z gruntovnic - soupis domků a domů v Hradečné - II. část /čp. 31-61/

24.03.2017 05:43

 

Tento článek pojednává o historii hradečských domů a domků, resp. o vlastnické posloupnosti v průběhu času a je součástí ucelené badatelské práce o historii nemovitostí v Hradečné.

 

 

Domek č. 31 – sladovna a hostinec „U Robinsona“

V letech 1864 - 1879 byl v obci Hradečná starostou Valerián Smékal narozený v roce 1835 z gruntu čp. 5. Muž střední postavy, velitel vojenských vysloužilců veteránů, podnikavý rolník. Za jeho starostování pěstovalo se v Hradečné u nás velmi mnoho lnu, nechal proto zřídit v Hradečné „pod měrotínskou horou“ u potoka Hradečky na pozemku par. čís. 376 močidlo na len. Poté zanášel se myšlenkou, zřídit v „brodkách“ pod Hradečnou větší dílnu na tření lnu se strojním pohonem, což si však rozmyslel a předsevzal si zřídit v těch místech hřebíkárnu. Naskytla se mu však příležitost ke koupi parního stroje a celého strojního zřízení hřebíkárny ve Frenštátu u Šumperku, když však všechny stroje dovezl domů a očistil, rozhodl se, že zřídí sladovnu a obratem všechny koupené stroje prodal. Společně se dvěma bratry a sestrou utvořil společnost a v roce 1868 sladovnu skutečně postavil. Sladovna byla nejvzdálenějším stavením obce na severovýchodní straně a později jí bylo přiděleno hradečské domovní číslo 31. V nově zřízené sladovně však nepracoval dlouho, neboť tato na den tří králů v roce 1871 shořela. Po požáru sladovnu znovu opravil a provoz obnovil, za nějaký čas ji poté pronajal litovelskému měšťanu Rudolfu Reifovi. Protože byl Valerián Smékal z opravy finančně vyčerpán, zakrátko v roce 1876 sladovnu nájemci Rudolfu Reifovi i prodává.
Měšťan Rudolf Reif však sladovnu dlouho nevlastní a v roce 1886 prodává ji účetnímu sladovny na Klášterním Hradisku Jakubu Schmiedovi. Právě v této době byla majiteli sladovny udělena i hostinská koncese, z historických pramenů se však nepodařilo zjistit, jestli prvním držitelem této koncese byl Reif nebo až Schmied.
Schmied sladovnu s hostincem přestavěl a rozšířil. Sladovna za jeho vedení dobře prosperovala, velikou nesnáz mu však působil daleký dovoz na dráhu. V květnu v roce 1891 sladovna shořela po druhé, kdy bylo obecné mínění, že ji majitel zapálil sám. Její ztráta znamenala pro celou obec velkou hospodářskou škodu neboť se v ní živilo mnoho dělníků, jakož i povozníků, kteří se zabývali odvážením sladu a přívozem různého materiálu.
Spáleniště sladovny a hostince ještě v témže roce 1891 koupil řezník František Kuba původem z Radnice u Bouzova společně s manželkou Františkou, právě v tomto roce byly nemovitosti přiděleno číslo popisné 31. Sladovna požárem zanikla a její provoz již nebyl obnoven. František Kuba k nemovitosti přikoupil okolní pole, opravil hostinec a zabýval se hlavně hostinskou živností, jelikož hostinská koncese na něj přešla koupí nemovitosti od předešlého majitele.
Co se týče dalších majitelů, historické prameny se opět přou. Hradečský kronikář zaznamenal, že hostinec s živností v roce 1926 přenechává František Kuba muži své vnučky Karlu Prosickému. Stará pozemková kniha však uvádí v roce 1926 majitele hostince Františka a Blaženu Jarolímovy a až v roce 1929 Karla a Augustu Prosické.
