Historie v Hradečné

Historie velkostatku Haňovice

21.03.2010 02:27
  Proč právě Haňovice ?? Protože historie haňovického velkostatku je neodlučně spjata v letech 1535 - 1848 s naší vesnicí Hradečná. Právě pod nějž totiž v rámci patrimoniální správy patřila naše vesnice jako kapitulní část.   Obec Haňovice leží asi 3 km jihozápadně od...

Místopisné názvy obcí v našem okolí

11.05.2010 02:28
  Na webu Zemského archivu v Opavě jsem sehnal příručku "Místopisný rejstřík obcí českého Slezska a severní Moravy" od Dr. Adolfa Turka a kol., jež byla vydána Zemský archivem v Opavě v roce 2004. Její text podchycuje v abecedním řazení všechny lokality v tomto regionu, vývoj jejich názvů a...

Obecní pečeti a pečeť obce Hradečná

04.06.2010 05:20
    Úkolem pečeti, s jejichž užíváním se setkáváme již od starověku až do současnosti, bylo především potvrzovat správnost a platnost určitého záznamu, případně uzavírat písemnosti a tím zaručovat jejich správnost a současně bránit možnosti změnit či zneužít obsah...

Římskokatolická farnost Měrotín

21.08.2010 02:20
  Římskokatolická farnost Měrotín se připomíná již v roce 1481. Na přelomu 16. a 17. století byla farnost v rukou nekatolických duchovních správců. Po bitvě na Bílé Hoře v roce 1625 a potom v letech 1653 - 1656 byla spravována z Choliny....

Památky místního významu v Hradečné

04.06.2011 06:30
    socha sv. Floriána u čp. 8, parc. č. 14 Na odstupněném hranolovém podstavci osazena socha sv. Floriána. Kamenná socha světce v krátké suknici a s pláštěm, na hlavě helmici, v levé ruce drží praporec, pravou ulévá z vědérka vodu na hořící dům. Kamenosochařská práce z 1. poloviny 19....

Hradečná v pohraničí - L.P. 1938 ...

04.06.2013 05:10
  Jak probíhalo naplňování Mnichovské dohody Německa, Itálie, Anglie a Francie ? Jak se vesnice Hradečná ocitla v pohraničí ...   Konečná státní hranice z listopadu 1938 vedla za Lošticemi, Moravičany a Mladčí, dále za Červenkou, Střelicemi, za Pňovicemi, Želechovicemi, před...

Politický okres Litovel 1850 - 1960

06.10.2013 02:27
  Litovelský okres se rozprostírá ve střední části Moravy. Rozsáhlá nížina, tvořící povodí řeky Moravy, jež protéká územím okresu a městem Litovlí několika rameny od severu k jihu, vyplňuje přibližně jednu třetinu okresu v jeho severovýchodní části. Zbývající střední a jihozápadní část...

Odbojová činnost za druhé světové války

27.08.2014 06:18
  Odboj proti nacistickým okupantům na Olomoucku v letech 1939 - 1945 ...   Olomoucko, zejména jeho ústřední část v povodí Moravy, nemělo vhodné přírodní podmínky pro činnost partyzánských oddílů, tzv. lesního typu, jedinou důležitější výjimkou byla oblast Bouzovska a potom ještě...

Historie požární ochrany a hasičstva

17.11.2015 02:34
  Proč vůbec hasiči vznikli ?? Proč vůbec hasiči vznikli .. ? Pokud si položíme tuto otázku, je nutné se vrátit do dávné historie, kdy člověk začíná budovat prostředí ve kterém žije, začíná stavět a vylepšovat svá obydlí a obstarávat si majetek. Již brzy pochopil, že vybudované hodnoty je...

Stejnokroj dobrovolného hasičstva napříč časem

08.12.2015 02:33
  Od samého počátku dobrovolných hasičských sborů od roku 1864, začali jejich členové používat kroj a odznaky, což mělo dokazovat příslušnost ke sboru. Tyto první hasičské sbory se však vyvíjely a fungovaly samostatně, navzájem mezi nimi nebyl styk ani neexistovala jednotná pravidla. Logicky...