Kronika SDH 1908-1939

rok 1908 - založení dobrovolného hasičstva v Hradečná

30.01.2015 02:48
  Článek je součástí Kroniky Sboru dobrovolných hasičů Hradečná ..   Parný letní den třicátého července tisíc devět set osm Jest k deváté hodině večerní kdy upracovaný a spocený rolník z čísla 9 Josef Krček veze se svou devatenáctiletou dcerou poslední fůru obilí do své stodoly....

rok 1909 - slavnost svěcení stříkačky

28.02.2015 11:01
  Článek je součástí Kroniky Sboru dobrovolných hasičů Hradečná ..   Jest to první rok spolkového hasičského života a náplní toho co sbor ku své existenci potřebuje. V prvé řadě zakoupení stříkačky a výzbroje pro hasiče a jejich pracovního ošacení. Na tyto věci bylo...

rok 1910 - první hasičský ples a výlet, postavena hasičská zbrojnice

16.03.2015 04:50
  Článek je součástí Kroniky Sboru dobrovolných hasičů Hradečná ..   Sbor v tomto roce čítá 26 činných a 22 přispívajících členů. Do sboru přistoupili jako činní členové Frant. Smékal čís. 1 a Frant. Lexmaul čís. 2. Vystoupil Alois Grézl čís. 7 byl povolán...

rok 1911 - první a současně poslední mše sv. v naší kapličce

14.04.2015 11:21
  Článek je součástí Kroniky Sboru dobrovolných hasičů Hradečná ..   Při valné hromadě konané dne 19.2. voleno nové představenstvo a výbor. Volba se tentokrát provedla lístkama a zvoleni : Za starostu sboru Jos. Smékal čís. 17 Náčelníkem Ant. Horák čís. 18 I. Podnáčelníkem Ant....

rok 1912 - slavnostní focení na památku budoucím ..

31.05.2015 14:46
  Článek je součástí Kroniky Sboru dobrovolných hasičů Hradečná ..   Hned první neděli po novém roce pořádali naši hasiči svůj ples. S našimi přišli se poveselit hasiči z Měrotína a Slavětína. Tehdy náš Sbor udržoval zvlášť přátelskou družbu se slavětínskými hasiči. Jejich...

rok 1913 - divadelní ochotníci

18.06.2015 15:26
  Článek je součástí Kroniky Sboru dobrovolných hasičů Hradečná ..   Devatenáctého ledna se odbývala řádná valná hromada sboru. V jednatelské zprávě za rok 1912 se praví, že Sbor koncem roku čítá 25 činných a 18 přispívajících členů. V Rol. Záložně má Sbor k 31.12.12 k tíži 3102...

rok 1914 - mobilisace a pohnutý rok ..

18.07.2015 15:41
  Článek je součástí Kroniky Sboru dobrovolných hasičů Hradečná ..   Řádná valná hromada odbývala se jedenáctého ledna, kde jednatel Mořic Dostál na počátku jednatelské zprávy hlásí, že Sbor měl kolem roku 1913 26 činných a 18 přispívajících členů. Za divadelní ochotníky hlásí...

rok 1915 - hasiči mizí na frontu

10.08.2015 05:20
  Článek je součástí Kroniky Sboru dobrovolných hasičů Hradečná ..   Řádná valná hromada, která se konala 24tého ledna byla už poznamenána válkou – vždyť přítomno bylo pouze 10 členů. Předseda Sboru mezi jinými navrhuje, aby příspěvek 20 haléřů ze člena na pohřební pojištění...

rok 1916 - poprvé bez valné hromady

13.09.2015 21:20
  Článek je součástí Kroniky Sboru dobrovolných hasičů Hradečná ..   Poprvé od založení Sboru nekonala se řádná valná hromada, ale pouze schůze členů, kteří ještě nebyli povoláni na vojnu. Tato schůze se odbývala dne 6tého února, v místnosti br. předsedy Jos. Smékala. Zde...

rok 1917 - činných hasičů doma je jen 10, zbylí jsou na bojišti

27.10.2015 09:28
  Článek je součástí Kroniky Sboru dobrovolných hasičů Hradečná ..   V tento předposlední válečný rok činnost hasičského Sboru skoro úplně ustala. Omezila se skoro jen na záznam občasných menších příjmů či vydání do pokladní knihy. Vždyť činných členů čítal Sbor pouze 10 mužů –...

rok 1918 - hasiči vzpomínají na padlé bratry

30.11.2015 08:19
  Článek je součástí Kroniky Sboru dobrovolných hasičů Hradečná ..   Nadešel rok - kdy po třech stech letech vláda věcí našich opět se nám vrátila - a český a slovenský národ počal opět volněji dýchat. Rozloučili jsme se s Rakousko-Uherskou monarchií a utvořili vlastní stát...

