rok 1934 - hasiči slaví 25 let trvání hasičského sboru

02.03.2017 15:25

 

Výroční valná schůze pro tento rok konána dne sedmého ledna za přítomnosti 19cti činných a čestného člena Vlaď. Juráše. Schůze se konala letos v hostinci u Lilků. Zahájil ji o 2. hoď. odpoledne předseda br. Laď. Havlíček uvítáním přítomných a vybídnutím, aby si přítomní zvolili zapisovatele. Byl jím zvolen br. Boh. Svozil. Tento předčítá zprávu z minulé valné hromady a poté zprávu jednatelskou, což obé přítomnými bez debaty schváleno. Ve zprávě pokladní hlásí pokladník br. Arnošt Gottvald, že roční příjem činil 2862.55 Kčs – vydání pak 2398 Kčs – takže pokladní hotovost činí 464.55 Kčs. Střádankový vklad u Rol. Záložny činí 21 Kčs. Poněvadž 2/1 34 se splatilo na dluh v Záložně 300 Kčs, zbývá nám ku dni konání této valné schůze 1200 Kčs dluhu. Revisor účtů br. Jos. Smékal hlásí, že prohlédl a porovnal zápisy v pokladní knize s doklady a že vše se plně shoduje – načež pokladní zpráva jednohlasně schválena. Zbrojíř br. Frant. Funěk hlásí ve své zprávě, že jsou zbytkem dva stejnokroje a páka u stříkačky, že je nalomená. Br. vzdělavatel Vlaď. Juráš potom předčítá z kroniky obce Měrotína. V kronice je hodně zajímavého a všichni přítomní pozorně naslouchali. Ve volných návrzích – po předchozím návrhu br. jednatele, bylo ujednáno podat žádost k Župě o uskutečnění okrskového cvičení u nás.

 

Význačnější události ve Sboru tohoto roku :
Desátého června uskutečnilo se u nás na oslavu 25ti letého trvání Sboru okrskové požární cvičení za účasti hasičských Sborů z Mladče, Měrotína, Savína, Slavětína, Kovářova a Pateřína. O druhé hodině odpoledne cvičení započalo a po jeho ukončení seřadily se přítomné hasičské Sbory před pomníkem padlých, kde tyto a jejich funkcionáře přivítal starosta obce Bohumil Svozil. Následoval proslov župního jednatele br. Jos. Všetičky se vzpomínkou na padlé v první světové válce. Poté seřazené hasičské Sbory a přítomné obecenstvo odpochodovaly za doprovodu hudby do zahrady p. K. Prosického – dolní hostinec, kde odbýván výlet a večer v místním hostinci taneční zábava.

17tého prosince pomáhal Sbor při hašení požáru u Nakládalů v Kovářově. Nebylo však třeba použít stříkačku.

Během tohoto roku doprovodil Sbor k věčnému odpočinku tři naše přispívající členy : 17tého září Oldřicha Krčka, krejčího z čísla 26, 9tého prosince Františka Podivinského rolníka na odpočinku a dřívějších starostu obce v době první světové války – a dvacátého devátého prosince Annu Procházkovou, rolnici na odpočinku z čísla 6.

 

Z běžných událostí ještě zaznamenávám.
20tého května zúčastnil se náčelník br. Frant. Paták státního sjezdu hasičstva v Opavě.

27mého května zúčastnilo se 17 bří. okrskového cvičení bez stříkačky v Pateříně.

17tého června zúčastnilo se pět hasičů župního sjezdu v Senici. Byli to – Paták Fr., Krček Vrať., Krejčí Jos., Pinkava Jos. a Kratochvíl Jos.

Ve výborové schůzi dne 30tého září bylo usneseno přijat nabítku fa Chotěboř Brno, dle níž Sbor objednal 60 m hadic v ceně 14,50 Kčs za 1 m. V této objednávce se firma zavázala, že provede zdarma nápisy obce na hadice a posečká s placením jeden měsíc po dodávce.

Do Sboru přistoupili dva mladí hasiči – Paták Zdeněk a Svozil Stanislav, oba rození 1914.

 

Ku konci ještě poznamenávám že v tomto roce byla sehrána za režie p. nadučitele Vl. Juráše dvě divadelní představení a sice : 25tého března „Závěť“ a 2. Prosince „Pýcha předchází pád“. Na těchto divadelních představeních byla však poměrně slabá návštěva, takže výtěžek z obou byl pouze 110 Kčs. Největší příjem jsme měli z okrskového cvičení které nám vyneslo přes 500 Kčs. Obec pro tento rok nám přispěla částkou 400 Kčs a od hasičské pojišťovny jsme obdrželi 150 Kčs. Na dluh u Rol. Záložny jsme splatili 500 Kčs – takže k 1/1 35 nám zůstává dluh 700 Kčs. Stav členstva koncem roku : 24 činných a 23 přispívajících členů.