rok 1929 - nové bílé kalhoty pro činné členy

28.10.2016 08:00

 

Článek je součástí Kroniky Sboru dobrovolných hasičů Hradečná ..

 

Ve výborové schůzi Sboru dne 5tého ledna bylo ujednáno, aby výroční valná hromada se konala 13tého ledna. Důležitější ujednání na této schůzi bylo že požádán br. Laď. Havlíček takto obecní pokladník – aby v obecní výborové schůzi se přimluvil za to, aby položka na obecního hlídače – poněvadž se hlídá z pořádku, byla věnována ve prospěch Sboru.

Valná hromada konaná dne 13tého ledna v hostinci br. Frant. Rosenberka. Zahájil ji předseda br. Jos. Smékal. Po přečtení zápisu z minulé výroční schůze a zprávy jednatelské, které předčítá br. jednatel Boh. Svozil – jsou tyto jednohlasně schváleny. Následuje zpráva pokladníka br. Ant. Řmota, který hlásí, že minulý rok končil schodkem 9 K 80 hal – kdy příjem činil 6803,20 K a vydání 6818 Korun. Po vyjádření se revisorů účtů, byla poslední pokladní zpráva jednohlasně schválena. Následovaly volby. Br. Laď. Havlíček dává návrh, aby se volilo aklamacím, br. jednatel se k návrhu připojuje a doporučuje, aby byli zvoleni dosavadní funkcionáři – což jednohlasně přijato. Předsedou Sboru zůstává br. Jos. Smékal – náčelníkem Frant. Paták, prvním podnáčelníkem Arnošt Gottvald a druhým podnáčelníkem Ant. Řmot. Dále bylo třeba volit tři členy výboru. Náčelník br. Frant. Paták dává návrh, aby i tito byli voleni aklamací a měli to být bři : Svozil Boh., Havlíček Laď. a Smékal Fr.. Br. Rud. Smékal míní, že na místo Frant. Smékala, který se do schůzí nedostavuje – by měl být zvolený někdo jiný. Br. Laď. Havlíček navrhuje za třetího člena výboru br. Frant. Gottvalda z čísl 40, což jednohlasně přijato. Za náhradníky potom zvoleni bři : Grézl Alois, Funěk Frant. a Vaňák Adolf. Revisory účtů – Kratochvíl Jos. a Pinkava Josef. Zbrojířem zvolen jednohlasně br. Frant. Funěk za roční odměnu 50 K a za čistění stroje a hadic po požáru 25 Korun. Ve volných návrzích přispívající člen – starosta obce Vrať. Podivinský  dává návrh, aby se opravilo jeviště a současně přihlašuje za přispívající členku svou manželku Marii Podivínskou. Návrh br. starosty Podivinského, pokud opravy jeviště se týče byl jednohlasně přijat. Současně br. Laď. Havlíček se uvoluje že veškeré dřevo na opravu jeviště dá zdarma. Br. náčelník Fr. Paták se přimlouvá, aby Sbor nechal pořídit pro své činné členy nové bílé kalhoty – což jednohlasně schváleno. Přispívající člen br. Ad. Žouželka navrhuje aby členský příspěvek u přispívajících členů se zvýšil ze 2,50 K na 5 K. Opomenuto však o tomto návrhu jednat.

Dne 19tého ledna konána schůze výboru v hostinci br. Frant. Rosenberka za přítomnosti těchto členů : Jos. Smékala, Frant. Patáka, Ant. Řmota, Arn. Gottvalda, Frant. Gottvalda, Aloise Grézla, Frant. Fuňka, Boh. Svozila a starosty Vratislava Podivinského. Bylo třeba zvolit místopředsedu, jednatele, pokladníka a čtyři četaře. Místopředsedu zvolen br. Laď. Havlíček, jednatelem br. Boh. Svozil, pokladníkem br. Ant. Řmot – všichni jednohlasně. I volba čtyř četařů byla jednohlasná a zvoleni bři : L. Havlíček, Boh. Svozil, Jos. Pinkava a Alois Grézl. Výbor zplnomocnil své dva členy Frant. Patáka a Laď. Havlíčka, aby zakoupili dle předloženého vzorku látku na kalhoty pro celý Sbor. Pokud ušití se týče, pověřen ve schůzi výboru dne 24tého února br. náčelník, aby jednal s krejčím p. Blechtou z Bílé Lhoty. Poněvadž oprava jeviště a pořízení nových kalhot vyžádá si dosti značný náklad, rozhodl se výbor hasič. Sboru ve schůzi dne 5tého května uzavřít u Rol. Záložny půjčku ve výši 1700 K. Podpisem směnky pověřen náčelník br. Frant. Paták.

 

Chtěl bych v tom zápise pro letošní rok alespoň zhruba zde uvést naše větší příjmové a výdajové položky – hlavně pokud opravy jeviště se týče. Tak práce stolářská – p. Hrazdil Měrotín 320 K, účet malíře p. Horáka 450 K, za desky br. Havlíčkovi 328 K, práce tesařská Ant. Řmot 93 K. Celkem tedy 1191 K. K tomu nutno dodat, že malbu opony provedl Boh. Svozil, studující reálky úplně zadarmo. Ani za opravu kulis nic nežádal.  Látka na bílé kalhoty od p. Sosny v Litovli stála 1244 K z čehož však pro letošní rok jsme zaplatili pouze 500 K. Od ušití krejčímu p. Blechtovi z Bílé Lhoty jsme zaplatili 395 K.

 

Píšili o restauraci našeho divadelního jeviště tak jsme letos na něm hráli čtyři divadelní představení a Silvestrovský večírek. A bylo to : Sedmého dubna „Její Pastorkyně“, která nám vynesla čistého 112 K, 28mého července „Bílá Myška“, kde čistý příjem činil 80 K. Jedenáctého srpna jsme hráli „Noční Manévry“ a 18tého jsme je opakovali. Na tato dvě divadla jsme však doplatili 123 K. Silvestrovský večírek nám vynesl čistého 133 K. 

Taneční zábavy pořádal Sbor dvě – 10tého února a 17. listopadu. Na první jsme doplatili 81 K a druhá „hodová“ nám vynesla 167 K.

 

Význačnější události tohoto roku v životě Sboru.
Dne třetího března zúčastnili se bři. Frant. Paták a Boh. Svozil jako delegáti župní valné hromady v Litovli.

Dne třetího května účinkoval Sbor při požáru v Bílé Lhotě u statkáře G. Riedla, kde shořely dva mlaty a kůlna na stroje, kde bylo uskladněno a shořelo mnoho strojů.  Náš Sbor byl požáru třetí a upotřebil všechny své hadice.

9tého června bylo cvičení se stříkačkou bez vody a pochodové za účasti župních funkcionářů br. J. Sovy, Frant. Kalabise, J. Všetičky a žup. vzdělavatele K. Štěpána.

Župního sjezdu jako delegáti zúčastnili se bři : Gottvald Arnošt a Dostál Adolf.

Dne sedmého července doprovodil Sbor k věčnému odpočinku svého činného člena od založení Sboru br. Adolfa Vaňáka. Zemřel v mladém věku čtyřiceti let.

Do Sboru přistoupil 9tého února Jos. Smékal z čís. 14 a vystoupil Smékal Frant. z čís. 12. Navždy odešel br. Adolf Vaňák z čís. 22. Sbor čítal koncem roku 25 činných – 22 přispívajících a jednoho čestného člena.