rok 1922 - pořízení černých svátečních čamar

07.03.2016 03:09

 

Článek je součástí Kroniky Sboru dobrovolných hasičů Hradečná ..

 

Řádná valná hromada odbývala se dne 15tého ledna. Jelikož dle presenční listiny bylo přítomno 21 činných členů zahájil br. předseda schůzi a vybídl přítomné, aby si zvolili zapisovatele. Za zapisovatele navržen a zvolen br. Ant. Řmot ml. Po vybídnutí předsedy, aby br. jednatel přečetl zápis z minulé valné hromady – předčítá br. jednatel tento zápis – načež br. předseda se táže, máli někdo k přečtenému nějakou námitku. Br. Gottvald Fr. ml. říká, že v minulé valné hromadě bylo dohodnuto při oslovení člena užívat slova bratr místo pan – dosud však, že se to nestalo – na což přítomní přislíbili, že se to už nebude opakovat. Potom předčítá br. jednatel všechny zápisy o výborových schůzích a všech podnicích do zprávy jednatelské spadajících – načež jednatelská zpráva jednohlasně schválena. Po podání zprávy br. pokladníka hlásí revisoři účtů, že nalezli vše v nejlepším pořádku – načež též zpráva pokladníka všemi přítomnými schválena. Br. jednatel oznamuje, že zvolené členky samaritního oddílu M. Krčková a Ter. Valouchová nechtějí tuto službu přijmout, proto navrženo, aby tato záležitost se urovnala v nejbližší výborové schůzi. Na pomoc trubačovi br. Ad. Dostálovi, který tuto službu nechtěl sám zastávat, požádán br. Frant. Rosenberg ml., aby vstoupil do Sboru jako druhý trubač s čímž tento souhlasil.

Ve výborové schůzi dne 28 května měl být volen nový četař za vystouplého Mořice Dostála. Navržen a zvolen br. Frant. Smékal z čís. 12. Do Sboru se v této schůzi přihlásil a byl přijat Jan Sova z čís. 24.

 

jednatelské zprávy zaznamenávám jen ty nejdůležitější věci.
13tého ledna pořádal Sbor „svůj ples“.
21 dubna zúčastnili se župní valné hromady bři: Jos. Smékal, Boh. Svozil, Frant. Paták a Frant. Gottvald z čís. 5.
Dne 4tého června pořádal Sbor okrskové cvičení se stříkačkami. Předpokládaný požár vypukl na horním konci obce – voda se brala z okolních rybníků, pak však při zvětšeném počtu dostavivších se okolních Sborů – brala se voda z nejdolnějšího rybníka zvaného luže. Pracovaly zde Sbory : Hradečná, Měrotín, Mladeč, Savín a Slavětín. Bez stříkačky dostavily se Sbory : Střemeníčko – Lhota bílá – Lhota Červená – Měník – Řimice a Pateřín. Po cvičení pořádán koncert na sále br. Rudl Čikla, kde v záležitostech hasičských promluvil župní dozorce br. Jan Sova ze Mladče.
Župního sjezdu v Bílé Lhotě dne 2. Července se zúčastnilo 26 mužů.
Pátého července hořela opět vzrostlá seč ve Slavětínském revíru kde shořelo této skoro 7 ha. Náš Sbor byl druhý, který v počtu 26 mužů k požáru dostavil. Lesní velkostatek poslal Sboru na pomoc opět 100 K.

 

V tomto roce pořídil Sbor pro své členstvo černé sváteční čamary. Práce s ušitím zadána krejčímu p. Haderkovi z Měrotína.

 

18 tého listopasu doprovodil Sbor k věčnému odpočinku přispívajícího člena Frant. Patáka výměníka z čís. 1.
Ku konci roku přistoupili do Sboru – Jos. Valouch z čís. 20 a Frant. Funěk z čís. 15 takže Sbor vykazoval ke konci roku 26 činných a 27 přispívajících členů.

Celkové příjmy Sboru dle pokladní knihy činily v tomto roce 12.940,41 Korun. Do těchto příjmů jsou však počítány obnosy 4.100 Kor. které jsme vyzvedli ze střádanky a potom částka 1.900 K. kterou Sboru zapůjčil podnáčelník Fr. Gottvald. Celý tento obnos upotřebili jsme na vyrovnání účtu krejčímu p. Haderkovi za ušití černých čamar, jehož účet činil 6.300 Korun. Mimo menší částky, které jsme získali při různých plesích a zábavách, největší příjem do pokladny jsme měli z okrskového cvičení a sice 1.780 Korun a potom od mor. hasičského fondu 800 Korun.

Musím zde také připomenout, že v našem br. podnáčelníkovi Fr. Gottvaldovi našel Sbor vždy nezištnou podporu a pochopení když toho bylo třeba.

 

Připojuji fotografii Sboru z uvedené doby v nově pořízených černých slavnostních čamarách.foto - Sbor dobrovolných hasičů /cca rok 1930/
1. horní řada - ?, ?, ?, ?

2. stojící řada zleva - Smékal č. 3,  ?, ?, Antonín Gottvald č. 43, Josef Krejčí č. 14, Josef Smékal č. 14, Vratislav Krček

sedící řada zleva - ?, Bohumil Svozil, kronikář Antonín Řmot, Ladislav Havlíček, František Paták, Arnošt Gottwald č. 5, Šembera, Sova

na zemi zleva - ležící Adolf Dostál, klečící František Gottwald č. 40, ležící Josef Kratochvíl