V roce 1968 započal první kronikář našeho sboru br. Antonín Řmot sepisovat kroniku, která byla jen tak pro zajímavost zakoupena z pokladny sboru rok předtím za částku tehdejších 72,- Kčs. V úvodním listu kroniky je zapsáno, že se záznamy bylo započato 15.1.1968, tedy v době, kdy náš sbor vstupoval do šedesátého roku své činnosti. První kronikář se nelehkého úkolu zhostil na výbornou. V kronice řeší obyčejné i výjimečné události, finanční situaci sboru, hasičská cvičení, požáry, volby představitelů sboru, osudy jejich členů a tak dále. Podařilo se mu do kroniky písemně zaznamenat události v hasičském sboru za více jak 30 let a to od jeho založení v roce 1908 až po počátek druhé světové války. Již krátce nato v listopadu 1970 však kronikář ve věku 79 náš hasičský sbor i celý svět navždy opouští.

Kronika ponejprv osiřela a až po mnoha letech se na práci pokusil navázat syn prvního kronikáře p. Ladislav Řmot, který ovšem do hasičské kroniky zaznamenal nikoliv historii našeho hasičského sboru, nýbrž své vzpomínky do padesátých let minulého století ač navíc bylo zjištěno, že ne všechny jsou pravdivé. Se smrtí prvního kronikáře tedy prakticky skončily i písemné záznamy o dění ve sboru a od roku 1940 do současné doby se hasičům v kronice nikdo nevěnoval. Kronikář pokračovatel s psaním svých vzpomínek do hasičské kroniky dlouho nepokračoval a po rozporu s hasiči o obsahu jejich kroniky v psaní zanedlouho ustává. Poté opět dlouhá léta leží kronika ladem.

 

původní hasičská kronika psaná br. Antonínem Řmotem

 

Koncem roku 2014 jsem kroniku převzal já, s obdobným cílem jako měl kdysi první kronikář br. Antonín Řmot a to zaznamenat zpětně více jak půl století historie, našem případě dokonce 75 let. První kronikář krom kratšího časového intervalu měl i další dvě výhody. Jednak dobu, kterou písemně zaznamenával, sám zažil a rovněž měl písemné podklady, z nichž mohl čerpat. Sám v kronice mnohde uvádí, že čerpá ze zápisů o členské či výborové chůzi, jednatelské zprávy o činnosti sboru vůči veřejnosti a okolí, nebo zprávy pokladníka. Jaké písemné podklady o dřívějším dění se nám dochovaly do dnešní doby a z nichž bylo možné dnes čerpat? Téměř žádné! Pouze nicotné množství zápisů ze schůzí sboru z let 1980 - 1984 a jen několik málo zpráv o činnosti sboru za novodobá léta 2000 - 2014. Jediným a nejcennějším pramenem „díky bohu“ zůstala pokladní kniha se záznamy o výdajích a příjmech od roku 1934, kterou má v opatrování hospodář br. Jaroslav Sova. Absenci historických písemností tak bylo nutné postupně vytěsnit vzpomínkami žijících pamětníků a hasičů. V průběhu dvou let se však kroniku podařilo kompletně oživit, dohledat chybějicí informace, dopsat a navázat tak na práci prvního kronikáře. Ovšem díky nevratně vepsaným zápisům kronikáře "pokračovatele" Ladislava Řmota, které původní hasičskou kroniku dehonestovaly, byla zhotovena kronika zcela nová. Zápisy prvního kronikáře br. Antonína Řmota z let 1908-1939 byly autenticky přepsány a zařazeny do nové kroniky před moje zápisy z let 1940-2014. Původní kronika je uložena u kronikáře. Dopsaná kronika byla v konceptu představena sboru na výroční schůzi 20.1.2017, tj.dva roky po jejím převzetí. Po dílčích korekcích a finální úpravě byla v knihařství vytištěna, svázána a takto představena sboru na výroční schůzi 25.1.2019. Dokonáno jest - radujme se ! Hasiči mají svoji kroniku zpět !