V roce 1932 „Hostinec u Kubů“ vzal do nájmu Rolnický okresní pivovar v Litovli. Majitel a hostinský Karel Prosický, odešel do Českého Bohdíkova pracovat jako úředník Československých státních dráh. V pronajatém  hostinci pod litovelským pivovarem poté živnost provozoval pan Vilhelm, holič z Chudobína. Povoleno mu bylo rozšířiti hostinskou živnost podáváním studených i teplých pokrmů a nápojů. Z jara roku 1933 převzal živnost hostinskou v hostinci pod litovelským pivovarem pan Navrátil z Moravičan, jenž jako bývalý elektromontér a provozní zástupce firmy „Sousedík motory Vsetín“, přivedl hostinec účelnou úpravou a reklamou na výši doby. Hostinec za jeho vedení se stal vyhledávaným hostmi z dalekého okolí a skýtal zvláště mladé chase v létě při radiozesilovači milé pobavení.
V letech 1935 a 1936 byl značným nákladem dolní hostinec „u Robinsona“ přestavěn na moderní krásnou restauraci hojně vyhledávanou zvláště automobilisty.
V květnu roku 1935 zemřel tehdy nejstarší hradečský občan František Kuba, bývalý hostinský a majitel „ve sladovně“ ve věku 94 let. Byl nadprostřední kostnaté postavy a nosil výhradně plnovous. Když mu v pozdním věku tento zbělel, říkali mu návštěvníci hostince Robinson, od čehož byl povstal název „hostinec u Robinsona“. O jeho tělesné svěžesti svědčí fakt, že v 85 roce svého věku sázel se o 1.000 Kč, že cestu do Olomouce urazí za tři hodiny pěšky a když dovršil 90 ještě si při silvestrovské zábavě v Hradečné zatančil. V tomto věku ještě kosil obilí a tloukl v brodkách „ šustí“ a zdálo se, že při své tělesné i duševní svěžesti přečká sto let. Ve tři a devadesátém roce pochoval svou druhou ženu, počal však náhle chřadnout a asi za půl roku ji následoval na věčnost.
Za totalitního režimu byla v roce 1951 ideální polovina majetku Karla Prosického, tedy i hostince nejprve zajištěna usnesením Státní prokuratury v Brně a krátce poté téhož roku rozsudkem Státního soudu v Brně konfiskována ve prospěch Československého státu. Po soudním sporu na základě restitučního nároku byl po revoluci objekt vrácen dětem Karla Prosického, které se jmenovaly Lubomír a Věra Prosičtí. Posléze byla celá nemovitost prodána současným majitelům. 
Živnost hostinská, která byla majiteli nemovitosti sladovny č. 31 udělena kolem roku 1886, zůstala u této nemovitosti po celo následující dobu. Pro doplnění informací o hostincích v Hradečné lze uvést, že s druhou hostinskou koncese v obci to tak jednoduché nebylo. Ta druhá bývala na staré rychtě domovního čísla 4, posléze byla přenesena na dům č. 27, dále č. 9, č. 17 a nakonec v roce 1923 na domovní číslo 37. V době kdy majitelka domu č. 9. a držitelka hostinské koncese Anna Vaňáková, přepouštěla hospodářství svému synu Františku Vaňákovi, úřady mu koncesi hostinskou odepřely pro jeho trestní minulost a udělily ji majiteli domu č. 17 Josefu Smékalovi. Ten v roce 1914 vystavěl novou hospodu, kterou dal věnem své dceři Ludmile, když se v roce 1917 provdala za Rudolfa Čikla ze Slavětína. Nově postavený hostinec a výměna od domu č. 17 poté utvořily nové domovní číslo 37 na něž byla živnost hostinská v roce 1923 přenesena.


