ze zpravodaje - Víte že ... ?

01.07.2017 07:11

 

Víte že ... ? Bohumil Vavrda
vydáno v 
Bělolhotském zpravodaji v roce 1979 č. 2

 

 

Z ústního podání se v Řimicích zachovalo to, že boží muka severozápadně podle cesty vedoucí k Palonínu byla vystavěna na místě, kde někdy stávala šibenice; pole to dosud se nazývá „Šibenice“. Za hospodou, která náležela k panství úsovskému /býv. kancelář JZD/, stála též boží muka, na níž by nápis, že byla obnovena v roce 1609 od Jana Dvořáka, souseda řimického, který byl na nynějším čísle 11. Na tomto místě byli prý stínáni zločinci. Boží muka vzala však za své v roce 1882.

 

Řimice byly dříve přiškoleny do Bílé Lhoty. Pro velký počet žactva byla postavena nynější školní budova. Stalo se tak v r. 1867 na místě, kde býval břeh a u něho kůlnička na žebříky a háky, jichž se používalo při požáru. Ve shora uvedeném roce nastoupil v Řimicích místo učitelské Vítězslav /Viktor/ Balcárek, bratr básníka Alše Balcárka, rodáka ze Šumvaldu u Uničova. Byl menší postavy, zrzavých vlasů, znamenitý učitel, na kterého žáci ještě po dlouhém čase vzpomínali v dobrém. Balcárek byl v Řimicích až do r. 1876. Lichá čísla domů v Řimicích patřila k panství Úsov; sudá čísla domů k panství Bouzovskému.

 

Dle tvrzení nejstarších občanů Hradečné, vypukl první požár v minulém století (v r. 1859) na č. 6 a přenesl se na č. 5, kde uhořelo vše i dobytek a drůbež. Rok na to 1860 vyhořela usedlost č. 12 /žudr/. V roce 1867 vyhořel domek č. 27. Dne 6. ledna 1871 vyhořela sladovna č. 31. Shořely tam velké zásoby sladu a ječmene. V květnu 1891 vyhořela sladovna podruhé. Roku 1895 shořely stodoly č. 11 a 12. V r. 1900 vypukl požár čísla 34. V podvečer 30. července 1980 vypukl požár v č. 9. a vyhořely domy čís. 9, 10, 8, 26 a 34. Dne 5.9.1925 shořela stodola čís. 17. Největší povodně byly v r. 1870, 1875, 1887.
 

 

 

zdroj : 

Bělolhotský zpravodaj, 1974-1988, 1992-1999, vydalo tehdejší MNV a OÚ Bílá Lhota

 

V

olební program Národní Fronty v obvodu MNV Bílá Lhota na léta 1976-1981, redakční rada
vydáno v 
Bělolhotském zpravodaji v roce 1977 č. 1

 

Upozorňuji, že se nejedná o kompletní přepis článku, ale o výpis podstatných informací k nástinu tehdejšího fungování obce za zásady zachování věcnosti. Doslovné znění, postavení a úprava původního článku je agitací tehdejší moci a aparátu - to my zde dělat nebudeme. Současně co se týče jmených seznamů poslanců MNV, složení jeho orgánů, výborů, komisí, funkcí atd., tak stejně jako i v následujících článcích uvádím jen složení a jména v rámci Hradečné, nikoliv celého bělolhotska - zatím zůstaneme u svého.

 

Obec Bílá Lhota s částmi obce Řimice, Červená Lhota, Hrabí, Měník, Pateřín a Hradečná a dále osady Trpín a Nové Mlýny procházela dvojím slučováním. Obec má v současné době 1.062 občanů nad 18 roků a z toho 153 občanů nad 70 roků. Do 70 roků je tedy 909 občanů.

V roce 1961 byly sloučeny obce Bílá Lhota, Hrabí, Hradečná a Pateřín a dále pak Řimice, Měník a Červená Lhota a byly vytvořeny dva samostatné správní obvody. K dalšímu slučování došlo 1. července 1974, takže dnes máme jeden správní celek s 1.420 obyvateli.

