Bělolhotské kroniky - úvodní informace

10.06.2017 17:22

 

Do historie obce Bílá Lhota můžeme nahlédnout díky písemným záznamům v kronikách, které v minulosti pořídilo několik tamních kronikářů. V Okresním archivu v Olomouci jsou ve fondu Místního národního výboru Bílá Lhota uloženy dvě staré kroniky z let 1918 - 1976, novější od roku 1992 jsou vedeny a uloženy na Obecním úřadě obce Bílá Lhota. 

Proč Bílá Lhota na Hradečských pamětech? Jistě víte, že Hradečná nyní pod Bílou Lhotu patří a minimálně od sloučení obou obcí v roce 1961 se historie obou proplétá a souvisí spolu.

O záznamy v nejstarší pamětní knize obce Bílá Lhota datované v letech 1918 - 1959 a nyní uložené v olomouckém archivu ve fondu Místního národního výboru Bílá Lhota pod inv. č. 61 se zasloužilo několik kronikářů. Kroniku počal psáti řídící učitel Josef Vymětal a postupně jej vystřídali další - řídící učitel Alois Mayer, řídící učitel Jaroslav Hubáček, varhaník Jan Topenčík, kapitán Antonín Novák, důstojník Dobroslav Blechta, duchovní církve československé Bohumil Karafiát, ředitel devítileté školy Miroslav Beran a posledním v řadě byl duchovní církve československé Jaroslav Lešnar. Postupně zaznamenali události z obce od vzniku Československé republiky až do konce padesátých let dvacátého století, tedy z doby kdy Bílá Lhota ještě netvořila společný celek s obcí Hradečná. Proto se obsahu této kroniky zde věnovat nebudeme.

To druhá kronika obce Bílá Lhota je pro nás již zajímavější. Jest uložena rovněž v olomouckém archivu ve fondu Místního národního výboru Bílá Lhota pod inv. č. 62, datována 1960 - 1976. Usnesením rady Místního národního výboru Bílá Lhota ze dne 8.11.1963 byl ustanoven další kronikář v pořadí a to Josef Brouček, narozený 3.2.1903 v Polánce, okres Plzeň - jih, tehdy důchodce a bývalý zaměstnanec sociálního odboru okresního národního výboru. Na rozdíl od první pamětní knihy, na jejíž tvorbě se postupně vystřídalo hned 9 kronikářů, tak v případě této druhé kroniky zůstal Josef Brouček své práci věrný a jako jediný zaznamenal léta 1960 - 1976 do kroniky sám. Úvodní zápis je datován v Bílé Lhotě 5.12.1963. Kronikář Josef Brouček v úvodu stručně opakuje dávné události včetně samotného vzniku obce, rekapituluje důležitosti z předešlé kroniky a jmenuje předešlé kronikáře. Posléze připomíná, že po volbách v roce 1960 došlo ke sloučení obcí Bílá Lhota, Hrabí, Pateřín a Hradečná a tedy od této doby bude vedena kronika pouze jedna a to bělolhotská, jejímž kronikářem jest právě on. Neopomíná zaznamenat, že krom Bílé Lhoty i v okolních sloučených obcích Hrabí, Pateřín a Hradečná fungovali kronikáři, kteří zaznamenávali tamní události. V Hradečné zmiňuje Antonína Řmota, který byl v Hradečné kronikářem od roku 1920 a zaznamenal události a děje zpět počínaje rokem 1810. Po úvodní rekapitulaci již Josef Brouček začíná zpětně rokem 1960 popisovat důležité události a pokračuje až do roku 1976, kdy jím spravovaná kronika osiřela a v systematických záznamech v ní již nikdo nepokračoval.

 

 

Další novější kronika byla založena až později v roce 1992, přičemž tato je v současné době v úschově a správě na Obecním úřadě v Bílé Lhotě. Ale o nových kronikách až později ... prozatím  jen léta 1960 - 1976.

 

Z kroniky obce Bílá Lhota, resp. z knihy druhé kronikáře Josefa Broučka z let 1960 - 1976 zde na Hradečských pamětech předkládám, obdobně jako u bělolhotského zpravodaje, několik zajímavých zápisů, událostí a informací, které se buď týkají obce Hradečná, souvisí s ní, nebo jsou jen zajímavou připomínkou tehdejší doby z pohledu dneška, i když se Hradečné nedotýkají. Za digitalizaci dvou starých shora uvedených kronik je nutné poděkovat starostovi obce Janu Balcárkovi, který mi k dalšímu využití kroniky v digitálním zpracování naskenované v květnu 2017 předal. Díky pane starosto !

 

 

Pasáže jsou rozděleny do jednotlivých článků dle zapisovaných a zaznamenaných let.

Seznam a rozcestník jednotlivých článků - za léta :

1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976

 

 

Přeji příjemné čtení…

 

 

zdroj :
kronika obce Bílá Lhota
Okresní archiv v Olomouci, fond Místní národní výbor Bílá Lhota
inventární číslo č. 62, datováno 1960 - 1976

 

digitální kopie kroniky uložená na Obecním úřadu obce Bílá Lhota