parcelace :
stav. parcela č. 44 - dříve sladovna, dnes dům čp. 31
stav. parcela č. 51 - hospodářský objekt
parcelní č. 390/1, 390/2, 390/3, 408/1, 408/2, 409 - přilehlé parcely

posloupnost držení :
1868 Valerián Smékal
1876 Rudolf Reif
1886 Jakub Schmied
1891 František a Františka Kubovi
1926 František a Blažena Jarolímovi
1929 Karel a Augusta Prosičtí
1951 Československý stát - id. polovina Karla Prosického

 


Domek č. 32
Pozemek na stavbu domku kupují manželé František a Terezie Dostálovi v roce 1878. Krátce poté v roce 1882 je nově vzešlému domku na pozemku přiděleno číslo popisné 32. V roce 1900 je domek odstoupen synovi Mořici Dostálovi a jeho manželce Marii, kteří jej opět v rodině postupují na syna Adolfa Dostála a jeho manželku Ludmilu. Později je domek postoupen dále potomkům v rodině.

parcelace :
stav. parcela č. 45 - dům čp. 32
parcelní č. 86/1, 86/2 - přilehlé parcely

posloupnost držení :
1878 František a Terezie Dostálovi
1900 Mořic a Marie Dostálovi
1928 Adolf a Ludmila Dostálovi

 

 

Domek č. 33 - obecní dům

V roce 1879 byl zapsán pozemek parc. č. 46 Obci Hradečná. Na tomto pozemku byl posléze vystavěn obecní domek, kterému bylo v roce 1896 přiděleno číslo popisné 33 a jemuž se říkalo pazderna či pastouška. Až v roce 1954 je ze strany obce odprodán manželům Janu a Alžbětě Voglovým, v jejichž rodině potomkům zůstal dodnes.

parcelace :
stav. parcela č. 46 - dům čp. 33
stav. parcela č. 101 - hospodářský objekt
parcelní č. 131, 147/1, 147/3 - přilehlé parcely

posloupnost držení :
1879 Obec Hradečná
1954 Jan a Alžběta Voglovi

 

 

Domek č. 34

Původní domek byl před rokem 1899 součástí stavebních prostor chalupy čísla popisného 9. V tomto roce však dochází na základě dohody majitelky chalupy čp. 9 Anny Vaňákové a jeho syna Františka ke směně, kdy František předává matce od ní dříve nabytou chalupu čp. 9 a ona jemu synovi Františkovi a jeho manželce Filoméně přepisuje domek, jež byl do té doby součástí chalupy. Tento domek je nyní od původní parcely a chalupy oddělen, je připsán na jinou knihovní vložku pozemkové knihy a dostává číslo popisné 34. V roce 1908 též tento domek schvátí velký požár, jež si vyžádá přestavbu domku. Ze strany Filomény Vaňákové je poté domek v roce 1916 odevzdán nezletilému synovi Jánu Vaňákovi. Ten poté v roce 1934 domek postupuje Adolfu a Růženě Vaňákovým a potomkům téže rodiny domek patří i nadále.

parcelace :
stav. parcela č. 39/1 - dříve součást chalupy čp. 9, dnes samostatný dům čp. 34
stav. parcela č. 39/2, 102 - hospodářské objekty
parcelní č. 1/1, 231/2, 231/4, 423/10 - přilehlé parcely

posloupnost držení :
dříve součást chalupy čp. 9 
1899 František a Filomena Vaňákovi
1916 nezl. Ján Vaňák
1934 Adolf a Růžena Vaňákovi

 


Domek č. 35 - mlékárna

Na obecním pozemku par. č. 47 byla v roce 1900 vystavěna obecní mlékárna a bylo jí přiděleno číslo popisné 35. Budova mlékárny poté byla ze strany Obce Hradečná odprodána Rolnickému mlékařskému družstvu v Hradečné. V roce 1942 poté budova opět připadla Obci Hradečná. Poté sloužila jako obecní budova, v souvislosti s přechodem obce Hradečná pod obec Bílou Lhotu v roce 1960 majetek připadl této obci. V přízemí budovy se nacházela prodejna Smíšeného zboží dnes již nefungující, dále poté Obecní knihovna, která je zde dosud a v prvním patře se nachází obecní a pronajímaný byt. Vlastníkem je i dnes Obec Bílá Lhota.

parcelace :
stav. parcela č. 47 - obecní dům čp. 35

posloupnost držení :
1900 Rolnické mlékařské družstvo v Hradečné
1942 Obec Hradečná
1960 Obec Bílá Lhota

 

 

Domek bez č.p. - kovárna

Na obecním pozemku parc. č. 48 byla v roce 1900 vystavěna obecní kovárna, které nebylo přiděleno číslo popisné. Pozemek s kovárnou byl prodán ze strany Obce Hradečná majitelům a manželům Františkovi a Františce Aiglovým. Tito jej dlouho nedrželi a za krátko jej v roce 1903 opět prodávají Obci Hradečná. Budova i poté sloužila jako obecní pronajímaná kovárna. V souvislosti s přechodem obce Hradečná pod obec Bílou Lhotu v roce 1960 majetek připadl této obci. V současné době se v budově nachází místní klubovna, přičemž parcelní číslo bylo změněno.