Obec je poměrně dosti dobře vybavena. Nachází se zde 2 základní devítileté školy, 2 mateřské školy, zdravotní středisko, pošta, kino, kulturní dům, sokolovna, 6 knihoven, 5 prodejen potravin, prodejna masa, 5 hostinců, drobné provozovny holičství a kadeřnictví, sběrny oprav obuvi, čistírny šatstva a je zajišťováno zásobování propan butanem. Stravování dětí je zajištěno ve školní stravovně a pro členy JZD a ostatní občany jsou obědy dováženy z JZD Bílsko. V obci Pateřín byla vybudována v akci „Z“ víceúčelová nádrž, která bude sloužit jako koupaliště k rekreačnímu účelu. Rozrůstá se také investiční výstavba v JZD. Byla postavena velkokapacitní sušička a vepřín pro 2.800 kusů prasat. Dokončuje se výstavba čtyřbytovky JZD v Řimicích a připravuje se výstavba 4 bytů v Bílé Lhotě. Obec je počítána do zemědělského charakteru. Řada občanů pracuje také v n.p. MEZ Mohelnice, ÚP Moravičany, v Tesle Litovel, Papcelu a Uničovských strojírnách. Další pracují v menších průmyslových závodech.

JZD dosahovalo velmi dobrých výsledků v pěstování cukrovky, bylo také za tyto úspěchy vyhodnoceno, ale také i obilovin a čestně se vyrovnávalo i s ostatními úkoly. Od 1. ledna 1976 je sloučeno v nový ekonomický celek „Doubrava“ se sídlem v Haňovicích. Družstvo staví jídelnu pro 800 strávníků.

Podařilo se nám zaktivizovat tři organizace Socialistického svazu mládeže, avšak pomalu se rozvíjí činnost některých složek Národní fronty. Hlavní úlohu v uplynulém období sehrály tři vesnické organizace KSČ a závodní organizace KSČ při JZD, které při plnění denní úkolů, jak lidové správy, tak i Národní fronty, pod jejímž vedením jsou jednotlivé úkony zajišťovány.

Náš Národní výbor má 43 poslanců, z toho 14 žen a 14 z řad mládeže do 30 let. V šesti komisích MNV pracuje 52 členů a 12 aktivistů, z toho je 33 poslanců. Ve Sboru pro občanské záležitosti je zapojeno 11 členů (2 poslanci) a 5 aktivistů a v Občanských výborech je celkem 84 členů, z toho 35 poslanců MNV. To znamená, že mimo 43 poslanců pracuje v naší lidosprávě dalších 94 občanů. V dalších komisích rady MNV je zapojeno 9 členů, z toho 4 poslanci. Z celkového počtu 1.420 obyvatel je to 7 procent veškerého obyvatelstva.

Složky Národní fronty s Osvětovými besedami a MNV zajistí každoročně 3 vzdělávací cykly, 24 různých přednášek, 3 kurzy šití, výšivek a vaření, 8 výstav knih, keramiky a fotografií, dokumentů obce apod. Další uskuteční 31 tanečních zábav a společenských akcí a 10 zájezdů na filmová a divadelní představení do Olomouce a Prostějova.

 

Volby nových občanských výborů se v našich obcích uskutečnily koncem měsíce března letošního roku a chceme seznámit všechny občany s jejich složením.

Občanský výbor Hradečná :
Podivinský Zdeněk - předseda
Hapl Miloslav - tajemník
Kratochvíl Bohumír
Vogl Pavel
Gallas Jiří
Gottvald Jiří
Smékal Miroslav
Sovová Božena
Grézl Alois
Svozil Stanislav
Dostál Ladislav
Paták Jaroslav ml.
Procházková Vlasta

 

 

zdroj : 

Bělolhotský zpravodaj, 1974-1988, 1992-1999, vydalo tehdejší MNV a OÚ Bílá Lhota