roku se následující domluva mezi Francem Oczáskem a Jiříkem Gottvaldem oba z Hradečnej stala. Totíž : Franc Oczásek prodával svou vlastní v obci Hradečnej pod Nro. 20 tým ležící chaloupku se vším právem a povinnostmi tak jakou až posavadej takovou užíval jemu Jiříkovi Gottvaldovi z Hradečněj za domluvenou a jež hotově tak zaplacenou kupní Summu 172 fr praveno Jedno sto sedmdesát dvě rýnských konvenční mince, proti tomu však ale že on prodavatel Franc Oczásek a jeho manželka svobodny přebývání v chalupce a užitkování jeden jabloň a čtyři karlátkami ktery stromy, dál na zemsky jabka a komorku při tej chaloupce do obouch smrti k potahování právo míti mají, kterou chaloupku kupitel taky povinen bude po všecky časy připravovat. poněvadž ale ta chaloupka velmi zpustošena jest, tak že ju kupitel vystavěti musí - tehdy prodavatel Franc Oczásek se zavazuje 3000 vepřovic beze všeho platu udělat. A když Jiřík Gottvald to všechno splniti za sebe přijme, tak se tato domluva uzavřela a podpisána před svědkami potvrzuje. To se stalo v obci Hradečné dne 21. března 1822.

+++ Jiřík Gottwald kupitel
+++ Franc Oczásek prodavač
+++ Šimon Smékal svědek
Filip Krčzek, rychtář a svědek
Franc Gottvald, svědek a podpisatel
Matouš Sméjkal svědek

Zapsáno do Gruntovní knihy sv. II, pokrač. Gruntovní knihy sv. I. folio 143 - Haňovice 24.XII. 1828.
L.S. Franc Tichý, Amtman.

 

 


Zaostřeno na domek čp. 26

 

Roku 1793 prodala obec Hradecká k panství Haňovickému patřící, hradeckymu hoferovi jménem Johann Gottwald plac na vystavení chaloupky - šířky šest sáh, a zdýlky osm sáh za hotově zaplacenou cenu kupní Sumu šest renských, tj. 6 franků a on kupitel Johann Gottwald jak taky všichni budoucí obyvatelé tej vystavěnej chaloupky pod Nro čís. 26, bude povinen každoročně dva rensky platu dávat do obce. Krom toho ale taky všechny císařsky královsky a vrchnostensky povinnosti, jak taky jinší obecním jak jinší domkaři na samotny outraty, tak způsobem : bez náhrady pilně odpravovati.

L.S.
Filip Krčzek, rychtář.
Franc Kotwald podmistr
Šimon Sméjkal, soused
Jan Smékal, soused a jménem celé obce Hradeczké.

 


Kup chalupky Jakuba Gottwalda pod Nro č. 26.

Poněvadž vdova Rozália po nebožtíku Jánnu Gottwaldu z Hradečné juž vdova, a nad to jsouc jest a právo má tu ji po nebožtíku mužu pozůstalou chalúpku časem jednímu, neb druhému dítěti ponechati, tehdy odstupuje, a zanechati tuto chalúpku svymu vlastnímu synovi Jakubovi z všechním potřebním příslušenstvím a povinnostmi za Jedno sto padesát rýnských, který on takto v čas, když se na tu chalúpku ožení po vyplacení povinen býti má; totížto :

Matce 30 rýnských.
sestře Mariánně 30 rýnských
bratrovi Jiříkovi 30 rýnských
sestře Anně 30 rýnských
bratrovi Janovi 30 rýnských
všechno dohromady 150 rýnských


Při čemž sobě Matku v tej chalupě až do její smrti pokojně přebývání vymiňuje, a tak jemu Jakobovi tu chalúpku hned odstoupiti slibuje. Stalo se v Haňovicích dne 10. září 1814.

Rozina Gottwald matka
Jakub Gottwald syn
Jánn Krčzek, rychtář ze Savína, svědek
Filip Krčžek, rychtář z Hradečné, svědek
Jiřík Hrbečzek podpisatel.

Kup zapsán v hradečské gruntovní knize list 24, vsunutý. Na panskym kanceláři dne 15 září 1814.
Anton Kleiber, ouředník.
Splaceno 150 rýns.

 


Svatební smlouva

Dnes níže stojícího dne a roku stala se dobrovolná manželská domluva, a sice mezi Francem, pozůstalým synem po zemřelym Jakobu Gottwaldu domkaři v Hradečné jakožto ženichem na jedné - pak mezi Jozefou vlastní dcerou Jiříka Gottwalda chalupníka v Hradečné jakožto nevěstou.

Předně  / Slibují sobě obě strany lásku a věrnost manželskou až do smrti.

Za druhé / Zavádí ženich Franc své nevěstě a budoucí manželce Josefě svou vlastní od svého otce obdrženou v Hradečné pod Nro čísl. 26 ležící chaloupku za společného vlastnictví její.

Za třetí / Naproti tomu pomůže otec nevěstin hned dceři Josefě k tomuto sňatku 140 franků C.M. to jest Jedno sto čtyřicet zlatých ve stříbře a jednu dojnou krávu. Poněvadž ale otec nevěstin tyto jmenované peníze hned po svatbě dáti nemůže, tedy on sobě věrně vymiňuje, aby tyto věnované peníze v času třech let, však bez interesu položit muhl, ženich ale zavázán bude tyto jemu věnované peníze od nového roku 1843 pár malé interesírovat.

Za čtvrté / Budou povinní tito novomanželé ženichovu matku Kateřinu v této chaloupce nechávati a při jejich stolu a otopu kvartýrovat, kdyby ale s ní způsobně zacházeli, že by ji možou nebylo s ní obstát, má ona to právo sobě potřebné kvartýr jinde vyhledat, hospodář ale té chaloupky pod Nro 26 takový vyplacet povinen bude.

Konečně při této manželské domluvě následující vejmínky se ustavují. Kdyby jeden neb druhý straně do třech let bez živého manželského potomka zemřela, bude povinen patřící strana do přízně zemřelého strany 40 franků C.M. to jest Čtyřicet zlatých ve stříbře navrátit, děti ale z prvního manželstva musí dědičně té chaloupky zůstat. Konečně se ustanovuje, že tato smlouva založenej majetnosti obouch svatebních osob na chaloupku pod Nro 26 v Hradečné se intabulírovat může. Jenž se stalo v Hradečné dně 1. ho záři 1842.

Strany :
Ženichové :
Gottwald franc, ženich
+++Kateřina Gottwald
Johann Sméjkal svědek
Franc Melhuba svědek

Nevěsty :
Jiří Gottvald otec nevěsty
Jozefa Gottwald nevěsta
Josef Sméjkal svědek
Ignác Valoch svědek

Stvrzeno v Hańovicích dne 21. November 1842
L.S. C. Michal, vrchní

 

 

zdroje informací jsou uvedeny v článku Historie nemovitostí v Hradečné ..

 

z

droje informací jsou uvedeny v článku Historie nemovitostí v Hradečné ..