V rámci níže uvedeného rejstříku jsou chronologicky podle jednotlivých let rozepsány události, zjištění, informace a provedené práce v rámci amatérského bádání napříč historií obecní, hasičskou i rodovou. Kliknutí na modrý nadpis automaticky načte dané téma na webu. 

 

 

 

 

Práce na rozšiřování webu je rozdělané víc než dost, naplánované ještě víc, volného času ale míň a míň. Určitě se ale i letos zde na webu objeví něco nového - je možno se již teď těšit na zveřejnění tématu k obecní škole v Měrotíně, kam i hradečské děti v době dávné pěšky chodívaly se vzdělávat. Nějakou dobu mám též rozpracované téma k písemnostem dochovaným z fungování samostatné obce Hradečná z let 1918 - 1960, tak snad letos se podaří vše dotáhnout do zveřejnitelné podoby.

 

 

 

Po deseti letech vážného pátrání a bádání nad historií přichází k odlehčení recesistický fotopříběh ročního soužití hradečského kronikáře s Moranou, aneb co vše se může stát, když u Vás holky na jaře na celý rok zapomenou smrťáka. Morana z Hradečné má svoji stránku zde na webu, ale i profily na sociálních sítích facebook a instagram.

 

Hradečské paměti v roce 2019 slaví 10 let od počátku historického bádání, které bylo na počátku vzniku samotného webu. Příznačně k tomuto výročí jako autorovi dostalo se mi veliké, ale opravdu pro mne veliké pocty, když náš web ocenili až v Národní knihovně ČR. Náš web Hradečské paměti byl zařazen mezi výběrové české webové zdroje určené k pravidelné a dlouhodobé archivaci s cílem jejich uchování pro budoucí historické a výzkumné účely. Náš web je tak od února 2019 pravidelně archivován Webarchivem Národní knihovny ČR. 

 

Dne 25.1.2019 na výroční schůzi hasičského sboru byla předložena zcela hotová, dopsaná, vytištěná a v knihařství svázaná hasičská kronika, která se až dosud nacházela pouze v konceptu, kde byla dílčím způsobem doplňována a korigována. Současně byla sboru představena samostatná obrazová fotopublikace jako příloha ke kronice - Sbírka fotografií z dění hasičského sboru z let 1908 - 2018. Dokonáno jest - radujme se ! Hasiči mají opět svoji kroniku !

 

Přepsána a zveřejněna kronika dětského pionýrského oddílu z osmdesátých let předešlého století, který zde v Hradečné fungoval. Poprosím při čtení kroniky zůstat stranou politiky a ideového směřování tehdejšího Československa. I když oddíl fungoval v rámci Pionýrské organizace SSM, tak skutečná činnost malého venkovského oddílu s tehdejší politikou měla pramálo společného. Šlo hlavně o práci s dětmi v jejich volném čase formou her a zábavy - prostě se dělalo to, co děti bavilo a pro děti to bylo super.

 

 

 

Především pro děti vytvořeno a realizováno poučné putování v terénu okolo Hradečné pomocí v přírodě systematicky umístěných deseti pointů, díky nimž můžeme přitáhnout děti do přírody za něčím zajímavým, naučit je orientaci v přírodě a terénu, práci se souřadnicemi GPS, buzolou a azimutem, ale možná i vzbudit zájem o některé zajímavosti z historie naší vesnice. A aby to nebyly jen tak ledajeké zbůhdarma pointy v přírodě, jde o zásobníková krmítka pro zimní přikrmování ptactva. Pro mnohé půjde o bláznivý nápad, ale co už ...

 

Dalším podstatným střípkem do mozaiky historie naší vesnice je zmapování historických pramenů zaznamenávajících soupisy, seznamy a sčítání lidu napříč dobou. Výsledkem je komplexní zpracování tématu včetně konkrétních dat a jmén lidí z vesnice v němž jsou zahrnuty Lánové rejstříky Olomouckého kraje 1675-1678, Urbář panství Haňovice 1686-1707, Soupis poddaných na panství Haňovice 1770, Sčítání lidu v Rakousku Uhersku v letech 1857, 1869, 1880, 1890, 1900, 1910, Sčítání lidu v Československu v letech 1921, 1930, ale i navazující novodobá sčítání.

 

Na sociální siti facebook zřízena zájmová a veřejná skupina "Bílá Lhota a přidružené obce" - skupina pro Bělolhotsko - obce Bílá Lhota, Červená Lhota, Hrabí, Hradečná, Měník, Pateřín, Řimice i osadu Nové Mlýny, ale i nejbližší okolí - pro zvýšení informovanosti veřejnosti o zdejším dění jak v minulosti, tak i v současnosti. Co se na Bělolhotsku stalo, co se bude dít, zajímavosti a novinky nejen z obce, ale i okolí. 