parcelace :
stav. parcela č. 48 - dříve kovárna, dnes parc. č. neexistuje
stav. parcela č. 85 - dnes obecní klubovna

posloupnost držení :
1900 František a Františka Aiglovi
1903 Obec Hradečná
1960 Obec Bílá Lhota

 


Domek č. 36

V roce 1902 zakoupili manželé Řehoř a Filoména Lexmaulovi pozemek parcelního čísla st. 24, na kterém byl vystavěn výměnický byt původně patřící k chalupě čp. 3. O rok později jej odstupují Janovi a Anně Lexmaulovým, přičemž Anna jako vdova jej v roce 1914 prodává manželům Bohumilu a Marii Svozilovým, kteří domek následně v roce 1948 předávají synovi Stanislavu Svozilovi a jeho manželce Marii. Později je domke postoupen v rodině.

parcelace :
stav. parcela č. 24 - dříve výměna k chalupě čp. 3, dnes samostatný dům čp. 36
parcelní č. 15/2 - přilehlá parcela

posloupnost držení :
dříve součást chalupy čp. 3
1902 Řehoř a Filoména Lexmaulovi
1903 Jan a Anna Lexmaulovi
1914 Bohumil a Marie Svozilovi
1948 Stanislav a Marie Svozilovi

 

 

Domek č. 37

V roce 1914 vystavěl Josef Smékal majitel gruntu čp. 17 v obci Hradečná hostinec. Vystavěl jej na výměnou patřící k jeho gruntu a rovněž pod domem čp. 18. V roce 1917 hostinec dal věnem své dceři Ludmile, jež se vdala za Rudolfa Čikla ze Slavětína. Tento nově postavený hostinec a původní výměna od gruntu čp. 17 posléze utvořily domek, kterému bylo přiděleno čp. 37. V roce 1924 jej kupují manželé František a Josefa Rosenbergovi. V roce 1937 polovinu domku dědí nezl. syn Jaroslav Rosenberg, který poté v roce 1948 své manželce Vlastě Rosenbergové připisuje druhou polovinu domku. Poté domek připadl jejich dceři Jaroslavě Rosenbergové a po její smrti jejímu bratrovi.

parcelace :
stav. parcela č. 18 - dříve výměna ke gruntu čp. 17 a hospoda, dnes samostatný dům čp. 37
parcelní č. 26/2, 30/2, 30/3 - přilehlé parcely

posloupnost držení :
1917 Rudolf a Ludmila Čiklovi
1924 František a Josefa Rosenbergovi
1937 nezl. Jaroslav Rosenberg - id. polovina, od roku 1948 i manželka Vlasta
Jaroslava Rosenbergová

 


Domek č. 38

Pozemek parcelního čísla st. 22/2 s výměnickým domkem zde stojícím byl v roce 1920 oddělen od chalupy čp. 1 a byl ze strany majitelů chalupy Františka a Marie Vařekových prodán manželům Adolfu a Marii Krčkovým. Domku bylo přiděleno číslo popisné 38. Následně v roce 1930 domek po otci dědí Filoména Krčková. V roce 1972 je domek odstoupen Bohuslavě Šmoldasové v rodině jejíž potomků je nadále.

parcelace :
stav. parcela č. 22/2 - dříve výměna k chalupě čp. 1, dnes samostatný dům čp. 38

posloupnost držení :
dříve součástí chalupy čp. 1
1920 Adolf a Marie Krčkovi
1930 Filoména Krčková
1972 Bohuslava Šmoldasová

 


Domek č. 39

Pozemek par. č. 52 byl v roce 1927 od obce Hradečná odprodán manželům Josefu a Marii Pinkavovým, kteří na pozemku vystavěli domek, jemuž bylo přiděleno číslo popisné 39. V roce 1968 domek připadá dceři Elišce Heitlové. Následně je domek přes prostředníka odprodán současnému majiteli.

parcelace :
stav. parcela č. 52 - dům čp. 39

posloupnost držení :
1927 Josef a Marie Pinkavovi
1965 Eliška Heitlová

 


Domek č. 40

Pozemek stav. parcely č. 56 na výstavbu domku byl v roce 1927 od obce Hradečná odprodán manželům Františkovi a Anně Gottwaldovým, kteří zde poté vystavěli domek s čp. 40. V současné době je majitelem domku jejich dcera.

parcelace :
stav. parcela č. 56 - dům čp. 40

posloupnost držení :
1927 František a Anna Gottwaldovi

 


