z pamětní knihy - počátky družstevnictví

01.10.2016 20:00

 

Tento článek je součástí uceleného tématu Pamětní kniha obce Hradečná

 

 

Po zřízení rolnických mlékáren v Paloníně u Loštic a v Myslechovicích u Litovle počali i v naší obci přednější rolníci uvažovat o zřízení podobného závodu. Za přispění nynějšího inspektora mlékařství p. Pavelky, se této záležitosti ujal hlavně p. Josef Smékal z čís. 17, Josef Melhuba z čís. 12 a František Podivinský z čís. 11. Těmto se poté podařilo během zimy roku 1897 přesvědčit místní i okolní rolníky o výhodnosti podobného závodu jak pro hospodyni v domácnosti tak i pro hospodářství vůbec.

Byl proto ustaven zařizující výbor do něhož byli zvoleni pánové : Josef Smékal, František Paták, František Podivinský, František Smékal, Josef Melhuba, Řehoř Lexmaul, Antonín Řmot, Jakub Havlíček a Jan Procházka. Výbor poté pozval p. inspektora Pavelku a předsedu hospodářského spolku poetického p. Zdráhala z Palonína, kteří shromážděným rolníkům věc náležitě vysvětlili a objasnili. Hned poté bylo vyhlédnuto místo na stavbu mlékárny, přičemž bylo vybráno volné místo na trávníku u dom. čís. 27.

Následovalo upisování závodních podílů, kde se upsalo z Hradečné 21 podílníků /44 podílů/, z Pateřína 12 podílníků /21 podílů/, z Kovářova 15 podílníků /21 podílů/ a ze Slavětína 15 podílníků /20 podílů/. Celkem se účastnilo 63 podílníků o 106 podílech po 20 Korunách. Na 1 podíl připadalo nejméně 2 litry, nejvíce 10 litrů mléka.

Práce na stavbě mlékárny byla zadána staviteli Josefu Sovovi v Lošticích za obnos 7.000 zl.. Peněžní obnos byl zapůjčen v Rolnické záložně v Litovli. Potřebné cihly byly vypáleny v hliníku p. Františka Patáka a všechen dovoz stavebního materiálu se konal zdarma. Mlékárna byla v zimě 1898 slavnostně vysvěcena vd. p. farářem Pšeníčkem za asistence kaplana P. Ad. Škrabala a v polovině prosince odevzdána svému účelu.

 

Prvními členy představenstva byli - ředitel Josef Smékal, jednatel Josef Melhuba a pokladník František Podivinský. Prvními členy výboru poté - Alois Novák, Jan Plhák ze Slavětína, Tomáš Zatloukal, Jan Solovský z Kovářova, František Smékal, František Paták, Josef Moťka a Antonín Votava z Pateřína. Předsedou výboru byl poté zvolen Alois Novák ze Slavětína. Prvním vedoucím mlékárny byl František Smékal z dom. čís. 1. Největšími dodavateli mléka byli z Hradečné František Paták, z Kovářova Josef Nakládal, z Pateřína František Moťka a ze Slavětína František Fogl.

Za mléko platilo se z počátku 9 haléřů za 1 litr. V roce 1903 se počalo mléko dodávat též z obcí Měrotín a Savín. Nejvíce mléka dodalo se v mezidobí let 1903 - 1908. Obvykle se dodávalo i přes 1.000 litrů denně, zaokrouhleně 300.000 litrů ročně.

Jelikož ve Slavětíně postupně byla zřízena též rolnická mlékárna, podílníci ze Slavětína v roce 1908 vystoupili a dodávka mléka u nás tudíž podstatně klesla. Při vypuknutí světové války v roce 1914 dodávalo se ročně zaokrouhleně 160.000 litrů, následující léta pak následkem úbytku dobytka a též i panujícího sucha dodávka postupně klesala, až se v roce 1918 dodalo nejméně mléka a to 33.787 litrů za rok.