 

Zpracováno téma o fungování četnictva na Bělolhotsku obsahující podrobné informace zejména k četnickým stanicím v Bílé Lhotě a Mladči, do jejichž služebního obvodu v letech 1893 - 1949 spadala i naše vesnice Hradečná. Výsledkem je anabáze několika článků k tématu zde na webu a taktéž dvoudílný článek otištěný v bělolhotském zpravodaji "Naše noviny", jenž vyšel v jarním a letním vydání v roce 2018.

 

Na sociální síti "VKontakte" zprovozněna minimalistická informační stránka webu "Hradečské paměti".

 

 

Díky digitalizaci dvou starých obecních kronik obce Bílá Lhota provedené za přispění starosty obce, jsou tyto zde na webu představeny a současně jako přílohy publikovány zajímavé zápisy a události z let 1960-1976, které se buď týkají obce Hradečná, souvisí s ní, nebo jsou jen zajímavou připomínkou tehdejší doby z pohledu dneška. Připomínám, že se zde věnujeme zápisům počínaje rokem 1960, kdy došlo k připojení Hradečné pod Bílou Lhotu. 

 

Archivována vydání obecního periodika "Bělolhotský zpravodaj" a "Naše noviny" z let 1974-2017. Zde na webu publikovány základní informace k tomuto obecnímu periodiku, ve kterém vyšlo krom jiného i spoustu článků, které podávají obraz o tehdejším životě, fungování společnosti, rozvoji a výstavbě v obci a též zajímavostí z okolí bělolhotska z pera historika Bohumila Vavrdy. Zajímavosti ze starých čísel budou publikovány zde na stránkách ve formě několika článků opět formou seriálu - co měsíc, to jeden článek. S mottem "Historii nelze vymazat".

 

  

Informace k histori a základnímu povědomí o vesnici Hradečná byly doplněny na otevřenou encyklopedii Wikipedie a taktéž na webové stránky střediskové obce Bílá Lhota.

 

Na sociální síti "Twitter" zprovozněna minimalistická informační stránka historického webu "Hradečské paměti".

 

Na webu pro dobrovolné hasiče z Hradečné k dispozici interní info a to zápisy z výročních valných hromad hasičského sboru, zápisky z výborových a členských schůzí sboru, stav členské základny a další neveřejné informace zabezpečené heslem.

 

Dne 20.1.2017 jsem na výroční valné hromadě našeho hasičského sboru předložil v konceptu kompletní materiál, který se mi v průběhu předešlých dvou let v rámci mé kronikářské činnosti podařilo zjistit a uceleně sepsat v rámci doplňování naší hasičské kroniky. 

 

Již v roce 2016 vydal Olomoucký kraj jedinečnou a obsáhlou knižní publikaci, která obsahuje informace o všech sborech dobrovolných hasičů působících na území Olomouckého kraje. Publikace je přehledně rozdělena po okresech a každému sboru jest v ní věnována jedna strana. Informace o sborech, jejich činnosti, historii a fotografie měly za úkol v normované podobě vydavateli dodat samostatně jednotlivé sbory. Za náš sbor jsem jako kronikář dodal informace já. Další informace o křtu knihy jsou k dispozici na webových stránkách Olomouckého kraje.

 

Již podruhé jsem měl tu čest pomoci Litovelským novinám, když jsem byl požádán o informace k našemu pomníku padlým v první světové válce v rámci vydávaného seriálu "Válečné hroby", který postupně čtenářům periodika předkládá historii a důležité informace ohledně památníků a pomníků obětem války na litovelsku. Z mých zdrojů a historických materiálů jsem sepsal historii našeho pomníku, která vyšla v článku v lednu 2017, kompletní vydání je k nahlédnutí na webových stránkách Města Litovle a současně byl článek samostatně publikován na webových stránkách Mikroregionu Litovelsko.

 

V průběhu roku 2016 probíhaly práce na dohledání informací do hasičské kroniky. Zaznamenány vzpomínky br. Ladislava Havlíčka, br. Jaroslava Lexmaula, mladší doba doplněna vzpomínkami br. Radka Vaňáka a br. Petra Procházku st. Dále se podařilo dohledat zápisy z výborových, členských i výročních schůzí ZO SPO Hradečná z let 1980 - 1984, které zaznamenával tehdejší jednatel br. Bohumír Kratochvíl. 

 

Sbor dobrovolných hasičů Hradečná za pomoci sponzora a rodáka z Hradečné pana Stanislava Dostála vydal novou pohlednici vesnice Hradečná ku příležitosti oslav 650 let výročí založení, resp. první zmínky o vesnici.

 

Zřízena a zprovozněna kompletně nová externí fotogalerie pro náš web Hradečské paměti na úložném a prostorném portálu rajče.net. Fotografie jsou postupně doplňovány...

