rok 1928 - provedena oprava hasičské zbrojnice

02.09.2016 05:13

 

Článek je součástí Kroniky Sboru dobrovolných hasičů Hradečná ..

 

V tomto roce prožívá Sbor svoje jubileum – dvacet let svého trvání. Byl také na různé události – pokud nás hasičů se týče dosti bohatý. Potěšitelné bylo, že v blízkém okolí nevyskytl se požár ani žádná tragická událost. Událostí smutnou pro náš Sbor bylo, že 26tého února rozloučili jsme se navždy s prvním naším podnáčelníkem Sboru br. Frant. Gottvaldem z čísla 5, který od nás odešel v mladém věku 52 let. Sbor mimo krásného věnce na jeho rakev zachová jemu trvalou vzpomínku jako na obětavého a nezištného svého podporovatele a člena.

 

Usnesením výborové schůze ze dne 22tého ledna, stanovena výroční valná hromada na den 29tého ledna. Odbývala se v hostinci br. Frant. Rosenberka za účasti 20 členů. Po běžných formalitách a přečtení zpráv z minulé valné hromady a zprávy jednatelské, což obé předčítá br. jednatel Boh. Svozil – jsou tyto jednohlasně schváleny. Pokladník br. Ant. Řmot hlásí, že celkové příjmy v roce 1927 činily 3106,66 K – vydání 2916,16K, takže v pokladně ku dni 31/12 27 máme 190 K 50 hal. Na dluh jsme splatili v minulém roce 400 K, takže dluhu v Rol záložně máme ku konci roku 1927 700 Korun. Po vyjádření se revisorů účtů že jak zápisy v pokladní knize tak i pokladní doklady shledány byly v pořádku – byla pokladní zpráva jednohlasně schválena. Vzdělavatelská činnost v minulém roce  omezila se na pořádání tří divadel. představení a tří přednášek ve dnech 7. března, 28tého března a 28tého října. Na této valné hromadě navrhl br. náčelník Fr. Paták aby p. nadučitel Vl. Juráš za jeho velké zásluhy pro náš Sbor byl jmenován jeho čestným členem. Jeho návrh byl všemi přítomnými s pochvalou přijat. Ve schůzi výboru dne 7.dubna byl jemu diplom čestného členství v našem Sboru zaslán.

 

Význačnější události v našem Sboru v tomto roce zaznamenávám :
15tého ledna pořádala župní hasičská jednota v Mladči na jeskyních hasičskou školu, které se zúčastnili bři : Paták Fr., Svozil Boh., Havlíček Laď., Smékal Fr., Funěk Frant, Gottvald Arn. a Gottvald Fr. čís. 40. Při této příležitosti zúčastnili se zmínění hasičského plesu pořádaného tamtéž.

Dne 21tího února pořádaly zdejší hospodyňky maškarní ples a velice se jim vydařil. Z jeho výtěžku darovaly hasičskému Sboru 500 K a 200 K jako zápůjčku. V případě pořádání příštího maškarního plesu, který by nekončil schodkem, darují i těchto 200 Korun Sboru. V opačném případě se však Sbor zavazuje těchto 200 K vrátit – tento případ se však nestal.

Dne 10tého března byla svolána mimořádná schůze členstva do hostince br. Frant. Rosenberka do které se dostavilo 20 činných členů. Na této schůzi jednání o následujícím : Vyslání delegátů na župní valnou hromadu. Porada a návrh stanovení obce, kde by se měl konat příští župní sjezd. Volba prvního podnáčelníka za zemřelého br. Frant. Gottvalda. Na župní valnou hromadu vysláni : Paták Fr., Svozil Boh. a Řmot Ant. Na poradu do Hvozdečka a stanovení obce, kde by se měl pořádat příští župní sjezd, přihlásili se bři. Vaňák Adolf a Šulák Frant. Bylo jim našimi členy doporučeno aby hlasovali pro Měník. Prvním podnáčelníkem navržen a aklamacím do příštích voleb zvolen Gottvald Arnošt, syn zesnulého br. Frant. Gottvalda.

V tomto roce sehráli naši divadelní ochotníci v rámci Sboru a za režie a nacvičování br. Vlaď. Juráše tři pěkná divadelní představení a Silvestrovský večírek- Hrálo se : 9tého dubna „Ty nešťastné pátky“, devatenáctého srpna „Poslední Čaroděj“ a 28.října „Lešetínský kovář“. Před započetím tohoto divadla přednesl br. nadučitel pěknou obsažnou přednášku na paměť desetiletí trvání našeho samostatného státu a zároveň vřele poděkoval hasičskému Sboru za poctu, kterou tento jemu prokázal – jmenováním čestným členem a udělení diplomu čestného členství. Divadelní představení „Poslední Čaroděj“ hrané 19tého srpna mělo mimořádnou návštěvu a po finanční stránce vyneslo Sboru víc jako všechny ostatní divadelní vystoupení pořádaná v tomto roce včetně Silvestrovského večírku.

 

Ve výborové schůzi Sboru dne 21tého února bylo ujednáno zakoupit 40m hadic se šroubením. Poněvadž předpokládané peněžní příjmy nám na tyto větší výdaje nestačil, požádali jsme Rol. Záložnu v Litovli o zápůjčku 1000 Korun. Částku 1081 K 20 h za zakoupené hadice z továrny Čechy pod Kosířem jsme za dva měsíce zaplatili Záložně v Kostelci na Hané, kde zmíněná továrna měla své chek-konto. I vypůjčených 1000 K od Rol. Záložny jsme v listopadu splatili. V důsledku poměrně větších výdajů, končila naše pokladna schodkem 9 K 80h.

Připomínám ještě, že v tomto roce provedena oprava zbrojnice položením betonové podlahy a vnitřním omítnutím. Do Sboru přistoupili tři noví členové : Krček Vratislav z čís. 19, Komárek Jos. z čísla 24 a Lexmaul Rud. Z čís. 5 (tam sloužící). Odešli – Gottvald Frant. zemřel – Příkopa Jan odstěhoval se do Pateřína. Sbor čítal koncem roku 26 činných a 22 přispívajících a jednoho čestného člena.