rok 1919 - první výroční valná hromada v osvobozené vlasti

14.12.2015 04:54
  Článek je součástí Kroniky Sboru dobrovolných hasičů Hradečná ..   První výroční valná hromada v osvobozené vlasti se odbývala 23března. Po zapsání do presenční listiny vítá předseda přítomné a žádá je, aby povstáním uctili památku našich padlých bratří – což uskutečněno....

rok 1920 - založení odbočky organizace "Sokol"

18.01.2016 03:58
  Článek je součástí Kroniky Sboru dobrovolných hasičů Hradečná ..   Výroční valná hromada za rok 1919 se konala 7.března v hostinci br. Rud. Čikla. Po zápisu do presenční listiny, konstatuje předseda, že je přítomna nadpoloviční většina členů a proto přivítáním zahajuje...

rok 1921 - zřízení samaritního odboru

10.02.2016 00:35
  Článek je součástí Kroniky Sboru dobrovolných hasičů Hradečná ..   Řádná valná hromada Sboru po předběžném usnesení ve schůzi výboru dne 10tého ledna – odbývána byla 16tého ledna v místnosti hostince br. Rud. Čikla. Poprvé byli členové na tuto schůzi zváni oběžníkem, kde...

rok 1922 - pořízení černých svátečních čamar

07.03.2016 03:09
  Článek je součástí Kroniky Sboru dobrovolných hasičů Hradečná ..   Řádná valná hromada odbývala se dne 15tého ledna. Jelikož dle presenční listiny bylo přítomno 21 činných členů zahájil br. předseda schůzi a vybídl přítomné, aby si zvolili zapisovatele. Za zapisovatele navržen...

rok 1923 - hasiči řeší chování svých členů na kulturních akcích

07.04.2016 05:13
  Článek je součástí Kroniky Sboru dobrovolných hasičů Hradečná ..   Valná hromada se odbývala v tomto roce 21. ledna. Po uvítání přítomných členů, kterých se sešlo 23, starostou Sboru navržen a zvolen zapisovatelem br. jednatel Boh. Svozil. Přikročeno ku čtení zápisu...

rok 1924 - výstavba a slavnostní odhalení pomníku padlým v 1. sv. válce

26.05.2016 06:22
  Článek je součástí Kroniky Sboru dobrovolných hasičů Hradečná ..   Tento rok jest mimořádně významný jak pro náš hasič. Sbor – tak i pro celou obec. Na řádné valné hromadě konané dne 2. února, byl podán br. L. Havlíčkem návrh, aby našim padlým hasičům ve světové válce byl...

rok 1925 - sjezd hasičské XXIII. župy "Karla Havlíčka Borovského" v Hradečné

30.06.2016 07:40
  Článek je součástí Kroniky Sboru dobrovolných hasičů Hradečná ..   Začínám záznamem dvou událostí zvlášť pamětihodných jak pro náš hasičský Sbor – tak i naši dědinu. První takovou radostnou událostí byl sjezd hasičské XXIII. župy „Karla Havlíčka Borovského“ v naší dědině...

rok 1926 - navržena odměna za zapřažení koní k požáru

02.09.2016 05:02
  Článek je součástí Kroniky Sboru dobrovolných hasičů Hradečná ..   Záznamy o činnosti hasičského Sboru v tomto roce budou poměrně chudé – nemohu zaznamenat žádnou důležitější událost. Z jednatelské knihy zapisuji alespoň běžné události, které se v tomto roce...

rok 1927 - zavládla pasivita a nechuť k práci

02.09.2016 05:07
  Článek je součástí Kroniky Sboru dobrovolných hasičů Hradečná ..   Ve schůzi výboru dne 2 ledna stanoveno, aby řádná valná hromada pro tento rok se konala za 14 dnů, tedy 16 tého ledna s následujícím pořadem : I. Čtení protokolu z minulé valné hromady, II. Zpráva...

rok 1928 - provedena oprava hasičské zbrojnice

02.09.2016 05:13
  Článek je součástí Kroniky Sboru dobrovolných hasičů Hradečná ..   V tomto roce prožívá Sbor svoje jubileum – dvacet let svého trvání. Byl také na různé události – pokud nás hasičů se týče dosti bohatý. Potěšitelné bylo, že v blízkém okolí nevyskytl se požár ani...

rok 1929 - nové bílé kalhoty pro činné členy

28.10.2016 08:00
  Článek je součástí Kroniky Sboru dobrovolných hasičů Hradečná ..   Ve výborové schůzi Sboru dne 5tého ledna bylo ujednáno, aby výroční valná hromada se konala 13tého ledna. Důležitější ujednání na této schůzi bylo že požádán br. Laď. Havlíček takto obecní pokladník – aby...

