ze zpravodaje - Co víte o tvrzích v našem okolí ?

19.04.2018 03:25

 

Co víte o tvrzích v našem okolí ? Josef Brouček
vydáno v
 Bělolhotském zpravodaji v roce 1981 č. 2

 
 
 

Hrádkem rozumíme opevněné sídlo, které stávalo mimo vesnici ve vhodné, přírodou chráněné poloze. Od hradu se liší malou rozlohou a jednoduchou stavební kompozicí. Od tvrze se liší polohou mimo obec. Pod pojmem tvrz rozumíme opevněné sídlo drobného šlechtice, které stávalo přímo ve vsi nebo v její těsné blízkosti a souvisle zpravidla s hospodářským dvorem. Po zániku se místo, kde tvrz stávala, nazývá tvrziště. Dvorem rozumíme budovu jak obytnou, tak hospodářskou zajišťující hospodaření nižší šlechty zpravidla ve vlastní režii.

 

Bílé Lhotě stávala tvrz v místech dvora. Vladycký rod se uvádí od poloviny 14. století. Bratři Oldřich a Ješek ze Lhoty byli stoupenci husitství. K inventáři zdejší tvrze z roku 1447 patřily : brnění, samostříly, přilbice, pušky a houfnice. Z nářadí je uvedena také pánev na vaření piva. V 16. století byla tvrz přebudována na renesanční zámek.

 

Červené Lhotě se uvádí roku 1407 Vítek, který již předtím sídlil na zdejší tvrzi. Koncem 15. století byla tvrz pustá. V r. 1558 byla již obnovena, neboť Petr Bokůvka vložil věno Johance z Myslibořic na této tvrzi. Tvrz stávala v místech bývalé sýpky /nyní čp. 5/, kde se dochovaly opěrné pilíře. Bylo zde objeveno druhotně použité ostění, zlomek kachle a část nápisu z 15. stol.

 

Řimicích se tvrz uvádí až v roce 1495, ačkoliv již roku 1281 držel v Řimicích Oneš. Dům čp. 11 je bývalá tvrz. V roce 1971 byly objeveny pod puklinou v omítce zbytky psaníčkového renesančního sgrafits. V okolí tohoto domu byl nalezen pískovcový klenák s pozdně gotickým erbovním štítkem.

 

Pateříně se zachovala mezi lidem pověst o tamnější tvrzi, výslovně se však tato tvrz nikde nepřipomíná. Podle Pateřína se po prvé připomíná r. 1351 vladycký rod z Pateřína. Od 15. století náležela vesnice až do zrušení poddanství v r.1848 k panství v Bílé Lhotě.

 

Měníku tvrz nebyla - jen otevřený dvorec, neboť při prodeji dvorce roku 1616 byla předána mimo jiné též veškerá zbroj.

 

Hrabí se připomíná roku 1350. Část vesnice náležela k panství bouzovskému. Do roku 1920 byla ves spojena s Červenou Lhotou. Podle úmrtní matriky bělolhotské z roku 1786 patřila k Bouzovu tato čísla 1,2,3,4,9,11,12,14,15,16 a 17.

 

Hradečná se připomíná poprvé r. 1365 a byla ve 14. století majetkem vladyckého rodu z Dubčan. Roku 1535 byla ves přikoupena ke statku haňovickému.

Perličky z historie, Josef Brouček
vydáno v 
Bělolhotském zpravodaji v roce 1983 č. 2

 
 
 

 

 

 

 

zdroj : 

Bělolhotský zpravodaj, 1974-1988, 1992-1999, vydalo tehdejší MNV a OÚ Bílá Lhota

 

 

 

zdroj : 

Bělolhotský zpravodaj, 1974-1988, 1992-1999, vydalo tehdejší MNV a OÚ Bílá Lhota

 

 

 

 

zdroj : 

Bělolhotský zpravodaj, 1974-1988, 1992-1999, vydalo tehdejší MNV a OÚ Bílá Lhota

 

 

 

zdroj : 

Bělolhotský zpravodaj, 1974-1988, 1992-1999, vydalo tehdejší MNV a OÚ Bílá Lhota