ze zpravodaje - 30 let od založení Jednotného zemědělského družstva v Bílé Lhotě

21.02.2019 05:02

 

30 let od založení Jednotného zemědělského družstva v Bílé Lhotě - Květoslav Blechta

vydáno v Bělolhotském zpravodaji v roce 1981 č. 1

 

 

Obec Bílá Lhota byly vždy osídlena jen malozemědělci a domkaři, kteří často vyhledávali obživu v blízkém okolí. Převážnou část pozemků v blízkosti vesnice vlastnil velkostatkář Vojtěch Speil z „Ostheimu“, později rodina Riedelů, která na velkostatku hospodařila po 100 let. Půda, kterou vlastnili tito drobní malozemědělci a domkaři mnohdy nestačila uživit rodinu a tito byli nuceni odcházet přivydělávat peníze do různých podniků, především do stavebnictví.

Svou půdu, která jim přirostla k srdci měli nesmírně rádi, i když dřiny bylo víc než dost. Proto není divu, že mnohému se zastesklo po nejlepší půdě kolem vesnice, kterou vlastnil velkostatkář Riedel.

S velkou radostí byl přijat dekret o půdě a zejména heslo „Půda patří těm, kdo na ní pracují“. Po těžkých bojích s těmi, kteří parcelaci statku nepřáli i s těmi, kteří měli i jiné zájmy, nakonec k parcelaci velkostatku přece jen v roce 1946 došlo. Avšak cesta k založení byla nesmírně těžká. Místní zemědělci nebyli dostatečně přesvědčení o výhodách společného hospodaření a proto raději zůstávali stranou a při tom mnozí využívali rozbrojů mezi dvěma skupinami. Proto z iniciativy členů vesnické organizace Komunistické strany Československa a za pomoci s. Karla Zdražila bylo dne 21. dubna 1951 Jednotné zemědělské družstvo v Bílé Lhotě založeno. Jeho prvním předsedou se stal s. Josef Vaněk.

Boje mezi skupinami se neustále přiostřovali. Teprve v roce 1953 vstoupili do JZD i ostatní zemědělci. Jejich vstupem se tehdy družstvo neupevnilo a k tomu došlo až v roce 1957. V roce 1960 se sloučila družstva Bílá Lhota, Hrabí a Pateřín a na druhé straně i Řimice, Měník a Červená Lhota. JZD Hradečná požádalo o sloučení s JZD Mladeč. Později došlo ke sloučení JZD Bílá Lhota a Řimice a dnes je utvořen velký komplex JZD Doubrava se sídlem v Haňovicích, který hospodaří na výměře 2.400 ha.
Dnes naši družstevníci nenaříkají. Mají slušné výdělky, bylo upraveno i pro ně důchodové zabezpečení, mají nárok na lékařskou péči a dovolenou a jejich životní úroveň je na stejné výši jako u ostatních pracujících. Pryč jsou tedy doby bojů a zbyly nám všem jen vzpomínky.

Příprava nové směny - Eva Jakešová

vydáno v Bělolhotském zpravodaji v roce 1978 č. 1

 

 

 

 

zdroj : 

Bělolhotský zpravodaj, 1974-1988, 1992-1999, vydalo tehdejší MNV a OÚ Bílá Lhota

 

 

zdroj : 

Bělolhotský zpravodaj, 1974-1988, 1992-1999, vydalo tehdejší MNV a OÚ Bílá Lhota

 

 

 

Zabezpečení národních směn - Květoslav Blechta

vydáno v Bělolhotském zpravodaji v roce 1975 č. 2