ze zpravodaje - souhrn z článků - činnost MNV, volební program, výstavba ...

12.12.2019 09:17

 

 

Upozorňuji, že se nejedná o kompletní přepisy článků, ale o výpis podstatných informací k nástinu tehdejšího fungování obce za zásady zachování věcnosti. 

 

Náš volební program na léta 1976 - 1980, Lubomír Helekal
vydáno v
 Bělolhotském zpravodaji v roce 1976 č. 2

 

Akce volebního programu :

Rok 1976
Dokončení výstavby prodejny v Bílé Lhotě
Adaptace  zdravotního střediska v Bílé Lhotě
Autobusové čekárny v Hrabí a v Měníku
Vybudování urnového pohřebiště v Bílé Lhotě

Rok 1977
Vybudování autobusových čekáren u Červené Lhoty a Hradečné
Výstavba skladiště prodejny Jednota v Řimicích

Rok 1978
Výstavba mateřské školy v Bílé Lhotě
Úprava potoka Hrabůvky v Měníku
Výstavba autobusové čekárny v Řimicích

Rok 1979
Pokračování na výstavbě mateřské školy v Bílé Lhotě
Pokračování na úpravě potoka Hrabůvky v Měníku
Přístavby základní devítileté školy v Bílé Lhotě

Rok 1980
Dokončení výstavby mateřské školy v Bílé Lhotě
Dokončení přístavby základní devítileté školy v Bílé Lhotě

V roce 1980 hodláme připravovat zahájení prací na úpravě domu pečovatelské služby v Měníku a na dokončení kanalizace v Řimicích. V péči o mladou generaci vybudujeme v roce 1976 dětské hřiště v Měníku, v roce 1977 kabiny u koupaliště v Pateříně, v roce 1978 dětské hřiště v Bílé Lhotě a v roce 1979 sportoviště v Řimicích.

 

 

 

Z činnosti MNV Bílé Lhota, Květoslav Blechta, předseda MNV
vydáno v Bělolhotském zpravodaji v roce 1977 č. 2

 

Pro upřesnění plánu akce „Z“ v letošním roce, bylo dokončit rekonstrukci zdravotního střediska v Bílé Lhotě a prodejny v Řimicích. Obě tyto akce se v současné době dokončují při finančních nákladech letošního roku v částce 235.000 Kč a bude vytvořena hodnota díla 322.000 Kč. Mimo akce „Z“ se prováděla adaptace bytovky s prodejnou v Hradečné, která rovněž bude v době co nejkratší dokončena. TJ Sokol v Řimicích provádí adaptaci sokolovny, občané v Měníku se podílí na adaptaci hostince s obchodem pro Jednotu  a svůj podíl odvádí i občané v Hrabí.

 

 

 

Závazek na volební program na rok 1983, Lubomír Helekal
vydáno v Bělolhotském zpravodaji v roce 1983 č. 1

 

Socialistická soutěž je nedílnou součástí práce na všech úsecích života naší socialistické společnosti. Socialistická soutěž mezi národními výbory okresu je hodnocena komisí, která hodnotí dosažené výsledky na všech úsecích činností národních výborů. Za rok 1982 se MNV v Bílé Lhotě v této okresní soutěži umístil na 2. místě a získal čestné uznání rady ONV v Olomouci. Velmi dobře byla hodnocena činnost občanských výborů. Občanský výbor v Hrabí byl vyhodnocen v rámci okresu a získal čestné uznání rady ONV.

Úkoly na rok 1982 byly splněny ve všech ukazatelích volebního programu, byla otevřena nová mateřská škola v Bílé Lhotě, otevřen Dům s pečovatelskou službou v Řimicích, Dům služeb v Bílé Lhotě a mnoho dalších akcí v jednotlivých částech obce. Celkem bylo v roce 1982 odpracováno na všech akcích ve všech částech obce 24.992 brigádnických hodin při vynaložení 417 tisíc korun finančních nákladů a vytvoření hodnoty díly 698 tisíc korun.

V letošním roce nemáme žádnou akci „Z“, připravuje se projektová dokumentace na výstavbu tělocvičny u ZDŠ se zahájením v roce 1984, ukončením v roce 1987 a vytvořením hodnoty díla 3,8 mil. Korun. Velkou akcí, která vyřeší nepříznivou situaci v sociálním zařízení u kulturního domu je velká oprava tohoto sociálního zařízení.

Z úkolů „Malých volebních programů“ v jednotlivých částech obce je v letošním roce nutno zajistit :

1. oprava požární zbrojnice v Bílé Lhotě
2. oprava veřejného osvětlení a rozhlasu v Hradečné
3. osvětlení a rozhlas na Kozílek
4. kanalizace a chodníky v Řimicích
5. dokončení „Domu služeb“ v Bílé Lhotě
6. oprava rozhlasu v Měníku
7. rozšíření osvětlení v Červené Lhotě
8. obrubníky a chodník Červená Lhota
9. oprava rozhlasu do Hrabí
10. dokončení venkovních úprav prostranství u MŠ v Bílé Lhotě
11. dokončení venkovních úprav veřejných prostranství
12. úpravy a údržba veřejných prostranství
13. výsadba a údržbě zeleně a květinových záhonů

 

 

 

Bilance prvního ročníku 8. pětiletky, Vladimír Nepor
vydáno v Bělolhotském zpravodaji v roce 1987 č. 1

 

Byla dokončena výstavba tělocvičny, která byla prováděna tři roky. Volební program Národní fronty, schválený na léta 1986-1990 je náročný, stěžejní akcí je oprava kina v Bílé Lhotě, vybudování řízených skládek komunálního odpadu a vybudování místní komunikace v Bílé Lhotě. Oprava kina v Bílé Lhotě je v plánu do roku 1989 a představuje finanční náklad cca 650 tisíc korun a po provedení opravy bude možno promítat i širokoúhlé filmy.

V roce 1989 - 1990 budou investiční akci „Z“ budovány řízené skládky domovního odpadu. Hodnota díla představuje částku 1 milion 350 tisíc koruna finanční náklady 945 tisíc korun.

Z dalších akcí je nutno připomenout dokončení opravy vodovodů v Červené Lhotě a Hradečné, vyčištění všech veřejných studní, oprava střechy a výměna oken na MNV v Bílé Lhotě a zdravotním středisku, rozšíření odvozu odpadků z Hradečné v roce 1987 a v dalších letech ve zbývajících částech obce.
 

Jak vznikla jména našich vesnic, Bohumil Vavrda
vydáno v
 Bělolhotském zpravodaji v roce 1977 č. 2

 

 

zdroj : 

Bělolhotský zpravodaj, 1974-1988, 1992-1999, vydalo tehdejší MNV a OÚ Bílá Lhota