Domek č. 41

Pozemek stav. parcely č. 53 na výstavbu domku byl v roce 1927 od Obce Hradečná odprodán manželům Štěpánu a Štěpánce Kadlecovým, kteří zde poté vystavěli domek s čp. 41. V roce 1947 je domek postoupen jejich dceři Miroslavě a jejímu manželovi Vladimíru Soppeovi. Domek dále v roce 1971 předán potomkům.

parcelace :
stav. parcela č. 53 - dům čp. 41
parcelní č. 117/5 - přilehlá parcela

posloupnost držení :
1927 Štěpán a Štěpánka Kadlecovi
1947 Vladimír a Miroslava Soppeovi

 


Domek č. 42

Pozemek stav. parcely č. 54 na výstavbu domku byl v roce 1927 od obce Hradečná odprodán vdově po Antonínu Seifertovi Emilii Seifertové, která zde nechala vystavět domek s č.p. 42. V roce 1962 je domek odstoupen jejímu synovi Antonínu Seifertovi a jeho manželce Ludmile. V roce 1978 je domek poté odstoupen jejich dětem Ludmile Laštůvkové a bratrovi Antonínu Seifertovi ml.. Později domek prodán mimo rodinu.

parcelace :
stav. parcela č. 54 - dům čp. 42
parcelní č. 118/2 - přilehlá parcela

posloupnost držení :
1927 Emilie Seifertová
1962 Antonín a Ludmila Seifertovi
1978 děti Ludmila Laštůvková a Antonín Seifert

 


Domek č. 43

Pozemek stav. parcely č. 55 na výstavbu domku byl v roce 1927 od obce Hradečná odprodán manželům Antonínu a Františce Gottwaldovým, kteří zde v roce 1928 vystavěli domek čp. 43. V roce 1949 po smrti vdovy Františky domek dědí Miloslav Gottvald, který polovinu připisuje své manželce Ludmile roz. Dostálové. Následně je domek postoupen v rodině.

parcelace :
stav. parcela č. 55 - dům čp. 43
parcelní č. 118/3 - přilehlá parcela

posloupnost držení :
1927 Antonín a Františka Gottwaldovi
1949 Miloslav a Ludmila Gottwaldovi

 


Domek č. 44

Pozemek stav. parcely č. 58 na výstavbu domku byl v roce 1929 oddělen od pozemku a sladovny čp. 31 a byl tehdejšími majiteli sladovny prodán manželům Václavu a Štěpánce Pěnčíkovým, kteří zde následně vystavěli domek čp. 44. V roce 1974 je domek odstoupen dceři Marii a jejímu manželovi Antonínu Kratochvílovým. Později prodán novým majitelům

parcelace :
stav. parcela č. 58 - dům čp. 44
parcelní č. 391/2, 393/3 - přilehlé parcely

posloupnost držení :
1928 Václav a Štěpánka Pěnčíkovi
1974 Antonín a Marie Kratochvílovi

 


Domek č. 45

Pozemek stav. parcely č. 57 na výstavbu domku byl v roce 1929 oddělen od pozemku a domku čp. 18 a byl tehdejším majitelem Janem Příkopou prodán manželům Antonínu a Marii Jarošovým, kteří zde nechali vystavět domek čp. 45. Později se majitelem stal Miroslav Jaroš a poté jeho syn Pavel Jaroš. Posléze domek prodán novým majitelům

parcelace :
stav. parcela č. 57 - dům čp. 45
parcelní č. 23/4 - přilehlá parcela

posloupnost držení :
1929 Antonín a Marie Jarošovi
Miroslav Jaroš
Pavel Jaroš

 


Domek č. 46

Původně součást chalupy čp. 6, jež byla a je v držení rodiny Procházkovy. Před kolika lety byl vystavěn původní domek, jež byl součástí chalupy jsem nezjistil. Existuje však zápis, že v roce 1931 dochází dle vložky v pozemkové knize k formálnímu rozdělení parcely náležející k chalupě čp. 6. Samotná chalupa čp. 6 přešla z rodičů Jana a Anny Procházkových na jednoho syna a to Jana Procházku a jeho manželku Marii a přilehlý domek, jež byl až do té doby součástí chalupy přešel na druhého syna a to Josefa Procházku a posléze od roku 1936 i jeho manželce Marii roz. Krčkové. Po jejich smrti jelikož nezanechali dětí, domek opět přešel v držení rodiny bratra Jana Procházku, tedy zpět k čp. 6. Na místě původního starého domku byl poté v osmdesátých letech postaven nový, jež vystavěli a jehož majiteli dnes jsou potomci rodiny.