 

nová hasičská kronika představená sboru na výroční schůzi 25.1.2019

 

Vedle kroniky jsem koncem roku 2018 rovněž zhotovil samostatnou obrazovou publikaci jako její přílohu, protože dochovaných materiálů a fotografií je hodně a v psané kronice by ubíraly místo. Knižně vázaná formátová sbírka fotografií z dění našeho sboru příhodně z let 1908 - 2018 byla taktéž představena sboru na výroční schůzi 25.1.2019. Prohlédnout je možné si ji v printech zde : Sbírka fotografií SDH Hradečná z let 1908 - 2018.

 

nová hasičská kronika včetně obrazové publikace na výroční schůzi 25.1.2019

 

Již po mém zvolení kronikářem, počal jsem na našem webu publikovat její přepis. Stalo se tak v zájmu toto, aby kronika nebyla jen krásnou papírovou a ručně psanou kronikou, která sice s ubíhajícím časem získává na historické hodnotě, avšak je uložena po většinu času u kronikáře v zásuvce stolu, kam se k ní většinou moc lidí nedostane, nýbrž aby se ona samotná i události v ní zaznamenané přiblížily místnímu lidu.

V první fázi byly přepsány kapitoly z let 1908 - 1939 prvního kronikáře br. Antonína Řmota, který do kroniky chronologicky zaznamenal rok po roce. Na to bylo navázáno a nyní jsou přepisovány kapitoly z let 1940 - 2014, které se podařilo zmapovat a doplnit - stylem co jedna kapitola v kronice, to jeden článek za měsíc zde na webu. Posléze a nakonec budou následovat kapitoly novodobé počínaje rokem 2015, které nově zaznamenávám já a které budou přepisovány na web též zpětně až po několika letech. Kdo si počká, ten se dočká. Kronika je tak rozdělena na tři části.

 

 

 

 

rok 1908 - úvod, založení SDH Hradečná
rok 1909 - slavnost svěcení stříkačky
rok 1910 - první hasičský ples a výlet, postavena hasičská zbrojnice
rok 1911 - první a současně poslední mše sv. v naší kapličce
rok 1912 - slavnostní focení na památku budoucím
rok 1913 - divadelní ochotníci
rok 1914 - mobilisace a pohnutý rok
rok 1915 - hasiči mizí na frontu
rok 1916 - poprvé bez valné hromady
rok 1917 - činných hasičů doma je jen 10, zbylí jsou na bojišti
rok 1918 - hasiči vzpomínají na padlé bratry
rok 1919 - první výroční valná hromada v osvobozené vlasti
rok 1920 - založení odbočky organizace sokol
rok 1921 - zřízení samaritního oboru
rok 1922 - pořízení černých svátečních čamar
rok 1923 - hasiči řeší chování svých členů na kulturních akcích
rok 1924 - výstavba a slavnostní odhalení pomníku padlým v 1. světové válce
rok 1925 - sjezd hasičské XXIII. župy Karla Havlíčka Borovského v Hradečné
rok 1926 - navržena odměna za zapřažení koní k požáru
rok 1927 - zavládla pasivita a nechuť k práci
rok 1928 - provedena oprava hasičské zbrojnice
rok 1929 - nvé bílé kalhoty pro činné členy
rok 1930 - hasiči při akcích sboru nosí stejnokroj, jinak jsou pokutováni
rok 1931 - zvolen nový úřadující starosta br. Ladislav Havlíček
rok 1932 - zemřel čestný starosta sboru br. Josef Smékal
rok 1933 - hasiči krotili požár na stodole gruntu čp. 12
rok 1934 - hasiči slaví 25 let trvání hasičského sboru
rok 1935 - ve věku 94 let zemřel člen sboru br. František Kuba zvaný "Robinson"

rok 1936 - ustaveno družstvo CPO - civilní protiletecké ochrany
rok 1937 - celostátní sjezd československého hasičstva v Bratislavě
rok 1938 - částečná mobilisace před obsazením Sudet stihla i naše hasiče
rok 1939 - poslední zápis kronikáře br. Antonína Řmota

