ze zpravodaje - Osvobození ČSSR a naše obec

13.11.2019 13:51

 

Osvobození ČSSR a naše obec, Bohumil Vavrda
vydáno v
 Bělolhotském zpravodaji v roce 1985 č. 1

 

Touha našich občanů po svobodě byla neutuchající a ani německé úspěchy nemohly otřásti důvěrou našeho lidu v konečné vítězství. V únoru a březnu 1945 nastává stěhování Němců ze všech východních částí Evropy, kde přechodně avšak nelítostně vládli ujařmeným národům. Utíkají pod tlakem Rudé Armády. Ani německá propaganda nemůže prchající Němce posíliti na jejich smutné pouti. Pokládám za nutné ještě zaznamenat, jak ještě v poslední chvíli války, to je 7. května 1945 mohl dojít v Bílé Lhotě ze strany Němců k vraždě na jejich řeči o dalším vedení války, odpověděla paní T.N., že Německo kapitulovalo. Německé vojáky to velmi pobouřilo a prohlásili všechny přítomné za nepřátele, prý posloucháme lživé zprávy ze zahraničí atd. Bylo třeba velkého úsilí odvrátiti je od jejich úmyslu odstřelit naše občany.

Příští noc velmi málo našich občanů spalo. Německých vojáků byla plná obec, v obci byl umístěn též muniční pluk. Mohly se tudíž očekávati ze strany Němců destrukční akce. Nic se takového nestalo a 8. května časně ráno Němci s veškerým materiálem odtáhli na západ. Nebyl však ještě konec. Celý den a dlouho do noci pochodovali Němci naším krajem po státní silnici směrem na Loštice pronásledování od Olomouce Rudou armádou. Nedošlo však daleko a za několik dnů se vraceli jako zajatci Rudé armády zpět k východu. Některým německým vojákům se podařilo ve zmatku uprchnouti. Většina jich však byla brzy za součinnosti všech mužů v obci pochytána a dodána Rudé armádě k odvedení na východ. Do půlnoci 8. května bylo ještě slyšet těžké rány dělostřelectva, jejich působením se třásly doma a okna. Minometná střela prořízla střechu občana Koukala - jinak nepřišel však nikdo k úrazu. Teprve po půlnoci se fronta uklidnila a časně ráno 9. května 1945 jsme vítali první rudoarmějce v obvodu naší obce a později též přímo v obci. Nadšení bylo nevýslovné, protože jsme mohli na naší půdě uvítat první příslušníky Rudé armády, zvláště proto, že to bylo jen několik hodin poté, co ještě hřměla děla a smrt číhala na každém kroku, kdy ještě poražená německá armáda prohlašovala, že ještě není konec války. Samozřejmě, že tomu nikdo nevěřil.

Hned 9. května bylo přikročeno k ustavení revolučního Národního výboru, který byl sestaven takto : předseda Max.Maitner, členové Spurný Jos., Sýkora Boh., Vařeka Boh., Žitný Fr., Smrček Al., Fialík Longin. Prvním důležitým činem MNV bylo zajištění bezpečnosti a klidu v obci, jako i národního a soukromého majetku. K tomu zřízena byla Národní garda, do níž byli zařazeni všichni muži trvale bydlící v obci. Dále bylo nutno zajistit plynulé zásobování občanů, což za panujícího nedostatku byl úkol velmi těžký a nevděčný. Bylo nutno spolupůsobit s SNB při prohlídkách vracejících se Němců, spolupracovat s orgány Rudé armády a poskytovat jim ubytování a potřeby pro jejich příslušníky. Je to jen malá část činnosti prvého revolučního Národního výboru.

 

Jak vznikla jména našich vesnic, Bohumil Vavrda
vydáno v
 Bělolhotském zpravodaji v roce 1977 č. 2

 

 

zdroj : 

Bělolhotský zpravodaj, 1974-1988, 1992-1999, vydalo tehdejší MNV a OÚ Bílá Lhota

 

 

zdroj : 

Bělolhotský zpravodaj, 1974-1988, 1992-1999, vydalo tehdejší MNV a OÚ Bílá Lhota