parcelace :
stav. parcela č. 32/2 - dříve součást chalupy čp. 6, nyní samostatný dům čp. 46
parcelní č. 6 - přilehlá parcela

posloupnost držení :
dříve součást chalupy čp. 6
1892 Jan a Anna Procházkovi
1931 Josef Procházka, od roku 1936 i manželka Marie

 


Domek č. 47

Pozemek stav. parcely č. 59 na výstavbu domku byl v roce 1933 od obce Hradečná odprodán manželům Ladislavu a Anežce Valouchovým, kteří zde vystavěli domek čp. 47. V roce 1946 část domku po smrti otce připadá dědictvím dětem Ladislavu a Ludmile Valouchovým. Domek je poté prodán novým majitelům.

parcelace :
stav. parcela č. 59 - dům čp. 47
parcelní č. 117/6, 126/12, 126/13, 126/14, 126/16 - přilehlé parcely

posloupnost držení :
1933 Ladislav a Anežka Valouchovi
1946 děti nezl. Ludmila a nezl. Ladislav Valouchovi - id. polovina

 


Domek č. 48

Domek čp. 48 vystavěl nad švagrovem cca v roce 1954 vlastník domku čp. 41 Vladimír Soppe starší. Svůj původní domek čp. 41 následně předal synovi Vladimíru a nový domek čp. 48 své dceři a jejímu manželovi. V téže rodině zůstává.

parcelace :
stav. parcela č. 62/1 - dům čp. 48
stav. parcela č. 90 - hospodářský objekt
parcelní č. 126/3 - přilehlá parcela

 


Domek č. 49

Pozemek stav. parcely č. 61 na výstavbu domku byl v roce 1958 odprodán manželům Františkovi a Marii Malínkovým, kteří zde domek nechali vystavět. V současné době je majitelem domku jejich dcera a její manžel.

parcelace :
stav. parcela č. 61 -  dům čp. 49
parcelní č. 85/2 - přilehlá parcela

posloupnost držení :
1958 František a Marie Malínkovi

 


Domek č. 50

Domek čp. 50 má delší historii, než je ovšem zaznamenána v pozemkových knihách u tohoto čísla popisného. Původně se jednalo o výměnu ke gruntu čp. 12, jehož byla součástí, postupem času však byla od gruntu oddělena a stala se samostatným domem, kterému bylo přiděleno čp. 50. Stalo se tak v době, kdy byl grunt v držení rodiny Gallasovy. Jak jsem zjistil, na výměně v minulosti bydlel otec majitele gruntu čp. 12 Františka Smékala, rovněž František Smékal. Poté co grunt čp. 12 po Rostislavu Galasovi a jeho manželce Ludmile roz. Smékalové připadl jejich synovi Jiřímu Gallasovi, druhý syn Oldřich Gallas s rodinou obdrželi právě tuto výměnu se samostatným číslem popisným. Zde se historie gruntu a výměny odděluje. Později dům čp. 50 kupuje nový majitel.

parcelace :
stav. parcela č. 10/2 - dříve výměna ke gruntu čp. 12, dnes samostatný dům čp. 50
parcelní č. 42/3, 42/4, 42/5, 42/7 - přilehlé parcely
dříve součást gruntu čp. 12

 


Domek č. 51

Domek čp. 51 vystavěl naproti švagrovu na stavební parcele č. 87 zhruba před 50ti lety František Šmoldas. Domek je v rodině potomků.

parcelace :
stav. parcela č. 87 - dům čp. 51
parcelní č. 132/1, 132/2, 133 - přilehlé parcely

 