 

 

Události předválečné doby a Protektorát Čechy a Morava
Pořízení první motorové stříkačky
Hospodaření sboru za protektorátu a měnová reforma
Obnovení společenského a kulturního života po válce
Vedení a výbor sboru za války a v době poválečné
Společenský život
Přichází léta padesátá
Změny padesátých let aneb jak se z "bratří" stali "soudruzi"
Přichází velitel br. Ladislav Dostál st. a vojenská kázeň s výcvikem
Vítězství v okrskové soutěži a postup do okresní soutěže v Ludmírově
Změny v zásahovém družstvu a události let šedesátých
Změny v územním rozdělení republiky a přechod do okrsku Bílá Lhota
Pořízení prvního požárního vozidla Tatra 805
Společenské akce na uhrazení dluhu na pořízené vozidlo
Postup do okresní soutěže v Nákle
Vrchol kultury v Hradečné - Oslavy Mezinárodních družstevních dnů
Konec let šedesátých
Rekonstrukce požární zbrojnice
Mladí požárníci - svazáci zachraňují klubovnu pro další generace
Rozkol mezi požárníky a SSM
Rekapitulace doby velitelování br. Ladislava Dostála st.
Přichází nový výbor a předseda br. Jaroslav Paták
Léta osmdesátá
Společenské akce a karneval na "Pindě"
Povodně na litovelsku v roce 1981
Předseda br. Jaroslav Paták absolvuje kurz a stává se velitlem okrsku
Předsedou našeho sboru se stává br. František Šmoldas
Požáry v osmdesátých letech
Úspěchy našich mladých požárníků v osmdesátých letech
Účast mužů na soutěžích
Změny ve vedení sboru
Devadesátá léta a nutné změny
Povodně na litovelsku v roce 1997
Dva velké požáry v Hradečné v letech 1997 a 1998
Obnovení tradice májových slavností
Nové tisíciletí 2000
rok 2001 - velké námětové cvičení a doprava vody na Rampach
rok 2002 - ve věku 96 let zemřel někdejší starosta sboru br. Arnošt Gottwald
rok 2003 - exkurze v litovelském pivovaru
rok 2004 - rekonstrukce klubovny, nové hasičské vozidlo Praga V3S
rok 2005 - omlazení zásahového družstva
rok 2006 - hasiči povoláni k evakuaci olomoucké čtvrti Černovír
rok 2007 - dokončení prací na rekonstrukci klubovny
rok 2008 - výročí 100 let založení hasičského sboru
rok 2009 - dva menší požáry v Hradečné
rok 2010 - hasiči pořádají MDŽ v areálu u "Robinsona"
rok 2011 - májové slavnosti jsou již tradice a daří se jim
rok 2012 - poslední divadelní vystoupení br. Jaromíra Kratochvíla
rok 2013 - rekonstrukce hřiště je v  plném proudu
rok 2014 - oprava pomníku padlým pomocí sbírky mezi občany - hasiči
Sbor a naše angažmá v okrsku Bílá Lhota
Rekapitulace a shrnutí za léta 1977 - 2014
Požáry před založením sboru do roku 1908
Rekapitulace požárů po založení sboru
Seznam vedení hasičského sboru napříč historií

 

 

 

rok 2015  
rok 2016 
rok 2017
rok 2018
rok 2019
rok 2020


 

Poděkování patří všem ochotným pamětníkům a hasičům, kteří v pátrání pomohli a informace k chybějícím rokům v kronice poskytli. Zejména díky Vaší ochotě a pohostinnosti jsem tu práci dělal rád :)

 

kronikář Jirka Gottvald ml.