rok 1930 - hasiči při akcích sboru nosí stejnokroj, jinak jsou pokutováni

03.11.2016 06:43

 

Článek je součástí Kroniky Sboru dobrovolných hasičů Hradečná ..

 

Usnesením ve výborové schůzi 13tého ledna, bylo konání valné hromady pro tento rok stanoveno na den 26tého ledna odpoledne. Výbor se na této schůzi usnesl požádati p. Sosnu v Litovli o poshovění placení za látku na kalhoty.

Valnou hromadu, která se konala 26tého ledna, řídil náměstek předsedy br. Laď. Havlíček. Sešlo se 17 činných a 4 přispívajících členů. Za zapisovatele navržen a zvolen Boh. Svozil. Tento po přečtení zprávy z minulé výroční schůze, předčítá celoroční zprávu jednatelskou. K této zprávě podotýká br. Arnošt Gottvald, že v minulé valné hromadě byl podán návrh, aby členský příspěvek u přispívajících členů byl zvýšen ze 2,50 K na 5 K – že se to však nestalo. Nato br. jednatel odpovídá, že tento návrh byl sice podán, že však nebyl odhlasován. Přítomní na valné hromadě nato prohlašují, že s tímto návrhem všichni souhlasí a chtějí, aby byl uskutečněn. Br. pokladník hlásí ve své zprávě, že naše pokladna končí pro rok 1929 sice přebytkem 133.19 K – u Rol. Záložny nám však vázne dluh ve výši 2100 K. Obec podpořila Sbor částkou 400 K a ze zemského fondu jsme obdrželi příspěvek 350 K. na účet p. Sosny jsme splatili 544 K. Po vyjádření se revisorů účtů byla pokladní zpráva schválena.
Zbrojíř br. Frant. Funěk říká, že stříkačka je v pořádku, že by ale bylo třeba najít vhodnější způsob sušení hadic – nežli je střecha zbrojnice. Ve volných návrzích – hlásí br. místopředseda Laď. Havlíček, že podvelitel br. Arnošt Gottvald obdržel po svém otci pohřebné ve výši 200 K, kterýžto obnos však daroval ve prospěch Sboru. Valná hromada vzala toto sdělení s díky na vědomí a ústy br. místopředsedy mu srdečně poděkovala. Návrh br. Frant. Patáka a Arn. Gottvalda, aby činní příslušníci Sboru nosili při pořádání svých veřejných vystoupení tj. zábav a výletů stejnokroje – jinak že budou pokutování 5ti Korunami ve prospěch hasičské pokladny – byl se souhlasem přijat a odhlasován.

 

Význačnou událostí pro náš Sbor byla oslava osmdesátých narozenin prvního našeho presidenta T.G. Masaryka dne 9. března. Oslavu uspořádal a s dětmi nacvičil br. nadučitel Vl. Juráš. Odpoledne před započetím oslavy pronesl p. nadučitel výstižnou přednášku k poctě našeho prvního presidenta. Pak následovaly básničky, říkanky a zpěvy pod heslem : „Děti našemu panu presidentovi“. Večer uspořádána za režie br. nadučitele veselohra „Macíčkova dovolená“. Tuto pěknou oslavu a také zábavu nám připravili žákyně a žáci měrotínské školy za vedení svého p. nadučitele. Sbor jemu také za jeho obětavost upřímně poděkoval.

Dne15tého června zúčastnil se Sbor veřejného okrskového cvičení se stříkačkou počtem 22 mužů ve Slavětíně. Náš Sbor byl označen jako první na okrsku – voda z hadic mu vytryskla za 1 ½ minuty. S radostí nad svým úspěchem zůstali potom všichni na výletě, který zde místní Sbor pořádal.

Na župní sjezd jako delegáti byli vysláni bři : Gottvald Arnošt, Gottvald Fr. a Smékal Jos.

Následující události už méně radostné. 14tého července doprovodilo 14 členů ku hrobu svého přispívajícího člena Josefa Krčka a 28.srpna 16 hasičů svého činného člena Rudolfa Lexmaula. Zemřel v mladém věku 26 let na tuberkulosu. 24tého září doprovodilo 13 hasičů ku hrobu manželku našeho činného člena Marii Grézlovou – roz. Procházkovou.

20tého října vypukl požár v usedlosti p. Frant. Kvapila v Kovářově. Shořelo stavení a stodoly plné slámy a hospodářské stroje rolníků Frant. Kvapila a Frant. Stejskala. Požáru zúčastnilo se od nás 16 hasičů a upotřebili všechny díly hadic.

Sbor čítal koncem roku 23 činné – 24 přispívajících a jednoho čestného člena.