rok 1921 - zřízení samaritního odboru

10.02.2016 00:35

 

Článek je součástí Kroniky Sboru dobrovolných hasičů Hradečná ..

 

Řádná valná hromada Sboru po předběžném usnesení ve schůzi výboru dne 10tého ledna – odbývána byla 16tého ledna v místnosti hostince br. Rud. Čikla. Poprvé byli členové na tuto schůzi zváni oběžníkem, kde měl každý svoji účast potvrdit svým podpisem. Před zahájením schůze předseda zjišťuje, že je přítomna nadpoloviční většina členů a proto přivítáním přítomných výroční schůzi zahajuje. Zapisovatelem navržen a zvolen br. Boh. Svozil. Po přečtení protokolu o minulé valné schůzi jednatelem br. Moř. Dostálem, který byl schválen a podepsán – předčítá br. jednatel zprávu o stavu a činnosti Sboru za rok 1920. Sbor čítá koncem minulého roku 26 činných a 25 přispívajících členů. Br. pokladník Laď. Havlíček hlásí, že celkový příjem za rok 1920 činil 2.917,17 Korun – vydání pak 2.895,12 Kor. takže v pokladně na hotovosti k 1.1.21  máme 20,05 Korun, kterou jsme si uložili na střádankovou knížku. Po vyjádření revisorů účtů – byla zpráva br. pokladníka schválena. Následovala volba představenstva a výboru. Volba byla provedena lístkama a starostou zvolen opět br. Jos. Smékal. Pokud volby ostatních funkcionářů se týče – nastala zde podstatná změna. Tak dosavadní náčelník br. Ant. Horák obdržel v užší volbě pouze 7 hlasů – zato br. Frant. Paták byl většinou 18ti hlasů zvolen náčelníkem. Prvním podnáčelníkem zvolen br. Frant. Gottvald z čís. 5 většinou 17ti hlasů a br. Ant. Horák pouze 8 hlasů. Druhým podnáčelníkem zvolen většinou 15ti hlasů br. Rud. Čikl. Do výboru zvoleni bři: Svozil Boh. – Řmot Ant. ml. – Havlíček Laď. Za náhradníky zvoleni : Smékal Frant. a Pinkava Jos. Revisory účtů – Vaňák Adolf a Šulák Frant. Do Sboru se přihlásili a byli přijeti dva noví členové : Komárek Laď. a Dostál Adolf. Ku konci schůze přeje br. předseda nově zvolenému představenstvu a také celému Sboru hodně zdaru a valnou hromadu končí.

Dne 23tího ledna sešla se schůze výboru ve které provedeny volby náměstka starosty, jednatele, pokladníka, četařů a zbrojíře. Volby pak dopadly následovně. Za náměstka starosty zvolen jednohlasně br. Frant. Smékal z čís. 12 – za jednatele br. Boh. Svozil z čís. 36 – za pokladníka br. Laď. Havlíčka, oba též jednohlasně. Volba Bohumila Svozila za jednatele jest významná tím, že jako jednatel zastával tuto funkci plných 47 roků až do své smrti – tedy do počátku roku 1968. Byl tedy doživotním jednatelem. (Psáno v srpnu roku 1969). Jako četaři zvoleni bři : Svozil Boh., Smékal Frant. – Pinkava Jos. a Havlíček Laď. Za zbrojíře byl zvolen Kadlec Štěpán. Na návrh předsedy bylo stanoveno, aby zbrojíř dostával jednorázovou odměnu v částce 20 Korun a po cvičení nebo požáru 10 Korun za čištění stroje a hadic.


Z nařízení Župy zřízen také u nás počátkem roku samaritní odbor. Do tohoto se přihlásili : Havlíček Laď. - Řmot Ant. ml. - Svozil Bohumil, Valouchová Ter. a Krčková Marie.

Ve výborové schůzi dne 9tého května bylo ujednáno, že nově utvořený odbor Sokola a divadelní ochotníci budou odvádět ze svého vystoupení jednu třetinu čistého zisku z každého divadla do hasičské pokladny za zapůjčení jeviště.

 

Ze zprávy jednatelské zaznamenávám jen ty nejdůležitější události.

6tého února pořádal Sbor svůj ples

Dne 13tého února zúčastnili se župní valné hromady v Litovli bři : Jos. Smékal, Frant. Paták, Boh. Svozil a Frant. Gottvald z čís. 5.

29tého května pořádán výlet v zahradě br. Jos. Smékala, kde promluvil župní dozorce br. Jan Sova ze Mladče o úkolech hasičstva a poměru občanů k hasičům.

Dne pátého července zúčastnil se Sbor požáru na Trpíně, kde vyhořely čtyři stavení. Do stříkačky dal koně br. Frant. Paták.

Jako deputace župního sjezdu v Haňovicích se zúčastnili Frant. Paták a Jos. Smékal.

Dne 31 července zúčastnil se Sbor okrskového cvičení v Měrotíně kde vyzkoušeno dodávání vody z jedné stříkačky do druhé a také zde promluvil br. Jan Sova ze Mladče.

Sedmého srpna zúčastnil se Sbor hašení požáru hořící seče ku slavětínským polím. Shořelo zde asi 30 měřic dvacetileté seče a při dlouho panujícím suchu byla obava, že všecek okolní mladý les shoří. Pracovalo se zde pouze se sekyrkami – vysekávaly se ulice, aby se oheň nemohl dále šířit. Za tuto vydatnou pomoc při záchraně lesa, dostalo se Sboru pochvaly a díků od olomoucké kapituly.

Dne 7mého srpna doprovodilo 10 členů k věčnému odpočinku přispívajícího člena Pavla Juřičku z čísla 12.

26 října zúčastnil se Sbor pohřbu svého činného člena Ant. Krajce. 

 

Koncem roku čítal Sbor 23 činné členy. Bývalý velitel Ant. Horák ze Sboru vystoupil a činný člen Ant. Krajc zemřel. Přispívajících bylo 27 z nichž dva staří členové Jan Eigl a Frant. Hapl odepřeli platit příspěvky.


Aby spravedlnosti bylo učiněno za dost, musím poznamenat, že Olomoucká kapitula poslala našemu Sboru za hašení lesního požáru nejen dík a pochvalu – ale dodatečně prostřednictvím p. lesního správce Šenka 100 Korun (zjistil z pokladní knihy). Celkový peněžní příjem za tento rok činil 4.846,64 Korun – vydání 4.761,06 Korun v čemž jest započítáno 1.850 Kor. uložených na střídanku.