z bělolhotských kronik - rok 1975

26.06.2017 03:54

 

Vybrané informace za rok 1975 z bělolhotských kronik zejména k obci Hradečná :

 

 

Co postačilo pro školu obecnou, nebylo v budově dost prostoru po zřízení školy měšťanské. Po léta se občané domáhali provedení adaptací v budově, až v roce 1974 návštěva okresního hygienika řízení urychlila a O.N.V. dal souhlas k této akci. Největší závada v dosavadním zařízení jeví se v tom, že v budově není řádné sociální vybavení. Nejsou splachovací záchodky, topení v každé třídě obstarávají obyčejná pokojová kamna - chybí topení ústřední, zatímco obyčejné obecné školy v Měrotíně, Řimicích již řadu let to mají. V roce 1974 byl vypracován projekt a za krátký čas s pracemi započato. Původně mala se na stavbu vodovodu, ústředního topení a zařízení sociálního prostavět částka 500.000,- Kčs. Vyskytly se i jiné nedostatky v dosavadním zařízení - vadné zastřešení aj. proto náklady celkové dosáhnou výše 1.200.000,- Kčs. To ale ještě není všechno, je potřeba v následujících letech počítat s dalšími náklady na přístavbu budovy, protože dosavadní zařízení nedostačuje pro zvýšené požadavky kladené na výuku. Přitom, že podařilo se provést tak rozsáhlou adaptaci na budově zdejší školy a že ji převzal a prováděl Okresní stavební podnik, je třeba se zmínit, že značnou zásluhu na tom má také zdejší rodák Alois Bálek z Červené Lhoty, poslanec Okresního výboru v Olomouci a zaměstnanec Okresního stavebního podniku.

 

Letošního roku vyučovali na zdejší škole tito učitelé :
Beran Miroslav z Bílé Lhoty, ředitel
Hrdina František z Myslechovic
Lang Emanuel z Litovle
Vlček Josef z Řimic
Blechtová Milada z Bílé Lhoty
Vymětalová Milada z Litovle
Pešťálová Eliška z Červenky
Jakešová Eva z Bílé Lhoty
Blumová Marie z Olomouce

Školu ukončilo v 9. ročníku 30 žáků - 15 hochů a 15 děvčat. Šest z nich jde studovat na střední školu a ostatních 24 jde do učebního poměru.

 

Plného uznání zaslouží si i příslušníci místní skupiny svazu mládeže v Hradečné, kteří za pomocí místních občanů vybudovali v obci vodní nádrž a ze starého domku, kde stávala kdysi kovárna, zbudovali si svoji klubovnu. Možno říci, že klubovna je chloubou obce. Budova zvenku je náležitě upravena a zařízení vnitřní nic si nezavdá se srovnání s menší restaurací, jaké jsou v horských výletních místech. Je to moderní krb, barový koutek aj. Pořádány jsou tu schůze, přednášky a jiná vystoupení. Koncem roku 1975 uspořádali tu členové sociální a zdravotní komise besedu s důchodci, spojenou se zábavným programem. Členka komise přítomným zahrála na harmoniku a stařečci i stařenky si zazpívali. Vzpomínali na doby jejich mladých let, na různé pověsti a starodávné zvyky. Téměř 80ti letá stařenka Josefa Rosenbergová, která byla předsedkyní M.N.V. v obci, vyprávěla, jak letos mládež v Hradečné vzpomněla v neděli dne 4. dubna, to je 14 dní před velikonocemi, upálením Morany (vládkyně zimy) - slavnosti na ukončení zimy a nastolení jara.

 

sken z kroniky k hospodařemí obce v roce 1975

 

Dne 7. června uspořádal sbor pro občanské záležitosti při M.N.V. slavnostní předání občanských průkazů 29 chlapcům a děvčatům ve věku 16 roků. Při převzetí učinili tento slib :“ My mladí občané Česloskovenské republiky, slibujeme na svou čest a svědomí, že budeme věrnými, čestnými a pracovitými občany a že budeme ze všech sil pracovat ve prospěch naší krásné vlasti“

 

V roce 1975 zemřeli :
Valouchová Bernardina dne 17.11 ve věku 85 roků

 

V roce 1974 se narodilo v obci Bílá Lhota 14 dětí, v roce 1975 28, tedy dvojnásobek - z toho 15 chlapců a 13 děvčat.

 

poznámka - kronikář dále nezapomíná zaznamenat volbu nového prezidenta naší republiky, jímž byl 29.5.1975 zvolen Gustáv Husák - držitel  titulu Hrdina ČSSR, Leninova řádu a řádu Klementa Gottwalda …

 

Poměry sociální u nás jsou na takové výši, jako nikdy předtím. Projevuje se to zvláště v trvalých hodnotách. Jsme svědky jak občané, zvláště mladí  lidé postaví si dům v hodnotě i několika sta tisíc. Přesto, že i v denním životě dopřávají si všeho, mají ještě slušné konto na vkladech ve spořitelně. Svědčí o tom zpráva pobočky státní spořitelny v Bílé Lhotě, že tu bylo uloženo od drobných střadatelů na vkladech v roce 1975 celkem 8.449.000,- Kčs.
 

Vybrané informace za rok 1974 z bělolhotských kronik zejména k obci Hradečná :

 

 

p

 

zdroj :
kronika obce Bílá Lhota
Okresní archiv v Olomouci, fond Místní národní výbor Bílá Lhota
inventární číslo č. 62, datováno 1960 - 1976

 

digitální kopie kroniky uložená na Obecním úřadu obce Bílá Lhota