ze zpravodaje - Z činnosti MNV

19.08.2018 12:28

 

Z činnosti MNV., předseda MNV Květoslav Blechta
vydáno v
 Bělolhotském zpravodaji v roce 1974 - první vydání !

 
 
 

Upozorňuji, že se nejedná o kompletní přepis článku, ale o výpis podstatných informací k nástinu tehdejšího fungování obce za zásady zachování věcnosti. 

 
 
 

Dne 28. června 1974 se konala ustavující schůze Národního výboru integrovaných obcí Bílá Lhota - Řimice a utvořen celek se 1400 obyvatel. Poslanci obou Národních výborů se stali poslanci nově zvoleného NV a dnes má NV 42 poslanců. Bylo utvořeno 6 komisí a Sbor pro občanské záležitosti. Kromě poslanců pracuje v komisích MNV 24 občanů a 17 aktivistů. To tedy znamená, že v lidové správě dnes pracuje 73 občanů ze sedmi vesnic.

 

Čím se zabýval NV v uplynulém půl roce ? :

Ve schůzích rady byly projednávány výsledky hospodaření MNV, zajištění žňových prací včetně bezpečnostních opatření, kontrola plnění plánu na úseku péče o zdraví a sociálního zabezpečení občanů. Zhodnoceny výsledky hospodaření JZD, plnění akcí „Z“ a dodávek jednotlivě hospodařících zemědělců, dále pak hospodaření v drobných provozovnách MNV, upřesněn volební program, čerpání rozpočtu MNV, plnění Jednotného plánu kulturně-osvětové činnosti, přípravy oslav VŘSR, návrh rozpočtu na rok 1975, situace na úseku bytů a bytového hospodářství, zhodnocen průběh podzimních prací v JZD, schválen plán práce na I. pololetí 1975. Rovněž bylo zajištěno provedení inventarizace  majetku NV.

Za přítomnosti předsedů komisí byla zhodnocena činnost komise pro výstavbu a životní prostředí, pro ochranu veřejného pořádku, komise školská a kulturní (přítomni byli též předsedové Osvětových besed), komise finanční a plánovací, pro služby, obchod a byty.

Plenární zasedání po zvolení orgánů lidové správy mělo v prvé řadě za úkol, aby nevázly práce na plnění celoobecního závazku a zhodnotilo také činnost všech poslanců MNV od počátku volebního období. Projednávalo situaci v zásobování a službách, dále pak výchovné působení na mládež v souvislosti k souhrnným opatřením proti negativním jevům a zajištění podzimních směn Národní fronty.

Poslední plenární zasedání projednávalo a schválilo návrh rozpočtu na rok 1975, činnost Svazů požární ochrany, výsledky v plnění Jednotného plánu kulturně osvětové činnosti a schválilo také Jednací řád, Pravomoc a působnost MNV v Bílé Lhotě.

Nemalou úlohu sehrávají při plnění úkolů NV i Občanské výbory. Ve všech obcích byly zaktivovány, scházejí se jedenkrát za dva měsíce a zabezpečují také plnění úkolů v jednotlivých obcích. V těchto pracuje celkem 65 občanů.

Kladně můžeme hodnotit to, že po integraci obcí činnost Národního výboru neochabla, úkoly byly plněny a téměř všichni poslanci, členové komisí a Občanských výborů plní své úkoly zodpovědně. Na schůzích rady je účast 90 procent, na plenárních zasedáních 78 procent a na schůzích komisí 82 procent.

Volby občanských výborů, Lubomír Helekal
vydáno v
 Bělolhotském zpravodaji v roce 1986 č. 1

 
 

Upozorňuji, že se nejedná o kompletní přepis článku, ale o výpis podstatných informací k nástinu tehdejšího fungování obce za zásady zachování věcnosti. Doslovné znění, postavení a úprava některých původních článků je agitací tehdejší moci a aparátu - to my zde dělat nebudeme. Současně co se týče jmených seznamů poslanců MNV, složení jeho orgánů, výborů, komisí, funkcí atd., tak stejně jako i v následujících článcích uvádím jen složení a jména v rámci Hradečné, nikoliv celého bělolhotska - zatím zůstaneme u svého.

 

 

 

 

zdroj : 

Bělolhotský zpravodaj, 1974-1988, 1992-1999, vydalo tehdejší MNV a OÚ Bílá Lhota

 

 

zdroj : 

Bělolhotský zpravodaj, 1974-1988, 1992-1999, vydalo tehdejší MNV a OÚ Bílá Lhota