 

 

V průběhu roku 2015 probíhaly práce na dohledání informací do hasičské kroniky. Zaznamenány vzpomínky bývalého velitele sboru z let 1958 - 1978 br. Ladislava Dostála st., současného starosty sboru br. Jaroslava Patáka, někdejšího referenta mládeže br. Ladislav Dostál ml., jenž v osmdesátých letech vedl družstvo mladých. Od něj jsem získal dochované diplomy ze soutěže Plamen. Další informace dodal br. Antonín Kocián, starosta okrsku br. Jaroslav Žitný. Cenným úlovkem byly vzpomínky pokladníka sboru br. Jaroslava Sovu, který mi ochotně poskytl informace z dochované pokladní knihy sboru, jež začíná rokem 1934 a je bohužel jediným dochovaným "historickým" dokumentem pravdivě vypovídajícím o historii sboru. Dále zaznamenány vzpomínky br. Jaromíra Kratochvíla, prostudovány obecní kroniky obce Bílá Lhota z let 1992 - 2012 a 1945 - 1976 a též archivní fond MNV Bílá Lhota z let 1945 - 1990 v olomouckém archivu.

Současně bylo zde na webu Hradečské paměti započato s publikací přepisu kroniky SDH Hradečná na pokračování - co měsíc, to jeden chronologický zápis, tak aby se kronika a události v ní zaznamenané postupně přiblížily místnímu lidu. 

 

  

Již v roce 2009 vyšel v Olomouckém deníku v rámci rubriky představování dobrovolných hasičských sborů Olomoucka "Lidé sv. Floriana" článek o našich hradečských dobrovolných hasičích. K dispozici je v on-line deníku rozdělen na dva díly.

 

  

Pokud člověk se zájmem o historii vstoupí k dobrovolným hasičům, začne se dříve či později seznamovat a zabývat se právě i hasičskou historií. Sestaveny dva články - jednak historii a vývoji hasičského stejnokroje a jednak k historii samotné požární ochrany a hasičstva. 

 

Jelikož "oheň je dobrý sluha, ale zlý pán" - s laskavým svolením našeho preventistu br. Martina Buknu byl za pomoci preventivních materiálů Hasičského záchranného sboru ČR vytvořen a publikován článek o požární prevenci.

 

Na výroční valné hromadě Sboru dobrovolných hasičů Hradečná konané dne 16.1.2015 jsem byl přijat do hasičského sboru a současně zvolen jeho novým kronikářem. Téměř současně jsem spustil tehdy samostatný web "Dobrovolní hasiči Hradečná", jenž byl později přesunut pod historický web "Hradečské paměti". 

 
 

Ze starých dobových fotografií zachycujících jakékoliv motivy z naší vesnice a vesnický lid, jež snažím se po čtyři léta sbírat, byla sestavena a vydána fotokniha.

 

Získán souhlas potomků Ladislava Havlíčka st. z Vísky k publikování části přepisu jím autenticky nahraných vzpomínek na odbojovou činnost za války. Nahrávky v délce 8 hodin jsem získal od jeho synovce pana Ladislava Havlíčka ml. z Hradečné, jehož strýc a hradečský rodák, příslušník partyzánské brigády Jana Žižky, účastník Slovenského národního povstání a též člen partyzánské skupiny "Nazdar" patřící k odbojové skupině majora Aloise Petráše, na nich podívá svědectví událostí tehdejší doby, které zažil na vlastní kůži. Z mnoha hodin vybrány pasáže týkající se partyzánských akcí v okolí Hradečné.

 

Pod tíhou dnešní doby zprovozněna na sociální síti "Facebook" informační stránka historického webu "Hradečské paměti".

 

Po "útrpné" mravenčí práci byl mnou dokončen rodokmen /rozrod/ rodu Gottvaldů z Hradečné. Zjednodušená verze bez konkrétních dat žijících osob je publikována na webu pro případ, že by na web zavítal některý z potomků některé větve rodu, jenž dosud neměl ponětí o existenci rodokmenu. Snad se díky tomu podaří najít chybějící střípky do rodinné mozaiky. 

 

Informace o naplňováni Mnichovské dohody a jejím nedodržení ze strany německého vojska při obsazování pátého pásma zejména na Litovelsku v roce 1938, byly získány z publikace "Střední Morava, kulturně historická revue, Olomouc 2000, ročník 6". I Hradečná se tehdy na pár dnů ocitla přímo v pohraničním pásmu.

 

Z materiálů ve fondech Okresního archivu v Olomouci, fond Okresní úřad Litovel, číslo listu NAD 1200, 1201 a 1202 byla sestavena ucelená informace k fungování politického okresu Litovel z let 1850-1960. 

