Události předválečné doby a Protektorát Čechy a Morava

01.09.2017 18:17

 

.. níže uvedený článek je součástí kroniky Sboru dobrovolných hasičů Hradečná :

 

 

Abychom mohli vystihnout a zaznamenat události a změny, které postihly hasičstvo během druhé světové války, jest třeba se vrátit o několik let zpět, uvést krátce pár slov obecně o hasičstvu a jeho organizaci v naší zemi a posléze též navázat informacemi uvedenými již předešle kronikářem br. Antonínem Řmotem.

 

Již v období první republiky bylo hasičstvo členěno a organizováno v zemských jednotách, župách a okrscích a na samém vrcholu organizace stál Svaz dobrovolného hasičstva československého. Hasiče na Moravě zaštiťovala Moravská zemská hasičská jednota, která poté sdružovala jednotlivé župy. Sbor dobrovolných hasičů Hradečná byl začleněn do XXIII. župy Karla Havlíčka Borovského v Litovli, jejímž starostou byl br. Sova z Mladče a náčelníkem br. Kalabis z Litovle. Tato župa byla ustavena již 17.9.1893 v Odrlicích za účasti 154 hasičů z tehdejších 13ti sborů. Postupně byly do župy začleňovány  všechny další vznikající obecní sbory v tehdejším soudním okrese Litovel. O vzdělavatelskou činnost župy se staral br. Všetička z Měrotína. Nadto byly v rámci župy ještě organizovány okrsky, sdružující několik hasičských sborů sousedících obcí. Již dávno bylo zjištěno, že více zmohou zástupy organizovaných hasičů, než jednotlivci a že ve velikosti je síla. Náš okrsek tehdy tvořily obce Hradečná, Měrotín, Mladeč, Nová Ves, Savín, Slavětín, Ješov a Kovářov a velitelem tohoto okrsku byl br. Vitoul z Měrotína.

Ke dni 30.9.1938 bylo v rámci Moravské zemské hasičské jednoty sdruženo 60 žup, 1.802 jednotlivých hasičských sborů s celkem 50.789 hasiči.

Dne 14.3.1939 vyhlásilo Slovensko svůj samostatný stát, dne 15.3.1939 byly Čechy a Morava okupovány německou armádou a dalšího dne 16.3.1939 z "milosti" Hitlera byl vyhlášen „Protektorát v Čechách a na Moravě“. Nezávislost na Československé republice vyhlásila i Podkarpatská Rus. Těmito událostmi přestala přestala naše republika fakticky existovat. Přestal existovat i Svaz československého hasičstva a vznik protektorátu postihl jednotlivé hasičské sbory také organizačně. Nejvyšší složkou se stal Svaz českého hasičstva v Čechách a na Moravě. Zanikají názvy župy a na jejich místo nastupují okresní hasičské jednoty. Náš okrsek i hasičský sbor se tak stal součástí Okresní hasičské jednoty v Litovli, jejíž působnost byla rozšířena i na bývalý soudní okres Konice. Rovněž byly zřízeny hasičské obvody zahrnující sbory v jednotlivých soudních okresech.

Obecně uvádím několik zajímavostí z dob protektorátu. V roce 1939 vyšlo nařízení říšského protektora, na jehož základě musely zemské hasičské jednoty vyškrtnout ze sborů všechny Židy, hasičský pozdrav „Nazdar !“ byl změněn na „Vlastizdar !“ a byl vydán zákaz nošení hasičských odznaků se symbolikou Československa. Podstatnou organizační změnou bylo protektorátní vládní nařízení, podle něhož se o zřízení, udržování nářadí a výstroj hasičských sborů měly starat obce, nikoliv sbory samotné. V roce 1942 podle výnosu protektorátního ministerstva vnitra bylo upuštěno od voleb v jednotlivých sborech dobrovolných hasičů s tím, že stávající funkcionáři musejí pracovat déle.

V této době za protektorátu měla Moravská zemská hasičská jednota 30 okresních hasičských jednot, 43 obvodů, nejméně 2.174 sborů s celkem 67.406 hasiči.

V roce 1943 byla Okresní hasičská jednota v Litovli jednou z největších jednot se 102 hasičskými sbory a celkem 2.900 hasiči. Její sbory měly v tomto roce jednu parní stříkačku, 6 autostříkaček, 50 motorových, 96 ručních stříkaček a 130 berlovek a jiné vybavení.

 

Ale zpět již k našemu Sboru dobrovolných hasičů Hradečná.

V roce 1940 sbor nechal šít hasičské stejnokroje od krejčího p. Víta Haderku z Měrotína, záloha na jejich pořízení činila 2.700,- K, byly též pořizovány nové odznaky na hasičské přilby v souvislosti s výše zmíněným zákazem užívat staré odznaky se symbolikou Československa. Na místo prvorepublikového znaku, jež zobrazoval tradičního českého lva, moravskou a slezskou orlici, slovenský kříž a podkarpatského medvěda, začali hasiči používat vyobrazení hořícího granátku s písmeny MZHJ (Moravská zemská hasičská jednota).

 

 

zdroj : 
Kronika Sboru dobrovolných hasičů Hradečná