Domek č. 52

Domek čp. 52 má stejně jako i další výměny, delší historii, než je zaznamenána v pozemkových knihách u tohoto čísla popisného. Původně se jednalo o výměnu ke gruntu čp. 16, jehož byla součástí, postupem času však byla od gruntu oddělena a stala se samostatným domem, kterému bylo v sedmdesátých letech přiděleno čp. 52. Stalo se tak v roce 1975, kdy byla polovina gruntu čp. 16 v držení rodiny Havlíčkovy a druhá polovina jako konfiskát v držení socialistického státu. Na této výměně, nebo vlastně tehdy již samostatném domku, začal hospodařit syn majitelů původního gruntu.  Jelikož však i domek patřil ke konfiskovanému majetku, musel si nový majitel domek od socialistického státu odkoupit. Zajímavostí je, že na této výměně v minulosti bydlel též pan farář Knajbl, který zde v místnosti v patře konával malé mše. V místnosti za tímto účelem měl i část vybavení z bývalé kapličky v Hradečné. 

parcelace :
stav. parcela č. 15/3 - dříve výměna ke gruntu čp. 16, dnes samostatný dům čp. 52
dříve součást gruntu čp. 16

 


Domek č. 55

Domek čp. 55 byl původně výměnickou chaloupkou u domu čp. 28. Zhruba před 20ti lety jej tehdejší majitelka domu čp. 28 Květoslava Bendová prodává k bydlení Věře Greplové a jejímu manželovi. V domě nedávné domek prodán novému majiteli.

parcelace :
stav. parcela č. 21/2 - dříve výměna k domu čp. 28, dnes samostatný dům čp. 55
parcelní č. 160/1, 165/4 - přilehlé parcely
dříve součást domu čp. 28

 

 

Domek č. 56

Zhruba před 20ti lety byl na horním konci dědiny vystavěn nový dům čp. 56. 

parcelace :
stav. parcela č. 99 - dům čp. 56
parcelní č. 126/9, 126/10 - přilehlé parcely

 


Domek č. 57

Zhruba před 20ti lety vedle domu čp. 48 vznikl ač přilehlý, tak samostatný domek čp. 57.

parcelace :
stav. parcely č. 62/2, 62/3 - dům čp. 57
parcelní č. 126/11 - přilehlá parcela

 


Domek . 58

V prvním desetiletí 21. století počal vznikat na horním konci nový domek.

parcelace :
parcelacestav. parcela č. 103 - dům čp. 58
parcelní č. 154/3, 155/3, 165/7 - přilehlé parcely

 

 

Domek č. 59

V prvním desetiletí 21. století někdejším majitelem gruntu čp. 12 v zahradě za gruntem v místě původního hospodářského objektu vystavěn nový domek s novým čp. 59.

parcelace :
stav. parcela č. 9 - dříve stodola u gruntu čp. 12, dnes samostatný dům čp. 59

 

 

Domek č. 60

V prvním desetiletí 21. století počal vznikat na horním konci nový domek.

parcelace :
stav. parcela č. 104 - dům čp. 60
parcelní č. 126/18 - přilehlá parcela

 


Domek č. 61

Nový a první domek při příjezdu do vesnice na spodním konci obce vznikl ve druhém desetiletí 21. století na pozemku odděleném od zahrady domku čp. 24.

parcelace :
stav. parcela č. 105 - dům bud. čp. 61
parcelní č. 57/2 - přilehlá parcela

 

 

 

Dovětek závěrem ...

Ještě jednou závěrem výčtu všech stavení přichází zopakování, že ve starých pozemkových knihách, ze kterých jsem čerpal, nejsou zaneseny informace o novějších domech od čp. 50 a nejsou zde nadále ani aktualizovány vlastnické vztahy domů cca od roku 1993. Novější informace jsou vedeny v pozemkovém katastru a nyní aktuálně digitálně v katastru nemovitostí jednotlivými katastrálními úřady, které bezúplatně a jednoduše poskytují náhled na svých webových stránkách - nahlížení do KN.

Já zde ve své práci s ohledem na ochranu osobních údajů, neuvádím novější, aktuální data a současné majitele, každý si je může zjistit na katastru sám. Rovněž zde neuvádím, kde kdo bydlí a bydlel, nýbrž vlastnické vztahy. Oko badatele sledovalo minulost, nikoliv současnost, i když jsem do výčtu domků zařadil pro pořádek všechny, tedy i ty nové. Toliko pro vysvětlení, že u nových a posledních domků nejsou uvedena žádná jména ..

A opravdu závěrem snad již jen zopakování, že veškeré informace byly čerpány z veřejně dostupných zdrojů ...

 

zdroje informací jsou uvedeny v článku Historie nemovitostí v Hradečné ..