 

Na smrtnou neděli 17.3.2013 naše děvčata tradičně vynášela Moranu a článek i s fotografiemi se objevil na webu města Litovle.

 

Zmapována historie vlastnických vztahů všech obytných stavení ve vesnici Hradečná a to od počátku existence písemných zápisů od roku 1710. Zpracování celé geneze trvalo téměř rok a půl a jde o velice cenné informace při rozkrývání obecní historie. Zpracováno v ucelené práci s několika články.

 

  

Zejména za pomoci pánů Ladislava Havlíčka a Jaroslava Lexmaula a paní Dany Buknové se podařilo zkompletovat sbírku místních úmrtních oznámení počínaje rokem 1891, z nichž byl pořízen chronologický soupis zemřelých obyvatel Hradečné.

 

Navštívila mne redaktorka Litovelských novin s prosbou o poskytnutí informací k historii hostince "U Robinsona" v Hradečné do chystaného článku pro jejich noviny v rámci rubriky "Včera a dnes - Hospody Litovelska". Prošel jsem své záznamy a poznámky a dal jsem z několika zdrojů dohromady informace zhruba popisující historii onoho hostince, které jsem jí předal. Článek vyšel v září 2012, kompletní vydání je k nahlédnutí na webových stránkách Města Litovle.

 

V roce 1999 vydal tehdejší Památkový ústav v Olomouci, nyní Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Olomouci "Seznam nemovitých památek místního a regionálního významu okresu Olomouc", který samozřejmě zahrnuje i památky v naší obci.

 

Získal jsem přepis obecní kroniky, který v roce 2008 pořídil pan Vratislav Podivinský. Originál jest uložen ve fondech Okresního archivu v Olomouci a byl sepsán kronikářem panem Antonínem Řmotem, který k tomuto počinu byl pověřen obecním zastupitelstvem v roce 1925. Informace zaznamenané a roztroušené v kronice jsem sestavil do ucelené práce s jednotlivými tématy, tak aby bylo možno podat ucelenější a přehlednější informace o historii vesnice. 

 

Podařilo se mi získat od pana Jaromíra Kratochvíla písemný materiál pojednávající o historii farnosti v Měrotíně, kam byla naše obec od nepaměti přifařena. Zpracoval jej jeho strýc Josef Kratochvíl, který v době svého mládí na faráře. Uceleným způsobem je zde popsána historie a též jednotliví faráři, kteří farnost spravovali. 

 

Sestaven článek k základnímu povědomí o obecné historii naší obce Hradečná.

 

Z publikace "Pečeti a znaky měst, městeček a obcí Olomouckého okresu", jejímž autorem z roku 1985 je Vladimír Spáčil, jsem získal nejen obecné informace o obecních pečetích, jejich významu, smyslu a historii, ale i detailní informace vážící se k naší obci, jež měla vlastní pečeť již od roku 1608. 

 

Zejména díky materiálům ve fondu Zemského archivu v Opavě, sign. 8679 a publikaci "Paměti obcí Haňovice a Kluzov" autorky Stanislavy Kovářové z roku 1999 se mi podařilo získat cenné informace k historii tohoto panství, pod které naše vesnice Hradečná v minulosti v rámci patrimoniání správy až do roku 1848 náležela. 

 

Zemský archiv v Opavě vydal v roce 2004 příručku od dr. Adolfa Turka a kolektivu "Místopisný rejstřík obcí českého Slezska a severní Moravy", jež podchycuje v abecedním řazení všechny lokality v tomto regionu, vývoj jejich názvů a administrativní zařazení. Jedná se o cennou pomůcku při bádání.

 

 

V listopadu roku 2009 jsem začal s pátráním po předcích svého rodu. Obecné informace k průběhu pátrání a stručný nástin rodokmenu jsou shrnuty v zde na webu, podrobnosti ani informace ze současnosti k rodu na webu nehledejte. Současně při procházení hradečských matrik a historických písemností jsem své pátrání rozšířil i mimo hledání předků a započal jsem brouzdání v historii vesnice Hradečná. Současně s přibývajícími informacemi vznikl samotný web "Hradečské paměti" k publikaci zjištěných informací.

 

 

autor webu a kronikář SDH Hradečná Jirka Gottvald ml.

 

 

Podařilo se dohledat další zdroj informací do naší kroniky a to zápisy z výborových, členských i výročních schůzí Základní organizace Svazu požární ochrany Hradečná z let 1980 - 1984, které zaznamenával tehdejší jednatel br. Bohumír Kratochvíl. Z pohledu dnešní doby zajímavé zápisky, jež obsahují mj. i záznamy o schvalování socialistických závazků, spolupráci s místní SSM, záznamy o projevech politickovýchovného referenta, který zdůrazňoval nutnost vychovávat ke kladnému poměru k socialistickému vlastnictví a vlastenectví ... atd.