 

Tíži světové války pocítila i naše mlékárna a to v míře nemalé. Na místo volného obchodu byl zaveden na nátlak státu rakousko uherského systém skoro konfiskační. Z mlékárny tak byla zřízena sběrna mléka a tuku, byly stanoveny maximální ceny a postavena skoro pod dozor četníka. Důsledkem, jenž se brzo objevil, bylo že se dodavatelé zdráhali mléko za diktované ceny prodávat. Důvěra v závod následkem malé dodávky a tudíž i nepatrného zisku klesala. Tato krize s jistými obměnami trvala až do roku 1923, kdy dodávka mléka klesla na 70 litrů denně. Podílníci žádali za mléko 2 Kč, tedy cenu kterou závod nemohl delší dobu bez rizika vyplácet. Byla proto svolána na nátlak dodavatelů valná hromada, kde přes odpor 3 členů ředitelstva a to Josefa Smékala, Antonína Řmota a Františka Patáka jakož i předsedy Františka Gottwalda z Hradečné, bylo odhlasováno mlékárnu pronajmout. Takto oslavila naše rolnická mlékárna čtvrtstoletí své působnosti.

Mlékárna byla pronajata na dobu 3 let a to do března roku 1926 Josefu Pinkavovi a Adolfu Vaňákovi z Hradečné za obnos 3.350 Kč ročního nájmu. Z konkurenčních pohnutek byla zřízena v roce 1923 soukromá mlékárna p. Vratislavem Podivinským v jeho domě čís. 11, kde se však pracovalo pouze do roku 1925. V roce 1925 zpracovalo se v rolnické mlékárně 165.225 litrů mléka.

 

Dne 24.ledna 1926 sešla se valná hromada veškerých podílníků a byly provedeny nové volby z nich vzešel následný výsledek : předseda výboru František Gottwald z čís. 5, místopředseda Bohumil Svozil, členové výboru – Josef Krček, Alois Grézl, Josef Papajk z Měrotína, Marcin Moťka ze Savína, Josef Dostál z Pateřína, František Kvapil z Kovářova. Ředitelem byl zvolen Bohumil Svozil z čís. 36, pokladníkem František Paták z čís. 4 a jednatelem Jan Smékal z čís. 30.

roce 1933 došlo k významnější události a to hned zastavení provozu v naší rolnické mlékárně. Dodávka mléka snížila se na 150 l denně. Dvě přespolní obce Savín a Měrotín dodávaly průměrně denně v lednu roku 1933 40 l mléka, přičemž dovoz těchto 40 l stál 16 Kč. Při průměrné ceně 70 hal. za 1 list, přišel dovoz 1 litr na 40 hal. Bylo samozřejmé, že za takových okolností provoz v závodě se nevyplácel. Za druhé důvěra v závod byla podkopána, jelikož předběžnou revisí posledních roků přišlo se na různé nesrovnalosti peněžního rázu. I když věc tato zhruba byla dána do pořádku, důvěra ve správný a rentabilní chod závodu zmizela. Práce v Rolnické mlékárně se zastavila od 15. února 1933. Od této doby bylo mléko dodáváno p. Markovi do Sobáčova. V roce 1936 zůstavší rolnické mlékařské družstvo vycházejíc ze stanoviska, že bude pro producenty mléka výhodnější, když se bude pracovat ve zdejší mlékárně, pronajalo tuto opět od od 15. března 1936 p. Josefu Pinkavovi z Hradečné za 2.000 Kč ročního nájmu. Když se však později seznalo, že jemu nelze tak vysoký obnos platit, prominulo se jemu nájemné pro léta 1936 a 1937 a nájemné bylo nově stanoveno na částku 800 Kč.

 

 

zdroj : 

Okresní archiv Olomouc, fond Archiv obce Hradečná I., Pamětní kniha obce, inv. č. 38, dat 1925-1939
přepis Pamětní knihy pořízený v roce 2008 Vratislavem Podivinským

zdroj : 

Okresní archiv Olomouc, fond Archiv obce Hradečná I., Pamětní kniha obce, inv. č. 38, dat 1925-1939
přepis Pamětní knihy pořízený v roce 2008 Vratislavem Podivinským