rok 1930 - hasiči při akcích sboru nosí stejnokroj, jinak jsou pokutováni

03.11.2016 06:43
  Článek je součástí Kroniky Sboru dobrovolných hasičů Hradečná ..   Usnesením ve výborové schůzi 13tého ledna, bylo konání valné hromady pro tento rok stanoveno na den 26tého ledna odpoledne. Výbor se na této schůzi usnesl požádati p. Sosnu v Litovli o poshovění placení za...

rok 1931 - zvolen nový úřadující starosta sboru br. Ladislav Havlíček

12.12.2016 22:39
  Článek je součástí Kroniky Sboru dobrovolných hasičů Hradečná ..   Výroční valná schůze pro tento rok konala se 15tého ledna za účasti 18cti členů činných a tří přispívajících. Schůzi řídil za nepřítomného starostu Sboru br. Jos. Smékala jeho náměstek br. Laď. Havlíček. Za...

rok 1932 - zemřel čestný starosta sboru br. Josef Smékal

02.01.2017 03:38
  Článek je součástí Kroniky Sboru dobrovolných hasičů Hradečná ..   Rok tento byl pro naši hasičskou rodinu víc truchlivý jak radostný. Rozloučili jsme se navždy se svým prvním předsedou br. Jos. Smékalem, který v čele našeho Sboru stál 22 roky -  a také se svým...

rok 1933 - hasiči krotili požár na stodole gruntu čp. 12

07.02.2017 06:19
  Článek je součástí Kroniky Sboru dobrovolných hasičů Hradečná ..   Tímto rokem vstupuje náš Sbor do prvého čtvrtstoletí své činnosti. Při ustavující valné hromadě dne 8mého září 1908 přihlásilo se do řad činného členstva 25 mladých mužů. Z těchto 25 našich bratří nás za...

rok 1934 - hasiči slaví 25 let trvání hasičského sboru

02.03.2017 15:25
  Výroční valná schůze pro tento rok konána dne sedmého ledna za přítomnosti 19cti činných a čestného člena Vlaď. Juráše. Schůze se konala letos v hostinci u Lilků. Zahájil ji o 2. hoď. odpoledne předseda br. Laď. Havlíček uvítáním přítomných a vybídnutím, aby si přítomní zvolili...

rok 1935 - ve věku 94 let zemřel člen sboru br. František Kuba zvaný "Robinson"

03.04.2017 01:58
  Článek je součástí Kroniky Sboru dobrovolných hasičů Hradečná ..   Výroční valná schůze tohoto roku konána dne 20tého ledna za účasti 20 činných a pěti přispívajících členů. Zahájil ji a řídil starosta Sboru br. Laď. Havlíček. Zapisovatelem na této schůzi navržen br. Jos....

rok 1936 - ustaveno družstvo CPO - civilní protiletecké ochrany

02.05.2017 09:44
  Článek je součástí Kroniky Sboru dobrovolných hasičů Hradečná ..   Řádná valná hromada v tomto roce se konala 9tého února za přítomnosti 17ti br. činných a dvou přispívajících. Schůzi zahájil br. předseda Laď. Havlíček uvítáním přítomných které vybídl aby si zvolili...

rok 1937 - celostátní sjezd československého hasičstva v Bratislavě

05.06.2017 20:44
  Článek je součástí Kroniky Sboru dobrovolných hasičů Hradečná ..   Jest to jeden z mála roků ve kterém možno zaznamenat tolik významných a i smutných událostí. Řádná valná hromada byla konána 31.ledna za poměrně slabé účasti. Zúčastnilo se jí 14 členů činých a jeden...

rok 1938 - částečná mobilisace před obsazením Sudet stihla i naše hasiče

01.07.2017 07:17
  Článek je součástí Kroniky Sboru dobrovolných hasičů Hradečná ..   Nadešel rok, ve kterém od Aše k Jasyně – od nejzapadlejší vísky po matičku Prahu, měli jsme oslavovat dvacetileté trvání samostatné Československé republiky. Tak zněl příkaz skoro všech časopisů počátkem...

rok 1939 - poslední zápis kronikáře br. Antonína Řmota

07.08.2017 05:47
  Článek je součástí Kroniky Sboru dobrovolných hasičů Hradečná ..   Valnou hromadu tohoto nešťastného třicátého devátého roku zahajovali jsme 29tého ledna o 10té hodině dopolední v hostinci pí. Rosenberkové. Ještě jsme tehdy netušili, že ani ne za dva měsíce budem...